Ons Limburg

641387 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 August. Ons Limburg. Seen on 23 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028q78v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer lo. TOEGELATEN DO OR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 1917. M O E D — G E DU L D — V ERTROU W E N — en K 0 P 13 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblâd uitgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag 2 September 1917, le 4 uren 's namid-dags, in ons gewoon lokaal : GRANDE TAVERNE, îe verdieping, RUE ED. LARUE, II, (tegenpver de Mairie), Le Havre. (Ingang langs de cinéma). - De leden worden dringend ver-zocht ons aanstonds te verwittigen, wanneer hnn adres veranderd wordt. Dit is van het allergrootste belang voor het verzenden van ons blaadje. Nogmaals verzoeken wij degenen die 11lî• i fKH'tret nog niet opgeStuttfd hebben, zulks onmiddellijk te doen. Op ons verjaringfeest werd besloten dat onze Kring zoude moeten blijven bestaan na den oorlog. Voor aile verzekering en om ons toetelaten nu reeds te onderzoeken de diensten clie wij zouden kunnen be-wijzen aan onze ambaehtslieden, verzoeken wij de soldaten ons het ambacht bekend te maken dat zij uitoefenden voor den oorlog, den stiel dieu zij kennen en, zoo mpgelijk, het vak dat zij denken uit te oefenen als de vrede hersteld is. Overlijden. Op 20 Juli 11., is le Le Havre sehie-lijk overleden de lieer Remy Olaerts, van Genck, onderluitenant. De be-treurde afgestorvene was een der getrouwste leden van onzen Kring en heeft ons menigmaal in staat gesteld een dienst te bewijzen aan onze Lim-burgsche jongens. Wij bieden aan zijne geachte familie en vooral aan zijnen broeder, luitenant-kolonel L. Olaerts, ons innig ro'uwbe-klag aan bij het groot verlies dat hij ondergaan heeft. Tôt ons groot leed-wezen is het ons niet mogelijk geweest de begrafenis van ons betreurd lid bij te wonen daar wij niet verwittigd waren van zijn overlijden. Aile leden worden dringend verzocht ons aanstonds te verwittigen zoodra zij het overlijden van een Limburger in Le Havre en omsteken verblijvende vernemen. De Kring der Limburgers zal het als een plient beschouwen zieh door een afvaardiging bij elke begrafenis le laten vertegenwôordigen. "V T - . W T . T Nieuws uitLimburg Asch. De moffen hebben in de heide een groot vliegplein gemaakt waar een honderdtal vliegers zieh oefenen. Beeringen. Den l»toi> Juli 's avonds zijn er in onsstadje honderden uitgewekenen van de Leyestreék aangekomen oui hier in de onistreken gehuis-vest te worden. De voor Paal en Coursel bestemde zijn nog den zelfden avond per tram vertrokken. Gansch Beeringen was te been om lien te verwelkommen. Niets werd er gespaard om lien zoo goed mogelijk te ontvangen en te verkwikken. Ook komen er dagelijks, in de Limburgsche Kempen, kinderen aan uit de waalsche nij-verheidstreek waar de armoede en 't gebrek aan levensmiddeten groot schijnen te zijn. 'Laatst werden er 20 in Lommel opgeno-111 en. Ook meldt men de aankomst in Overpelt van nagenoeg 300 Fransche uitgewekenen uit de omsteken van Valenciennes. Oniioodig te zeggen dat ze even gulhartig als de Belgisehe ontvangen werden. Dit ailes zou een krachtig bewijs zijn moest het nog bewezen worden dat niet-tegenstaande (le sluwheid der moffen, de Vlamingen en Walen malkander steeds broe-derlijk behandelen en als broeders bijstaan. Wij zijn overtuigd dat de vurigegenegenheid en g'ulle gastvrijheid die Walen en Fran-schen in ons nederig Liniburg zullen vinden steeds nauwer den broederband zullen vastsnoeren. Beverloo. De heer Schrootén is in het huwelijk getreden men Mej. G. Gievre. Daar de moffen alhier bijna al de paarden opgeeischt liebben wordt hetlandbouw werk gedaan door middel van ossen. Bilsen. Onze stadsgenoot Joseph Vanhees uit de Kloosterstaat is vereerd met het Oorlogs-kruis en de militaire medalie met palm. — Wij vernemen het overlijden van onzen vriend en stadsgehoot Léon Ritsen uit de statiestraat, na eene langdurige ziekte le Bilsen overleden d'en 17 Àpn'l 1917. Bree. Arnold Boonen, oud-schepen is overleden. Diepenbeek. In onze gemeente zijn ontrent honderd uitgewekenen van Meenen aangekomen. Al de inwoners van 't dorp wedijverden om die brave verjaagde landgenooten op 't beste le ontvangen en in te huizen. Exel Slerfgeval. — Men meldt ons het droevig afsterven van Adriaan en Maria Hoeben, oudste zoon en oudste dochter van Gerardus Hoeben van 'l Hoxent. Veel volk verdrong zieh op de uitvaart. De deelneming was algemeen. Hasselt. De heer Horen-Vaes, horlogemaker op de Groole Markt, is overlci.^n in het begin van Juni. — Mev. Ed. Nolens, eehtgenoote van M. Nolens, contrôleur der belastingen, is op Zondag 24 Juni overleden. — Mevrouw Hermans, geboren Stas, Guf-fenslaan, is overleden in den ouderdom van 70 jaren. — Hier is een bond der eigenaars ingerielit. Maken deel van bel Komiteit : de heeren Hoebanx, Byckx, Craeybex, Theunissen, Bertrand en Lippens. De bond heeft voor doel de belangen der eigenaars tegen de wederspannige hùurders te vérdedigen. — Op 9den Augustus 11. had te Maastricht het huwelijk plaats vau Mejuffrouw Mar-garetha Missotten met den heer Karel Polis van Maastricht. De minnelijke bruid is de dochter van den W. Ed. Heer A. Missotten, Consul voor Frank-rijk te Hasselt en 1111 tijdelijk verblijvend te Maastricht, een der getrouwste bèscherm-leden van « Ons Limburg ». In naam van den « Kring der Limburgers » bieden wij Mijnheer en Mevrouw Missotten-Nijs onze vurige en welgemeende gelukwen-sclien. Aan het jeudig paar heil en voorspoed. Hechtel. De ontvoerden komen stilaan terug, maar in een eltendigen staat. Zoo is den 8 Juni weergekeerd Frans Meurs, twintigjarige jongeling, frisch en gezond vertrokken, en nu terug gekomen, gansch uitgeteerd en verhongerd, sedert zijn vertrek, had hij zoo maar veertien kilo aan gewieht verioren, volgens zijn zeggen was het gras zell's goed om te eten, en naar hij vertell, is de toestand in Duitscliland onuithoudbaar. Lanaeken. Wij vernemen dat de Heer Frans Vliegen en zijne zuster Josephina in vrijheid zijn gesteld. — De genaamde Winten ontving onlangs het bezoek van twee heeren, die hem ver-zochlen, mits g'oede betaling, een paar brieven over de grens te brengen. Bij zijne terugkomst werd hij door de zelfde personen in soldaat gekleed, aan de grens aangehouden en tôt levenslangen dwangarbeid veroordeeld. — Het werk der soepuitdeeling is ook hier in werking 1700 personen genieten er dagelijks van. — Jean Lenders raakte den electrischen draad aan, op het oogenblik dat hij eenen pot hier wilde overgeven aan een kennis die zieh aan de andere zijde bevond. De ongelukkige bleef op den slag dood. Lommel. De volgende personen zijn door de Duit-schers in heehtenis genomen : Theodoor Leysen, lverkstraat ; Madame de weduwe, Vreys, en op een 11a al hare kinderen, 't kleinste van 8 jaar is mogen blijven om het huis le bewaken en de koeibeesten te ver-zorgen ! !: De moffen beweren dat Madame Vreys, wier oudste zoon in het BelgisCh leger dient, in briefwisseling was met Belgisehe spioenen. Nog andere personen werden aangehouden oui dezelfde reden : Hunne namen zijn ons tôt hier toe nog onbekend. Maescyck. Jan Segers, treinwachter bij den buurt-spoorweg" van Tongeren, en wonende alhier, is ter dood veroordeeld en le Hasselt door de Duitscliers vermoord. — Tôt heden heeft onze stad een totaal van 300.000 fr. boete moeten betalen. — Mevr. de wed. Vanderdonek-Robyns, drukker, werd tôt 500 fr. boete veroordeeld, 0111 zonder toestemming der Moffen de balans eener bank gedrukt te hebben. — De Duitscliers hebben hier in de stalie eene lange loskade gemaakt (lie, denkt men, moet dienen 0111 het lossen te vergemakkelij- •ren van zwaar geschut. — Er worden dagelijks 500 tonnenkeien uit de Maas gehaald die naar Vlaanderen ver-voerd worden. — Een trein loopt nog in elke ricliting. — Wij vernemen het afsterven van den heer Snieets Gérard, schepene der stad. De overledene was een groote aannemer en door iedereen zeer geaclit 0111 iijn mildda-diglieid.Hij was geboren te Maeseyck den 20 Mei 18481 "Molenbeersel. De gemeente is gestraft geworden lot 500 mark, omdat twee inwoners ontvlucht waren. T*leerhaeren. Hier bestaat sinds lang het werk der volkssoep, dat groote diensten bewijst. De toestand is hier tamelijk goed. — De Moffen worden zeldzaam ; van tijd tottijd eene patroelje. Ophoven. Gérard Verbeeck, niolenaar, werd lot 0 maanden gevang en 1500 mark boete veroordeeld.Rixingen. Wij vernemen het overlijden van Marie Proesmans, eehtgenoote van Ilendfik Thijs van Hoesselt en moeder van drie kleine kinderen. De dierbare afgestorvene was alom bemind. De droelheid was algemeen. Sinl-Truiden. Wij, vernemen dat de heer schepene Gofïin tôt burgemeester benoemd is-, in vervanging van den heer Cartuyvels, die zijn ontslag door de Duitscliers heeft moeten nemen. — Er is nog maar eene brouwerij in werking : .'t is die van het gesticht Ziekeren. In de onistreken werkt nog enkel de brouwerij van den heer Clerinx, te Kerkom. — Men meldt ons het overlijden van den heer Hubert Schevenels, drukker, in den ouderdom van 71 jaren. — Op 7 Juli werd het gerucht verspreid dat denzelfden avond nog' een groot getal uitgewekenen uit West-Vlaanderen, meestal van Wervick en Meenen, in onze stad zouden aankomen. De overheden van de omliggende dorpen hadden order ontvangen de liun bestemde vluchtelingen aan de statie te komen afhalen. Tal van karren en allerhande voer-tuigen kwamen van 's namiddags af uit al de richtingen de stad binnen gestroomd en rangschikten zieh op het statieplein. Te 6 uren stoomde een trein binnen. Docli de portieren van de spoorwagen bleven ge-sloten. 't Was de verwachte trein nog niet. 't Waren vervoerden die over Luik en Landen naar Hasselt terugkeerden uit Duitscliland. De ongelukkigen zagen er vermoeid en hon-gerig uit, docli moedig en fier ; hunne trek-ken waren doodsbleek, doch hunne oogen flikkerden van geestdriftige vaderlandsliefde en blijdschap. Onder lien bevonden zieh eenige inwoners van Sint-Truiden en onistreken. Toen ze hunne ouders tusschen de menigte herken-den klonk het aandoenlijk «Vader... Moeder...» Boerend was dat wederzien 11a het wreede ballingschap. Menigeen wischte een traan af. Maar toen (le loescliouwers bemerkten dat allen het driekleurig strikje droegen, uitten zij spontaan en eenpàrig, een dreunend : « Leve België ! Leve de weggevoerden ! Weg met Duitscliland ! Weg met de Monsters ! » En terwijl de trein stoomend voortstuwde weergalmde in de statie eene krachtige, geestdriftige « Brabançonne ». Korts 11a 7 uren nieuwe beweging ! « Ze zijn daar, ze zijn daar!» klonk het in de ronde. Een lange trein hield slil ; hij was uit-sluitend uit bèestenwagens samengesteld. Mannen, vrouwen en kinderen lagen er in opeengestapeld gelijk vee. De notabiliteiten der stad hielpen de vluchtelingen uitstappen en vereenigden ze op het statieplein. Treu-rig, liartscheurend was het den ellendigen stoet te zien voortslenteren. Vrouwen met wichtjes op den arm, nageloopen door g'roo-tere kinderen, jonge meisjes die hunne be-jaarde ouders ondersteunden. Allen hadden in den haast van 't vertrek, bijeengebonden wat ze konden en bukten onder den last van hunne pakken, uitgeput door depijnlijke reis en ontberingen. Een nieuw mirakel greep plaats : Van aile kanten kwamen er vruchten, boterhammen, eieren, vleesch, zelfs te voorschijn, om die ongelukkigen te verzadig'en ; en 't geen zoo zeldzaam door de burgers zelfs gegeten wordt, namelijk vleesch was daar in over-vloed, nu het vluchtelingen gold. Op de karren werden dekens en matrassen gesmeten en de zieken, gebrekkelijken en oudjes er opgelegd. Door de bevolking vergezeld, trok de treurige stoet langzaam de stad uit naar de naburige dorpen. Rond 11 uren 's naclits kwamen nieuwe treinen in, insgelijks opgepropt met vluchtelingen. Dezc laatste werden geliuisvest in de kloosters, scholen en onbewoonde huizen van de stad. Sommige werden ingenomen door de burgers. Niets werd er gespaard 0111 lien te verkwikken en hun het doorstaàn leed en de ontberingen te doen vergelen. Totnutoe^ijn 4000 uitgewekenen aangekomen en evenveel worden er nog verwacht. 15000 zijn reeds in Limburg onder dak g'e-bracht. Meestal zijn het oude mannen, vrouwen en kinderen. De volwassen mannen zijn in hunne dorpen moeten achter blijven en worden er gedwongen te werken voor de vijandelijke krijgsoverheid. Tongeren. Wij vernemen het overlijden van Mej. Ilortense Demarteau, den 3 Juli in den ouderdom van 68 jaren. — Het uitgangsexamen in het Atheneum heeft op Zaterdag 14 Juli plaats gehad. De volgende leerlingen van rlietorica hebben het diploma bekomen met de grootste Vrucht : De heeren André Haven ; Spartacus Lapierre en Constant Loix. Met vrucht : De heer Jean Theunnissen, in de nieuwere liumaniora. — Wij vernemen dat er huwelijksbeloften bestaan tusschen Mejuffer Hortensia Schaet-zen, dochter van Ridder Ludovicus Schaetzen en mevrouw geboren van Briemen wonende te Tongeren en mijnheer baron Jozef de Bonhome, van Ilabay-la-Neuve, provincie Luxemburg.' Vlijlingen. Uittreksel uit een briefkaart. Ailes gaat nog omtrent op zijn ouds in ons dorp. Eten mankeert er niet ofschoon ailes duur is. Duitscliers zij 11 er niet meer. slecht zien wij van tijd toi tijd eene patroelje, De men-schen hebben steeds goeden moed en twijfe-len geenszins aan de volledige zegepraal der verbondenen. Tôt hier toe zijn nog geene mannen naar Duitscliland weggevoerd. Zijn in't huwelijksbootje gestapt : Anna Moors met Antoon Gielen. De voeding in Limburgt I11 Liniburg evenals in de andere Belgisehe provinciën wordt de toestand in opzicht van voeding hoe langer hoe hachelijker, en heeft voor gevolg eene groote vermeerdering van sterfgevallen. Er is echter eene groote verbetering te bespeuren dank zij den opofferingsgeest en het plichtbesef van onze openbare besturen. Overal hebben ze werken en vereenigingen ingericht 0111 de minst begunstigden ter hulp te komen. Bijzonder verdienstelijk is hetlief-dadig werk « de volkssoep» dat in ieder dorp zooveel bijval geniet. Vele pachters hebben aan geringen prijs vee afgestaan dienend voor de kleine land-bouwers en kweekers. O111 aile omwisseling te voorkomen wordt dit vee gemerkt met het woord « volkssoep ». Een ander verdienstelijk werk is dit van den « Melkdruppel ». De liielk wordt geleverd door onze lanabouwers tegen geringe prijzen. Het is verheugend vast te stellen dat het in ons arm Limburg niet ontbreekt aan goede menschlievende landbouwers. RI le rie i. Daar de Pruisen bijna al de paarden opge-ëischt hebben, is men gedwongen geweest een nieuw trekdier te nemen : Den ezel heeft men gekozen. In de velden ziet men de ploegen, de karren en wagens gétrokken door ezels ; soms zelfs is de ezel met de koe bijeen gespannen, wat een zeer zonderlingen iridruk maakt. lot 1111 toe gebruiken de duitscliers de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Limburg belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection