Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

222 0
24 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 24 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 29 January 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8g8ff3mp3h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f « ... Derde ja&r&ang - Uw H5T PuiS* « B> Zaterda? 24 Febraari 1917 ONS VADERLAND ftl»iifcfc«i»Uiftv*v«l* : A. TEBiPIKE-aUYU awBkwkalMBa, I*, DE PMHI «Bttlpitc} tar Franferiik i lï* rw !• Vi«» CALMÉ «P8TEL i ». MECCELMMIT, m* Bantl, 17, CJUJAM, ■;221^^" ■ -~'~*f ~r- ' -■oirr.'y--"" ».w.,---v-..Wrt ^ yi:i: .. «ECHT DOOR. VRIJ EN VRANK ♦ ♦ ■*- ■» VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! IABOHMEMEHTCa Frankrijli &■»•>•*»« mm «wKai4 1.50 r. par natnfi 1.60 If. p«r m*»nt 1,70 fp. par MHi MOfp par irimatap B>C0 Ip. par trimaalar 8.C0 fr> par tria* Mti mbïljfl i» » ?». **t > -teiviyi si bu. rt® at. D»ui» CsrR't *» fcl) ai «aïs ttniiMitoui. Volk opbeuring en Vlaamsche Beweging Als wi] rondom ons zien hoe laag onze makkers staan, of liever, hoe onverschillig zij blijven aan waî schoon en edel is ; ais wij dan met diejongens omgaan en voe-len wat een schat er in hun innerlijke ver-borgen ligt; moeten wij dan riet bekennen dat wij — die mai idelen in den kop liepen die droomden van Vlaanderen wierom grcotte zien, tôt nu toe, ondanksalle goede bedoeiingen — een verkeerde weg insloe-gen.Wij gingen heel en al op in het eorbeeld van een schooner Vlaanderen, zonder ge-noeg rekening te houden van de naakte werkelijkheid. — Schitterende betoogingen met dan-sende leeuweti, rond stoere gebouwen met mactitige torens, vanwaar, 'î schette-ren der bazuinen en 't bsieren der klokken 't geroezemoes der menigte overgalmde ; 't bsgeesterd woord der redenaars, die, met vaardig lippenspel en ronkende vol-zinnen, ons spraken van vroegere groot-heid en Vlaanderens herworden. — Dit ailes betoo^erde ons ea wij zagen reeds de dageraad, wij dachten reeds de sonne aan de kimms. — Wai was het anders dan een opvlakkerend vuur, 'n stroovuur, die de massa een oogenblik verwonderd deed optiij'ien, maar ze koud liet en «>aama ze weer voortging, 't hoofd omlaag in 't lustig wroéten voor de grove korsie brood. Bleven wij niet ver afstaan van de lagere klas die tocn de groote massa uitmaakt, 'k il zesgen. drongen wij genoeg door de volksziel ? Gebiuikten wij wel al de mid-dels om het volk te ont /oogden, het ©p te bsuren uit de vepbastering «aarin het, zijn ondanks, door jarenlange vreemde heer-schappij yerzonken ligt ? Stelden wij wel ailes in 't werk om de in ons en in ons volk sluimerende kraenten te ontwikkeien. Wat miek er Vlaanderens vroegere groothe.d uit ? waarop wij nu zoo fier gaan xonder er ons waardig van te maken mis-schien. Dachten wij er aan dat onze voor-vaderen waren : Vlaamsche werkers mat harden kop en stalen wil, die, langs eigen natuurlijke egen, zieù in hun giiden en ambachten volmaakten en Vlaanderen op-voerdert tôt wat het *as : 'n kuasthlomme, waar heel de weield in bewondering de oogenopgerienthietal. 'tWaren ambachts-jieden, stage wroeters, die onze pracfttige kathedralen en kerken, onze stadhuizen en bftlforferi uii den grond deden oprijzen, ali zoovele kunstjuweelen » 't Waren onze vadren, ambaentsheden, die heel Eun pa door, den vlaamschen kaî'Stzin verspr--id-den en hooghielden ! En 't waren die giiden en ambachten dan, die bewusi ^an eigen grootheid het hoofd hoog ophielden en fier'hun ree'nt vergden bij vreemden 1 'î Waren die amnachten en gilden, die we-tende «vaarvoor ze streden, er als razende in hakien en hun bloed vergoten voor het land dai ze ten voila het hunne mcciiten noeman. Wijst datvoorbeeld ons niet wat er dient gedaan? Toenthetniet aan, dat het hoogst-aoodig is wijziging te brengen in de hui-dige ?oestanden ? Ziet men niet klaar, dat er^naar praktbche middelen hoeft uitge-zien, tôt voorspoeciige ontwikkeling van ons voix, op verstandelijk, economisch en zedelijk gebied. Werd er tôt nu toe niet te veel op ge-feouwd, dat een s onze taalgrieven geëffend ailes dan wel op wishjes zoude loopen. Beweren dat er tôt nu toe nog nists ge-daan werd, ware onzin verkoopen : Vak-organisatie en ook staatsbestuur, ieverden ernstig om de vakleiding ec ep te beuren. Wie kent er de sociale werken niet. Maar ^yerd er wel aan die zaak al het belang ge-hecht die ze veriient, stond ze wel op de eersta plaats? Werd ons volk genoggzaam voorgelicht opdat het den ouden slenter late varen en de zuc'it naar grove ontspan-ning; opdat het gebruik make van de red-middelen die hetwerd aangeboden? Volks-opleiding moest hierin sam^ngaan met vakopleiding. Na den oorlog krijgen wij ons rechtl 't Vlaamscke bloed gestart aan denYzer vergt dat. e DeVlaamsche Hoogeschoolzal ons dar g bekwame technische leiders geven ; dar krijgen wij vakboeken met voor onze jon-î_ gens verstaanbare woorden. DeVlaamsche r_ normaalscholen zullen het yolksonderwijs ,n ôp degelijke wijze inrichten : Vlaanderen ,n zal een nieuwe toekomst te gemoet gaan ! m Begianen »e van nu af. Wag met de ge-e makzacht ' Worden we al wat we kunnen ! î- Aan 't werk op het breede vsld dat nog braak bijna voor obs openligdTooaen we , dat in Vlaanderen nog andere mannen gevonden worden dan dicbters en zan-ger» ! Voor ods liggen nieuware wegen op«n van ^erkzaamheid. Outginnen we da Ut-i- geboren kracht, die diepe in ons volk n bedolven ligt, als kostbaar metaal 1 Sme-i- den er ee^ kroone van prachtiger dan n Vlaanderen er ooit eene droeg; een kroon ; versierd met de edelgesteenen van zede-, i lijk® grootheid en burgerllj^e deugden. i" ! STUD10SUS VI. ~ \ ISi 1>L)1USUS VI. t ' " a " Zondag! n lit den koepel van het kerkje e Uinkt een klare k obsreklacg. ^ 't Zwier^n zoete, zulvre «uchties, s zacbtjes zlndrend liik een zang I % Wltte, watte wlerookwolkjes warrelen won der op en neer. Coud en dlver giimmeo glansvol 1 God tôt |lorle en tôt eer. e 't Jubelt, joelt en jutebt het orgel. 3 't Trlppelen duteend tonsn uit. n Kletne koperen kloktes tlngelen tangeitokjes klaar en luld. , Stoer en stiif zoo staan soldaten, heele reeksen rlj aan rij 't Yullen vroœe Onze Vaders -'t fcerkje vcl khail kleedlj. i Heimvol weemlen engelenwieken; buigea naar de bede» neer, t die de krachtig koese kjjjgers i needrig geven aan hun Heer. 1 West-Tleteren 11 Febr. J0N6EN. Vsrklarmgafi van e^n onisnapts van ds zsB' Dhu mar " item II " Stockholm — Een jooge Zweedsche matroos, die door de Dultschers gevangen genomen werd en ledurande eenigen tijd verplich* werd op de Moa te blijven, ls te Malmoe aangekomen waar hl] bel*ngri|ke bljîonderûedea gegeven heeft over de §uit;che zeescbulmer. De Moewe II is eeu buitengewoon verniomde kruiser van omtrent 1S.000 ton. De achlkkingen zijn zoo goad genomen dat hij zeer spoedig in i zeiier *an varanderd worden. Hij is gewapimd met vier groote en twee leine kanonren en met *ier bommen»erpers. Hi) reist gewoonlljk zonder vaand 1 K kel op h t oi gerblik van den aan*al wordt htt Duitsch »aaadel gehtscben. Op de scbouw zijn t*ee ronde banden gescbilderd. Hij ioopt m«t eene snelbeid van M kn«open per u«r. Id ge»al tan nood glng fcij altljd op dezelfdt. maniar te wers : De duitschfcrs verzamelden ieda-reen oc der dek en sloten da luiken. In hpt ru m waten twee mljuen -angel«gd die de komniannar t van op bet defc blj mi - del van een draad kon deee springen. Er wa3 enkel bev»l gegeven den kruiser t« doen springen wauneer d-s E'igelschen hem oûtd^kten. Da jonge Zweedsche matreos die de^e inlicb-tingen gaf bevond zlab aan boord «an de « 6«m-brian Range » die door da « Moeve II # in den grond geboord werd. Ra verscheidene weken op den kruiser verble ven te hebbea werd hit op 3 Dee aan boord gezet van de Yarrowdale, die «9 geva.->genen en eene gekaakte bemanning van 18 leden bevatte. Gedurende garsch den tijd dat de matroos on-vriiwiHlg de gaat waa van de Yarrowdale, vaarde het schip ten N. van bet elland Féroé, dan langs de Noorweessche kusten tôt aan Kuagu, eindsllj in de zone van het Ssager Rak, het Cattegat en de Sund. Op 31 Jan. kefrde bet scbip naar Surcemunde terug van waar de gevangenen naar Neu Strelitz ea Dormund ovorgebracht werden. Veor voeduel kregea zij k«olnap«n. DE ENGELSCHTN OP WEG NAAR BAGDAD BAGOAD n î De vooraitgang der Bng>-lschen voor Eut el n Amara mag ciet ult bet oog verloren worden, want het !■; heel wel megelijk d^t den weg naar e Bagdag binnen korten tijd voor onze verbonde-s nen epenstaat n Men weet dat onze «rlenden over eenlge dagen ult * hat Oosten komende, aanzienlijx veld gewonnen - b«bben in de rlehting «an Kut-el-Amara en de 1 Turken tôt onder de murea dezer sterkte terug g drevea. In den loup van de t.veeae week van Fe 0 bruarl trokken zij over deShatt-el-Hai ea verleng- 1 den in bet W^sten de ornsingellng eidsrs be <on-nen en dreven de Tur^en in den bocht van de Da-hra De Tlgfls bescbuft daar een verm -an eeue 1 S. Op de West lijke boebt *an de rivler bevond ^ zich de sch epsbrut! van Sbamran. Op 15 werd K deze brug door de Enge scbe artiliene «ernleld en a op 1# werden de Turken, die van hun aftocbtslijn a ber jofd waren, aangevallen op den Dahra. Terug-gew'orpea naar eene onoverschrijdbare rivier mossten SOOO Turien de wapens nederleggen. Zij lieten #500 geweren, mitrailleuzen, voarraad en muiiitil i lu de handec onzer vrienden. Wat nadlen gebeurde is zoo wel niet geweten daar de Eagelscbe berichten niet helder genoeg voortomen. Deze spreken over een vooraiigang «an 1500 m. over de bocbt van de Shamran en van ae be/etting vaa ijn Westelljk gedeelta. Zijn de Engelschen nu over aen Tl^ris getrokuen of | wel hebben zij d»n rechteroever bezetT Wij zul | len waarsebljniijk binnen kort daarover lngeiicht | zijn. | Het is tocû zeker dat Kut-el-Amara, van dicht ; bij bedreigd langs het oosten, reeds volledig om-: getroiikea is in het W sten, Zijn val kan dus niet te lang meer uiibiljven en dan ware Bagdad recht-, streeks bedreigd. Onnoodlg te zeggen dat de fce I' zettmg dezer belangrijke stad voor de Tuikennog ernstlger gevolgen zou hebben dan den val van Trebizonde en Erzeroum. iremzonde en Erzeroum. BEDREIGINGEN TEGEN CHINA s Frankfurter Zelting » Ijniga dozijnen Chinee-zen werden tôt nu toe door onze onderzeeérs ge-dood en %ij mogen zeker zijn dat de nieuwe on-derzeeiroorlog nog zooveel Chineesche slacbtoffers ;al maken, indien de C^lneezen niet elndlgen zich als matroos aan te bieden op de scbepen die oorrogscontrebande fver/oeren. J Eveuals America oorlogsmatariaal smokkelt zoo ; levert China medsebenmaterlaai. Het bernant ! koopvaardijscht pen die aan onze vijaiiden het noooige leveren om den oorlog te voeren en het ? tuuri duizenden coulis naar Ruslai d, Engelana en FrankrljK oiner in de inuniUelahrle<en of mij- , nen te gaan werken. In deze voer'-aardtn hteft Chka ni ;t te klagen Indien eenige Cbineezen bij : dit gavaariijk spel bun leven laten. Maar daar is : de oorzaaË 'an c!e protestatie van China niet. ; China wil doer zljns navolglng van M. Wlison in de gunst komen van Anaerika. De protestatie ; werd OBget ijfeld besioten te Pef-ingop 8of9 December. Cuina kan dus nog het ^elgereud act- ; woord vaa de luropeesche onzijdlgen op de cota | van M. Wlison niet keni.en, »an het zou zich j niet wo opent ijk aan de lide van Amerika heb- ] ben durv«*n se aren. Buiten dit zijn er eenlge Chineesche politte*ers die vreezen dat China het slachtoffer îijner o zijdigheid zal worden. Zul s j scbijnt fabelacbtiir, tn ar China heeft r-eds een- j maal, alhoewel het dan ouz:jdig was, de gebro-wen potten moeten b^talen. 't Was t-;n tijde vaa den Ruslscb-Japoneescben porlog Maar voor nen oo enb ik ia er enkfl ^westle »an eene protestatie en ij durven hopen dat het in het belang van China, daarbij al blijven. H t is zoo*eel te s-pvaarlijuer met vuur ta spden wan-neer voor het huis een hosveelbeid ontvlambare stoffen opeengestapeld liggen. Wii bedoelen Japon RUSSISCH FRONT Plaalselijke ^efechtea op gisBsoh het front | Petrograd sa Feb. — Geweervuur en ver-: k«n insen. Racine*" ie. — Ten N van Doroa-Vatra >loe-gen wij een hovige aanval af. Caucasie. — Ontmoetingen tuss«hen voor-! pesten. b • ■ «* ■*- ■w.'"» ^ $ ni ja» wmt*. ■ { Een paar meeDingen over den militairen toestand t el eci Hierocder een paar gedachtecmi i' gen over aar de gebeurienisseo die nogelijks in voorberei-<18" ding zijo op de verschr.ldeue fronten ult Tijsiidige îoorkerridselci op het isn Itslixausck front d6 Men ontvasgt te Rome het volgeede bericht ^ uit Petrograd : Ben artikeï op de militaire inriebting van 1"* | het ItaUaanscn front, atelt de groote b drij ig-ja î ke'd ^'e opnieuw op^emerkt wordt i 't dag-| licht. Het is moeilijtc te voorzien of di vijat>d ^ f d*n Sftctor vanTrerstm ofdezen van denlsorzo j f^kozen hetft om zijn k"ijgsbewerktnt:en op f groote «chaal door te d'ijven. Msd merkt in | derdaad groote veorber«i"seleu op beide | fronten. Te Iocsbiuck sija talrijke Beiersche 1er ^ *roePen bijeensretroïkea «set nieuwe artillerie-e | groepen en zelfs Turksche troepen. ^ ; De oosijdlge pers seint d«t talrljke DuiUah- IOosteririjksche troepen Daar Trenten worden gestaard en dat zeîfs de troepen er heen gezon-s ûen werdeD, onkng gtseind aan deZwïlS«rsche 2 ! Dit ailes doet verondersteilen dat de voor- 612 naanaste poglng van Hinaenburg in Ttenteo of ^ ge«chlr»den met e«ne een»ou ige afleidlng op den Is OBZO. ul Deze veronderstelllng *ordt v^rsteri t do®r het feit d;:t nieuwe stratesfscie i z rwegan cht ' wer^en ^n het Z. W. van Of.sienrijk. De voor^aaœsie lijn ^erbindt het tront van D1- ' m Trentln met <?e Duitsch-Oosteniljksche voor- 1 i raadcenters. ht- | be [ Wat men te Berlyn vert«lt 30g I ran I ^en correspondent van de « Chicago Daily News » over den goesjestoesta&d in Duit$chland : Wie zal het offensief beginnen in de Lente, de middei rijkpn of de verbondenen? Dit haugt af var de bevelhebbe?s der beide groepes, Op het einde van I9lé was het Hi-ienburg ee- die het initi&tief van den aanval had door îijn ge- I verassenden aanvil in Roemenie. De geschie-»n- 5 dénis van dedertig verlcopsn oorîogsm^«nden ers | doen voorzien dat de Duitsch^rs dit voordeel gen I zullen trachten te beîiouden ; want deze die -■ die het offensief neemt dringt het slagveld naar i zijwen keus op vooral sis hij dea tegeostrever | zoo \ blj verrassmg op hetlijf fait. act | Ni^mand echtfr fcan voorzien op welk front j het \ Hiadenburg zal aanvallen. Ban offensief op het { het Russisch fror.t ware het gemakkelijkst en ma f meest kat sefl raa w lgelaaken hebcen, il j- : daar de verbonder en daar het flèuwst zijn. eft Men mag het zelfde biweren van een «ff nsidf bij r tegen Salor iks en Italie. •is Maar op geen enkel dez«r fronten zou men let. ) de gelegenheid vin den den oorlog te eindi-in v fsn ; 't is op het Westeîijk front dat de ver-Ltie i boïsdenen het sterkst zijn en eene zegepraal cp { 9 j deïe liju zou tôt eer-e besllssing lelden. nt« s UIT ITALIE ç S Kleine a^nvallen afgeslagen Rome 3S Feb. — I«i d« s reek *an Moct-«ere^io ter O. «an Soaer sloegea wij kleine *an»allen if. Rond den oorlog IAIVilU AR l?Vl lUg I)h iaehe jUlnf ;r Znrlch, 21 Febr. — Het Dultseh volk wordt be-[. wogen om allé hoop te stcLen in den onderzeeer-oorlog.Georges Bernhard schrijft in de « G zette de Vos » dat Italie, FrantriJ* en Rusland dea vrede EUile moeten ^rageu en dat mon van nu af reeds de vooi waarden moeten op,emaa >.t worden. lt Hij schrijft : De onderzeeeroorlog zal, volgens ons oogpunt, a de verboadenan van Eajeland, vsrstocen van aile Engelsche hulp, welhaast d^ingen met ons over ^ een te kom^n o er de voorwaarden die een duur-zatne ^r^de aan bet Vasteland zullen schenken. ° 't Is ei.kel dan dat w» h t Eofeeisci gevaar zullen ^ kuncen overmtesteren. De onderzeeeroorlog zal den invoer lan^s de zee naar Fransrljk en Italie 6 afsnljdeB en den voorraad van deza twee mogend* e heden beperken Er zal dus een dag komen waar op de oorlog van deze twee l.-nden economisch en krijgsïundig onmogelljÈ; 1. Wij moeten onver» wijld het vraagstus vau ons oorlogsdoel en scha-n devergoeoing onderzoeien opdat deze landen van 1 nu reeds zouden *veten aan weUe voorwaarden zij 8 de toekomstlge oorlogsgruwelen kennen vermijden Men kan het zelfde beweren voor Rusland en r" het schlmt ons dat de laaUte dag aangebroken |is ° om aan Rusland en zlm verboedenen onze voor-g waarden te laten kennen. »r msie»t *II« sg<* b urlijk- d Rit-d <*m * oui btreid t. n De toestand blijft nog alttjd onbeshst. De maat-r_ regelen te^en alla aeoeurlijKheilen worden *.r*cht-dadlg doorgedreven. De Voonltter deed zich gisteren een uitgebreld verslag overbandlgen over de mililaire macht van Yereenlgde Staten. 0 De departementan van oorlog en zeewe/en doen D al het mogelij e om de leemten aan te vullen en de mogeiijkheld ln va» den oproep der oude offl-*' cieren en soldaten. Het is be^end dat een groot getal Duitsche re- servisten ln de laatste dagen de legers van Villa " of Carranza vervoegd hebben. n s" Iisdlriikkess! v«s£ ««ew àmerlSf**" ° De « Daily Cbronicle » on t van s, t van zijn cor-e respondent te Amsterdam een artikel Tan een r Amerlkaangchen burger die Duitschland komt te r \ verlaten en talrijke gelegenheden gebad heeft om î over den toestand van rtlt land te oordeelen. lt De veld ocht van Roemenie was teze fdertijde p i eene overwinnlng en eene mislukking. De Dull-n sehers wilden den Pruth bereiken maar zij , kwamen over den Ser«th niet, zoodat deze poglng met geen voile over*it>n>n- bekroonà v?erd i; Deze vel tocht heeft ten anderen aan den vijand veel manneu en materiaal gekost er verplictit bem groote troepenmachten cp een Sareth te houden. " Ik heb dUwïjls in mljne satnenspra'sen | met Oostenrijksche officier^n opgemerl.t dat sij spijtig en afgunstlg waren, wanneer er spraak «as over P het Dultseh leger Ik vroeg eens aan een officier af hij de Franschen of de Engelschen baatte. — Neee antweordde bi mi), ik voel en>tel een gevoeien van haat tegen.... de Dultschers. De v rvoerdieusi hei i g^ticht in de Noorwe^g*ch tiav^n» C'ïrisîiarla 32 Feb. — De dagb aden sein#u de xa^komst van verxoàeidc« e scbtpen uit Eageiarid in de Noorweegsche havers e De posta miolstratii aa^veerdt opiii^uw bri^van voo E gelaad, F.-inkri»k en Amerika. ~ — O ' .e T tf >t ^ M t< <( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MiiJ Uqi W * — BVIQIMIi I L9 Hâvre 22 Febr. — liliats bijzonders t» melgsn &p het b*l£i*ch front. t P«i»i|«- 22 F«bi" - IS «« j Onze artiliêrte heeft cen Duitsch detf chement verspreid dat Beihincourt v< rhet. ^ 22 Febr,, | I i h Bnlêi® traùhtten Duitsche rovden gittQran w«midda| onxs lijnen t$ o* ^rr mpei« i l 1 nsibij Rondsport ter, N.-O van Nieuwpoort. Zij werden terugt*s sg&n. t Taiml'jk h«»i0e artilleriostrijd op dea rechter oever van de M*as m don secfor| j 1 l **n den heu vel van Poivra. | ? î EmiïeIsMRb l«5®«6rb«»*S©bl i " 1 ! Lardon, 22 F*br 20 u. 20 — 0« duitschers poogdan ten 0 van lformelles en ten ^ !Z, va ' Nienw-Capellv verkenninfen uit to *0<îre» miar wnJan af**$laêa>i. i Da vijand ondergi»t?n ta'riike *erlmzen en liet gavante*on m »ez* ha> I De artillerie bleef langs weerzijden zeer badrijvig voornamehjk ten N. van do Z Somme en ten 1. van Ypereo. (

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods