Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

503 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000001241/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

¥lsrd« |i ■' d Zïï if mat i£ M Br&j. KK £* ? ONS VADERLAND I 5TSCHTERS : J. Basskalasdt sa A. Tsra Réûl fâ « fïn !«-rt *»*»■»«/» u; S V& '"s *»* *-K «SOL M. •» ✓ S-k - i , J ...* «T! .jiuninwB - ...r i'whb r">"* ' ■ loitiri'-a^artgau ■ ' ~ ^ *"t>' ipjh.«i i .«-■whicthm jieai; jw:i >1 ABOWfiWSiiSSÏSfïTSSJ s8®* ssaaauisS Be2gie t."** FroisScr jjk S4S6 Ste^el* --î£î»£S©;iiS»!a« a, *es* trUÉtessée*» «e ;5(fe0 j®. • 6.5© » j Mea *«sSm»Uv* i « Osw ». «, pesHortet, «.t.». Îï ! ftecWdeor, v!V:..â J .'A •■ ■ :« --,S, - - 17. ras hoirie*. G4L*M$ ■ arawnMi =>*<««■ MÎBMW# va ZKMMH nn MOBTKT t * km hu« etiMiTiuv »s fils * 80'^ wj»i»reîVir8J»RîjraaK*ï VOOXS SOLftA'SS??* Karakterstudie en Karaktervervorming Laat ons vervoîgens doen lijk bieljes : uit aile bjoempjes ofte brc ders steeds naar de beste hoedani heden pluizen, welk'ons ziel zull verliehlen door hun beterheid d d'o^s; want door benijdersswaardi hoedanigheden aanschouwiik te fc wonderen, welke we ook vermocht ifiits wkt meer vlijt, zien we bet wat we nu maar zjjn; zoodoen ieggen we'n stukje van ons eigen < 'n stukje van 'n ander in de^elf balais, en ons lichter-wegen verw ons nalali^heid en kiitelt edel-afgu stig ons goeden wil ter ontwikkelii van ons karakter; doch dat bi vooral 't opperste Toonbeeid, hoogste Btterheid, d'oneicdige Yc ma ktheid, J. Chr. zelf, sU-eds ons ziele ieef, want, in Hem spiegeb en wegen w'ons in 't ideaalste Voo beeld, welk ons dus volmaakst pri kelt. Ontbouden w'ook goed dat ^ steeds positief trioaten optreden 1.1. 't, kwade moeten te keer g an doi de gestadjge b; offeningvan 't goed want enkel bloo'e jacht maken c M kwade gelijkt uifpompen zondi vulJen, zoodat w'ons ledig pompf in plaats van vullen, wat tôt mi ant logisch is, daar noch ons zielsw^r tuigen noch hun voorhanden stof, zichzelf iets goeds of kwaads betei kent, doch e- Kel middelen zijn w^a van 't goed of sUcht gebruik frvs alîe^n de deug'î of ondeugd baar lijk D.rk Volckerts Cornhert terec schijft op bekn= pter gebied : Rijckdom en armoe zijn van selfs goed noch boo 't Hindert al d'onwijsen, 't hclpt al den vroeden loo: Zoo veel is aen 't ghebruvckof misbruyi ghelegiie Laat ons ook de miadelen ni verwarren met het doel. God is ors doel, ons hoogs' ideaal, 'tcenter onzer volmaakthen onder Wiens doordringenden bli ons karakfervorm zich eens ongoc chelbaar zal oordeelen tôt z'h éeuwî geiuk of eeuwige verdoemenis; d resl, hoa grootsch en wsardfg hs ook moge klinken, behoort enkel U s-niddelen orn ons karakter naar d; hek''ig ideaal te vormer; want di jïj^i^elen zijn rnaaredel voorzoovet ze dieKen a^s hefboom tôt, dat Hoog Iste- tsrwijl diezelfde middelen daar bui'ten oaeindig vecl verkoelen. 't Is dus' irî de God der middtle dat we moeteîî leven door de mid delen van God, irt plaats van or alleen thuis te wanen ZS 4e middele van God. [ -t 0yertuigen w'ons teyens diep€ dat d'oefening in 'tkleine ons alite; vermag te bereiden tôt 't groote; ei dat de volhardiûg en z'n hoedanighei» in dat kleine, onszuiverste waarhor is voor ons karaktergehdte; want di in 't kleine niet getrouw is, zal 't no minder zijn àn 't groote. JDenken w'ook niet dat zelfbeheer •sc'hing leidt tôt lamheid of doodsch h®d, want ze leert ons sterke leven door de tucht die ons vermo gens tôt maohtige eendracht dnltei ons dus krachtiger ineensluit, om meer ons zelf maakt, meer karakter man ofte man van één stuk. en al: dusdanig bestandt tegen meer. Zoo, en zoo alleen zullen we stilaaï tons zelven dieper en beter bewus worden, en grondiger zelfkennis op doen. Zoo ook zuilen we ernstige: leeren blikken in d'andren en doel treffender die karakterkennis kunnei benutten in z'n harrnoniscb gfheel want, waarlik befu-ndig staan in d« iarakterkennis en -vorming is onte gsnsprekelik van onmisbare overwe gende waarde voor echte opvoeders ■want : i. We moeten ors noodzakeli* konnen pleoien naar d'omstandigh? Iden en andermans karakter, zondei nochtans de volum or.zer innerlik heicl te krenken, ten einde de ver pletterende botsingen te voorkomer en 't buigzaam geduld van onf5 apo-^tolaat ter ?ege te voeren; nochtans 3e kleine botsingen zijn onvermij ie- sorns, 't zijn ten andere kos g- vingerwijziogen op ksrakterkr en die we nog moeten losmaken. -n 2 Onze princiepen zullen — S® schelik uei-proken — maar pak e" ben bij d'andren, voor zoovee sn deze kunnen gieten naar den |r van hun karakter. Dat wijzigt pri; ciepen zeif niet, verre van ■ u doch enkel de manier van opdis J® ten einde za bevatteliker voc H' schuiven. 3. Ho béhendigerwezijn in 't stellen en vormen der karakters ,. vruchtrijker ons sociale rie j wordt. in Hij, die zich hi^rin zwaa ,n onhandig daarstelt en daarb-vve r_ hulp van hierboven verottachtzs lj_ zaait schi, r al z'n opvoedi g/ ve ver'orgn, en h>j oosst dus onve: z delik veel pijnlike dorrigheden; 3r zonder karakter, karakîerkenni p. godsvrucht. zijn we aJs 'n boer ,p der macht, zot.der landbouwkt ir en zonder de zegfn Gods, op ,n uitgastrelïte opyoeSïn^sveiden. i- Nu is 't nog de kwestie, mei t- eigen b?,wufite maat d'andren ta in ren me ten. We nemen a!s gronds 5- deés eenvoudige voiksspreuk : r- î'fc, zoo clnizevd 11. t. z. gelijk ik i n zit, ?oo is 'took met d'andren; 't t, nog^ens duideli bewifst, dat hi hrt zichzeif niet go d bewust is, o»y behoorlik d'andren vatten kan. En vandaar : hoe beter w'ons t s: ennen, Loa verstandiger we < dren verb cg >n te me ten. En was v,>e htbben'ii zeJfde ziel, metdezi :k verm*-gens, krach te n en ne»gin n' of r og klï«arder gebiecht : aile Bt draagtin zich dezelfde krachtei zicîi ztlf noch goed i och kw e doch welke we door't verschil 1, goed gebruik op d'ee' e wijze, te Ss vers'cbil van giaadsterke hoeda » - heden op or men, en, door 't vers g van misbruik op 'n andre wijze e 'n verschil van graadsterke gebn ;t mis^ormen; 't is dus enkel do< ;t graadvérschiî onzer aangekwe it hoedan'gheden of gebreken, dat s e mige hoedanigheden of gebn 1 schijnen weggecijferd of sche; door te blekkeren. Laat ons 'n tastbaar voorb. nemen : ieder heeft z'n -moed t n hooge ofte hoogmoed, of z'n v - digheid tôt 't hooge ofte hoog s digheid, op d'eene wijze gebruiki n goede : den eenen tôt op 75° e andren enkel fotop2°; en ieder h : j ook diezelfde kraeht op 'n ar ^ wijze misbruikt ten kwade : den i 3 en tôt op 75° en 'n andren enkel j op 2°, enz. g Zulks moet iedereen getuigen * hij 'n man van over'^eprg îs en : g zelven waarlik bewnst, en zoo onpsrtijdig z'n eigenliefde mu bandt. Nog eens, wij zelf zijn levende meters van andermans r rakt'-r, en 't is ookdezelfde m sat. < garaktervorm die ons oordeelen } voor God, ■ miat bet met die rr 3 is dat we d'andren maten... 't Is dus dnor verstandige genc 3 lisalie dat w'ons in die kunste mot oefenen, wilten we deugdelike ka: , ters vormen. t Dus, eerut ons eigen goed kenr . en vormen, dan typieke voorbeel r ter studie uiîkiezen bij endren . daarna ons voorzichtig oefe^en ir i gewone voorbeelden, met onmid ; like beredeneerde pro fnemr g > beter-vormirg. VLAEÏ (Vervolgt.) ' ! Aec cmîE« ab®sasîés WIJ ïerzoêksn onze ïessrs vdendsHjfe • achtarstsiiigs rsksitingan te vereîfensfi. i Voor ons Is dese saak van het altergro« ■ kslang, ook durven wij verhopen dat t abonné* deze» oprosp b «antwoordan z« ■i1 m- wi'a ' ' * 3E3 sa & 1 a. xx c3L a D$ grooîe Kruisvaarl " ielik elike Een bdek v^n Llcyd Gesr; Dpen Londen, 28 Apriï. Onder hoofding : « Groote Kru vaart » zal weldra een boek uitgegev * worden, bevaltende de redevoering v we Lloyd George. In de ibleidiug echri orm de earste minister : 0! s « 1k heb nooit gedacht dat de oorî [aai, van korten duur zou wezen, of op ij ?hf n onverwachts zou eindigeu, noch dat y r te door overeenkomst of verdragenEuro zouden bevrijden van het alteenhes sehend militarism, dat de wereld y u onderwerpen en een zedelijke dood v doen sterven door 't ontkenuen van.ai itmg r8cht. Ik heb altijd gedacbt dat dit milil r en rism^dat zijn macbt wilde uitoefen 3 de <wer lijf en ziel vai. zijne slachtoffei amt, deze had gedrild en geoefend in h zaad nierjsehenslachten om het overige d mij- wereid te veroveren. Ea ik was ov« van^ tuîgd dat ook dit militarism zou v« "en nietigd worden^wanneer de vrije vc 11 keren sterk genor-g opdaagden en g zOÏ?" noegzaam ODdernemeud waren om m nms (ie wapens dit monster te vernîelen. lfces De gebeurtenissen der laatste wek< mOïtenaanelk weldenfeend wezen b ons wezen nebben daî de ideaien die w ]^e- verdedigen door geene overeenkom kunne i samengebracht worde.i mut ; ZQ0 idealen van den vijand. ieen Volksregeeripg enalieenheerschapp een zijn in't stiijdperk getreden, een a die lwee za^ c'e wereld beheerschen. t Een klaar doorzicht dezer zaak z onze kraeht versterken in de toekoms . Ik ben overtuigd dat de vrijheid z ^ zegevieren, maar zai het spoedig of 1 ter zijin ? zal het zijn na hevige gevee! flil.. ten ? binnc~n enkeie maanden of na b !lde tr.kkeiijk langen tijd?~i'it zal afhange gëî), van de heldhaftigheid en zelfveriooch nan ning van de zonèn der vrijneid, v.oor; ( in deze achter het front, om al hunr >ad, ^racbt te gtbtaiken in den strijd. van Het is het oogenbUkniet om te ruste t 'n of te redekaveien. Er valt niet meer l aie- kiezen, het is de plicht van elkeen zij taak te volbrengen. toi kg J} .• ... r 't ■kfe Eivti®laxîi.ci Dm- Per D 5 laatste gektirlenissên eld • »t 't Vijssidsge gesindheid f®ge! i3r" de dui?sche?s iar- t®n Stockholm, 28 April. 1 n Kr wordt verzakerd dat Alexief ei 2ef Korniloff voor h«t oogenblik te Petro der gradzijn. etlr Uit dezelfde bron werd eenige dagei tôt geleden de dood van Korniloff vern.i men. ;00 Te Peîrograd heaft Lînine het dekrce op de banken veranderd. Het zou m i,;; toegelaten zijn dat 2000 roebels moger . afgehaaîd wordan door deze die geldec in de banken bezaten. (16 » • Volgens zfkere tijdingen zouden df Ukraausche bolcheviks verslagen zijn eo teruggedreven worden in fûimea. De Russische bavolking zou van daf 3 tôt dag vijantfiger gesteld zijn tegenovei de duitschers' ra- De Ukraacsche bof ren weig' ren vol ten strekt hun graan te leveren aan de duit ak- sche'everheid, die tôt ru toe maarzr ve;; s'apelpîaa'sen oveimeesterden vai de I-gtrbevoorrading. il et, blijkt overiger.s (iat de du'tscbi n bladen de hoeveelheid beschikbaa , 1 graan in ¥kranie veel overdreven heb a be«. 3e- tot De inname van Helsingfors sltïjd duitsche Ilsîesi Stockholm, 28 April. içcj3 Volsrens zekere inîichtingen uit Hel singfo'S hebben de duitschers zich nog maal-s vaa een list bediend om de sta' te viProveren. Zij werden voorsfgcgaai S* niet, alleen door witte, maar ook dop roode vîaggen. 't Is daarom dat de so clalistisehe troepen den verwachtei nz* tegenstand niet boden als de gevechtei iee i in de straten begonnen. HET NIEUW OFFENSIEF BTaSni B 88 le Het ôffensief aan de Si is. ^oudess de S uifschers en opgeven ? an i11 P„rijs, 28 April. — Yillers is het bezit der verbondenen. Aile 3g aanval van den vijand om Ilang et vero\ eren ware een zeer gèwaag 'ij en zou vele metschenlevens pa >J,uitschland Z3l dit niet beproev r- ware het voile zekerheid van we ril hebbe. 'H Gczien de eerste aanval die ne Ie seer bloedig was, niet gelukte, L best mogelijk zijn het Duitsi a- perbevei besloot den optoch! în Amiens voor 't oogenblik op te g< s, et er Oe f&esfsnd 'rl rend Villers-Bretcnn' <!. _ Londeh, 28 April. — De toesfo et hier zeer bevrecîigend. Wij 1 terug gewonnen wat wij verlore n den en bezitten het dorp, e- Wij hebben vele krijgsgevanger ij mea en den vijand zware verliezc st gebracht. te Viilers-Bretonneux is het voorn Strategisch punt van de hoogvîak Amiens beheerâcht. jr In deze gevechten zoekt de altijd de verbinding der twes lege niettegenstaande de voliedig o\ t komst toch altijd Zvvak blijft. jj De Duitschers meenden lat°r t ken in het Noorden maar het oppt j. heeft hier ook in voorzien door 't; van Fransche troepen. r, M en moot zich verwachten as ». veel grooter offensief dan tôt i f oederaomen, een aanval op het e tusschen Atrecht en Amiens, n: doèl^de varbonden legers achte n drijven en te scheiden. e De. vijand heeft tôt hiertoe a veroverd, soldaten en kanonnen ge; maar hij heeft geen b islissing \ gen. Hij verwachtte het nogtna veertien dagen strijden en zit nu vijf weken aan 't zelf de been te ki Mogelijik en waarschijnlijk vcchten zoo gr-heel den zomer dur Maar de hoofdzaak is : wie zal d ute reserven hebben ? De reserven van hst Westerfror nu in handen van generaal Foch i wetea dat hij slechts een klein ge ^ tôt nog toe heeft gebruikt.. Heî Ofensief in Vîaaocfei ) Hevige gevechles r©nd Kemmelberg Londen, 28 Apriî. — De vijand den Kenimeiberg ten prijze van ; hoorde slachtofTers veroverd. Een correspondent van de agence ter bij 't Engelsch leger schrijft : la al de gevechten, v;aar de schprs vooruitgingen, hebben zij m>ter grond duur betaald. Drie moesten zij in dicht gesloten gelec L cte aanvallen om er binnen te . ^-V€7-it®02^l£i,3L-X<3. ■ lk\ bandeisverboBd me Duifschlacd \ r - Oe vernieuwiisg breng groate moeilsjkheden us Berne, 28 April. De algcmeene raad van Zsvit3ei deelt eer;e nota mede, waarin gf wordt dat het handelstraktaak jjuitschiand verloopt op heteinde < maand en dat da moeilijbheden s grooter worden. Duitschland v 50 fr. per ton steenkolen meer, hei zeer nadeelige gevolgen zal hebbei zullen de uitvoering beperken vani serland naar de landen die metDui [ land in oorlog zijn, namclijk de ni heidsvoortbrengs Icn die 't gebrui] machienen vergen Ook heeft Duitschland een-toezi dienst ingeriçht. Deze dienst alhç j iti rrorai^r 1 ken. De brcuwerij ten Z. van )mmex zele, die zeer versterkt was, ^ vier opvo!gende aanvaiien ingi en B:og.kon de vijand geheel zij heî niet behouden. E'in Dultsch radio beweert bevelhebbers over een legerk* nu in geneiraals Sîegeren von Kberha aieuwe noST' ^'e voorziene stoot ard te de Pruisstscbe en Beiersche afd d spel, t'^<î hoogten va.n den Kemmel kostec! namen. en ten isiagen Gevechten rôsid Loc C^'h"t Londen, 28 April. — De tej an xi^t vati Lotre doar ,je Franschen on- schitterend wapenfeit. naar ;ven. Gelegen tusschen den Kemme •den Rooden bergls deze plaats groot.ste beîang voor de Duitscl aile verdere cptoeht mogelijk te •UJC " azuUl"blauwen » die wel < ste aaovaltroepen zijt!, staken de , . op den loop en trokken voor»iit. nid is _ . , , îebben Kenigen kwamen door het hc-i i had- vuur terug en begeleiden krijgsf nen, het waren de overlevenden garnizoen. n toe- Rond Locre en in Locre zelf, de verwoeriste lij.fgevechten pla: 4 de Franschen in het dorp kwam< t-^die ^en z''" h°°pcn Duitsche Jijken. De Frat schen die reeds zoo 1 , waran door de gevechten van r^''"fHp ^e^en hior nog grooter h-eldf ' gepleer-d. ereen- ., Er worat gezcgd dat een af. e luk- ^eiiurenf^e gevechten rond H rbevel verlc<^ea Donderdag, zeven acl ■enden vo^e.uc^e aanvallen afsloegen, een duim breed te wijken. ,u toa Oe Eôede berg front et het Londer~,-28 April. — Koîonel J ruit te ton schrijft « Indien wij den Kemmelberg vc grond hebben verïoren, dan îs de Rooc lomen de eerst^ hoogte naar h>jt Weatei erkre- de vijand zou motten tegenge! ns na worden tôt dat, de toestand rond reeds hersteld weze. » lagen. il dit Geschiedems van -een 8n- Engelsch vli€ e îaat- Parîjs, 28 April. — De « Temps t. zija haalt de geschied^nis van een En ;n wij vliegmachien : leelte Dit vliegtoestfil volbracht sede scheidene dagen wonderen van d heid : mcn zag dalen tôt op ! ters hoogte om de Duitschers teb >.?$| teu. Den 2a, rond dria uren^ y/e li'" neergeschoten door Duitsclie m£ geweren en voor de vijandijïijke de» j posten. Ssffans s^elden twee Frattschei de plaats van 't ongeval. Een dei heeft Canadeesche vliegers was dood, onge- dere was licht gekwetst. De Frai en de overlevende vlieger redden» Reu- pieren, de bevelen, de irurichtin signalen en de twee mitraîîleuzen Duit- Eransc^man word door een bal get ^Ikeîi 'n ^cl terl1,g^ee.rCD-maal Duitschers beschoten het .ylii eren ea dan dooden kapitein tôt het trek-1 van ^en avond. uvtsluitènd Zwitssrsch ^ou een g r weerklank kunnen hebben op het | houdebjk leven in Zwitserïand, | gen waarvan men de draagwijdte niet voorziet. «de Oe froevea van Foch Londen,-28 Apriï. dard ^en za^ z^c'1 lisrinneran hoe een w * „ ; van Foch over een drietal weke 'met ronde deed, lezsr Lloyd George had ham deze vraai tee'ds stc*^ î Verondf rstelîen wij dat gii raa„. 't kaartenspelen zit met Luden geen wiens kaarten zcudt gij wensch i. Zij b^tten. fwjt De mijne ! tscjj. Dit woord had cog een nss'e ■v^r Foch ontmoette onlangs een Eage! i van ^en< raa^ f'^e naar Engeland moest, varen De généralissime zegde hr-m Zeg aan Lloyd George dat ik h chts- nog veel liever sprel met mijn i ewei kaarten. i^AN *JSTSïL.s-»E ÛPRct, Gt'S.'KiZtrjziKPf T© W©>fN ww*. st mn* "w s.z x-ry - De oorlog cp Zee Eogâlsche verliesêiî oorme- voor Zeebs î erd na lomen, Londen, 2.S April. — De Duits e wicst zelve bekennen dat de Engelsche v zen van schep< n zeer klein zijn. D at twe« aanval van Gostende en Zeetrq. ■ps, de behalve de schepcn die m t i; it, zen- gezonien werden alsmede de o •orpnn, zeeërs ook nog het verlies berol elingen hebben van 1 destroyer en 2 s >erg in- slo^pen. 188 dooden, 3S4- g^îiweî 'e Londen, 28 April. — Het officiee gelsch bericht, meldt de voigend< igname lîeZen in den laatsten raid : /&S cgn Offîdieren: 16 gedood, 3 grstorve gevolge van wonden, 2 vermisten, î jerg en kwetsten. In het geheel dns 50. "rs om Soldaten: 144 gedood, 25 gost mator. vaH wonden, 14 verdweneo, 35 maKe°- kwetst. Samen 538. 3 zwak- jaionet. ^et tofaa' gedooden brdraaetdu gekwetsten en vermisten 400." laTge- Sebcpen gszonken r&u het ia Maarî : ïadd^ii Vroeger werden de verlif zon v/eki ts. Als aangekoisdi^d, .eu maakt men za j von- maanden officieel bekend. De verliezen bedroegen : ifaamd Engelsche schepr-n ; ;n Maart erd un 210 003 ton tegen 375.309 in Maart taadën o i t Tr , bcnepflj) rter^ verhonaenen en c di/ren : In Maart 1918, 1G5 628 ton^ eeiiDg, 259 376 ton in M*art 1917. erppfi- Gedurende den eersten tri m es te 7a îdpr 1918 verlo°r Eng-eland 687.5^6 toa « andere landen 435 934. Gedurende dez< Ifde maanden de verliezen in 1917 voor F. >gt 911.340 ton en voor de V< rî onde onzijdigen 707..5-33 ton. ep Mg- r p-oed En$«fcche torpedo-bool d : berg dea SlûYt'û, kca waar ouden Madrid, 28 Maart. — M«a seirJ rpeyen Adgesîras dat een Engelr-che torj: boot ia dea omtrekdoor den storm rast wefd en zonk- Twaalf matrozen verdronken. ||B s ver- «3 « ♦ •eisch uelgie en den Oorlog ppe?: Nieuw® «nïhuliiîîgea ) *ie- " vaa Mnsb! schie- d het Geneva, 28 April. — M. Muehlon, ;hxen- wezen bestuurder van de werkbu voor- Krupp, heeft in een dagblad van G> een nieuw bewijs gegeven dat Be naar oorîog niet voorbereid noch v< twee zies had- e an- Bslgîg had voor den oorlog te E ichen vier zware kanonnen b.-steld van 28 e pa- bestemd voof de versterkingen van / voor werpen. Die stukken waren gemaal-Een het begiû van 1914. Maar Belgi? « oiîen reeds betsald had, lie'f, wetea "dat verdedigingswerken nog ;^iet vqUo );iuig waren en dat de kanonnen do" ï illen 10 idfn geplaatst worden. 1 en gevolge hiervan, bood R-J eene verjoeding aan de Duitsche we' sssczra, huizen opdat de kanonnen da?r r eenigeh tijd zouden blijven. }p het W< oten v?n d01,1 oorlog werden zij bcschou" mis* aïs oorlqgsbuit. ■vol- Muehlon êindigt aldus : Dat m-n nog zegde, zoo deze felten hierboven" w nuld ea van algemecn belang ziinc _ doen besluiten dat Belgie te kwad trouw handelde tegenover Duitscblaii r °rd Oe waarde van dsa DuHschen Mark S D« j?«™*ten in Fr,nkrijk en orf » iaanderen hebben het Duitsche g<= rite Plet®oen stijgen, niettegenstaande de hoo^draveade redevoeringen legerbenchten. pje. Te Amsterdam ^as de normale w><^î cha voor 100 mark, 50 fior. 26. ver- De waarde van 100 maïk bedroe : den 13 Maart, 41 fl. 90; den 20 Mai den 40 fl 20; den 27 Maart, na eenigf das gen aanvallen, 40 fl. 85; rien 4 April, 41 !!* den 12 April, 40 11. 80.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods