Ons Sinjorenblad

2358 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. Ons Sinjorenblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gf0ms3kn5b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 19. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID âiisiippsfli ftûitclûûi Qorio^bfoù uûcr Zie iûlùdtân uan rintwerpeo go omtùû Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. ^AntvJerpen, boven ! Icrinnert gij u nog, wa a nie lezer, die voor ce Scheldestad zoo roemvolle woorden : twerpen, boven ! ; Was onze groote Vorst, Leopold II, die ;r eenige jaren deze eclit Antwerpsche orden plechtig uitriep, ter gelegenheid der ichtige Congofeesten. Met zijn verziend I en door zijne diepe gedachten was hij M'tuigd dat de welvaart van Antwerpen, welvaart van gansch België medebracht. .ntwerpen, boven ! Onze bloedzuigers, de itschers, herhaalden dat ook, maar op vie, manier, wanneer ze lninne legioenen •eelbedienden naar Antwerpen stuurden de ware Sinjoren op onze bureelen een ïtje te lichten. Lntwerpen, boven! zeggen dehatelijke be-ters van België nu nog, maar dat betee-ît bij lien : Heel België hangt zoo fel niet î ons hebzuehtig hart, doch Antwerpen iden wij willen behouden en daarom be-iden wij België... En intusschen laten ze :e haven verzanden, en verbieden aile rkzaamheden aan de dokken. .ntwerpen, boven ! Sinjoren, die « Ons jorenblad » leest, die woorden moeten :e strijdkreet zijn zooals zij de gemoeds-teltenis weergeven van al diegenen, die Antwerpen gebleven zijn. ' ! was het u mogelijk als aan het lieve kje dat hier voor mijne venster zingt, ir ginder, naar den anderen kant le vlie-i en daar de gesprekk'en af te luisteren in en geliefden huiskring ! Wat zoudt gij U igewakkerd voelen om uwe vaderlandsche •bteii met taaien moed te volvoeren : nt men spreekt daar van U, want men is r begeesterd van vaderlandsliefde door want men wacht daar met geduld op U, nt men bidt daar met vuriglieid voor U. oe dikwijls hoorde ik van u met opreclite heid zeggen : « Wij hebben er ook eenen ! Ocli, wanneer zal hij wederkomen? ir dat is niets, den Duitsch moet eerst iot ! » [ocht gij eens met eenen onzer stoute vlie-s een reisje naar 't bezette Vaderland lérnemen, uw oogzou aangetrokken wor-door een geheel veld Belgische vlagjes, ij de Scheldestad. En ik zou U uitleggen het ons nieuw kerkhof is voor de gesneu-le soldaten, het « Schoenselhof »; dat daar e helden van Antwerpen begraven liggen, : aan den voet van een kruis, elk onder en mantel van bloemen, die behendig de îkleur schakeert. ondet gij als een snel vliegje rondgonzen 1 onze prachtige kerken van Antwerpen, hartje zou te klein zijn 0111 al de gemoeds- : doeningén te bevatten, bij het zien van ' talrijke Communiën voor U, bij het bij- } îen van die ingrijpende pleclitighede'n r onze gesneuvelden, bij het hooren van > snikken eener opgepropte menigte, voor ■ren held die gevallen is in het vervullen 1 zijnen vaderlandschen plicht. II waart gij met mij in Duitschland ge- '■ weest in de g'evangenkampen, gij zoudt daa met voldoening den grootsten lof gehoon hebben over onze weggevoerde burgers, uw broeders en vpenâen van uit het bezett Va lerland: «Tusschen aile ontvoerden span nen de Antwerpenaars de kroon door hunn eensgezinde vveigering, voor den vijand t werken. » Dat gezegde en al liet voorgaande ontvlam de in mij, Ântwerpschen jongen, eene wari geestdriff eniedermaal kreeg ik die schoon woorden op de lippen : Antwerpen, boven Aan U, beste vrienden, helden van dei Yzer, eclite Sinjoren van ons kantje, dez onze strijdkreet hoog te houden : Antwerpei boven ! in het vervullen van uwen vaderland schen plicht, in het strenge waken over u\ zedelijk gedrag, in het onderliouden van uv katliolieken godsdienst. Antwerpen boven alom en altijd in het geven van aile goed' voorbeelden. En komen wij dan eens, (misschien bij 011 geluk te vroeg) 0111 een hoog plaatsje aan kloppen aan de poort van den hemel bij dei ouden braven Sinte Pieter, dan zal hij ool bij het inzien van onzen Doopakt uitroepen (Van) Antwerpen? — (Da's) boven ! Jan Sas. 15 November : Leve de Koning! ?\llerlei. Nieuws. — Hartelijk dank aan al degenei die ons nieuws van huis deden toekomen t Gaat goed ; doet zoo voort, mannen. Post der'Verbondener» (Poste des Alliés) Baarle-Hertog (België). — Een onzer vriender schrijft ons aangaande dieu weg 0111 nieuw; van huis ie krijgen : « Ik krijg van in 1915 steeds geregeld nieuws van mijne familie, die zich in Antwerper bevindt, en telkens heb ik dat nieuws te la 11ken aan het zoo verdienstelijke werk, de :< Post der gealliëerden ». Verleden week het k nog twee lange brieven ontvangen 111e :wee portretten van mijne duurbare echt Tenoote en dochtertje. Aile brieven komer vvel niet ter bestemming, maar ge moogt der noed niet opgeven. Natuurlijk moet ge nie: >ver den oorlog spreken, want anders laai le censuur uw sehrijven niet door. Schrij: iooveel mogelijk op dun papier en zet lie! idres van den bestemnieling in den boven-îoek links. Zoo ge wilt, kunt ge een kleinig-leid — een internationalen koepon bijv. — n uw brief steken ten voordeele van lie! ped werk. » {Nota Opstelraad : Wij hebben dien wej •eeds meer dan eens aanbevolen.) Kaarien. — Solo-slim hier, solo-slim daar solo-slim ginder. Ja, de mannen van der r Seefhoek, van den Molen, van het S'Andries- 1 kwartier houden aan het trekken van hun î kaartje. Men zal éçhter verstaan, dat we al 3 die solo-slimmen niet kunnen opnemen : onze - plaats is te beperkt en nieuws dat iedereen 3 aanbelangf, moet voorgaan. Wat ge zoudt ? kunnen doen? Van tijd tôt tijd eens wat «in pot» zetten en, als er een redelijk sommetje - bijeen is, het ons opsturen ; wij « zetten » het 3 dan bij de Weldoeners. Aangenomen ? Dank 3 opvoorhand! Vele kleintjes... 1 Onze Weldoeners. 1 We zaten er slecht voor met ons geld, maar / we hebben het immers nog gezegd dat ons • werk niet kcin verloren gaan. En zie, er t daagden weer aanstonds eenige- liefdadige ; heeren op die 011s een duwken naar boven gaven. E11 nummer 19 kan weer regelmatig _ verschijnen. We denken nu het middel gevonden te ! hebben om in 't vervolg zoo erg niet meer te c moeten klagen !... We gaan niaandelijksche ; bijdragen krijgen van een aantal heeren aal-moezeniers en ollicieren en... als er nog wat bijkomen zijn we er bovenop ; maar dan mag niemand aehterblijven. Er zijn zell's een paar s onderofhcieren die ons voor aile maanden wat beloofden... We gelasten ons gaarne met het innen per post ! Toekomende maand geven we de eerste lijst onzer regelmatige 011-I dersteuners. ï iivt rtitrpî' nn//p r<i fou n p t'v Int 1 \yrtno m/i/) r« Antwerpen. ' M. Jos. Waterkevn, (3I! gil't) Ers. 100.— M. M. X., ~ ' 50.- Albert Eskens, adj., E. H. Rycknians, aalm., L. Hertoghe, liulpdokter, 1 iederlOfr., 30.— ' E. P. Valider Straeten, aalm., Ferd. Pierard, Oost-Afrika, ieder 20 fr., 10.— • Flor. Steyris, Letchworth, 10/ 13.50 1 E, H. Ghijsels, aalm., ,1. Hekkers, 1 Londen, J. Thompson, cap,, A. Van-den Berghe, sergt.-maj., Alb. Bagne, T. S. E.j 5 mannen van 1). 174, 8cie, Ant. Arts, adj., M. X., E. Richard, Lugano, Zwits., ieder 5 fr., 50.— E. P. Hardy, Londen (2e gift), 50.— Ant. Peeters, Clapham, 5/ 6.75 Naa'niloos, 8.— V. Daems, Parijs, Léo Dhooghe, front, Buyst Fîlip, GraviJle, De Schrijver, Foîkestone; Albert Dilles, sergeant, front, ieder 2,50, 12.50 M. Bormans, front, Ramboux, Le Havre, Jaak Schoeten, front,Reyn lî., Graville, A.Simons, front, E.H.Jules Verrept(van 't Kiel), M. Mannaerts, Le Havre, ieder 2 fr., 14.— M. Jos. Micliielsen, taalman, 3.— Mej. .T. Billen, W. Bronwich, 1.35 Th. Bollen, wachtm., front, Naaml., 1.50 G. Hoofmans, A.C.M. A., Ste-Adresse, Hendrickx, wachtm., front, R. Maes, fourrier, front, Petr. Busschots (Kiel), front, Jos Van Gelder, Jules

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods