Ons Sinjorenblad

2616 0
01 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 January. Ons Sinjorenblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/n29p26qs3d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 7. Kosteloos hlad voor de soldaten nit Àntwerpen en omheining. Bestuurder : Eerw. Paier DEDIER, Aalmoezenier B 136 Kerstmis. Kerstmis 1 Wat al herinneringen - -aangenaîne, maar ook droeve — komen er bij ons niet op bîj het overdenken van dit heerlijk feest V Kerstmis S 't Is het feest dat een menigte kunstenaars stof gegeven heeft om do or woord, penseel of beitel te vertolken al het geheimzin'nige, al het schoone dat het bevat ; 't is de vrede, door God aan liei: eerste menschenpaar beloofd ; 't is de vrede zelf, gebracht aan de menschen van goeden-wil. Beste lezers van Ons Siajorenblqd, willen wij eens even terugdenken aan onze jongste kinderjaren? Onze moeder vertelde ons van het stalleken van Bethlehem, van het kindeken Jezus, dat daar in een kribl cken lag, met zijn armpjes naar ons uitgeslrekt ; van de herderkens, die door de engeltjes uit-genoodigd waren om hun Verlosser te gaan aanbidden. Wat hoorden we geer-ne naar het eenvoudig verhaal, en wat een genot voor ons, moeder naar de kerk te mogen vergezellen, om dat lieve stalleken te gaan zien, omkranst met ontelbare flikkerende lichtjes en waarin het zoete kindeken lag, nog altijd met zijn armpjes naar de menschen uitgestoken. Bekoorlijke Kerstmis nit den zaligen kindertijd ! Eenige jaren later en we waren jon-gelingen... We hebben gelezen over het blijdekerstmisfeestenvoelden ons altijd getroffen door het mystérieuse in die verhalen.We hebben gestaan voor wer-ken van kunstenaars en waren heel en al in bewondering voor datzelfde mystérieuse, stralendeuit al die gewrochten. En het verlangen kwamomdat geheim-zinnige mee te leven ; we gingen naar de middernachtmis... Doodsche, koude stilte op de straat, slechts afgebroken door den haastigen voetstap van iemand, gaande kerkewaarts. Yredige, heilige stemming daarbjnnèn onder de gewel-ven derparochiekerk, feestelijk verlicht. Ja, 't is het feest van den vrede en, aan degenen, die - er nog niet ten voile mochten van overtuigd geweest zijn, zouden de orgelpijpen het uitbazuinen : « Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil... » Gelukkige Kerstmis uit onzen jongêlingstijd ! Makkers, vrienden, herinnert gij u dat ailes îïog ? Wat waren het toen vroolijke.Kerstfeesten, niet waar ? Kerstmis vol van vreugde ! Kerstmis van vrede ! uw naïeve en bekoorlijke schoonheid beweegt onze zielen in deze' beroerde dagen, in deze tijden van ongeluk en vért^fijfeïing. Kerstmis, schooner, aanlokkelijker nog vandaag, nu dat wij u ons voorstellen met al de bekoorlijkheid der dingen, die niet meer zijn. Kerstmis van 1914 en 19-15, wi j hebben u in droeve stemming doorgebracht, want we za«en in onze verbeelding O O vader en moeder, vrouw en kinderen, broeders en zusters, verloofde, tranen stortende omdat degene, die'n ze toch zoo teer beminnen, nog niet terugge-keerd was en... de scheiding toch zoo lang duurt. Kerstmis van 1916, U ook zullen we vieren, verre van huis, verre van onze duurbaren, en toch schijnt gij ons min-der droevig. Evenals de drie Wijzen uit de Bijbelsche- géschiedenis, hebben wij- uwe ster gezien, de ster der hoop de ster van den Vrede, die ons voor-gaat naar ons bevrijd en zegevierend België !... Hoopvolle Kerstmis van 1916, wij be-groeten u ! A. G. ■' We wenschen aan al de | Lezers van « Ons Signorenblad' )) een Zalig en gelakkig Hieuwjaar. . hopende in den loop van het jaar 1917 onze duurbaren te mogen j omhelzen. Vers hillend Nieaws We ontvingen een vleiend schrijven van onzen minister Paul Segers, ons geluk wenschend voor ons bladje. Aïs blijk van toegenegenheid zond hij ons tezelvertijd de schoone .soir; van 100 fr. Hartelijk dank, Heer minister, voor, uwe milde git't ; onze jongeus zijn er U dankbaar voor. —We kregen tevens van onze vriçnden C. Méchant en C. Deckere een briefje van vijf frank, waarvoor oprechten dank. Wie volgt hun voorbeeld ? We doen een beroep op onze bemiddelde vrien-vrientlen opdat ze ons hunnen penning zenden tôt groei en bloei van ons blad. Vele kleintjes maken een groot. Bi jdragen sturen aan M1'. Lod. Baes, Comptable D. I. B. H. Sainte-Adresse. — Er komen inmier blaadjes terug bij gebrek aan onvoldoende adres. Ver-geet niet telkens uw nieuw adres te zenden bij mogelijke veranderingen. Om zeker te zijn het bladje te ontvan-gen schrijve men: voor Antwerpen aan Fr. Cools. 34, rue Berenger, Le Havre. ('

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods