Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

707 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 March. Ons recht: Vlaamschgezind weekblad. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0tv06/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

16e jaargang Nummer X2 10 Centiemen Zondag 22 Maart 191 ONS RECHT ^ f -* VLii ^JVXSOIIGKEZIILTJD WEEKBLAL. ABONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden J ,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt volgens overeenkomst geregeld. inTimiTri -t r? „ : 11_ • J I 1 I Voor inschrijvingen en brieivvisseling wende men zich tôt het bureel : M ARKGRAVESTRA AT, 19 ANTWERPEN. Boekwerken, waarv»n één afdruk wordt gestuurd worden aangekondigd. Mits twee afdrukken wordt cr verslag over gegeven. Men wordt verzocht aile briefwisseling vrachtvrij te zenden en slechts op eenezijde van'tpapier te schrijven Al wat het opstel van het blad betreft, moet vôô>" Donderdag middag op het bureel ingezonden zijn. INHOUD : 1. Eensgezindheid. — 2. Parsifal. — 3. Allerlei. — 4. Congo mag geen uitsluitend Fransche kolonie zijn. — 5. Een Afschrobbing. — 6. Mededee-lingen. Eensgezindheid «Langs allé kanten wordt er meer dan ooit de meenig vooruit-gezet dat de Vlamingen zich bo-ven de enge grenzen van hunne poiitieke bekrompenheid moeten verheffen, om hand in liand, als trouwe vaderlanders voor het groote en heilige doel te werken. En diezelfde dagbladen, welke de stelling van Vlaming eersten vôôr al uitbazninen,zijn de eersten om hun politieken Flamin-gantisehen tegenstander aan te vallen, net alsof zij het monopool van Vlaamschgezindheid in han-den hadden. Gebeurt er in de liberale partij een daadvan anti-flamingantisme, dadelijk zijn de katholieken daar om die daad ten hevigste te laken en tegelijkertijd wordt de liberale medestrijder eens duchtig over den hekel gehaald, beschuldigd van ontrouw, omkooperij enz. en 't artikel eindigt altijd met een op-roep om zich vooral toch bij de katholieke partij aan te sluiten, die tevens dan ook de partij van 't ware Flamingantisme vertegen-woordigt. Wordt er een of andere domheid in de katholieke partij begaan, daar zijn de liberalen, en 't eigen ophemelen, 't schelden en 't schreeuwen gaat weer aan den gang. En toch strijden allen voor het-zelfde doel, toch zijn allen goede en beproefde Flaminganten". Om even de in Vlaanderen meest ge-lezen dagbladen te noemen : Het Laatste Nieuws, onder de kranige lëidingvanj. Hoste, die er zich altijd op beroemd heeft van nie-mand af te hangen ; Het Handels-blad, de Gazet van Antwerpen, het Fondsenblad, met hun uitsluitend Vlaamschebeheer-en opstelra-denjwij noemen slechts :J.Bamps, Goris, Van Menten, P. De Mey, Karel Leybaert, enz. enz. ; allen eerlijke strijdende Flaminganten ; De Nieuwe Gazet, in wier beheer-raad er wel eenige franskiljons zetelen, maar wier opstellers allen — aan de goede zijde staan : o. a 4- Monet, wel wat te onbesuist >nd Jen soms en wiens taktiek graag schip ee- pert, maar op wien we toch reke nen kunnen in 't ure van 't gevaar — Dit klein overzicht toont. on« aan dat onze dagbladen uitslui tend opgesteld worden door Fla- er minganten, dat zij allen strijden it- voor de ontvoogding van ons volk >0- en toch gebeuren er maar al te ne dikwijls van die betreurenswaar-en dige zwakheden, dat toegeven d, aan kleine politiek, hetgeen na-or tuurlijk door den politieken tegen-te stander als argument voor zijnen ri, winkel gebruikt wordt. îg De zaak lijkt ons anders zôô de eenvoudig toe. Hoe komen die n- onbegrijpelijke misslagen voor bij te menschen, die ailes beweren veil ol te hebben, waar het er om gaat n- voor ons volk te strijden ? De oorzaak hiervan is te zoeken tij in de drukking door de partij op e, de dagbladschrijvers uitgeoefend. ar Zij moeten, zoogezegd, gehoorza-:n men aan het hooge bevel, zooniet, le als er geerr eensgezindheid in de sr partij heerscht, waar gaat het dan ;d naartoe met onze eigen,lieve man-:n nekens ? Gehoorzamen aan zulk ■)- bevel is een daad van lafheid, van le kruiperige onderdanigheid. i, Het is het klakkeloos verkoopen n van eigen eerlijke overtuiging en n- het opofferen van gansch het volk •e aan de dwaze belangen van een ij of andere partij. Tôt zoo'n laag-n heid, ik hoop het althans,zal nooit n een der bovengenoemden zich n leenen, en als hij het toch doet, als hij ons in 't gezicht komt spu-t- wen, als hij ons komt verraden, le trapt hem dan eruit, gij Vlaamsche n lezers, want Judassen kunnen wij 3- missen . . . ?t Wanneer nu echter de invloed 0 van de associaties op de Vlaam-h sche dagbladen nul is,dan is't hun 3- plicht een besliste drukking op die >- associatie's uit te oefenen.Daar zij i, opgesteld zijn door beproefde Fla-i- minganten, zoo moeten deze ook i- al hun invloed doen gelden en zij ;, moeten het zijn die de wet voor-r, schrijven aan de poiitieke korpsen n en niet het tegenovergestelde. Zij ; moeten noch mogen toegeven om-•- dat het hooge bestuur van een of s anderen wijzen (???) raad beslist n heeft, dat M. Hoste of M. Goris of M. Van Menten, of M. Mont nu al hun Vlaamschgezindheii - over boord gaan werpen omdc - hij het hun beveelt. . Neen,zij, or . ze Vlaamsche en Vlaamschgezin > de bladen, die de macht in han - den hebben, zij moeten de druk king uitoefenen en zij mogei nooit gedoogen dat er één franskil jon hun lijst komt ontsieren me z'n verradersnaam. En zoolang gi ons in tijd van kiezing zult komer zeggen : «toe stem nu a.u.b. vooi ons. Het is waar daar staan wel franskiljons op den lijst. maar zoo gij niet voor de partij stemt, zoo zullen wij zeker verliezen enz enz» zoolang zullen wij u beschuldi-gen dat gij heult openlijk en moed-willig met Vlaanderens grootsten vijand, die geen katholiek, noch liberaal, noch socialist is, maar Frankrijk. Al zijt ge nu katholiek, liberaal, of socialist, om 'teven, eerst en vooral zijt ge Vlaming, omdat God u Vlaming schiep, omdat gij het zijt uit het wezen van de na-tuur zelf en nooit, hoort ge, nooit zou er één Vlaming zijn stem mogen zetten boveneen lijst,waarvan een der kandidaten z'n hoogste en heiligste voelen brutaalweg onder de voeten trapt. En gij, Vlaamsche dagbladschrijvers, vergeet nu allen eens voor goed dat gij katholiek, liberaal of socialist zijt en gedenkt dat het er omgaat om ons volk te redden. Legt voor dit ééne, maar allerbelangrijkste punt de handen in elkaar in plaats van el-kaar als kleine jongens te beknib-belen, omdat deze of gene z'n partij wat misdaan heeft. Met knibbelen komen we nergens. Eerst dan en dan atleen, wanneer gij besloten zult hebben ailes, des-noods ook uwe poiitieke overtuiging op te offeren, wanneer het gaat om Vlaanderen 's grootheid, dan alleen zullen wij eerst het groote werk kunnen beginnen, omdat wij sterk zullen staan, zij aan zij, als trouwe broeders in den heiligen kamp. En knibbel nu maar lustig over godsdienst en atheïsme, maar laat de sterkte van al uwe krachtige stemmen in een geweldigen zang opklinken, die blij de Vlaamsche morgen begroe-ten zal. PARSIFAL it i- Onze Vlaamsche Opéra heeft - Dinsdag 1. 1. haar grootste en - niet meer te overtreffen triomf - gevierd. Want het behoeft geen i betoog dat er na Wagners verhe- - ven zwanenzang, geen werk zou t kunnen gevonden worden waar-j van de uitvoering hare roem nog i zou kunnen verhoogen. Na de da-■ gen van koortsige spanning, die de opvoering vooraf gingen was het ons werkelijk eene verlichting toen wij Dinsdag avond het schouwburglokaal verlieten met de gedachte dat het pleit gewon-nen was. Meesterlijk hebben onze wakkere kunstenaars zich van hunnen reuzentaak gekweten. In de eerste plaats gedenken wij hier mej. Meisner die in de roi van Kundry de ongezochte gelegenheid vond haar veelzijdig talent te doen bewonderen. De drie karakters die zij ons hier te aanschouwen gaf, waren kunste-naarswerk, de grootste tragédienne waardig. De heer Swolf, die de titelrol vertolkte, was een waardige partner. Onberispelijk als zanger en speler gaf hij een merkwaardige uitbeelding van dezen wilden na-tuurmensch, die in Klingsor 's toovertuin tôt den ootmoedigen ingetogen graalridder bekeerd wordt. Dat de heer Collignon een ide-alen vertolker voor de indruk-wekkende figuur van Gurnemanz zou zijn wist ieder die dezen ge-wetensvollen zanger kent, die wellicht tôt lijfspreuk heeft : Goed werk of geen werk. De heer Daman als Amfortas gaf eene voortreffelijke vertolking van dezen dieplijdenden graalheld en hartverscheurend klonkt zijn klaagzang bij het verzoek van Ti-turel, de Graal te onthullen. Als Klingsor verwierf zich de heer Steurbaut een nieuwe triomf in dezen kleinen,maarkaraktervollen roi. De woesten haat die hij den Graalridderschap toedraagt, be-heerscht geheel zijn spel en zang. Het bloemenkoor heeft ons slechts matig bekoord en de uiterst sub-tiele schakeeringen, hier een ge-biedenden eisch, vermochten wi]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons recht: Vlaamschgezind weekblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1899 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods