Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

298 0
22 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 17 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv99w3z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND b^kk»r.Uite««ci' £»> Tl»PIPt-HYLE orpUT nr,nlJ »/Oi , ^ ^ i » 9«taMnu«fliM«, 18» OK CMW t'Mgiai ntbn 1 UUUn, VH1J fc.fM V HAlHK ■*& ■ »•»«?* F-"a«ter*|k ËnjfdaadttnHMiaud «•or Frankrljh • !ï, rua *m Via, CALAIS !■»# «*■ P«p «w».*aâ (.30 If. par maanâ û ?0 lr, e«^t- maaiid opbtel» >• Mtc*EL**DTi r»« Morut, iTi calais. ♦ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LANDI /ÎÎSSBEK. ^Krsesj^^r^aï. - aoj-ra*u9g)d#i>j:ai< Valo I idint of tweeds taalopde lagere school Hier raak ik eene netelige kwestie aan ! Tegen veel vooroordeelen is er in te gaan ; met veel slechte ge^oonten ef te breken, veel misverstand te voorkornen. Ik houd er vooraf aan te veralaren dat ik tegen het onder ^js van de t*eede taal Lie ben... maar of dit op de Lagere school gebeuren moet dit is eene andere zaak. In het meerder depl der seholen van Ylaanderen w«rd de 2* taal aan de kinde-reo onder~ezen van af zes jaar. De onder^ijzer besteedde werkelijk twee, drie uren kostelijken tijd om in de kleine kinder» opjes woorden en zinne-kens te stampen, die ze nog zelf in hun beperkt kindertaaltje niet slksen kon-den.De onderwijj.er getroostte zich ontzag-gelijke moeite om >ijne leerlingen vreemde. klanben aan te leeren waarbij ze t«r»g, keel, tand en v«=rh*melte erbarmlijK ge-weld moesten aandot-n om dan nog te komen tôt een geraadoraakt, vreemd kliofcend taaltje. Eo als hij op 't einde van 't jaar de uitslagen b«rekende dan wôs 't om er bij te weenen... na de ver-lof iagen hadden de jongens ailes vferge-ten en was er opnien^ te beginnen. En ais dejoagens dan na vijf, zes jaar stydie van de t*eede taal er toe gekomen waren ietg of » at van de taal op te pik-ken, dan verlore* ze bij bet te huiablij-ven spoedig al bun opgedane kennig en 's meesters moeite bleef onbeloond. Maar ja t de jongens badden tocb een t*eede taal gele*rd, de ouders waren voldaan en de m^esters geprezen. Maar hoe as bet met de eigene moedertaal va>i bet kind geateld in zulke «cholen ? Droevig 1 Armzalig ! Be uren aan de t*eede taal beateed •werden outstolen van het : « Programma Moedertaal ï. Lesen, scbnjven, opstel-len, »pr ken led»n ond«r dien die&tal. De jor g^ns verlieten de scbool, ja, ze konden lezen, hun gedacht konden ze lituwelijks in 6en behoorlijtje taal uiteen zetten en laat ons maar liever van geen opstel g^agen. Hoe wilt g« dan dat ?ulke jongens voor zelfatudi- b<>k* aam zijn ? Ho- wilt ge dat ze yakhoei-en besiudeeren ? Hoe ilt ge d»t ze ter vakschool gaan ? Hoe wilt gs Uat ze sti, Iman worden... als -e bet *-er -tuig tôt opbou^en ni t b^-zitten : de gron-dige kenuis hunner moedertaal? Als i»; hier nog bijvoeg dat in vele seholen het meerder deel van de vakken in het vijfde en zesde studiejaar in re t ^eede taal gegeven werden dan moet het a niet ver*onderen dat de va ken m^ar balf begrepen ^erden en dat zoo !g«S' bi' d^nis, re»enen, aanrij svunde «nz erbarmlij < voor deo da»{ kuamea. Ware het uiet eenvoudi^er en meer volgens de regels der gi-^nde opvo^d- ^ kunde, het kind in zijne ééne taal op te { brengen tôt het rotsvast al de beginselen I van de op 't programma staande vakken : in den kop heeft I Op mijn dorp bestondan twee seholen, s de eene was van de eerste soort ; in de tweede leerde men geen t^eede taal aan. Ik heb gedurende drie jaar al de jon-gens die de t ee seholen verheten om eenen stiel te leeren, in 't oog gebouden en weet ge wel dat van uit de eersta sohool weinig of gâen goeda vakmannen vaortgekomen zijn,ter ijl de tweede met •en minder bevol»ingscijf r ze bijna aile* gebiarht heeft tôt het worden van goede vakraannen. Ziedaar de nitslagen ! Yraagt het ten anderen maar aan onze soldaten.'i< Hoor dik^ijls zeggen ditboek is moeilijk I Het is Hollandsch I Waarom is bet moeilijk 1 Om 4at v«4en bun taal niet kennen, omdat hunne lagere school-jaren zijn voorbijgegaan met op de twee-de taal te knoeien en omdat. hunne eigene taal daardoor verwaarloosd werd. Had men niet b^ter gedaao met u de moedertaal grondig aan te leeren, het rekenen en al de andere vakken in de moedertaal te geven opdat ge die vakken verstaan oudt î Ha'1 men niet beter gedaan met in de l^atste studiejaren u te bereide» t®t *w vak, met * de aerste jj beginselen te geven van uwen lateren stidl en u inliGhtingen te be^orgen over uw vak, vakboeken, vakstudie, vakscho-len ? Had men niet beter gedaan zoo men, in plaats van, van u een halfslach-tige te maken, u opgeleid had tôt een bek^aam ^estudeerd wer*man f Zeg vrienden,waart gij niet bêler geweest met een voile ddghuur, geiijk men aan de vreemde werklieden bsrtaalde die uwe pla ts innam^n, dan met u v karig loon en uwe 2* taal, die ge reeds vergeten hebt en die ge dan tocb later gemakse lijker aanleeren kondet daar ge meer ontwikkeld waart. Misschien ia het nog niet te laat om u tôt eenen b*kwamen stielman op te lei-den ! Pestudeer uw vak in de va«boeken die u zoo gemakkelijk in leen gege en worden door de va«boeKeiij van S.K.V.H. en na den oorlojç zuilen de vreemde rat-ten ui( ons land moeten blijven en ge zult zelf de vetbetaalde postjeg beklee-den ! P. VANDOMMELEN, Brankardier. Berlijn verklaait aan Amerika dat zijnH voorstellen niet kunnen bepaald worden Londen 19 Dec. — De Duitache regee-ring die gewaar geworden is dat hare vredesvoorstellen niet duidelijk genoeg zijn, heeft aan Amerika de valgende nota gestaurd : De Daitsche nata aan de regeeringen der verbaudenen bevat zeer duidelijke bij»ondeiheden,voor «at het karakterder vredesvoorstellen aangaat die Duitsch-land geneigd is voor te stellen gedurende de andvrhandehng. De- middenrij^en steunen hun aanbod op de overtuiging. dat bunne recbten en betrachticg^n niet in tegenstelling zijn met deze der nndere landen. Zij verfcla-ren aok dat zij nic-mand wenschen te ver-pletteren, maar dat hun-je voorstellen moeten beschouwd warden als de be-geerte am een duurzamen vrede te stich-ten.Een duidelijker bepaling van de voor-waardan zou de middenrijken in een moeilij*en toestand plaatsen, moesten de vijandige regeeringen weigeren te on-derhandelen.Niemand m >g zich inbeelden dat de middenrijtfen met gebonden handen de vredesonderhandelingen zuilen begrn-nen, wanneer de tegenstrever volkomen vnj Is. De eorteg in ioumame D « »ij «nd b«'dr«i«t Himaienl* S«rat triraila I ** Da Russ sckj afeocht w ordt tusschen de Car* pïtaen ea de» ioaau voortgeztc. Govechten tusechen voori.oster) hebbpn plaats | gehal tan Z.-W. eu ten W. vaif Rimmcul-Sarat, dat gelegen ls aan den yoet der bergen en op ee». 30 ktn. van Focsaal. Het 9e Dat-ech leger maakt du» vooruity.aug en t^acht den t) arweg de< r te 8nljdeutfn If. ven Rtmnicul Sârat. Op dan ljzerwe« Buzeu Bral a ls de vljand ge komen tôt aaa Flliptscl op een vljftlgtal kilometers teo Z. W. van Brallu. Eindelljk tussenen deien ijzervreg en den Donan heeft bij de bened^n Calœatalul overschr den, want men seint een »evecht nablj Batogul op 48 km. ten Z 0 va Braiia. De twee steden Rlmnlcul-Sarat en Braila zijn dus bedrelgd. Voor de eerste stad ware oe val niet bljzonder ernstlg, maar 't ls anders voor Braila, dal 65 000 înw. telteene bdangrljte stapelplaats en een voornaam door^an^spunt ls. 't ls aok lacgs Bralja dat de beste weg loopt van Dobroedia naar Galatz. Ba?e weg doorloopt de morrassen van den Ser< th gflegen tusscueu Braila en Ualat , op eene lengte van H km. naar ook een lj ?erweg loopt Tegeowoordig maeten dezen steen en ijzerweg door den aftocht der troepen fel be lemmerd zijn. la de Garpathen, op het front van Mo'davle, ! scbljnen de Russen aan de vijandige aanvallen te | wbderstaan. Zelf# hebbea zij op betde oevers van : den Uzul, bl>rlvler van den Trotus het offdnslef i geaomen en een drlehouderdtal gevangenen en veel materlaal buit gemaakt. ÏÎIT ITALIE 1 ■ I - «•-"wjbS-V ... j De Italiaa««ebe ariilbrie aae 't werk Rome, ao Dec. — Aîtilleriebedrijvigheid. Wij ^erspreiddtfn te Vallarsa vijandige groepen en cp den Cars» vijandige troepea-bewegingen.R'USSIBCH FBOMf He Baisea s'aa« aa«wall«R af Petrograd, 20 Dec. — Wij sloegf n aan»a|len *f In de streax van Brody Wij drorg^n in Bj«oro tc^a«e. De rijaiid Iging op de viueht en lie dooden en gevaj^ge-nea rfcbter. Roemenie. — Wij sloegen aanrallep af in de s reek vai Oi lata. » Onajongana op hat Iront kunntn araafe» t abonnement*» bckoman op OMS VADER* s LA MO a data «an minai* mat SO inaana i aangawaagtf «orden. 1 «la aaaa «raak na <a aarata kaatalUna niât fcetaaM haaft, kan «ardar g*an ataafe» abanaaMsant maar kakamaa. j Offfioitiltt midi»d®«liiia^ T Helgiseti legerberiakt j Le Havre, 20 Deo. — Na eene kalm* naeht opende de vijand in dm na- î middaq een kwig artillerievuur op onz '< loopgratm van H*t Sas i De B'igische a*till rie antwoordde. Aide vijavtdige aiukken werdtn tôt l zmjgm aebracht. I pa^K tO 4)*>e f&* i Ni*t» te seinen qeduvn^e den, nae^t ten zij langs ueerzil^/eieene groote ar- i tUieru b'dnjvigfoid ind*, streek vai C>u em )fit-Chambrett(>8. t , 20 9S a T*n Z van d" S m<nbombarda'rde da vijand qedurend* den dag hfvxo I &r>z* lijrien nvmeHjk de sectora van Bel oy-Mi-Sawerrf, B*rny, Pressoire en I Ablnvncowt. I Onze artillerie aatwoordde kraehtdadig. i #''aa«*l«ek« 4 ? Lor>dmy 20 D°c. 21 u. 30 — G durpndf den nacht qelukfrm wi.f er in de t vijandioe Ujn te dringen m d* sireek van Gnmmecu^t en er belingri/ke schade I ««« te brmoen. Een* twe'de verkenninq ten N. "<ï^ Arras yelukte ev<m goed. ♦ Wv nnman g»v»ngene<n m"d°. i G'dur'Wte een^antm^'ting tu**ch*n *m.d"n na men ioh een gavi$ch 4uit*ch i drt ch*me*ti gewtngsn D' b'vel bber was g dood geiu^eat.. WESTELIJK : FBOMT ! S>e KrarascBiteM h^bben j met hua uiFuiasief d* u «ijanoc Ziebier eenige verhalen over de laatste i gevechten die de Fra sche oveiwi nirg yoor gevolg h.dden. Viîf officleren Worden in hu/nne onderaard-sche scbuilplaa aen verrast en geven zich over. Ee jooge Fransche iuitecar t radert en ver-zoekt huti hem te <?ol£ea. Op dfizer. oo^^nblit grijpt eeii der officieien Laar den re olver en schiet den luiiensnt dood. Onr.oodig er bij te voegen dat deze laffi moord gew oken weri. Men spreekt met geestdrift over het held-haftig gedrag van den vliegecier Viole'. Btj 't bîgi* van deu ^eld lag, na met zijne mitrail-leuze ^ijacdige versterkin^skolonDen ln be-dwang gehi uden te heb^er, droeg hij er op de zeifde wjze veel toe bij om ae paniec onder de vluctrtende moffen te verspreiden. Ver»ol-geas werd hlj docr dea dikkea mise mitleid en verkende enk«l den weg to«n hij boven de Duitscoe lijnen zweefde. Een hevig vuur was op hem gerieht. Aanstouds keerde hij terug, daaide naar beneden boven zijne aa< 'aller en viel heu aaa met zijae boaimen. Hij veroor-z^akte eene grooie outploffing en brtcht de ba terljen dis aem beschotea tôt zwijgen. Onder de gevangen genomen moffen vend men zonderlioge kerels. Een du tsche majcor weende van weede en riep voor den officier die hem ondervroeg : Ik ben verrast geweest w*«f aeders zou ik mij gedood hebben 1 Welke schande voor mij. Een auder majoor senikte zich beter m zijn lot : — Thar. s leidt gij mij nsar Verdun Y — J*. — Ha 1 Ha I Men heeft ons gedurig her-haald dat wij ia Verdun zoudea treden. Ik dacttt echter Liet dat het in zul .e omstaridig-heden zou wtzsn. In zijn abli schreef t »u oberleutnaitt aan zijne vrou*f : « De Franschen bombardeeren ons «erschàkkeiijk Zij Tiiilen ons aan nen an al doen gel-jofen. I geloof er riets van ; 't is al , bluf » Piotieling» werd zijn schrijven or der- j broken dour een « Rendez-\ous I » De brief I was gcëi digd, la een ander aoii vond men doozar; cfgarevi > m t het po tret van Ko i g Koistantij Wia;-ouder deze woorden : « Levé Konstantijn ». Rond den oorlog Bet œ^forek i« (Initaeblatsid Parijs 18 Dec. — Uit Londen — Het gebfek aan voedssl is out^geusprekelijK de eeniggrooiste red^n waarom Daitsch-land vredesvoorstellen geda-tn heeft. De oo st heett een balf miliioen ton min opgebracht dan men verwacbte. De € Dusseldorfer Generalanzeiger t sohrijft dit toe aan den slechten aardap-peloogst in Polen. ! RoemeDie alleen kan Duitschland red-den, indien al de rogge die in Roemenie buit gemaakt werd voor brood mocht ge-bezigd worden, maar Oostenriîk wil er qûk zija deel van h bien Dtartoe zijn reeds otiderhandelingen uni gnkBÔopt tusschen von B*tocki en gra-<f Tis/a. Indien deze e rste koitelings sprak over d*n bloeiend^an toestand van Duit ebland, betr^kkelijk de bevoorra-diDg, dan was h~t enk^l om de v«-rboode-nen te beinvloeden op den oogenblitvan het vredesveorstel. Zij hebbeo e? »ejç vaa. Een Fran-che officier thans krijgsgevangea te A heeft bij middel v*r. een zeker tusseaen-peisoon volgenden brief kunnen schrijveti: E^ns te meer h«bb^T de Duitschers ter gele-genheli der les ing op hooger be^el het vaan-del voor eo dag g haald maar bunne ontmoe-dl j'.'jr sti;gt m er »-n m?er. De gmanoen die naar h»t fio t trek*«n, sth'i'Ven tra-s op o.e waget s nach h^imatl ( aar Lusa] id pl ats van na«à Paris! Zegeliederea hoort men niet meer . i 3e ge'. m sUn «a de uitg u ten ' ne.- o- i-nosdi d tt* ug s mejr da oolt is tr kwes le îelf'outî rerkorten i;i_ het Noorde. . Mea jereidtds openb.«t. m-(.nùïj oor ezeaaftocht Wij wetan dat d-- veiden van de Fraascûe o t-jattemin'.ea nitt ^oo a!s verlèden jaar be->ouwi worden. f De oproep der bu gers in mess* ia een b u iid bo/ea ailes >oor d jel hs- ft de berolking te nobiiiseersa, en haar in t-edwirig te houd n. û s *erliezea ir h.t léger zi)n verschiit>eli k. Eon «reet babeersehf, ailes: de Vredcl de Vie ■ iel Dat de verbondr-nen nog wat geduïd hebben en zij zuilen de vrede hekomtn die zij weu-ichcE, de eenige duurzime vrf.de deze die dea vijand al:« mis «den iegeu de nierischheid /si doon bostin. Wij aile i gd?aa^jnea deakea àû oatkaoo-ping aakend en nie*ind S.wijfeit a^a onze vol-ledi^e zeytptail. Wat d*» ï,Vtf>i»kfur**')ç* W* "itîêsgf o -'«r d« tKC5<aerl«f*K searijft Me i kcmt ons een groot gedeelte van het te;rein ontruki«n dat wij sr.dert lacge vero-verd hadden. Wij mogen 't niet ontkeni an dat huone sseiseloiatige sanVallen den toestand in het Wcisten tuur.ea variDderen. 't Is de gelnk-k.i<e "oorbo le van het rileuwe regiem Nivelle. Dw aan»al geschiedde op een punt vau het Duitsch front dat zeer f auw wss, daar de'kûjgs-btweraiiigBU voor V*rdun a.et konden v®l-eiadigl worden. Het vailles van dit terrein baart ons geene onrust. Het was wel ten grooteu koste vero-verd maar ia ^aasca audare sîrategische voor-waardeu danteger woordig Het onvetmijdelijk verlies van maitnen ss te betreuren; 't is een o geiuk dal veel van zijn belang verllest ten gevoléïe van de wending die de oorlog op andere pu*.'ten aanueemt onder de leiding van Hindenburg. Il - t la ven tm trlijn Berne 17 Dec. — De hei bergen en kost* huizen die voorheen om 4 u 's nachts gèsîoten werden,mogen thans tôt 23112 u. open blijven. Theaters en cinémas moeten hun blienteel om 23 u. doorzenden. De mistevredenheid stijgt onder de be-volking.Waarom i*ui*-«hfa»d wil o««niefrb«Ki d« iv«« De telegrammen uit Zwitserland bewe-ren dat Duitsctland enkel zoekt te onder-handelen, om reden van de tairijke on-lusten die in de Duitsche steden plaats grijpen, tengevolge van het gebrek aan voedsel. De ontvoeriDg van Belgische Lurgess leia oor^«poKilrRt » ac de %e«ee a» i« i rt t dœ ver* oir«»Wfca*'*k,'fei* (K i» Amrrka Amsterdam, 18 Dee. — De corresponpent van de agence Wolff ln Àmerlka schrljft : De pers toont zleh meer en meer voront veerdigd over hetgeea m«n noemt het slavendom in Belgie. De openbare meeclng 1s oo zeer opgewonden. Eene DrotfStme tin< he ft plaats genaà te Boston ea eene andere ni plaats hebbea ta New York (ie lfZ'rs /ulien opmer&fa dat dit berlcbt dagtee-kent vnn 18 0 o Ovnr de me-tins; van New-York hebb-in wij re-ids btj oederheden gegev.i)- De perj ceefc dag li] s den lnhoud van telegrttnBi n, die nsar Président Wilson ge tuurd werden en de tu^scbenk'iHist vragen. De v^rklaringen van von Blsslng b< trekkelijk de kwestie ht*eft nog een ongunstlner indru*. teweeg gebracht. De brlt-fwissellng tusschen Kardlcaal Mercier en von Blsstnjr, het onderhoud van den correspondant van de « World » te Le Hane mît Mlnister C rton de Wiart hebbend« openbare m e-ning vliandig g s eœd te-:enov^r Duitschiaud. De pra statie d< r Belj-ische erklieden heeft oiid- r de bevolki g den diepsten lmiruk gemaa t. M er en meer r oort men berhaleu dat de schik-klugen door Duitscbland genomen van natuur zijn I MUSEUM IE P E g Muffimer 603 ï nj» ; Oemtiemdii Vrijaii^ 22 i&JUÊU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods