Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

677 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 13 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6d5p844h0m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND sticHTExs : ». ■•••Mûrit' M a. Km**» ' -#> Belgisch d&gfalâi wrop *i. ds dagda de.f week #* *^9*«»ï™»,s«!i^K,ÏU,,w A60RH09Bin«! \ 4 ,9 . «. f , n.bow« t«kq; r«r —y*« «21 WVaMSBrtllfe 3,»B BasetfeOKfi'iS'dïauMS.M ? SCfôC'IÎS €»0©ï% Vt^SJ ^ -t>l9 01V « JztM-f' '!p|îC: ôJBOSi!Wi|M«^*m"5tSJ*EB| VOOR Sfflfc.ïiAÏ'K!» *" " "" ##*•« ««kir^lve » « Oe« V»«efci*Sesîssï » «f, acai>-BSoptet, Cailasiés | ■" . "^*-3C-^\C ' '"' ^ ' ' ■'*.?■■ ' &/&Û | •- r 5£ 2£££i' "***I-> fSo g «*tzbu«s «k£or*»ar« -ra wur jch STUDIEKRIN GEN Sinds eenigen tijd merken we bij onze regeeiing eene welwillende-veranderiug op jegens ons, Vlamin-gan. Dia verandering is —na zooveel vruchteloos kUgen — verheugend eu doet ons meer betrouwvol de to^komst tegemoet zien; we werden vroeger — voor den oorlog— dikwijis afgescb^r,t met vage, nooit vol-bracm.4 cc-i ^iten, maar ditmaal schiji. .-et erustig gemeend te zijn : tommissies tôt onderzoek worden totrstaDd gebracht, < n een Vlaamsche offlicieren en onder-off. school is gesticht; we mogen over Vlaamsche en Waalsche regimenten spreken — men beweert zelf dat men in den Havre die zaak niet meer als eene onmogelifkheid aacziet. Nog etns dus, we hebben reden om ae toe-komst minder zwart in te zien. Wil de regeering haar woord hou-den, en waarlijk eens ernstig het Vlaamsche vraagstuk bewerken, dan zal ze ondervinden dat wij niets 011-redelijks vragen zijn, en dat we zoo goed Bylg'zijn als wie ook : dat be wezen we immers reeds door vier jarenzelfopoffriringenbloedvergifeten voor 't vaderland. Maar, zou het zeer goede politiok zijn vanwege onze regeerir g, onzf jongens een ontniddelijk. en lastbaar bewijs te geven van h are welwillend-heid ? We hebben onderzosk-kommissies. heel #oed, maar onderzoeken du.uri soms lang, vooral wanneer het eenf ernstige zaak als deze geldtl We hebben eene Vlaamsche officier en 011-der-officier school, maar hoeveler van de duizenden Vlaamsche fiont-jongecs zullen er. kunnen van ge-riieten ? Een tasfbaar bewijs ? Komaan, 't is zoo moeilijk niet, indien enn weinig goede wil gebruikt wordt. Voor den oorlog waren aile Vlaamsche leiders en ttlle Vlamirgàn die nietbaug waren van barde waarh- id het eens om te verklaren dat ons volk marjk ging aan zedelijke, aan innerlijke grootheid. Welnu, indien dat zoo gia^ in vredestijd, wanneer we overzoovele middelen beschikten om ons volk te bgwerken, wat moet het nu zijn na di'is jaar en half oorlog? Komaan, laat ons ook nu de waarheid in de oogen durven zien ! Hoevelen zijn hard gebleven bij al het droeviga en vooral eentonige van hunnp levenswijze ? Hoe verre stast het met het zedelijk peil in 't leger ? Zoo dikwijls reeds kloegan o ze bla-den over het aanlo^kend en voor den Vlaamschen jongen zedenbedervend dat helaas reeds zoovele slachtoffers maakte 1 Hoe staat het in zake godsdienst ?.. Want bij eene Conscriptie en Home-Rule voor Ierland v De hou ding der bisschoppen iOp eene vergadering der lersche bisschoppen werd er eene motie ge-stemd onderteekend door kardinaal Loque en de bisschoppen vanKildare en Leighlin dat verzet aante»kent tegen elke poging om conscriptie op te leggen tegen den wil van het Iereche volk. « Het zou een noodlot-tige misgreep zijn, zegt de motie, die de grofste fouten der laatste vier jaar overtreft. Met al de verantwoor-delijiiheid die op ons rust als lei-ders, achten wlj het onzen plicht de regeericg te verwittigen tegen zuh.e uadeelige misgreep. » katholiake regeering mag zulks toch wel in aanmerkiDg komen zou ik den-ken?En van nog een ander standpunt ge^ien, hoe gaat het met de geeste-lijke waardo onzer Vlaamsche jon-gtsns? Hoe weinigen bsizitt-en een min of meer ontwikkeid kunstgevoel, hoe weinigen kennen en wanrdeeran oi'Ze Vlaamsche meesters :■ Vlaande-ren i» rijk nochtans op letterkundig g;!bied ! En ia kunstgevoel en waar-deering het ware schoon van een volk Yiiet ? Er dient du? veel gedaan te wor-don : de omstandighoden zijn moeilijk, we begrijpen dat, maar in af-w-achtfng van «veel» kari toch «iets» gedaan worden, en dat «iets» zou in iichzelve veel zij ; nog eens, er hoeft maar een weioig goeden wil toe, dit is, eene volledige onderdrukking van op niets steunende vooroordeelen. Het middi'l ? Onze jong^ns leiden, hen in de mo-gelijkheid stelian onze Vlaamsche meesters te. leeren kennen, hen op-wekken door woord en voorbeeld: aan de meer ontwikEélden de gelegenheid geven hnnne kennis met do p.nderen te décl in; we hebben salmoezeniers, maar v/ it kan één man — 'nij -wezo nog Gods dionasr —» voor 500 of meer sol dater ? I Dat men o vis toeiate in elk bataljon wee studis kririget» op te richten, "en vcor de Vlarriiî gen en een voor de Walen, want ook de laatsten hebben nood en recht aan geestelijke verhelfing. En dat men nu iaarop. in Gods-aam riet ten antwoord geve d»t het /aderland de onverdeelda samen-weiking zijner kinderen noodi^j heeft ! En vaderland en volk kan er dlechts bij winnen 1 Wat een prachtige werking zou dat zijn ! Anti-alcoolisme. Godsdienst, bloemlezing voordracht, ailes zou zijn plaatsken krijgen : onze jongens zouien zich met wat anders kunnen btzjg houdsn, Zou ons vaderland e'r bij «erliezen ?.. Ea dan, in plaats van die kringen met wantronwige blikken te aanzien, indien ortze O'ficieren en hoog^r? officieren ei den bloei en de welvaart eens va;i in de hand werkten Zied ar dus wat we met zielsver-lançen vragen. Ziedaar, wat ons pen tastbaar bewijs zou ziin dat onze regeericg het waarlijk goed met ons meent. Wehopen.., en wachten ! L. ROEMRIJKS. Da vijandelijke houdirg van de priesters en de veroordteling di r politiek door d8 nationalisten en de Sion Feiaers van publieke plaifor-men zijn veeibete6kenend eu het schijnt dat er een groeienda neiging bestaat om een passiove te-renstand te bieden zooals htj door de prieste. s aangeraden woidt. De bisschoppen heb'oen het bii die algemeene tarmen niet gelaten. Kardinaal Loqua schildert de politiek als een hoon voor 't lersche volk. Aartsbisschop Walsh vraagt of de regeering wel verstaat we.lfce daad zij steit ; Mgr Foley van Kildare zei in eene aanspraak gehouden in de kathedraal : de regeering schrijft t u het zwartste blad in onze lersche geschiedenis. Mgr Fogarty van Ki!-Uloe zegt dat geene enk"le Engelsche regeering een mor'eel recbt heeft om Ierlard conscriptie op te leggen. EEHICHT - Men gelieve aile brlefwisseîîng te stureo aan l Ons Vaderland 9 rue Neuve, 91, Calais Mgr Brownripg "anKi'kenry spoorde zijn volk aan tôt eene vtereenigde en heftige tegenwerking. Mgr Nangjhton vfin Killaiazagde te Ballioa datsédert 100 jaar er geen grooter krisis opge-r«zen was in Ierland. Mgr Cohalan van Cork veroordeelt dé politiek als gevaarlijk voor het Erigalsch rijk. Da bisschoppen hielden daàrbij aene vergadering te Maynooth waar sij de volgende motie (pledgeand 30venant) stemden : Wij onikennen ian de EngeUche re^fer-in^ het iecM rerplichten dienst ln fe yoeran in 3ns land, en wij beloven hier plech-:ig malkaar te stpunen en ons te ver-settea tegfta consr:riptie doDr de oneest afdoende middelen in onze macht.. Want conscriptie op di« wij-se ingevoerd, is een verdrukking, îsn ourechivaardiga wet ; en wij îf'bben recht daaraan te weerStaan 3oor aile middelen toegelaten door ie goddelijke wet.. » Dit besluit werd bijge'treden door ie poiitiske leid6rs die vergaderden in het Dublin Mansion House. Daar-bij steldea ^ij eenmanifest op waarin zij verUlaren dat Ierland een afzon-dcrlijke natie is ; en uitg tande van 't prinbisp van Wilson dat de regeering mâar enkel rechtvaardig»-macbt heeft als zij doards onderdftden er-tend wordt, onUeg->e.n zij aan de Engelsche regeering het r cht ver-plichten dienst in te vuere tegen den wil van hat volk, en aanzien co.'iscrip'i'î als een verdrukkiî g en een ui ta.s ging. Sedert Gladstone, ove:r 32 jaar, de e^rste Iîotnt! Rule Bill voor de Kamers bracbt, had Ierland niet oieer fôo'n historischen da'è gektijtid ils zoniag 21 Ap!il, wanneor er ove.r jansc'n Ierland eene b jzondere mis ,'ezongen werd m< t ve.t-1 pracht, en ie pri-»ster van op den kansel da neeiingerj aan-:ondigden die in den ichtermiddag zouden plaats hebben in het volk aanwak'jerden zoo tahijk nogalijkop te kôman. Da meatingen verden bijgawoond door duizenden m allen t.eekenden-de motie of cove-lant der'bisschoppen. En waar man-îen, vadérs of brosders belst waren a komen deden de vrouwen het in mntien naam. Een korra' pondant 'an de « Daily Chronicla » spreekt 'an 3 rnlliioen man die zich aanslo-en Dij de bisschoppen. Dabisschoprpan zetten hetvolk aai im vurig ta biddan en om 's avonds illen te zamen den Rozankrws ta ;eggen. Eine nationale novena ter iero van O L. V. v.>n Lourdes begint ip 3 Mai. Australie heeft zich door da stem ran zijne kerkelijke overheid bij 1er-and aangasloten. De houding der kerkeliike overheid noat niem-jnd verwonderan, want lergans is da kerk zoo met hft volk >n het volk zoo m8t de kerk dan in erland. PATRICK FLEMING. riocîticuio )E OKDERTEEKEKSNG VAN DEN VREDE Eens bzksndsîialiing vaa de regeering U:t Bukarast wordt gpseiiul : U : rcgoeriag van Roemenic heeft aan te bevolking d*r bezette en niet bazette leelen van het land de volgende bckend-naking gezonden : De vre.de werd hedei middag getee-;end. Hij draagt den naam vati « vrede 'an Bukarest ». Al ds nadeeiige vraag->unten tusschen Roemenie en cen der itaten waarmsde wij in oorlog waren :ijn geregeld. De vj*oegere betrekkingeo net deze staten zijn heropend. Het land s opnieuw onzijdig. De moeilijkheden die de blnnenland-iche rust bedreigden zijn vereffend. Roemenie kan nu, steunende op hare ;rondwettelijke instéilingen, welke niet «•eranderd werden. werken om de oor-ogsgvoîgen te verhelpen en den toeatand loor den vrede bekomen te verbeteren LORD LœeOWM over oorlog en vrede Oulangs in den Engelschen S-naat had Lord Denbigh het over «pacifisme», î Hij beweerde dat de vredesbewe^in(/ in Engeland door Duitsche agencies geleid en gesteund werd. Daarop wadervonr Lord Lansdowae : Tôt nog toe is de eenige v/egf naar vrede geweest de « knock out * sla^T en leu»> luidde : « Geen vrede voîgens overeeukomst ». Wil Lord Oenbigh en zijne vriendeo wel even zeggen, hoe en wanneer die * knock-out * slag dient toegebracht ? En ondertusschen gaat de oorlog voort met de vernieling van het menschdom te voltiôkken. Het Ûuitsche vredesaanbod is niet rechtzianig, zegt men ; maar hoe zullen wij het te weten komen, zoo niet langs de gewoneweg die is : b sprekiug langs beide zijden. En, gin.^ Lord Lans rowne verder,indien het volk niet geoorloofd wordt den mond te openen zoader voor verrader jdoor te gaan ; indien wij, wanneer Ouitschland over vrede spreekt, dit houden voor kletspraat ; indien wij die langs hier over vrede spreken, als ontrouw aan ons land aangezien worden, en gereed zijne eer aan een voorbarigen vrede op te offeren, dan zou ik wanhopen aan mijn eigen vaderland. ZEEBRUGGE BESCHOTEM 29 duiîsche vliegluige® neer» gehasld in een luchlgsvecht Londen, 11 Mei. Woen|j!ag was het wed«r heîdc.r, maar rond Àrras hfng een dichte mist boven d? Ujne^. In h et Noorden \naTen ' onze vîîegers geheel den dag bezig ver-kon^iugeri te doen, foto'« te nemen, s^.men te werken met de artillerie en bomtnea te wfrpen. Tientoncen werden geworpen op Le G iteau, Kamerrijk, Ba-p urne en in de dokken en op den ring-, muur van Zeebru^ge. Eon hevig gevecht greep plaats in het W-.-sten. Twee nn twintig vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten en 7 andere buiten gevecht gestcl i. Een ander vliegtuig werd neergeschoten door mitraljfHizen van den grond. Zeven van onze toestellen ontbreken. Na den avond konden ter oorzake van den mist de vliegers ma^r weinig werk verrichten. Eene ton spriogstoffen werd geworpen op de spoorhaïle van Douai en Marcoing. Al onze yliegtuigen keef-den terug. Heï kaneal is nog varsperd en onbs^ulkbasr De laatste foto's van Zeebrugge toonen dat het kanaal nog geheel versperd is en gar.sch onbruîkbaar. Het is bewezen dat de b7o'ikeering beter gelukt is dan eerst werd gedachl, eu ten gevolge der britsche luchtbedrij-vigheid en andere oorzaken bleven aile werken om het kanaal bcvaarbaar te makon vruchteloos. KICUWE ENGELSCHE RAIS TEGEN 00STENDE Londen, 10 Mei. Verleden nacht werden de verrlchtîn-Mn om de hav^.ns van Oostend« en Zeebrugge onbruikbaer te tnaken voltooid. De oude kruiser « Vindietive » werd ge-zonkea aan den ingang der haven van Oostende, tusscher, de twee pieren. Sjdert den 23 Maart werd de «Vindietive» m t béton geladon en gereed gemaakt om te zinkan voor de haven-geul.De lichte schepsn die de bewerking o:ider;»amon zijn'teruggekeer i ; alleen een motorboot werd beachadîgd en op bevel tôt zinken gebracht op lut hij in de handen des vijands niet valle. D ze ver'.iezen waren gerirg. âmcrikaaasclie troepen te Londen ; Londen, 10 Mei. Eene afdeelingAmerikaansche troepen doorkruiste gisteren morgen de straten der hoofdstad. Zij zullen door den koninggemonaterd worden voor het paleis van Buckingham I waar 2jfj voor Zijne Majesteit zullen delileeren. KEIZER KÂEEl'S VREDES- 5 AAN80D C Uit de « Daily N-ews » : Den tweeden brief die keizer Karel van )ostenrijk de verbohdenea liet over-naken met het oog op een mogelijken rede bevat het voorstel : Belgiè geheel onafhankelijk. Trieste en Trentino aan Italie.' d; Elzas Lotharingtn aan l1 rankriik. t* De berichtgever schrijft : Het zou aî ilijken dat de tweede brief van den :e?.zer van Oostenrijk nog van meer be- J \ eekenis is dan de eerste. Hij houdt het e oor zeker, dat hij er in gelukken zal >uitschland er toe te brengen vrede te V1 luiten, op voorwaarde dat de territo- b' iale eischen der bondgenooten bij ilzas-I otharlngen bleven. Het lag na-uurlîjk voor de hand dat aile bezette rondgebied ontruimd en België in zijn « nafhankelîjkheid onvoorwaardelijk zou ** worden hersteld. De keizer zegt ook dat tij de toestemming van Bulgarie reeds ekerîs. De keizer yroeg dat het ver- Vî rouwelijk karakter van zijn mededee- ^ iag in aile oprechtheid geéerbiedigd w ou worden. . e< îwang zou op Ouitschland H usîgeoef«nd worden b Het dossier (betrekkelijk bedoeld redesaanbod) bevat een verkiaring van v ge een zeer in aanzien staanden per-ooo in Ooster.rijk. Daaruit blijkt dat, ndies- de Duitsche regeering niât tege-noetkom:;ndoptrî'i, een wapenstiistand usschen Oostenrijk en de bondgenooten ^ bt stand zou komen, en dat onmiddelijk laarop er in Duitschland een omwenta- P ing zom losbarsten, waaraan de minder- d leidssociaiistûn den eerstan stoot zouien geven. zc v< lonnino-Eibot-L2vodOeorge 1 n Sonnino was van oor leel dat bedôeld ki red"Svoorstel verworpen moest worden. zc îibot traS de zienswijze vau Italie bij. st doy J George echter onderzochtde zaak rGndigj en eerst na rîjp overleg kon hij r toe besïuiten niet op het aaniokkelijk « redf'svoo'-stel in te gaan.Meer dan e^ens et Hoyd George al de voprdeelen uit-chijn^n die dit voorstel meebracht, en rees er op dat het misschien wel een # eer gunstige gelegenheid was tôt het ^ luiten van den vrede. Poincaré echter wees de zaak van de ^ and en Was de tegenovergestelde mee- ge ing toegedaan. De oorlog kon zijns rachtens enkel door de Wapens worden eslccht en kon enhel door een .volledige egepraaî der bondgenooten een einde j11 emen. te 0F HET WESTERFRONT Z Je Verbonden hereveren den d( rerlore» grond m Vlaandere n 10 Mei, namidd.ig. — Weigeiukte l'' îgenaanvallen door Engelsche en Frau- s, che troepen in de streek van de Clytte- i:" oorroezeeie {Z.-W. van Yper) hebben en vijand teiugge.dreven van de stel- ec ingen die hij in den morgen veroverd ad. Wij herstelden geheel onze vroe-ere stellingen en namen veracheidene rijgsgevangenen. Dezen morgen viei ds vijand opnieuw an ten N. \an Kemmel, en dreef oas op en punt ochteruit waar het gevecht teeds voort duurt. De troepen die ons aanvielen behoor-en tôt twee legerafdeelingen. Zij heb-en veel veriiezea onder^aan door onze rtillerie en ons geweervuur zoowel s{, inst den aanval als gedurende den îgenaanval, ya Plaatselijke gevechten werden ook eleverd te Bucquoy, tusschen Albert en de .rras. Wij namen 30 krijgsgevangenen. Wij gingen nog vooruit tusschen de omme en de Ancre, ten O. van Amiens, (ozé stellingen werden verbeterd en v0 rijgsgevangenen werden genomen. w( Vijandelijke raids werden teruggesla- 3t en in den omtrek van Lens en Merris. )e vijandelijke «rtillerie was zeer be- (5 rijvig voor Albert. 10 Moi, en den cacht. — Na het ge-echt van dczen morgen rond de C!yt!e n Voormezeele was geheel onze lijn lersteld. Na het hevig geschût rond Albert vo eeft da vijand aaogevallen evenals nabij Jouzincourt* waar de vijand door ge- v« veer- en mitraljeuzevuur belet werd mze loopgraven te bereiken. Maar ia ien omtrek van Albert kwam hij in onze ffopgraven op een front van omtrent L 40 m. -| lusland !proep vaa de Grooî-moeder dsr revoîiitie Aan de Amerikanen Christiania, 10 Mei. — De groot-moe- I :r der revolutie, de h^ro-Miide Bresh- ; ivkaia, iii een IndrukweS. keûdcn oproep I in da Amerikanen, bidt de Verbonde- I :n van de vrljheid van Rusland ta red- ' in en met de Russen tè komen strijden gen de Duitschers. Zij veroordeelt de ellendige Bolche-ks die Rusland aao Duitschland heb-;a geleverd. Betaling der koepons ivereenkomst m«i Weenen Moskow, 10 Mei.— De kommïssaris lu buitenlandschezaken, Tchitcherine, îeft h"t ministerie van Weenen lateu _ eten dat de Sovieten er in toestemmen ine kommissie te benocmun die zal ?last zijn de wederzijdsche verplich-ngeri der twee regeeringea te regelen itrefîjnde het betalen der koepons. In Ukrame Bsdreiging der socialisfen . Lausanne, 10 Mei. — De hoofden der Braansche socialislische paitij hebben V j don Duitschen generaal Groeriix v \ •otest aangeteekent tegen het besiuur ) rburgerij door Duitschlar d opgericht. " î Dd afgevaardigden verklaarden dat, 1 lolang de aociaihten uitgesloten Mij- .J ■" van aile bestûur, en indi»u fiunne - ■ met erkebd worden, staan zij /* 'et in voor de orde exj dat deze niet zal .îtineii gehacdhaafd worden door do i 1 bestaande divisies, maar dat er min- \ ens een twintigtal zullen noodig zijn. ene ssmenzweering tegen de Duitschers Annemasse, 10 Mei. — Volgens da Arbeiter Zaitung » werd onîangs door Duitsche policie eene samenzweering td*. kt, ingericht door den bond voor ' vrijheidvan Ukranie, tegen de Duit-he overheerschlng. Deze bond, die duizende ledeu telt, reidde eeu algemeenen opstand die oc-st beginnen met talrijke aanslageu gen JeDuitsche officiers en bedienden. De samenzweering ontdekt hebbende, ibberj de Duitschers de Ukraansche geering omver geworpen en twee dui-nd personen aaugehouden. Theodoor W olfï schrijft diensangaan. i in het « Berliuer fageblatt » : Zeîfs de Ukraniërs die voor vier maan* :u een verbond met ons aanboden, aan nu op tegen ons. Niettegenstaancte t zijn er nog bij ons vele liedendle de lit der wereld zouden willen aan-hten.——- ---- LaâJste ofjicieele bérichten Frassch front PARUS, Il IWel. 15 u. In den nacht hevlge arliilerlestrijd in de ask van Grlvesnes en ISlaily Haflneval. ffi/ij ginnen aanzlenlljk vooruit ten N.-W n Orvlllers-Sorcl. Oiize verkenningen diorçnn op verschsf-ne puriten in de duitsche lijnen. ^ PARUS, 11 Bel, 23 u. V Dank aan dan mist konrten ds duitschers ■ et vatte in het bosch van Gaune maar 1 ird door een tegenaanval op zijne vorioa îllingen gedreven. WIJ namon een hondcrdtal gevangenen en m traillçu en. Engelsch front LONDEN, Il Klei, 15 u. Gisteren gingen de Franschen llchijes oruit tsn Z -D. van Locre. . Wij maakten eenigs gevangenen ten W. 1 n M crvllle. LONDEN, Il Mei, 23 u. Een duitsche aanval in den omtrek van euullle werd verijdeld. Verders nietst* selnen. * |K FLftttuercis , PIELDS I fierde jaargattg — M a a* sa «r 1074 WsïûM iepee PEiia ; lC CEHT1£HKM • Maandsg 13 Hei i9tê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods