Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

959 0
22 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 26 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fb4wh2fj4x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

/ , ^ Derde jasrgsng — Hummer 913 Prijs : 5 ceutiiesaen Donderdag 22 Novèmber 1917 — II. I nll Ll i 'Ihf ILwi ilii'ili 7 ! il n ■ ■—! ■ i !■ i m ■■■■■»■■ i nrmmmy ,, . , m,,.,,,,, ___ ONS VADERLAND orur-tMtger',8i'7^ruTdé^vî^cALAi8 Belgisch dagblad verschijïieiide op ai de dagen der week / RedTr'tu;mo^cauaT0" mimi.iib | 'j.',' ' ' m* ml'mi -min'riBlniMr mil- -mi ABONNEMENTEN Prr inaanii Belgie 1>5G Frankrijk S.OO Engelaud-Holland 3.00 Per trinieete t « 4r.OO » 5.SO » N.OO Monwirljve s '< Ons Vodi'rïaml » 17, r<m> îIp Vie, Cala!» Recht door, vrij en vrank voor God en v^lk en land g** redactib8tukkin. nieuws ti zinden rue mortkt -i 7 en rue chantilly 73 calai! ABOIVrVBiMEWfTSPRïJZEIV VOOR SOLDATES Per week (7 llâg'eu) 0«35 °eze abonnementen dienen met minstkns •É.-S'îï NUMMeRS INECN8 AANQCVRAAQO EN DAQELIJKt * AAN H ETZELFDE ADRES QEZÛNOEN TE WORDCN . DE ZUURDEEG In twee parabelen, van het mosterd-zaadje en van den zuurdeeg, s telt de H. Kerk ons hare eigene uitbreiding over he«l de wereld, en haar inwendige kracht van verheffing voor het- individu en voor de maatschappij roor. Het is tegenwoordig zoo wat de mode in sommige kringen te schreeuwen over het « bankroet van het christendom » in dezen' oorlog. Laten we dan die heeren eens even herinneren aan wat het christendom voor de verheffing der maatsshappij heeft gedaan. Daar zijn altijd ondankbaren : zijn er geen kin-deren die spuwen in 't gelaat hunner moeder P Al wat ze zijn en hebben, zijn ze aan die mo«d«r Y«rsehuldigd ; in 't voile genot van hara weldaden, zullen ze een geweldiga hand aan haar Uggen, hoon en haat over haar roepen, emdat, wat zij in hare groot® liefde hun htd willen bezorgen, door hun eigen meed-wil en schuld verijdeld werd. Wat d« Kerk voor het individu is geweest kan ik hier niet behandelen : ik moet mij beperken. Al wat 's men-schen zadelijk# schoonheid uitmaakt, komtvan haar en van haar invloed. Zij en zij alleen, heeft de woorden gehad van het eeuwige Leven, h«t sehoone, i het voile, het edele, het vruchtbare ; omdat zij de woorden heeft van den Meestei des Levens. Wat de Kerk voor dt maatschappij is geweest, mag ik hier in 't kort samen-vatten.Laten we daarom even een kort over-zicht nernen van de Romeensohe maatschappij, toen de heidensche bescha-ving haar hoogtepunt had bereikt, ten tijde der versch'jning van het ehristeH-dom.Een woord vat ailes samen : de sterkere verdrukte overal en op aile manier den zwakkere. De Staat verdrukte den burger : zijn lichaam, zijn ziel, zijn leven, zijn goederen, zijn vrijheid, zijn familie, tôt zijn godsdienst toe, behoorden aan den Staat, die over ailes vrij en naar eigen willekeur beschikken ken. De Staat is de keizer : hij is de groote meester, hij is God : hij heeft zijn autaars, zijn godsdienst, zijn priesters. Hem niet te willen aanbidden is siaats-schennis, waarop de doodstraf staat. Den keizer kent de wetgeving ailes toe : Caesar omnia habet ; hij beschikt over leven en dood van enkelingen en volkeren : Vitae necit que gentibus arbiter ; — hij is de meester der wetten : Dominus legum ; de wet zelf is niets dan de uit-drukking van 's keizers willekeur : Bene-placitum Caesaris ; wat de keizer wil, droomt, goedkeurt is recht : Quod libet licet : wat hem bevalt is toegelaten. Hoe dekeizers die onbegrensde maeht hebben gebruikt, weten we uit de gesehiedenis van een Tiberius, een Nero, een Calligula, een Domitianus : zij beschikken over ailes, goederen, leven, zelfs de vrouwen der burgers : Omnia mihi et in o/nnes licere : ailes is mij tegenover allen toegelaten. De vader verdrukt de kinderen en de vrouw. De vadir, pater, dat is de sterke. De vader is de keizer in denhuiselijken kring : de grillen des keizers zijn de wetten derwereld, de grillen des vaders zijn de wetten der familie; neemt de vader zijn kind aan (susceptus) zoo mag het leven ; verwerpt hij het bîj zijne geboorte, zoo moet het sterven : gezag is macht. • De man verdrukte de vrouw. Zij had geen recht te voelen, te denken, te ge-looven, te vereeren, te aanbidden, goed of kwaad te achten, dan met den man. Zij was in manu veri in de hand van den man : een werktuig van zijn dri"ten en grillen, een stuk vleesch waarop men met verachting en met aile verfijningen 'van misprijzen nederzag. De rijke verdrukte den arme : het volk, de plebs, de massa, telt niet : het wordt met voeten getreden, het besîaat niet, het is niets ; zijn woord, zijn ver-langen. zijn bede, zijn hulpkreet ver-gaat in den overweldigenden sterm der macht van de patrieiers. De overgroote meerderheid zijn sla-ven. Hoe Rome die behandelde blijkt genoeg uit dit beginsel der wetgeving : non tam vilis quarn nullur, de slaaf is niet zoo zeer verachtelijk als niets. Zij hebben geen burgerrecht, geen familie, geen huwelijk, geen bezitting: een slaaf wordt voor niets gehoudeû : servi pro nulhs habentur. En er zijn zoo te Rome voor ieder vrij burger ten misste vijf honderd slaven ! Zij zijn allen : res domini : een ding van den meester. Het sterkere volk verdrukte het zwakkere. Ten tijde van het christendom had Rome zich de geheele bekende wereld onderworpen. Iedere natie be-schouwt de andere als natuurlijke vij-anden, die zij overwinnen, onderwerpen of verdelgen moet. Daar zijn rassen geboren om te beerschen en te onder-drukken ; daar zijn er, die moeten ver-slaafd, vertrappeld, vernietigd worden. De menschheid wcrdt verdeeld in heerschers- en in slavenrassen. De kracht is het recht. — En zoo zien wij de geheele maatschappij gebouwd op de systematische, brutale doordrijving van dit heofd-beginsel : macht is recht. Ieder man siddert onder een meester en doet op zijn beurt een slaaf onder zieh sidderen; de burger der oudere steden had zelfs geen begrip van vrijheid (Furtel de Coulanges, Cité antique, p. 269). En vermits men of vreezen of vrees inboe-zemen moet, legt er zich ieder op toe te doen vreezen: oderevit diem mettant, «dat de menschen mij haten, als ze mij maar vreezen ! » da romeinsoh-heidensche beschaving komt ons voor als bestaande uit de sterkeren : die den nood gevoelen en er hua lust in hebben stroomen bloeds te vergieten om hun macht staande te houden ; en de zwakkeren, wiens lot het is en wien het een mode wordt te kruipen en zich, zonder maat, zonder het geringste gevoel van eer, te verlagen voor den sterkere. Wat macht van verheffing er dan moet uitgegaan zijn van het christendom om zulk een maatschappij te her-vormen en op te voeren tôt wat de volkeren in den bloeitijd van hunne ontwikkeling geworden zijn ! Hoevelen die, op onze dagen, vergeten dat, wat onze maatschappij samenhoudt, kracht en grootheid bijzet, veredelt, tedankeri is aan het christendom. Het christendom was het, dat de grondslagen der maatschappij, der sociale en politieke betiekkingen waarop de heidensche samenleving was gebouwd, met de kracht van haar goddelijke zending alleen, heeft omgestooten, dat het beginsel : macht is recht uit de wetgeving heeft verbannen, dat de moderne beschaving heeft gegrondvest op de on-wrikhare rots van het recht als uitciruk-king der eeuwige wetten gegroeid uit 's menschen eigen adel en geestelijk wezen. De Kerk, en de Kerk alleen, we kunnen het niet geiioeg herhalen nu er zoovelen het zouden willen loochenen, is de moeder der moderne beschaving. En hebben wij het nietknnnen waar-nemen, dat naarmate de individuen, de staten en de volkeren zich afkeeren valide Kerk, weer in aile wetge ing dit grondbeginsel der heidensche beschaving tracht op te duiken en kracht te winnen, dat macht is recht P Al veroordeelt de Kerk niet allen oorlog, heeft zelfs de Kerk voor den soldaat den grootsten eerbied, al wil de Kerk de verdediging van het recht, zelfs tôt bloedvergietcns toe, waar 't niet anders kan, de tegenwoord'ge oorlog is niet het bankroet van hare leer ; hij is het bankroet der heidensche beschaving, ^ waartoe de volkeren, in hun afkeer van de Kerk zijn teruggekeerd ; hij is ons t opgedrongen door de huldiging van het duitsch-heidensch princiep : macht is recht- ; j. v. m. ; VEEVLÛGEM DAGEN Sinte-Cecilia 5 : Ails wij julien dood »ijn. daa is feet voir lang; 1 fihsar in den hamt J ia uutù. en gezscg : i fia Siute CecUia die slaat er 4e maat, f Ga kual *el g-aau detikeu hoeschoofie dal'tfeaatl ' Yandage 22 November is 't de feestdag-; van de heilige Cecilia, de sehoone f Roomsche maagd, rond het jaar 230 onder Keizer Alexander. Severe als marte-lares gestorven : êinte Ceeilia, patrones der muziekanten, Menige soldaat zal vandaag met lich-t ten weemoed denken op de geestige Ce-eilia-viering der muzick- en koorzangs-maatschappijen van Maanderen. Waar is de tijd, dat 't weirielde, in dorp en stad, van jubelende zangers, i van fiere muziekanten met blinkende t speeltaigen ? Waar is de tijd, dat stra-ten en lokalen weergalmden van joelen-de lied, van trippelend maziekgespeel en trommelgeroft'el ! Waar is de tijd, dat gansch de bevolking danste op den i maatstap van zoetvaùizende muziek, en „ meejubelde in koor met de lustige zangers ?... Ja, waar is de tijd Maar die tijd keert weer, éérder dan men wel peibt. 't Daghet in den Oosten, de zegezon is aan 't rijzen ! En ze heb-' ben er bek op, onze YiaamsGhe muziekanten en kaorzangers, om triomfan-1 telijken jubelend hun dorpen en steden ) weer in te treden. En : ; Dan ïal de btk>ard sfelen 3 Van alla te roui est seu, ' ■ Dan ïal de giiisheid Lv.i-leïi, s Djn ia! de jockheid dsnsec 1. .. 1 1SEGHEMNAAR ; DE TOESTÀND IN EUSLÂND r De Maximal!sten zijn verdeeld a Petrograd 18 Nov. — Verscheidene ' kommissarissen hebben hun ontslag ge-^ nomen. s De partij der Maximalisten is in twee t groepen verdeeld: de socialedemokraten en de révolutionnaire socialisten Do maatregelen getroffen tegen de r pers die de eene willen behomden en de 1 andere afschaffen heeft de verdeeldheid nog doen toenemen. Ook werd besloten de maatregelen te-1 gen de pers te beliouden. Te dien gevol-ge hebben de révolutionnaire socialisten verklaard, dat zij hunne vertegenwoordi-5 gers uit de Soviets zouden terug trekken. 8 Het nieuw bewind te Petrcgrad j De « Gazet der werklieden » vraagt de in vrijheidstelling van al de politieke 1 gevangenen, de vrijheid der pers, de on-schendbaarheid van personeu en eigen-r dommen en de ter beschik*baarheidstel-> ling aan den gemeenteraad vanvoldoen-3 de troepen om plunderingen te verhin-deren.In afwaehting richten de inwoners ï zelf wachten in. Het voedsel is snel aan 't verminderen . tengevolge van het sliileggen van liet ijzerenwegverkeer, 10.000 dooden te Moskowa Yolgens nadere bijzonderheden zou t men in Moskowa van 8 tôt 10.000 dooden ^ tellen. Te Tasehkent telt men 500 dooden. v Kerensky niet volksgezind Londen 19 Nov. — De Corr, van de « Daily Chroniele » te Petrograd heeft eene reis von 2600 kilometers gemaakt e in het Z. çn W. van Rusland. Hij zegt ^ dat hij gedurende zijne reis nooit met . genegenheid over Kerensky Ireeft hoo-ren spreken. De ontwikkelden waren woedeud over zijne zwakheid en de sol-e daten verontwàardigd omdat hij de orde niet heei'tkunnen haiidhaven. Geen spoor van geestnril't voor de re-geering, nergens schijnt men haar lot te beklagenmaar men A^enscht de orde her-^ steld te zien dooreenkrachtigministerie ' Op het Italiaansch front t • t De vallei der Beneden-Piave overstroomd i , De correspondent van de « Associated Press » seint op 16 Nov. : De militaire Italiaansche ingenieur» t hebben do sluizen van de Piare geopend zoodat de vijand thans voor eene nieuwe overstrooming staat als aan den Yzer. De overstrooming geschiedde nabij Grisolera nabij het punt waar de vijand de Piave oversehreden had, en gansch de streek waar hij had kunnen voet vat-ten staat nu onder water. Het over-stroomde gedeelte vormt een grooten driehoek waarvan iede're zijde 18 km. lang is. De vijand werd aehteruit geworpen I maar hij heeft stand gehouden tôt dat de pleinen overstroomd waren. Deze ï overstrooming is dus eene onoverkom-e bâre hinderpaal die Venetie beschutten zal. J Ernstige vijandelijke verlie-zen in de vlakte der Zeven-" gemeenten. Rome 18 Nov. — Op de beneden en midden Piava oefent de vijand eene zeer i hevige drukkinguit. waaraan onze land-i, genooten heldhaftig wederstaan. e De vijand verwacht veel van de aan-vallen in Trentin, op de hoogvlakte van - Asiago, :1 Sedert verscheidene dagen ondergaan :, de iegers van Conrad en Krobatin zware n verliezen tijdens hunne aanvallen op de a sterke stellingen van Cismon naar de Piave. De vijand kent de waarde van dit punt a en stuurt er bataillon na bataillon ten , strijde, niettegenstaande de groote ver-i- liezen. Eene aanzienlijke artilllerie wordt er samengetrokken zoodat de Ita-lianen een zeer krachtdadigen tegen stand n moeten bieden. De strijd aan de Piave Rome 18 Nov. — De slag aan de Piave duurt voort met ongehoorde hevigheid. De Messaggero schrijft dat de toestand erustig blijl't. Tôt nu toe heeft de vijand nog niet al zijnekrachten kunnen ontplooien. Buiten )de 40 Oostenrijksche en 25 Duitsche divisiën beschikt de vijand over eene reserve van 15 Oostenrijksch-Bulgaar-sche en vijf Duitsche afdeelingen. On-1 getwijfeld zullen deze troepen aanvallen wanneer de zware artillerie stelling e genomen heeft. In aile geval zal de :- vijand op geen gemakkelijke zegepralen meer mogen rekenen. e Indien de Italianen met dezelfde hard-a nekkigheid nog eene week stand houden is het gevaaa voorbij. e e Aan wie de schuld ? Men leest in de Figoro : "t Is de afvalligheid van het vierde Italiaansch korps die oorzaak is van den Q algemeenen aftocht. Men zal maar later weten welk verraderlijk werk daar de troepen heeft ondermijnd. Had men naar de helderzienden geluisterd en de troepen niet zoo lang werkeloos gelaten . in de loograven van Plezzo, dan zou het vierde legerkorps ougetwijfeld zijn e vaandel niet bezoedeld hebben. e - De vijand heeft aan de Piave schrikkelijke verliezen geleden New-York 19 Nov. —De correspondent van de « Associated Press » bij het Ita-s liaansch hoofdkwartier seint : De Oostenrijkers die er in geslaagd ^ waren de Piave te overschrijden boven Zensos, werden terug over de rivier ge-dreven, zijn verdroriken ôf met de bajo-net gedood. Tegen woordig zijn op dit bijzonder bedreigd punt geen vijanden u meer op den %vestelijken oever. 't Is een n der bloedigste tijdstippen vah den oorlog geweest. Deze bijzonderheden komen van oog-getuigen, die gedurende de bloedige slachterijen van vrijdag en zaterdagnacht e en gansch den dag van zaterdag op den t, westelijken oever zijn gebleven. De ge-■t kwetsten zijn zoo talrijk dat zij nog niet t konden verpleegd worden. ■t De vijand had aile middels in 't werk i- gesteld om de rivier te overschrijden. n De Italianen van hunnen kant boden den 1- hardnekkigsten tegenstand. Langs beide e zijden was 't dus een wanhopige strijd. De Oostenrijkers vingen den strijd aan 3- op vrijdag en trachtten de rivier te over-e schrijden eerst nabij het dorp Eagarre r- en vervolgens nabij den ouden rnolen e. van Sega in den omtrek van Follina. Door versehillende omstandigheden begunstigd konden zij over de rivier trekken. Zij kozen een punt waar een groote zandbank gelegen was te midden : de rivier en deze in twee armen deelde. Tusschen deze armen konden zij eerst voet vatten zooveèl te meer daar zij door [ een dikken inist in hunne bewegingen begunstigd werden. Zij brachten mate-i riaal aan voor het leggen eener brug en slaagden erin den tweeden smallen arm te overschrijdén en den westelijken oever te bereiken. Laaisie ojjicieele berichîen Belgisch front LE HAVRE 20 Nov. 0P 19 braohten wij duitsche batterijen tôt ' zwijgen. De vijand beschoot vooral Merckem : en Hoekske. !n den nacht en den dag van 20 was de artillerie min bedrijvig dan de voorgaande 1 dagen ten N. van den Yzer. De vijand bombardeerde hevig Merckem, Aschhoop en Hoekske. Onze batterijen hebben krachtdadig geantwoord. Een duitsch vliegtuig werd neergeschoten om Diksmuide. i Fransch front r PARUS 20 Nov., 15 u. Ten N. van St-Quentin hebben wij een ver-rassende aanval afgeslagen. In Champagne tamelijk hevige artlllerle-1 bewerkingen in den sector van den heuvel van fflesnil. 1 Rechts van de fiiaas heeft de vijand na eene ' hevige beschieting onze stellingen aangevallen s ten N. van het bosch van Caurières, op een * front van I km. De aanval werd afgeslagen. In Lorreinen werd een verrassende aanval 1 afgeslagen ten Z. van Norroy. 1 PARUS 20 Nov., 23 u. 3 Tamelijk hevige artilleriestrijd in Belgie ^ in eenige sectors ten N. van den Damenweg I en rechts van de Maas. , Engelsch front LONDEN 20 Nov., 15 u. Wij voerden met welgelukken tijdens den * laatsten nacht een verrassende aaoval uit ten 0. van Ampoux. 1 Een vijandige raid werd afgeslagen ten 0. van Wytschaete. ' LONDEN 20 Nov., 23 u. Bij het krieken van den morgen levert eene reeks krijgsbewerkingen tusschen St-Quentin en de Scarpe goede uitslagen op ; wij namen een grooten buit en een aanzienlijk aantal gevangenen. r Het slecht weder verhindert onze vliegers. De vijandige artillerie was bedrijvig op verscheidene punten. 1 Een Ouitsch vliegtuig werd neergeschoten. Italiaansch front 1 ROME, 20 Nov. Op het front van den berg Tomba en Mon-fenera wsrd de strijd begonnen in den nacht van 17 tôt 18 voortgezet. Vier malen staakte de vijand zijn beschie-: ting om de hellingen van Monfenera aan ^te i vailen, telkens werd hij afgeslagen. In de streek van Molotte zetten onze troepen met bijval hun plaatselijk offensief voort. i Op 18 maakten zij 306 gevangenen. Onze vliegers waren zeer bedrijvig. i Twee duitsche vliegtuigen werden nederge-schoten.In Egypte GeneraaS Allenby seint dat zijn peerdenvolk Beit Ur en Tahta bezet heeft op 18 Nov. | Zijne infanterie gaat vooruit in Hoog Judea i en heeft eene lijn berelkl op 15 mijlen ten W. j van Jerusalem. Ôost-Afrika 0p 18, hebben onze kolonren een groot vijandig kamp bezet in den omtrtk yjn Kllan-[ gari. Wij maakten 126 Duitschers en 700 As-, karis gevangen. " Een enkele opperstaf voor al , de fronten 1 Londen. — Lloyd George verklaarde > in de Kamers : V, ij hebben ondervonden dat onze eenvoudige bijeenkomsten van officieren ï en ministers en aanvoerders der ver-t schillende hoofdkwartieren niet vol-r doende is om eén nauwe samenwerking te bekomen. t Er moet een opperstaf bestaan welke over ailes waakt, die ailes bepreekt en i er de regeeringen van inlicht, 't zij hij handelt in Italie, of in Frankrijk. 1 -—•'WSSSSBÎS*'- * Gahriele d'Annunzio ver-a dwenen De Italiaansche pers seint dat de poëel e Gabriele d'Annunzio verdwenen is. n Men vreest dat hij in de handen dei Oostenrijkers gevallen is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods