Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

582 0
11 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 11 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/862b85470k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 568 Pr^Js : Jg> Centiemen Zaierdag li%fovem�>er 1916. Drukk*r-Ui*ee�eroA. rEiSPERE-M UYLE iluinkcrketean, SS, DE PANNS *** ��� Vaor Frankrijk i IT� ��� *� *,0� B"L*18 OPSTEL i h B�ECKELJUIDT, ra* Mortel, 17, CALAIS. RECHmDOOR, VRIJ, EN VRANK *� + �*� V VOOR GOD EN VOLK EN LAND! ABONNEMENTEN ��1, ie Frankrijk, Engeland �n Holland 130 r. pep maand 1-dO f ey*nsde Heme ^doornhaag die de meelde ..versperde vin de eenige mooie tomben waai'A�ernelen- bloemen op wegfleur-den vaal en purper en geel en wit, half natbstrafcnd en bleek, zag men de kleine kneufers 1er schole gaan achter de gebogene non. ��?�, En dan stond de kerk weer verlaten, met alleen; nog den aangenamen geur- van 't gewijde koekenbiood Alleothtnen in't dorp is het trompet- geschetter en gerammel van oftrlogsge- rij dat er de ruitjes van daveren. Zijn het jagers van de streek die bt. Huibrecht vieren ? 't Is geen hoorngetoet, lijk voordezen, dat zoo zacht in de bosschen weergalmde; 't Zijn geen blaffende honden, noch jagers blinkend en blij. 't Zijn ooilogshelden, de ware jagers, die nu ter jacht tiegen op razende ever- zwijnen. ; ^i;- , hL Eo die vieren St. Hubrecht terd- ge ! Want tegen 't wild geweld va den woesten veroveraar-.an ons arm Vlaan- deren is erin ons blonde Yzerzonen een heilige razernij teJ)espeuren, en zij gaan �a zij spoeden ten strijd. Zoovelen zijn gisteren en te morgen het hemelseh Erood komen nutten dat de Sterken maakt en de Koenen in den reuzenkamp ! Over de veie vette velden �oei er na den noen een wilde wind. De hooge pluimen der halfnaakte boo- men wuifden af en toe; de hemel was in blauw met aan den einder viole tten- 3choon. ' , '-� Van den Yzerkant hoorde men t kanon- gebulder onophoudelijk, forsch en woe- dend. , , , , . Alleen daar waar de onne stak op het blinkend dorpstoreken scheea er stilte en vrede. . .� , Eu na vespertijd taten de stille mensch- kens weer devotelijk in de donkere kerke hun beste gebedekens te prevelen voor de brave jagers van St. Huibrecht. En onder 'tmissiekruis, waareen fletse sehiju van kaarsen een doffe glimp neer- kletste, zag ik soldaten... die baden...in d� stille dorpskerke,- bij dien plechtigen avo d... voor hun dierbare dooden. Het zelf�bf �'uur aan Polen geschonken is het schoonste comediespel dat kon uitgedacht worden en is wel feitelijk eene aanhechting aaa Duitschland. Ziehier hoe von Bes sier te werk gaat om de Polen bij het Duitsch leger in te lij �en : Na op 11 Oct. al de burgeis gedwongen te hebben in militaire administratie te werken, na verboden te hebban op straf van gevang hulp te verschaften aaade werkloozen heeft hij op einde October alle werken, zelfs de nood- zakelijkst", doen stil leggen. Dit bevel heeft geen enkel doel das duizel- den mannen ten prooi te laten aan den hon- gersnood en dit met het doel de inUincg te vergemakkelijken. Een eenvoudig f tit toont voldoende in welke ellende de Polen gedom- peld zijn. Ofllaiigs heeft men in Varsovie comi eit n moeten stichten om de de persoden ter hulp te komen, die *p de ope bare wegen *an zwak- heid ia onmacht vallen. De mo sierachtige handelwijze van den vijand verschijnt hier in volle daglicht. De D�ithche bladen is vrijheid gegeven tegen alle toegevingen aan Pjlen te proteslesteeren, ter- wijl Duitschland bezig is een leger van Slaven te Yo men. � Men begrijpt dus de moedeloosheid van de Polen wier s protestation in den Reichstag v�rdcofd worden. De eene viel nabij Vielie-en-Haye, de andere nabij Vilcey sur-Trey. In den nachts van 6 tot 7 Nov. hebben 8 onzer vliegers 1200 kg. ontploffings- stoffen geworpen op het vliegplein van Frescatyen 1200 kg. op de militaire statie van Chambley. Se mikpunten werden getroffen. RUSSISCH FRONT De atr?fd �ordt voortgezet ten Z van Dorns'Vatra Petrograd 9 VTov. � Ten Z. van Dorna- Vatra worden de gevechten voortgezet in de streek van Belber In de vallei van Buzen werden de duit- schers door de Roemenen achteruit ge- slagen. In de vallei van Jiul sloegen wij aan- vallen af. In den Donau dreven �ij voorposten achteruit en mieken vooruitgaDg in de richting van het Z. 12 schepen met levensmiddelen voor de bezette landen, in den grond $ boord Londen 8 No r. � De o iders aats^ekretaris I va a Buitenlandscheiafoen heeft verklaard, dat � onlangs een Gri�ksch 'iramp.o)fs�hJpV mei i le'enswaren uit A-are ka naarBelgi� gestuurd ! in-de EigeUche waters ^erj iaid werd, nadat den commandant �an den pimechen onder, z-.t�; de papi-ren ondezochl har!, die dui .e- lijte bewezen dat de levecsmiddelen voor Bel- gi� bes'emd warer. Hij heefreeae nota van protcstatiegestuu d aan de ambassadeurs ran Ame.ika en Spanje. UIT ITALIE De Harkiezing in Amerika j �S>e nienwe voorsitter wam de "Ver�*�igdc Skialen M. Charles FraDS Hughes is geboren te Glens Falls op H April 1862. Zijn vader is van Engelse he afkomst �n zijne moeder van eene Schqtsche, en Ier- sche familie. De |cko��d �f^e vaardigden L/ Kullen ia �f �nu�ri d n Voor- zitter kiezen De 16 millioen kiezers die ia Amerika ingeschreven ?ijn, hebben 531 afgevaar- digden moeten kiezen, die in Januari op hunne beurt den Voorzitter zullen aan- duiden. In Amerika is de naam van den voor- zitter niet op de stembriefjes gtdrukt. 9e kiezers stemmen voor een afgevaar- digde, 't Zijn deien die eindelijk den voorzitter kiezen. Maar deze zijn in hunne kiezing niet vrij ea moeten den kandi- daat stemmen in wiens belang zij afge- vaardigd waren. De nieuwe voonitter begint op 4 Maart tijn bediening. WESTELIJK FRONT De JUa�anen maken eene w*r- | latene batte? tj van 105 buil Rome 9 Nov. � Ariilleriebedrtjvigheid j Ten N.-W.van den Pecinfe� vonden wij I eene verlatene batterij van 105. "Voor d'�verdedigiag van Triest j Parijs 9 Nov. � De � Corriere d'Italia� j seint, dat de regeering van Weenen in | allerhaast versterkingen gevraagd heelt j san Duitschland, om stand te houden tegenover de drukking van Generaal Ca- dorna op het Italiaansch front. Reeds werden vier regimenten, die | door Tuiken vervangen zijn, van het Roemeensch front naar het Italiaansch front overgebracht. Het dagblad voegt er ' bij dat nog voortdurend versterkingen aankomen om Triest te verdedigen. De gevechten worden voortgezet te Ta- blabutzi, Bratocea, Predelus, in de val- lei van Prahova en op den Kaker oever van den Olt. Op den Donau artillenebedrijvigheid. Wij hebben Hiraova heroverd. De vij- and had Hirsova en Topal met behulp van vliegers m brand gestoken. Onze vrienden bieden *�ed�r- �(aid Londen 0 Nov. � Men seintop 8 No*.f uit Bucarest aan de Times : de vij&*dig� drukking is het grootst in den bergpas van Predeal en de vallei van Aluta waar de vijand tracht Curtea-el Arg�s aan te vallen-. De Roemenen bieden met bijval weder- stand. *p bet overige van het front voe- ren de Roemenen tegenaanvallen uit en maken veel gebruik van de bajonet. De Buitschers kunnen hier geen groot ge- bruik maken van hunne zware artillerie en vliegtuigen. TenZ. van den bergpas, den Vulcan, heef1 een Duitsch regiment Cavalerie hare peerden gedood, om die niet in de handen van den vijand over te laten. Kleine aankondigingen aan 1 frank voor S regel� �ehoorte- huwelljk-eniovtlijdensaankondigingen. Adverteert In ons blad, uw blad, v�aamsche uitwijkelingen en soldaten. In Griekenland Deilib) �ez�.t villea Uoseho* poli � asx. !� f p're Sa�o ika 8 N >v. � V lg�ns da Grieksore biade.i heeft f ene bende A'baneftZ*n onder dienst van ds Ojs'e rikers Mosc'uopolis. in Bpire aat ge vallen. Twee gendarmen en vier inwon�,s werden gtdood. Ean patraa.lle uit 2; mannen b staande wordt vermist, men denkt dat zij gevangea genomen werd. De ttulgareannmoinde Grieken met hen Salonika, 9 Nov. � Bijzondere berich- ten ait Oostelijk Macedoni� seinen dat de Bulgaren, die verplicht werden e�nige dorpen te ontruimen, de inwoners mede- genoTien hebben. In het gr.oot dorp Kato-Djumaia von � den de Engelschen, toen zij er hunne in- trede deden, geen' enkel inwoner meer. De verbonsie;s� * b machtigen een mtB%itie>4rpot Athenen 8 Nov. � Een detachement verbondenen heeft het eiland en het ar- senaal van Leros bezet dat een munitie- depot bevatte. Het eiland Kyra werd ook door de ver- bondenen bezet. Kaaad-Paeha bereidt zich om op &fona�(ir toomitle rukkea Atbenen S No* � Essad Pach� die korte- lings M Ve B400 kg. ontplof il s gaateflen op de vijandige inrichtingen TenN.-W. van Pont-�-Mousson heb- ben onze vliegers twee Duitsche vlieg- tuigen nedergeschoten. Officieele mededeelingen Beigscek lefrerberieht Le Havre, 9 Nov. � ArliUeriestrijd in de streek vin Ramsctppelle, Per- vyse en meer ten Oosten. Parijs, � Xo�. 15 u. Op het front van de Somme langs weerzijden artilleriebedrijvigheid. De Duitsche infanterie heeft verscheidene malen een spcrwur doen uit- voeren. Inden avoni beproefde zij een aanval tegen onze stellingen van �ail- lisel. maar werd na een gevecht ttjf om lijf teruggeslagen. Ka�m mcht' Varij., � Wow., IS -. Kleine v,fanteriebewerkingen nabij Sailly-Sa�lisel en ten Z. van Pres- Henig bombardement in den sector van Douaumont-Vaux. Onze batte- rijen antwoordden. ^jfc* Verders niets aan te stippen. E?.�$eieen leperbertehft Londen 9 Nov. 10u.50 � De duitschers verspreidden stikkende gassen ten 0. van Armentiers, waar ook eenige granaten op de vijandige stellin- gen gezonden werden. Londen, 9 Nov. 22 u. 15 �De vijandige artillerie toonde zich zeer be- bedriivio op aansch hel front ten Z. van d,en Ancre. Wij bombardeerden de vijandige stellingen ten 0. van de bopgracht Regina. Gewonden �an de Somme E

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods