Ons Limburg

2510 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. Ons Limburg. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nv9959d05q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 8. Maand Januari 1917, Ons Limburg Nieuw&Lïad uifgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Bericht Ter gelegenheid van het nieuwe jaar, zijn er ons meer dan lionderd brieven met heilwensçhen toegekomen. Deze blijken van toegenegenheid hebben ons zeer getrofferi en znllen ons een spoorslag zijn om nog meer te doen voor onze Limburgsche vrienden. Deze zullën ons vergeven zoo \ve hnn niet allen persoonlijk geanhvoord heb-ben. DaarVoor ontbreekt ons de tijd. Aan allen sturen we eehter onze hartelijke dankbetuiging. De maandelijksche vergadering" van onzen Kring zal plaals hebben op Zondag, 4 Februari 1917, te 4 nren 's'namiddags in ons lokaal : Grande Taverne, 1° verdieping, rue Ed. Larue 14, (tegenover de Mairie), Le Havre. (Ingang langs den Cinéma). Onze streekgenoot, de heer advocaat Braekers van Peer zal de leden op eene kleine voordracht vergasten. We dnrven dus verhopen dat de Limbur-gers zoo talrijk mogelijk zullën opko-111 en. De laatste vergadering werd druk bijgewoond. De lieer Grauls bracht hulde aan de Limburgsche martelaars welke onlangs door de Duitsehers te Hasselt zijn doodgeschoten, Onze vriend, de lieer Usé, werd aangestetd als vertegenwoordiger voor Sint-Truiden en omstreken. Iedereen wordt verzocht zijn nieuio cidres aanstonds op le geven. Ten einde vergissingen te voorkomen, vragen wij dat al de Limburgers met Juin nieuw adres ook het onde sturen evenals den naam hunner geboorte- o] verblijfplaats in Ltmburg Nieuws uit Limburg — ■ —— — CJ Beeringen De heeren Dumoulin, kolenhandelaar, er Wijckmans, nijveraar, zijn door de Duitscher; weggevoerd. — De jonge heer Jacques Sauvestre, zooi van den heer bestuurder der Charbonnagi des Français te Beeringen is aan het Somme-front gesneuveld, terwi fl hij met zijn af deeling een vijandelijke stelling bestormde Ilij wàs nauwelijks 18 jaar. Berg-Ketsingen De heer Charles Brouwers-Collette is alhiei overleden. Een talrijke menigte vrienden ei kennissen woonde zijn begra'fenis bij. 1)< overledene was zeer bekend en overal gaarin gezien. Bree Burgerlijke Stand : Geboorten : Fransman, Marc-Antooji-Etien ne-Marie ; Neyens, Regina-Hendrika. Overlijdens : Engelen, Christiaan, weduw naàr van Meyssen, Anna-Elisabeth, 58 j. Neyens, Willem-Mathys, 22 jaren. Brand. — Zondag namiddag, 10 Êecenibe 1. 1. rond 4 uren is er brand ontstaan in dei stal van J. M. Verslegers. Eene geit en eeni. veevoeder werd de prooi der vlammen. l)i stal brandde te gronde af. Dank aan di spoedige en krachtdadige hulp der geburei is het woonhuis gespaard gebleven. — De Eerw. Heer llubens, kapelaan i: overgeplàatst naar Landtn. — In een vorig nummer hebben wij gemek dat de door de duitsehers veroordeelde per-sonen in Bree eene vermindering van stra hebben gekregen, dank zij de tusschenkoms van Z. II. den Paus. Thans vernemen wij dat deze tusschenkoms t is bewerkt geworden door M1'. J. Ingenbleek, Sekretaris van Z. M. den Koning, die ook de hoog'e tussclienkomst van den Koning van Spanje te (lien einde liad inge-roepen.Het is niet de eerste maal dat M. Ingenbleek gedurende dezen oorlog groote diensten heeft bewezen aan zijn geboortestad je — Wij herinneren ons nog hoe hij, tijdens de be-legering van Antwerpen in 1914, ons geliefd stadje redde door de bescherming te be-komen der Vereenigde Staten die op tijd konden beletten dat Bree door de duitsehers werd plalgebrand. De bevolking van Bree zal lioogst dankbaar blijven aan hunnen beminden weldoener aan wien zij zulke groote diensten verscliuldigd is. Buvingen Mejuf. Suzanna Claes, dochter van den heer Edm. Claes is ten gevolge vaii brand-wonden in de sclirikkelijkste pijnen overleden. Zij was nauwelijks 19 jaar. , Colhem Uittreksel ait een brief van 24 Deeember, 1916 « Over 3 weken, dus den 3 of 4 Deeember werden in geheel onze streek de mannen van 17 tôt 55 jaar opgeroepen om naar Duitsch-land vervoerd te worden ; ook mijn vader oud 58 jaren en mijn broeder van 18 jarei: moesten mede met die moffen. 'sMorgen; om 7 uren moesten zij allen vertrekken naai Lanaeken, met een pak klécueren, een lepel vork en een mes. In Boorsh&m bij dei brouwer Melissen kwamen zij allen te zamen alsdan werden de pakken op een wagen ge-laden en die arme menschen moesten weg de eene al weenende,deandereal denkendeaar huis, vrouw en kinderen. Niemand moeh aan de deuren of vensters staan, dat wa: streng verboden. Toen zij allen in Lanâekei aankwamen waren zij ten getale van 140( mannen van 17 tot58jaar. De treinen stondei aldaar gereed om le vertrekken, maar toer ailes in orde was, kwam de directeur dei koolmijnen uit Eysden, met een berielit ge teekend door de onzijdige fonden, vermel dende dat er niemand meer mocht wegge voerd worden. Op dit bevel, dat juist bi tijds aankwam, mochten al de opgeroepem mannen naar huis terugkéeren. O]) weg naa ; huis liieven zij een vreugdezang aan eji blij moedig ldonkhet: Zij zullën hem niet temmei 1 den fieren Vlaamschen Leeuw ! Met lien was ook de Pastoor van Boors lieim. Niettegenstaande hij niet verplich " geweest was met lien te vertrekken, had hi • gezegd : Ik leid mijne schapen zoover ik ka, en mag. Ook hebben zij den priester op de; terugweg met bloemen en groen vereerd ci • hem in triomf gedragen. , Men stelt zich gemakkelijk voor hoe d . droelheid bij het vertrëk in groote vreugd > herschapen werd bij de thuiskomst. » Diepenbeek Volgens de laatste berichten zouden d Duitsehers outrent 200 mannen ontvoer hebben. Exel Het leven is duur. De aardappelen koste ' 125 fr. de 100 kgr. de kollie 12 fr. de kilo ; d petrolie 5 fr. de liter ; de sunlicht zeep 1.20 ii ' Men ki-ijgt 3 kgr. nieel per lioofd en per 1 maand. > De Duitsehers hebben er 40.000 kgr. aaix appelen opgeëischt. Paarden zijn er zeer weinig. In sommig ' dorpen van den omlrek staan er nog dri of vier. 5 Freeren I Alhier is op G Deeember 1916 overledei de heer Medard Bouvroux, eclitgelioote vai j, mevrouw Bellefontaine. Genck Overlijden. — Verleden Maandag 11 Dec 11. had alhier, onder eenen buitengewoon grooten toeloop van volk de plechtige uit-vaart en begrafenis plaats van Mevr. Anna-Maria Akkermans, weduwe van M. Jan Geurden. molenaarster op de Gencker slag-molen.De overledene was 73 jaren oud. — Onze dorpsgenoot, M. de Majoor Olaerts. is Luitenant-Kolonel benoemd. Haelen — Onze hooggeachte burgemeester, de heer F. E. Jacobs, is op 25 Deeember 1916. zaclit in den Heer ontslapen le Weerl (Holland). Hij was 85 jaar oud en stond sinds 1871 aan het hoofd onzer gemeente. Bij den inval der Duitsehers en vooral na het bloedig gevecht van 12 Augustus 1914 bij Haelen. was hij verplicht geworden de streek te verlaten. Hasselt Volgens de gekregen inlichtingen zouden er niet minder dan 1400 mannen ontvoerd zijn geworden. — De heer Gilsen, gemeentelijke doodgra-ver, is op het kerkhof aan een beroerte gestorven. Hij was 76 jaar oud. — Tôt provinciaal directeur der belastingen alhier is benoemd de heer Van der Eycken komende van Antwerpen. — De heer Castaigne provinciaal inspecteui waarvan de benoeming als directeur te 1 Bergen aangekondigd is geworden heefi geweigerd en heeft zijn ontslag ingediend. — Een tweede zoogenaamd spionnage procès, nog uitgebreider dan het eerste i.' 1 door den Duischen krijgsraad behandeld Naar het schijnt werden 80 personen ver 1 oordeeld. 1 20 ter dood, en de andere tôt dwangarbeid 11 werden te recht gestekl waaronder 1 ' Limburger, le weten : Mignet Armand, gehUwd en vader var ' versclieidene kinderen, beambte op de tram-1 i j il te Lanaeken. Andere Limburgers waarvai de namen nog onbekend zijn werden to dwangarbeid verwezen. De slaclitofters vièlen als helden onder d( kogels der Duitsehers al roepende. Lan België, Lève de Koning. 1 — Eene jonge Fransche vrouw is gefusil - leerd geworden Vrijdag 15 Deeember, d( r anderen Zaterdag 16 Deeember bij het vallei " van den avond. De strafuitvoering heef ! [ilaats gehad achter de kazerne van lie Wapenplèin. De Duitsehers hebben de el " lijken in een grooten kuil begraven, op di 1 plaats der fusillade zonder doodskist. l)i Belgisclie aalmoezenier werd pijnlijk getrol fen door dit scliouwspel ; hij is er nog nie van bekomen. Drie dagen later heeft er een plechtigi lijkdienst plaats gehad voor de eli" heldei e in de groote kerk van Hasselt. De namei e der slachtolfers waren met krijt opgeschre ven op een lei, aan den ingang der kerk. Nooit is de kerk van Hasselt met zulk menigte gevuld geweest. I De heer Joz. Wijngaerts is niet doodge schoten ; de doodstraf is omgezet in dwanj. arbeid en hij is naar Duitschland gevoerd. 11i ti is de zoon van den conimissaris van politi van Tongeren. De heer Wijngaerts is 3 jaar, gehuwd en vader van 2 kinderen. Burgerlijke stand. — Aangifte van 6 to 13 Deeember 1916. I Gebooren: Mannelijk : 3; Vrouwelijk: i Overlijdens : Scliraenen, Joannes-Laurën e tius, schoenmaker, 76 jaar, Dorpstraat e Hannaert, Joseph-Math., rentenier, Demer straat ; Swaab, Maria-Josepliina, z. b., 7! jaren, Curingesteenweg ; Soers, Maria-Chris l tina-Eugenia, z. b., wed. van Joannes-Matheu 1 Dusaer, Manteliusstraat ; Deprez, z. b., wed van Jan-Mich. Melotte en van Jacobus Inde herbergen, 68 jaren. Overlijdens onder de 7 jaren ; 1 Huwelijken : Bastin, Jan-Henrik, 23 jaren ceramiekwerker, met Cremers Cath.-Hub., 20 jaren, zonder beroep. Aangifte van 13 tôt 20 Deeember 1916. Geboorten : Mannelijk, 1 ; Vrouwelijk, : 8. Sterften : Maria-Gertrude Casters, weduwe van Petrus-Hernianus Jennekens, 72 jaren, Maestrich[straat, 88 ; Lambertus Put, echl-genoot van Bosalia Wynants, 31 jaren, Beerenbroeckstraat ; Leopoldus-Joana-Elisa-beth Stevens, ongehuwd, 33 j., Persoonstraat. Huwelijken : Henricus-Josephus Nvs met Maria-Julia Gybels. Overlijden : Den 7 Deeember 1.1. is alhier godvruehlig overleden, in den ouderdom van ruim 73 jaren, M. Jozef Hannaert, rentenier.M. Hannaert, stond gedurende lange jaren aan het hoofd van een der oudste en meest gekende bakkerijen onzer stad, welke gelegen is in de Demerstraat. Solo-slim. — Maandagavond 11 Deeember 1.1. werd in het aloude en gekende gasthof « Het Komplce » een solo-slim gespeeld door M, Pieter Grauls, hofbouwleeraar, met 12 hoog liarten van aas en dame en klaveraas. Zij ne medespelers waren : Leopold Geurden, Henri Meynen, Guillaume Maris. Getuigen Allons Mouliiig en Alfons Wils. Proficiat vriend Pieter ! Ongeval. — Verleden Dinsdag, 12 Deeember 1.1. bracht Jozef Martens, wonende op den Diepenbeekersteenweg, eeneii zwaren os van de markt liuiswaarts „(N. A. H. Dan zijn er toch nog '?) Aan den Distelhoek verschrok het ; dier en ging op bol, terwijl het zijn en geleider over deWindmolenstraat voortsleep-■ te. Toen Martens verlost kon worden, was hij zeer erg gesteld. De eerste zorgen werden hem gegeven bij Janneke Verhelst. Thans is zijn leven gelukkiglijk buiten i gevaar. Henis ' Men meldt ons het overlijden van de heeren: Jozef Picard, Burgemeester en Henri Daenen, raadslid. Veel volk verdrong zich op de begrafe-nissen.Heppen , Madame Frans Hermans, geboren Paulina t Jamar, is alhier overleden. Vier liarer zonen t zijn thans aan het front. Aile Heppenaren f nemen deel in hunne droeflieid. ; — Mej. Stéphanie Joris is in den eelit ; getreden met den heer Félix Maes van Corspel. 1 Mej. Paulina Boelanders is gelrouwd met t den lieer Ed. Willems van Corspel. Herck-de«Slad 2 M. de Kapitein-Kommandant Uyttenliove i is Majoor benoemd. Heusden Ter vervanging van wijlen M. graaf de > Theux van Meyland, heeft de Gouverneur-Generaal den eersten schepen M. Van Melbeel _ tôt Burgemeester benoemd. Kleine Brogel ■' Varken gestolen.— In den nacht van Dinsdag op Woensdag, 12 op 13 Deeember 1.1., hebben dieven een-varken van ruim 90 kilos gestolen ^ bij den landbouwer G. Vanderhoeidonek. Koningscheim . De gouverneur-Generaal heeft M. Jan - Hansen benoemd als Burgemeester in ver-; vanging van M. Jacobs. j Lanaeken De heer Tyvaerl, veearst le Lanaeken, s welke in 't begin van den oorlog aangebouden . werd door de Duitsehers en er in slaagde te - ontvluchten, is onlangs van Maastricht ver-trokken om dienst te nemen bij het Belgiscli leger. Hij is 46 jaar oud en geeft aldus een , sclioon voorbeeld van vaderlandsliefde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Limburg belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods