Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

349 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 June. Ons recht: Vlaamschgezind weekblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cr5n87436h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

16e Jaargang Nummer 24 10 Centiemen Zondag rd Tuni 1914 ONS RECHT YL^ AMSGHIGEIEIIJIJ WEEKBLAD. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr . voor 6 maanden. 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschrilten wordt "olgens overeenkomst geregeld. Voor inschrijvingen en brieiwisseling wende men zich tôt het bureel : M ARKGRÂVESTRA AT. 19 ANTWERPEN. Boekwerken, waarvan één afdruk wordt gestuurd worden aangekondigd. Mits twee afdrukken wordt er verslag over gegeven. Men wordt verzocht aile briefwisseling vrachtvrij te zenden en slechts op eenezijde van't papier te schrijven. Al wat het opstel van het blad betreft, moet vôôr Donderdag middag op het bureel ingezonden zijn. INH0UD:1. Vlaamsche en Ne-derlandsche dagbladen. — 2. Allerlei. — 3. Arm Vlaanderen. Vlaamsche en Nederlanisclie Màu u Het «Staatsblad» van 24 Mei 1.1. bevat de standregelen der N. V. « De Standaard », te Antwerpen, Montignystraat 72, (bureel van het «VI. Kath. Secretariaat» en van de( katholieke illustratie «0ns Volk»). De vennootschap heeft ten doel het uitgeven van een katholiek Vlaamsch dagblad De Standaard, te Brussel, met een kapitaal van 250 duizend frank, verdeeld in duizend aandeelen van 250 frank ieder. Onder de 151 inschrijvers voor dit kapitaal treffen wij de bijzon-derste mannen aan van het Katholiek VI. Secretariaat, de Kath. VI. Hoogeschooluitbreiding, de Oud-Hoogstudentenbonden, het Da-vidsfonds,enz.,verscheidene hoog-leeraren van Leuven, de zes volks-vertegenwoordigers, MM. A. Van de Perre (103 aandeelen), Fr. Van Cauwelaert (4 aand.), de Kercho-ve d'Exaerde (10), J. Ramaekers (4), Dr Borginon (4), G. D'Hondt Blanckenberghe (10), verder verscheidene priesters, geneesheeren, advocaten, enz. Van Antwerpen vinden wij er o. a. nog in vermeld : Dr H. Al-laeys, met 4 aand., Mej. M. Bel-paire (4), Em. Ceulemans (4), V. De Wandeleer (10), J.Fierens (10), Lieven Gevaert (40),J. A.Hendrix, apotheker(4), Leop. Stappers (20), Dr Van Huffelen (12), adv. H. Van Oekel (2), O. Van Schoor, apoth. (4), enz. Tôt beheerders werden gekozen de heeren : Doctor Van de Perre, advocaat Fr.Van Cauwelaert, doctor R. Speleers (Gent), doctor A. De Pla (Kortrijk), j. Ramaekers, nijveraar (Zeelhem), K. De Baer-demaecker, handelaar, te Brussel, en H. Jacobs, candidaat-notaris te Mechelen ; tôt commissaris M.Jul. Hillaert, nijveraar, Laeken. De meeste aandeelhouders, die in de oprichtingsakte voorkomen, wonen buiten Antwerpen en zijn over al de Vlaamsche provinciën verdeeld. Het bevreemdt wel wa) dat sommige andeie gekende mannen van de katholieke Vlaamsche groep der Kamer niet op de lijst der stichters voorkomen. De Standaard zal met nieuw-jaar 1915 als morgenblad aan 12 frank 'sjaars verschijnen, wel te verstaan indien het ingeschreven kapitaal voor dit tijdstip de vijf honderd duizend frank zal bereikt hebben ; want er wordt thans ge-werkt om inschrijvingen te beko-men voor de kapitaalsverhooging, die men hoopt in October a. s. te doen, door het uitgeven van aandeelen op naam en aan toonder van 500 fr. en onderaandeelen van lOOfr. Als verantwoordelijke hoofdop-steller wordt genoemd de advocaat Aug. Van Cauwelaert, broe-der van den volksvertegenwoordi-ger, doch het lijdt geen twijfel dat de heeren Fr. Van Cauwelaert en Dr Van de Perre de eigenlijke hoofdopstellers zullen zijn. Het is te hopen dat het nieuwe dagblad beter zal gelukken dan zijne twee voorgangers « Het VI. Volk » en «Het Land» te Brussel, die het niet lang hebben kunnen volhouden en veel verlies hebben gelaten. Onze Vlaamsche pers is van veel te weinig belang tegenover de Belgische Fransche en de Fran-sche, die ons uit Parijs over-stroomt. Zal De Standaard er in gelukken de talrijke katholieke Fransche dagbladen van Brussel in het Vlaamsche land te verdrin-gen, zooveel te beter. Dit zal veel afhangen van de degelijkheid zijns inhouds en wij hebben reden om te veronderstellen dat het nieuwe blad zijn voorganger «Het Land» in dit opzicht zal overtreffen. Het zal echter met vele moeilijk-heden te worstelen hebben, want de bestaande Fransche bladen, en ook de Vlaamsche, zullen zich zoo goed mogelijk verdedigen om gee-ne abonnenten of koopers te ver-liezen.Om het blad te doen gelukken, zouden er aan het bestuur onder-vindingrijke, practische mannen moeten staan, want hunne taak zal in de eerste jaren niet gemak-kelijk zijn. En ons inziens hebben de stich ters eenen eersten misslag begaan met de leiding van het blad aan volksvertegenwoordigers toe te vertrouwen. Het valt immers niet te ontkennen dat deze heeren zich dientengevolge dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden zullen bevinden en hunne onafhankelijk-heid niet zullen kunnen bewaren. Want het nieuwe blad zal ofwel ministerieel zijn, zooals meest al de Fransche bladen van Brussel, Antwerpen, Gent, enz., ofwel zal het een eigen programma hebben en dit tegenover partijgenooten zoowel als politieke tegenstanders verdediger. Welnu, om uit laatste vol te houden moet men een tem-i perament hebben, dat wij te ver-geefs bij de peters van De Standaard zouden zoeken. Edw.Coremans verdedigde des-tijds gedurendevele jaren zijn programma, dit *der Antwerpsche Meeting, in het dagblad « L'Escaut ». Hij stoorde er zich niet aan of de ministers en de leiders der conservatieve partij zijne geeselen-de artikels tegen de militaristen en de Franskiljons goed-of afkeu-den. En wat gebeurde er ? De con-servatieven, die het met Coremans niet meer eens warenover hetoude Meetingprogramma, wisten zich langzamerhand meester te maken van het Fransch Meetingorgaan en het eene andere richting te ge-ven. Daarna maakten zij het hee-lemaal kapot door een ander dagblad op te richten, wiens zending was de Meeting.af te breken en het ministerie door dun en dik te, volgen. Zoo de heeren Van Cauwelaert, Van de Perre en hunne vrienden hunne onafhankelijkheid knnnen bewaren en het hoofd bieden aan den tegenstand die zij aan hooger-hand in hunne partij zullen ont-moeten, zullen zij den dank van het Vlaamsche volk verdiend hebben ; wij zullen het afwachten. Nog eene andere onbehendig-heid hebben de stichters ook be-dreven met hun blad op de laatste alg. vergadering van het Davids-fonds door een hunner vrienden te doen voordragen als moetende worden het hoofdorgaan van het Vlaamschevolkenvoor te stellener door het Davidsfonds propaganda voor te maken. Er werd daar wel verzet tegen gedaan, maar toch werd er beslist de redevoering ter aanbeveling van het nieuwe blad aan de leden uit te deelen op kos-ten van het Davidsfonds. Dit optreden heeft, zooals te voorzien was,de bestaande Vlaamsche dagbladen Het Handelsblad, Fondsenblad, Nieuws van den Dag,Het Volk, enz. tegen de borst gestooten en Het Handelsblad vooral heeft die verkeerde handel-wijze met reden doen uitschijnen. Wij zullen dus nog eenige maanden moeten wachten alvorens te weten of De Standaard tegen a. s. jaar zal verschijnen. * * * In de laatste zitting van het hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond stond aan de dagorde : Verspreiding in Vlaanderen van Nederlandsche dagbladen. «De Belgische afgevaardigden wezenop denachterlijken toestand der Nederlandsche pers in België. Hoewel er meer dan 115. 000 Ne-derlanders wonen, kan men heel moeilijk, zelf in de groote steden een Nederlandsch dagblad bemach-tigen, terwijl de Fransche bladen in reusath^ige oplagen worden verspreid. Gevraagd werd of de groote Nederl. dgbladen al eens moeite hebben gedaan om door het gezamenlijk aanstellen van ver-koopers hun straatdebiet in België te vergrooten.» Wij denken dat zulks weinig zou opleveren. Degenen die Nederlandsche bladen willen lezen, kunnen het middel vinden om die te lezen of te bekomen. Doch wat het Vlaamsche volk betreft, dit is nog niet genoeg op-geleid omdegelijke Nederlandsche bladen te lezen. Ons volk leest de Fransche bladen, die met honder-den duizenden besteld en verkocht worden op de straat, in de spoor-wegtreinen, in de winkels en ki-osken.Politiek nieuws,sport en theater, letterkunde en wetenschap ailes komt bij ons eerst over Parijs en de meeste Belgen weten niet eens dat er in Nederland een halfdozijn flink opgestelde dagbladen van verschillende richtingen bestaan, die in opzidft van inhoud, degelijkheid, snelheid van inlichting,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons recht: Vlaamschgezind weekblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1899 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods