Ons Sinjorenblad

2278 0
01 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 January. Ons Sinjorenblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rv0cv4cj62/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat wij voor ééne maal aile censuur onl-wijken en buiten uwe weet, voorzeker tegen uwe begeerle in, deze enkele woorden binnensmokkelcn die warme • genegenheid, rechlmatigo dankbaar-îieid en hooge vereering uit onze pen doen vloeien. Wij vereeren u met groote liefde, wij beminnen u met grooten eerbied, omdat ge Mail zijt, èn Yader en Pries-, ter! Omdat ge Man zijnde, mannelijk besloten uwe liooge priesteridealen blijf't naslreven (rots aile gevaar, liefst in aile gevaar ! Omdat ge Vadèr zijnde, zielevader, u niet liebt kiinnen lioch willen schei-den van uwe kinderen, de soldaten. Toen de krijg onze jongens, uwe jongens opriep en lien losrukte uit de omarmingen van vrouw en kinderen, van ouders en zusters en broeders ; toen het bedreigde -en tharis zoo afge-marteld Yaderland -van lien vroeg de hoogste olTers, liet uw groot hert u geen stond beraad maar ge trokt op met uwe jongens. In uwe liefdeblindheid voor lien vergaat gé én uwe jaren, én allen anderen zielelast om met uwe jongens de vermoeienisscn, de ontbe-ringen, de ijzingwekkende gevarenvan liet oorlogsïeven te deelen. Wij vereeren u met groote liefde omdat ge priester zijnde, om en door uw priester zijn; in deze tijden van wereldramp - zoo ongemeen geschikt 0111 de persoonlijke gehalte te toetsen - zoo door en door man getoond hebt. Bij u zijn daad en woord één zelfde uitvloelsel van ééne gedachte, ééne ])ezieling. Gij leerdet ons voor den oorlog de liefde voor het Yaderland en kweektet in onze harten de deugden aan die bel sieraad uitmaken van den J waren soldaat. Gij hebt liet voorbeeld bij de les gevoegd; gij staatin de ran-gen van liet léger Le velde; gij zijt ver-trouwd met de ldopgraven aïs de sim-pelste onzëï dapperen. Gij leert de onverschrokkenheid niet langer door bel woord; maar op het slagveld staan-de en gaande hoe "t krakend schroot en lood er ook den bodem omwoele, hoe grimmig de dood er ook rondspoke, zijt gij het toonbeeld der onwankel-bare lieldhaftigheid. Gij leert den krij-ger op het slagveld zelf* hoc zieh op iiel slagveld le gedragen. Het was voor ons dan ook geene verassing te vernemen dat de Ivoning zelfs, uwe verdieristewillende erkennen u Ridder benoemd lieeft in de Leopoldsorde en met het Oorlogkruis vereerd. Xooit werd onderscheiding rechtmatigér toegekend. \\rij zi jn er fier en gelukkig 0111 en bieden u, in naam al onzer Sinjoren, onze geestdriftige beilwènschen. L. R. AAN AL ONZE VRIENDEN Yérschillende lezers van « Antwer-pen en omheining » hadden den wensch uitgedrukt ons blad je kortweg « Ons Sinjorenblad » te heeten ; dat spreekt gemakkelijker uit en lieeft -wij zijn er met eens - zoo wat een meer lokaal kleurtje. — Een Signoor is recht voor de vuist en blij van aard. « Ons Sinjorenblad » zal ook die hoedanigheden bezitten. Het zal vrank en vrij de waarheid blijven zeggen en van tijd tôt tijd eens tôt laelien wekken. ÏMoge « Ons Sinjorenblad » bij u allen hezelfde goed onthaal genieten als tôt hierloe « Antwerpen en Omheining » genolen lieeft. Het sehoon nieuw kleedje dat ons bladje 1111 voor de eerste maal aange-trokken lieeft, zijn we te danken aan een onzer vrienden, Mijnheer Neveux, die zieh op eerste aanvraag bereid-willig aan 't werk gezet lieeft de puike hooMing te teekenen. Aan hem uwen en onzen besteii dank. Ook onzen besten dank aan de Invalieden uit bet Belgisch Teliuis le Sainle Adresse, die, door den puiken druk, ook het hunile zullen bijgebraeht hebben 0111 « Ons Sinjorenblad » in ieders smaak le doen vallen. « Ons Sinjorenblad » weze ook uw Sinjorenblad, en wij hopen dat zij, die Antwerpen of de omheining bewonen, ons zullen inlichten over liet lokale nieuws dat ze van huis zouden mogen ontvangen. De Opstelraad. We ontvingen van Mijnheer Joseph-M. Waterkeyn, beheerder van ^scliei-dene nijverheidsmaatsehappijen van Antwerpen, thans verblij vende in Engeland, de schoone gift van 5 pond-sterling" als steun voor ons bladje. Mijnheer Louis Lambo, eveneens beheerder van maatsehappijen sehonk ons met hetzelfde doel 1 pond. Onze soldaten zijn gevoelig aan dien blijk van warme genegenheid en danken uit ganscher hart de milde weldoeners. — Nogmaals roepen we de aandacht onzer vrienden op bet zenden van adressen. Men sture ze : Voor Antwerpen,aan M. Frans Cools, rue Réranger, 34, Le Havre; voor Borgerhout, aan M. Jos. Van Pelt, comptable, Dépôt des Invalides, Sainte-Adresse; voor Berchem, aan M. Victor Pecters, onderwijzer, Dépôt tles Invalides, Sainte-Adresse, en voor Merxem, aan M. Antoon Janssens, brancardier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre. Stadsnieuws De pastoors van Sint-Aïuhïes, Sinl-Paulus en Sint-Carolus van Antwerpen zijn door de moffen in de gevangenis gesloten. De twee eersten werden los-gelaten maar de pastoor van Sinl-Carolus bleef gevangen. Wat een cer voor lien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods