Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1565 0
23 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q814m92826/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ère F-LAWDEftS Ff£lï>$ M, 545 L_ frl.|S i CêiuièraêiL Woensdag 95 Februari 191 ê* Belgiseh Dagblad vereerd met het Eéreteeken der Fransche Âkademie Drukker-Uitgever A* TEMPERE^MUYLE, Duinkerkelaan, 62, De Panne. Aile mededeelingen en aankondigingen moeten gezonden wordea aan den Drukker-Uitgevea:. Ongeteekende brieven worden nieî aanveerd.. SI1CHTERS : TBMraiMB «m J. BâËCKELâflOT Medewerkers Guïfl. BRAEHDT - L. Clau««*pl - A. Van île Velrie 6®«s*s£ss» StwnwiRiB^rfl, ia» Ryan^ V- Emîtes, ES. Van Se»enaiiitt> Prijzen der aankondigingen voigens oYereenkomst. — Zicb te wenden bij den Drukker-Uitgever. NAM EN VAN VLUCHTKLINGEN worden GRATIS opgecotnen. MîLiîâltil lit TLKJTEUMES 'm naar Famflieleden mkm, «tadl « i»ij èo lîitgfver 4k «cfe f.féàïiS Ico vteu dieriste stetl. kijkjerend'toorlogsveld Alhoewel de Turksche officieele be-riehten bev^eren dat op het Russisch front gee e belangrijfee verandering aan te stippe» valt vernemen wij uit Rus-eiaehe brou Hat onze vrienden haanen tijd niet verliazen naethunaen huit bij een te zamelen. Inderdaa 1, het leger van Groot Her-teg Ni.olaas (>-.oœt oo even in eenen j stormloop de t<»ee voorijame steden M»ueh en Âkkiat te veroveren. Moucb ligt op 140 <?m len Zuiden van Erze- j roum e A klat op e boorden van het meer vao Van op 100 km ten Qesten van Mouch De bezettinff van e?e twee sieden c/ is van uiterst groot belang. De uitbreiding van de krilgsbewer-Mngen m deze stree' bewijst dat onze j verbondenen de vruchten willen pluk- j ken huane over winning. Binnen ees ige j dagen zuilen wij waarschijnlijk de in- 1 zichten kunnsn doergronden van Groot ; Hertog Nikolaas. Tvvee mog8Îijbhe,;en bieden zich aan ofwel een optoehtnaar Trsbi^oniie oie de groote haven van Armenie in de han en onzer vrier-den pou overlevercn, of wel een optocht dwarg door K.lein-Azie naar Adana. Bij eeneneerston aanblik zou ien wij de laatste poging, ten gevolge van den prooten afstand, als onmogelijk aanzien Maar we moeten toch in het oog houden dat de Russen geene natuurliske hin-derpalen zouden moeten overwinnen en daarbii, eze streekis door Armeniers bevolkt ie onze vrienden als verlossers zullen ontvangen. Mo est en de Russen in. deze onderneming slagen, dan zou Turkeyeineenenzeer ernstigen toestand verkeeren, want aldus zouden de legers van Masopotamie ten Oosten en Syrie ten Westenvan Gonstantinopelafgesne-den en zon <er voorraad zijn. Aan Egypte zou voor goed mogen vaarwel gezegd Word en en een talrijk Eagelseh leger, zo» voor andere punteîi beschikbaar worcîen. Wij begrijpen dus dat de val van Eze-rouja zeer ertistige, en voor ons voor-deelige, tevolgen 5 an na zich sleppn. De weer lank die deze Russische ovfr inning in de Balkarisfn bij <^e Duitscherste weeg brenyt, bewijst tan overvloedi^e dat oit ver afgelegen oor-Ingstooneel eenblok vornatmet de andere oorlogsterreinea. ? Iedere Russische overwinning in ! Asie, treft Constantinopel, het hart van al onze tegeastrevers, en eens het hert getroifen clan volgt al het ovérité. J. R. " Vaderlandsch Sermoen " (Vfrvolg en slot) ' Denkt wel na, beminde So/daten, w«t op het ' spel staat. Niet min dan de ioekomst van ons land, de toekomst van ons volk, ()i) %_i]teen keer-punt der çjeschiedenis, een lichtbaak voor 't na-geslachtOns land %al %ijn, u-at gij nu will dat ket 1 worde j U p klndpren zullen het lot hebbpn, dat ge huD ! laat. Han geluk en toek .msr stekcn in u«e armen, ! zilten in uwe wappns. Ver-i k^rt dan uw nageslacht dfjt vrede en den voi>rspO' d voor lange tijd n. B neemt den ODgerechten riwingfland, vanwaar bij J oo- kome, den lust Belgie's vnj grondgebied nog ooit aan 1e tasten Gij dieenafhankeliikheid gf« fd bebt, bat duurzameri vrede en vrijheid na. Maar ' bovenal laat hun een onbevlckten naam en den luis- ; ter van esn heldhaftig bven Bewaar voor uwe ' zonen den roern en de weepgalooze grootheid die . ge zelf tet hedpn bevochten hebt. Burgers, gij mr,et kidden en liiden Uwe beproe- ' vingen, uwe kommernisseD, uw verdriet, u-* leed ' moet ga verduldig verdragen en den Hemel offeren tôt ui'wissching van 's lands schuld tegenover de ; goddelijkerechtvaardigheid. Gij moet uwesoldaten behulp''aam sijn en gedienstig en nooit gedoogen dat het wlnstbejag de liefde tôt 't vaderland over \ zwemme. Morren en klagen passen niet in de tegen-woordige omstandighfden Ontmoedigen en zwart 1 schilderen zijn halve misdaden. Integendeel dat uwe woorden immer opbeuren en moed in 't harte [ gpreken. Anders »ijt ge te klein voor Belgie's groot ' heid ' Wij beleven benarde, beroerde tijden, maar ook tijden van reuzen en helden. Gisteren nogkinderen ' op kUn tooneel .ijn we al met eens opgesehoten tôt geduchte kerels, die hun woord meespreken ln 1 den wereldkrijg. \chteruit dsti aile kleingeestige gedacbten, , Achterutt aile kleinhartige gevoelens, Achteruit gij die hunfeert naar vredeal moest h!j , op bloote knieôn af»ebedr ld. Achteruit gij zwakkelingen die uwe wapens te zwaar vindt en den edelen last eerloes zoekt af te werpen. Gtj zijt onwaardfg van uwe- vaderen. Franchi j mont en Croeninghe besehamen u. Gij zijt onwaardig van onze joneens : Luik, Haa-len. Yzer, Steenstraete, beschamen u. Gij zijt onwaardig van uw geslacht: detoekomst zal u oordeelen en bpgchamen. 1 Verlaat uw land en uw volk: het is te groot voor u. Maar, God dank, k einmenfchpn, die zulk ver wijt verdienen en C^ar's woord leugpnachtig ma-ken: « Van West-Europa %ijn de Belgen de dap persten » onlmoet men felden en bij uïtzonderin^. Een wind waait van fiere vaderland3liefde over heel ons volks langs beide k an ten van het front «o in den vreemde. Soldaat en burger houden meer dan ooit in den grond en in waarheid aanhetorde-weord van dez»*n oorlog : ; EENDKXf.HT EN VOLHARDING I « Eeudracht maakt macht\ » No# reoit klonk onzf leu^ zoo vermanend, nog nooit ook klspperden d« plooien onzer Orieklear »oo biij Eendracht op hctslagveld: waar benevens de machlige toonen van « Ze julien hem niet tem- men den fierer. Vlaamsehen Leeuw 1 » de even \ S^re klanken van « Valeureux Liégeois 1 » «.Vive Namur 1 » « Les Tournaisiens sont là 1 » weer- • jalaiden. Eendracht in het leger met trouwe nakoming 1er plicbten en eerbied voor ieders rechten. Eendracht in de-kerk in boete. en g<~bed. Eendracht in stad en dorp, in gouw en land... Eendrachttg, omdat wij alien voor een enzelfde ioel staan : 't verdrijven van den overweldiger, 't heroveren van het vaderlaad. Eendrachtig, om den vijand tôt zijn sctiâ en îchand te leeren dat « Naast de eerslen Belg staan 8 miLioen Belgen <■<. Vol eendraehtzin tôt heldenmoed gereed, « Die m'Un voor ién en allsn moet verdelgen « Eer iemand ooit »ns land het zijn« heet 1 » « De aanhouder wintt> iiegt ons spreekwoord en nog eens nooit misschien met zooveel waarheid als nu. In Dultachland hoort en leest men overal en voortdurt-nd « Ausharren * d i. « Uithouden, volherden l » « Die de sterkste xeriwwen heeft, wint het spel » ,oo ieeit men daar. Welnu wij moeten toonen dit. h. t recht en niet het gevceld de sterkste zenuwen hueften dat wij om te leeren uuhoufien met naar di n vreemde, noch min naar den vijand hoore-> ter school te gaan. Liggen nietonvergilijkelsjke voorbeelden te ianten in Belgie's geschiedenis 1 .. 't Wag in de 14° eeuw. G^nt voerde oorlog. Er kwam geen einde aan. Brocjwinuing waseral lang niet meer en de hoï.'fr ga»utewi(d. Merizag geene u tkomst Filips van Arteveide, wien men het ru-«va rdschap '^ad opgedfat- , w»agde een orroep aan de dappersten d«r "iec zou eeesiou- ten slag slaan. Vijfduiaend mannen stonden op : vijfduizend kerels... Vrouwen en kinders brachten d« laatste broodfn bij .. 't Was voor de mannen, die gingen vechten Al het ander volk moest bid-den en vasten... Filips vertrok met zijne helden en haalie dp ze^e thuis. Een andermaai gingi n de Gentsche poorters hun heer en gr;>af vindeiiom over den vrede te spr< ken Men besprak de voorwaarden pn kwam overeen. Doch vooraleer het handteeken te xetten, her^atte de graaî : « Nog eene voorwaarde voor mijnen vrede : gij zult onmiddelijk den knie^al doen en u^e schuld bekenuen. » De fieLtenaren belgen plkander en roerden niet «Geeft bescheid» praam-de de graaf. « Heer graaf, sprak een der gezanten, geen een van ons wil knielen. » De hoveli igen schrikten op bij dit antwoord. De graaf sehoot uit verweet de © : tenaren hun ijzeren koppen koppig heid en sloot m*-t de woorden : « dan krijgt ge ook mijnen vrede niet. b En kalm klonk het van ©entache zijde : « W.ire 't de vrede of de dood, ons ant-woord bli,ft gelijk. » Men vreesde het ergste, toea de edele gravin zelf op de knieôn zonk, den vrede afsmeekte en bpk*am. a De knievai of de dood, cas antwoord blijft gelijk. » Een volk dat zoo spreekt ontgiat den knie-val en den dood. « Een volk dat zieh verdedigt kan nipt vergaan » sprak on?e Koning. Neen, geen Belg kan eraan denken den knie-val te doen tôt onderwerping, \ijne onschuld schuld te noemen, vergiffenis te vragenvoor vol-brachten plicht. Neen, de lijken der gesneuvelde helden zouden opnjzen uit hunne graven pn rekenirig vorderen van hun vergoten bloed. Debeproefdefamiliën zou-den hun vader, hun ?oon, hun broeder mpt veront-waardiging terugp.ischen. De gewonden zoudpn al : hun levensda en tôt biiter verwijt en on«e schande • hun verrai) kte ledematen ronddragen. De oorlog is schrikkelijk: we den hptdagelijks. ] II t hart van den priester blordt bij het zicht. van al ' <1ie puinen, die verwoesting, die lijken, dat bloed. Het gemoed lomt vol hoe dikwijls en men weent om al die rampen en elleaden en men bidt vurig om den vrede — tôt God — niet tôt den Keizer. Onze erootheid is te duur betaa d om er afstand van te doen. Wij willen geen dwergen worden als we reuaen kunnen blijven. En no^maals Goddank, zoodenkt ons huidig volk en zoo spreekt het Die het meest geleden hebben aan de rampen van den oorlog, zijn het hoogst ge- " stegen in «edelijke grootheid. De beproeving heeft \ hun geest gelouterd, hunwil gestaaldenze wieken » in reinere afeeren op de vleugels van heldhaftige vaderlandsliffdeen edelmoedige krister.egevoeleng. Arme wedu^en, moeders in rouw, vrouwen van krijgsgevangenen, jrlj/aards wien de ki'oon van het hoofd gevallen was, scbamele kinders boord?n wij in den eenvoud djr verhevenheid aeggen a We moesten oorlog d en. we konden ni 't andergl Wanrora k*'am'n de Duitcchers die we t°n allen tijde z n wpI b handelen, rsz->o vcrradprliiU am-v;dlen ? G »n vreile, d«n voornlppr ij het land ontruimd en aile k "asd h r-t ld hebb n 1 » Steunende op uw recht pn i p z <o een volk s'aat ge oldaten op vasten bodem. Hebt ge niet gelez* n h'>e Z II. de Paus Benedictus XV bij brieve van zijn staatssekretaris KardlHaal Gasparri aan M. Van * denheuvel, Belgischen ge2ant bij het Vaticaan, het ' goede recht van Belgie openlijk erkent en Duitsch- ? land voor het schenden van zijn woord en onze j onzijdightid in 't ongelijk stelt ? God schepper van den mensch en Stichter der | maatschappij geeft den Staat de wapens in banden ; om het goedj recht te verdedigen. Zoo leert het de ! christelijke wijsbegeerte 's Landbestuur nu draagt u, weerbare mannen van Belgie, die macht over • en wapent uwen arm, wolang als het nood doet. Koning en bestuur oordeelen oyer den oorlog, zijn duur en de wijae. Gij 3ijt de uitvoerende macbt. Aan hen de « wijsheid » aan u de « moed» Draagt ; dus de wapenen, die ge met rein geweten ontvan- | gen hebt, ook met reine dech kloeke hand. We zijn niet veraiîtwçordeiijk veor het vergoten bloed. j » a « « Je«us weende over haar » omdat Hij klaar in f de toekomst blekte. Wij mogen ookweenenom het : geleden kwaad, doch voor de toekomgt mogen onze ■ oogen niet beneveld door tranen maar moeten ze ; stralen van stouten moed en hoopvolleverwachting. Daarom zullen wij na de Hoogmis met opge-ruimde harten het « Te Deum » 2ingen : ket hoog-8të dnnklied der Kerk Zonderlin'g : het « Te Deum » in vollen oorlog, in den h. ek van ons iandeken...Waar ziit gegroot-sche St. Gudulakerk en feestgekleede priesterscha-ren; waar zijt gelachl vende straten van B ussel, waar uniformen en toil tten, ^ aar bloemen e n wim-pels en schitterende en echatterende goldaten«toe-ten ?... | En toch zlngen wij « Te Deum ». Ja, wij danken U, o God: u Te Deum lgudamus» ; wij danken U voor het hphoud van den vader en de rnoeder van on» volk : Ko ring en Koningin Albrecht en Elisabeth. ,Wij dai ken U voor bet behoud van ong leger, voor zijnen aan^roi i en uitrusiing. Wij danken U voor den berg van eer aarop Gij ons tjfplaatst h bt, voor het plichtbesef en de edel-mftpdii.hei1 onz> r natie. Wij danken U voor het h.oekskf n srond dat Ge ons g-laten hebt en toor de ontd'kking Vo,n den vrij n Yz rs'ro m. Wij d^iik n U ook voor de bpproeving, die onze siel meer en meer zrnvert en van het aardgche zal onthechten. Wij dank n U om het onweerstaanbaar vertrou- : wen dat i- dereen brait weldra te mogen aanlanden te midden het gejuich en gejubel onzer teergelief-den van d'jn overKant in h -t aanbeden Vaderland. | W»nt het « Te Deum » sluit met de troostvolle woorden : « In Te Domine sparavi, non confundar | in seternum I » Op U, Heer, hebben wij gehoopt, \ in eeuwigheid zullen we niet beschaamd worden. I A mon. ^feuisf mm fôlati 1 êum** uw %bonnim«:nt> ' Prljien . Voor Beigte, 1 maenii i fr. 50 | 1 3 maameseis, 4 fs>. 5*> — Voor Fi'ankHjb ; i «ïïïîttmi, 1 fr. SO ; i maanden 5 fr. 40 ■ Voor Eii^t>3and en klolimi:!, i m«and 1 S fr. TO, 3 8 fif. lO. Op het Russsisch front. ! Os vliegtaig«n en d« Z°ppelîiis toonsn zich zeerbedfijvgg Pf-tiograd 20 F^br. — Officieel. Man !« int ftene groote bedrijvigheid der vijmidelijke vliegers en z^pp^lios. Hevig ariiîlerie ge^cbut in den sector van K'rcholm, vaa Ixkul riabij Dwii^sk. In da streek vaa het meer van Sventen verriieiHen wij twee bloi khausen. Nabij Miknalti.he veraieldea wij eene ge-biiadeerde veischansicg, Oz»pnowiiz gaboHibapdespd tioop de Fransche «liegers Schaffhouse SOFebr. — De briefwisselaar 1 van d^ « Gazette de Franfort k te Gzerno-» wiîz telegraphe; î t dat drie Fransche en • Russîs he vlifget ; dea 13 F bruari Cz^rrio-w. z g^bomhardeerd hebbe.B. Zj zouden 6 i-oaim^ s"worj e-> h^bb-n Westelijk Front Kaimte op het Belgisoh fi*onl Le Havre 20 Febr. Officieel. Kalmte gedureode den dag op het front van het Belgisch leger. Bommeiigeveeht in de streek van Steen- De Engeleeha vliegers bombai» deerew de hangars van Cambrai Loadea 20 Febr. — Officieel. Wij sloegen eeaen aanval at ten weiten vaa Serri. Onze vliegers deden een raid op het vliegpleio vaaCarabrai. Bo'umen ontploften in 't midden dsr han gr,r«. 0 ;»^ viagers kwamea oafpideerd terug. Groet* Duitsch* ftp>o»penbears* glng in Belgie Ams terdam 20 Feb. — Mea meldt van de gre. s aati deo tTelegrsaf» dat gedureade d^a^ 6 l»atste d^ea eene groote troepen-bewegiog plaaig heeft in 't auiden en in 't middea van Belgie. Lange treiaen artillerie en infaaterie aijn naar het irestea en aaar het zuiden getrok-ken Meia heeft eenige kleine atdeeliagen vervoerd langs dea weg vaa Leuven, Wavre G'a blo' r aaar het auid oosten. Lenv n i» al >jd het beiangr'jk <teuapuat vari d^ Duits he s'ra pgie e de hoofd offi-c i re< hundfn frdikwns bespoki geu. Wîlt gij op de hoogte blijven der eerste oorlogsberichten leest « Ons Vaderland i UIT ITALIE De feedrijvigheid is leveadig gehe«l de iijn Reme 20 Feb. — Officieel. In de vallei van Sugana duren onze aan-vallea voort. Op het overige van het front artilleriege-vecht.In de vallei van Folla bombardeerden wij vijaadeiijke troepen. INVi» Oosi«nrijksche vlû'^er daaii neder in «te bergeo Milaaen 20 Febr. — Mea meldt ait Udiae aan de « Gon iere délia Sera » datd<' offici-eele rapportea aaahouden dat onze waarne-mers io de vallei van Cbiese een Oosten-rijksche vlieg r op terugkeervaa Milaaazien dalev; hebbea op Boecke-di Cadria die ge-troffen w.ssdooro; ze batterijen. Ooze waarnemers hebben later den vlie-ger geziea in eene verlatene richting i-i de bergen waar hij twee dagen verlaten bleef. Men heeft gisteren eea klei i getal Oos-tearijkers het vernielde vliegtaig zien weg-halea. In de Colonien De laatwie Si»i<sch«r« hebben zieh over^geven in C ameronn Lonlen 20 Feb. — M»n w?et dat nog e#n garnizoen Duttschers stand hield ©p de haog-ten *an Mora, en dat zij door de verbondenen omsingeld waren. De*e troepen hebben ?i*h than3 overgegeven ïoadat Camerouna volledif aan de Duitschers «Htnomen is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods