Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

329 0
27 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w950g3j03v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

_ .»■ 1 ..■".' I,II 1M)»i i^jhi,! . » WM-m ■■-■■■I' >11 hi—JI ,i IIIJJII i J, j - .111,11.1111. UJII HIIILJIIIII |M I n i,, i. i1..n!i.>.u,.«.r Mil mil lu nui ■ mu HPMkfcttff'-imgtt***' : TE*fiFEf«fe.-*l>YLE iluMterheiisaat^Sg DE PMK <ttai«ta) VMrrmkr^ki 17, n» flt tfict 6J&LA26 ÛPStlL • J. EMECRELMOT, ruue 17, OMJUR, HECHT DOOR, VRiJ EN. VR|,NK •#• ♦ ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LÂND I ■ • 1 »«ïgic l.se r. p*r msevt 44JO Ir-pcr !rsi*Mf»r KM «eJwWJ» lits W, **« < «80HHE«CMTEIR Frantrijl ItSO I#» |t*r Mail £.C© tr. par trtim-*nt#r ' V fc«Jiîî Xf tois, ire« a», c« £■*«!•»* »n HtMiaf t,)C tp-. |«r mmm*t rr r rr fs-. par ftriar D«Ms, Omlaf-s «ç toi] eS «KM Gboorevraagstk Reeds voor de» oorlog hield dit vraag stuk de aandachi geboeid van allé ernstige ekonomisten; varsaileernstige sociale wer-kers. De toestanden uit den oorlog gebo-ren,hebben dié *raag nog scherper in het licht gesteld. Reeds meer dan iwee lange jaren vallen duîzenden en duizenden. De tneest belovendelevens worden geknakt in vol ontbloaien; de zwaarste offert worden dagelijk s gebracht door millioenen men-schen ; onnoemelijk lijden wordt verduard heldhaftig, zender morren. Al wat de mensch aan kunde, aan fciinst, aan weten bezit wordt opgeroepen tôt het meest op-brengend werk. En al die levensoffsrs, al dit werk, al dit lijden, waarom ? Ter verdediging van 'tbe-dreigde lar.d \ is aar.Ter verdediging van 't geschonden recht, tôt herstel van 't sens bedreven onrecht. 't Is nogmaals waar. Maar zij die dit ailes doen, maar 't grootste aeal van hen vindt 4e dood op dit land. Wat is dit vaderîands dan voor hem, wat geeft hem recht of onrecht ! De dispere grond van hun ofler ligt dus elders. We vecnten, lijden en sterven voor de tuekomst, niet zoo zeer van ons, dan van die komen gaan na ons, voor de kinde-ren. Voor hen moet dit vaderland blijven wat het was. Zij moeten kunnen ieven in | een atmosfeer van vrede, van recht, be- î schut voor lang tegen aile dreigen van net onrecht. Wij vechten, lijden en sterven voor de kinderen. In hen zal en moetvoort-leven wat wij het edelsï hebben gedacht en nagestreefd.Voor wie zien ze f ontleden wil, is dat de d eps grond van al ons doen, natauriijke en bovennaisuriijke beweeg-grond.Dat is de groote moreele waarde van onzên strijd En nu komt een feu, een bru-taal feit die waarde als svegcijferen of wil het doen, Dat feit is de gradueele vermin-dering der geboorten tn de meeste landen van Buropa.Wie den moed heeft zijn leven te offeren, sGbijnt niet altijd den moed te hebben dat leven in zijn huisgezin te doen voortleven. Het feit is er. Het is op te rner-ken in bijna aile landen, waar statistieken van gemaakt zijn. In Frankrâjk is het zoo erg dat zoo men voortging op dien weg, de Fransene natie na twee eeuwen was uit-gestorven. Dat was voor den oorlog. Wat r*. Belgie nam helaas iade achterwaartsche ba -aging een groot ieel Het èrgst in de groote nij /eraei issisde i, waar/an sammi ge als Cnarleroi Frsnkrijk reeds voorbij waren, iiî de industrieele- en mhsstreken van het Waleniand, bagon het stiiaan ook het piaueland aan e taster. Het ergst in de hoogere o"f liever burgersîanden, zakte het stiiaan af in de g»bruiken van het volk. Dat feit was aanwezig. Moest het na den oerlog, n» zooveehjonge kra«hten zijn ge-vallen, voortgaan zieh te ontwîkkelen, dan ware het grootste deel van onze offers vruchteloos gebfaeht. 't ©aat d*s over een levensvraag en willen we degelijk na den oorlog medewerken tôt de heropbea-ring van ons land, dan moeten we de vraag der Geboortevermindering hebben inge-studeerd en gezien wat werk dat feit van ons vraagt. De oorzaken die we bijna overal zien *erken, afzonderlijk of meestal groo en-ileeU gezamenlijk zijn menigvuldig. Toch zijn ze te rangscbikken onder twee groete hooldverdeelingen t. w. oorzaken van eco-nomitchen, oorzaken ran zedelijk-gods-dieRstigen aard. De«e laatste zijn onge-twijfeld het rijkst aan invloed. Bestonden zij niet dan zcuden de andere oorzaken wel "itzonderiagen kunnen bewerken, maar een algemeen verschijnsel van geboortever-miadering zo* niet ziin waar te nemen. Hier ook hebben de staffelijke oorzaken maar kracht in zoo/er ze grootendeels hun kracht ontvangen van de zedelijke oorza-' I ken. H. Kleis® aa»ko»digiips aan I Iraak «aor S mal* ~ Geboorte- tuwelijk- en o?eri!jdeiisa*niondtgtagen. Adwtewt In ons blad, *w bJad, vkîœtéhi III ' Hob Cbina É ziak der ïarbondsM zou kunnin steuRon i Londen, iî Febr. — De Observer komt een be-langrljk artl^el te geven over den roi die China s zou kunnen spelen. j, M. Ckeng aac»chou>H/t de afbraak der butrekkin 4 gen tussehenDultschland en China sla een gedane t zaaken zegt dat zijn la h a nibt ^erkeloos de j schendmg van de Baagsche Consentie kan aan-staren. s China zou, volgens Cheng, zelfs bereld zijn de ^ verb«ndeaea mllltalr te ondersteusen Indien deze het leger willen herophe pen. China, zegt hij, is niet rechts'reeks door den « onderzeeëroorlogbedreigd daar het geene grotte j vloot bezit. Maar de schending van de vrijheid g ter aee kan reentstreeks zljue bondgeneoten in ( hun leven trefien. Duizenden matrozeu dlenen in de Engelsche, j Fransehe, Àmerikaan>che, HoSlandsche en Japo- f neesche vloot. Sedert het begin vas den oorlog ^ zijn veel Chmeezen het slachtoffer der onderzeeers ( geworden, terwijl de overlevenden altijd doer de f kommandementen der onderzeeërs mlshandeld ti'jn geworden. ^, j Het ware voorbarig nu reeds diensten op j,te j semmen die China kan bewijzen in ge ai van ^ afbraak. , •nze houding hsngt veel af van Amerika. Wij i zullen niet verder gaan dan deze megendheid. Maar indien M. WUson den oorlog verilaart zal . China met al de macht v/aarover het beschikt par-I tij voor de verbondenen iiezen. China heeft een regelmatig leger van Soo.ooo man. Beze zij a sterk en moedig en indien zij wel bevoten en uitgerust zijn, zullen zij wel strijden. dnze kleine vloot kan ook deze van Japon onder ! steunenin de waakzaamhdd op de Oottelijie zeeen. Maar vooral kan China aan de vertondenen werKers leveren. Reeds SO0O C^ineezen zijn thuis J in Fran*rijk werkzaam en Chiba kan nog duizenden man r, en naar Europa sturen Door zijn grooten rijkdom kan China aan de vurùondenen nog nutuge artltelen leveren. Er is iets dat Ctilua aanstonds kan uftvoeren en dat ooi niet zonder belang is. Het kan eincilgen aan Outtseûland hare indemniteit te betaien. Ber-lijo heeft tôt nu toe nog altijd regelmatig telken < jare 11.Soo.ooo fr. ontvangen. < Tôt nu tje had Ctjiaa nog nooit een enkel ver- < bondene in de dlplomaiieke cooferenclin, het was altijd afgezonderd. : Deel nemende van ae verbondenden zou het in i den bond der natiën kuaoen treden en de gevech- ( ten voor tegevingen lu ijn groadgebied zou ein-digun. Zuiks zou een meu oorlogsgevaar ult den den weg rulmeu. Geen voorstel voor het behoud *an den toekom-stlgen vrede op de wereld van doelmatig zijn indien men geen rekening houd van een land dat i een vierde van de berolslng vertegenwoordigt. i MisD«e|dheid tegen Chioa in Diifschtani Amsterdam, al Febr. —De houding van Cblna heeft te Beilijn eerst greote verwonderingjgebaard en nadien eene hevlge misneegeheld. De dagbla-den beschuldigden de fihineezen van verraid. China was door de Dultschers reeds als een soort van colonie aanzlen waarult zij na den oorlog belangrljke voordeelen zouden trekken. De regeerlng van Berlljn had ook het ontwerp talrljke Chlneesche coelis naar Duitschland te roe-pen. Ban sprak de Duttsche pers over de « ult muntende betrekkmgen met Csina ». Hoe de tijd verandering brengt. Di onfploffiitg in hit a sepatl wan Brasdaa b vasti|d ti-OO Londtn, 23 Feb. —Vol^eos eensnelbericht uit Cnristiacia heeft een Noor,^le uit Oiesden te uggekomen is.biïzondeïheden gege^en over de ontploffifcg die op 28 Dee. de ulfgebieide munitief«btiek vin deïe sttd vernielde. De Duitscbe pers mccbt over het geval niet gew#gen. 1 't Was de grootste ramp die in Duitscbland 1 sedert het begin vai den oorlog plaat» greep. De eerste ontplofficg gebeurde 's morsrens om 1 tite. Zij was verschrikkelijk en werd tôt 4 a 's mergens door eece reeks andere o'-tplof-finsen cpgevolgd. De we<kbuizen die 80 000 ] werklie^en gebruiVten werdea volkomen < ver^ield. Kr waren duize^dea dooden. < (Deze ramp hebben wij reeds vraeger fer- < meld in een uittreksel van dén brief cens 1 krijgtgevangecen. 1 OP ZEE ; i ie» 1 ic«we zeeschuiaier in ' <tea AtlaBiischea Oceaaa 1 konden, 13 Febr. — Tolgeus de Ïuid-Ameri-kaansehe dagbladen ^erd het Deonsch steomschlp « Hammershus » in deu Atlaatîschen oceaan ge-kaapt door den nieuwen Duitschen zeeschuimer fuyme, type Moewe. Het wera verplicht de « Pajme » te helpen die 1 soms in halpkruiser, dan in bevoorradingsscnip ' vermomd is. 1 De Hammerahus zal den vaartdienst stakeh. 1 Het schlp was op 11 Jan. van Rie Grande naar Santos vertrokiten, maar «erd op weg door den ' Puyine gekaapt. De bemanning werd op de zee- | sehulmr-r geplaatst en eene Duilsche bemanning op het stoocnsch .p. Op 13 Januarl iwaua de Hammershus, thans Duitsch geworden, in de baai raa Rio de Janeiro | , en legde aan uevens de Duitsche gein erneerda ; , sehepen. 't Is alzoo dat levensmiddelen en muni- j ] tien aan boord gebracht werden van het zooge- ï j zegd Zweedsch stoomschlp. | < In den avond bereidde de Hammershus zlch om | naar Santa-Crux te vertrekken. Maar in den dag jj had men lont geroken en het sehip moeht niet • vertrekken. Toen de Hammershus de baai wilde f verlateu kwamen de Braziliaansche kanonnen in l werfelng. Het sioomschlp is tbaus onder bewaklng van de f Brazlliaacsche vloot. De « Bremen » zon de onderïceërs beTaoïTadigea Londen 13 Febr. — Volgens de correspondent f van de « Morning Post » te Stockholm zou de Duitsche onderzeeer Bremen, de onderzeeërs in essence en le ensmiddelen bevoorraden. Men ^ent deze biizonderheden door een brief van e«sn der [eden der bemanning «an de a Bremen » aan een Duttecher die te Stockholm verhlljft. lit Amerika Aanslagen yan Daitschgexindeo Londen 13 Feb. — Te Nsw-Tork bewaken de gehtima sgenteu verscheidene ps;soaen die men road de muoitiefabrieken heeft zisn sluipef. Verscheidece verdachte branden zijn ont-staan te Hew-Britiscb wasr talrijke belangrijke muDitiefa^rieken werken. Ds politie heeft eene samanzweeiing ontdekt, die voor doel had in de stad eea muniiirfîbriek te doen «priiigen Twee Turxen die djaamiet in hun bezi badden, werden aangehouaen De Rfgeering heefi verslagen ont-aBgen volgen» dcî?elke deDuitsche agenten trachitsn onlu8ten te seheppeu met aetdo«l de regee icg in m»eih]kheden te brengen. Te New York zouden deze week 10 duizend dollars uitge-geven zijn om onlusten te verwekfeen. Betoo-gingen hadden ook plaats te Pniladelphia. Verklaringea vas M. ZimBurmaa M. Zimmernaan, de Duitsche stiatssekretaris van bulteniandsche zaken traeht Spanje door beloften over te halen. Hij he«ft een Spaansche correspondent ontvangen en gezegd dat hij aan de regeerlng van Madrid de volgende toegevingen voorstelt : 1. Spanje wordt toegelaten kolen te nemea . in Deneccarken. a. Duitsehland zal den oranjeoogst opkoo- I pen. 3. Het zou «en dia st laten oprichten tussehen Fa mou h en bpa je. Om te eindigen «rklaarde hïj dat de oorlog deze® zomer zou eindigen. Er is kwestie te weten «»f Daitschland den eorlog wil New York 23 F?b. — Professor Mjers van \ de hoogeschooi van Briaton, persoonîijke | vriend van M. Wilson, heeft in eene rsdevos- | ring verklaard : « De kvsestie is van te weten of Dnitschlatid de.i oorlog wil. » Vervolgen» , hefft hij hevig den vredesgezinde Bryau I stangevallen, Oolastea te Philadelphia Londen 25 Feb. — Volgpns een bericht uit New-York aao de Times weïden een maa ge-dood en 11 gekwetst en 2 agenteo gedood in de onlusten van Philadelphia. 3.500 maucen en vrouwen geleid door Duitschgeïinden be-toogden tegen de duurte van het leven. De ^ betooging ontaardde in woeling. 4 ■■ U ^ ..... ~ .. Men der,kt d:-t deze door Duitsche agr.nten irgericht wtrd De overhedon does oaderzoek over een uitgebreide isrlohiing, waar honderd personen zouden in gewlkseld zijn. j Het Vlaamsck in het Leger | Wij hebben onlang* gemeld dat in 'tvervolg aile bevblsn, onderrichtit-gen, enz in de beide landstalen ter kennis van de troepen zomden worden gebracht en dat er te dien einde ver-talers werden aangesteld. Wij laten hieronder de» tekst *an het Koninklijk besluit desbetrc€fei>de volgen : ALBERT, KONING r>ER BELGBN AAN ALLEV TEGENWOORDIGEN IN TOIKOMKNDEM, HEIL Overwegerde dat ter besahikking »an de divi«ie-bevelbebbers en korps oversfen de noodige middelsn dienen ges'eld cpdat de bevelen, onderrichtingen, en?., welke de troepen betref£en, dezen in beide landstalen kuc-nen worden medegedeeid, Op voorstel van Oozen Mi*iiater *an Oorlog, Wij hebben besloten en wij br«luiten : Artikell. — Bij den staf van elks divisie, en elk korps, wordt een post van VJaamsch vertaler gesticht. Arikeiî, — De bedieni^g van Yiaamach vertaler wordt toevertrouwd ?o»r d« divisies aan een lag«*r«n o/ficier, voor de korpsen, aan een lageren officier of aan een ondercffieier, volgetss de gewichtigheid van het korps Artikel 3 — De ambtsverriehtirgen van de officieten en onderofficieren vortalers worden bepaald door onzen ntiîsister van oorlog, op voorstel Yan het hoof1 van d^n creneralen staf. Artikel 4 — Onae mmis er van oorlog: is beiast met de uit*oering van onderhavig besluit. 8 geven in Ons H^ofdkwartier, den 12den Februiri 1917. (get.) Albert Yan la Konlngs Wege De Minister van 0 rlog (get.) Ch. de Broqueville Da Erigehchen bezrttsii Pitit-Mrraumont Londen, 14 Febr. 30 u. 30 De vijand ontruimde vanrîaa? ten gevolge van onze aanhoudende drukking eens reeks belangrljke stellingen op beide se vers ran den Ancre. Wii mieken aanzienlljken vcorultgang t^n Z W. van Miraumont op een front van 1000 m Wij hebben Petit Mlraumont b zet •n e lijnen werden oo« tpn Z. 0. var. S°rre op een front van meer dan 9 400 m. vooruit«ebraoht. Dk Efgslschtft batbn ook Sm Londen IS Feb., 11 u. — De fiiand ont-pleoide zich gedurende de laatste A4 u voort langs de Ancre. Onae troepen kwamen vooruit zonder belang-rijken iegenstand te ontmoeten en bezetteden het dorp Serre, met eenige belangrljke punten ten O. gelegen. Rond den oorlog De (Orléans» en de «fUchester» nog niet aaog' kom r Bo^d- aûx 25 Feb. — D zeu a oni o*> 7 ui*e wa et d ; paketboo en «Or'eans» et tRoches-ter» t oj niet (f^s^i^ d Troef»enbev\ewi8s in VV^st-Vlaanderen De dultschers vreozen meer en meer voor eene landing der Engelschen op onze feust. De bevol-king vraagt zich af of de strerk niet op nieuw het tooneel *aa een bloedlg gevechtzal worden. \ î Het verieer der troepen was er nooit zot froot als thans lu aile rlchtingen komen versterelngea toe. Gi'scbut, peerdenvolk en vostTolk kruist er î voortdurend elkasdee. I IWerksiakinj te Essen Amsterdam 23 Feb — Volgens ;en betlcht uit zekere bron verneemt men te Arnaem dat I sedert i4 dagen eene werksïaûag uifgcbroken' 1 iain de werkhui en van K upp Erzijn if.ooo | st k«rs. Om reden van het gibrek aan ^oedsel • hebben de oyerheden besioten een aantal werkstakers naar bel front te s?tren. EEN EN ANDER Op 17 Jan. «erjaardag »an den keizer, ontvln-gen de Duitsche soldâtes ln eerste 11 jn 1 ljl pond 1 b ood en 1 1. koffie. Zij verwàchtten meer. 1 Eenige onderofficieren zijn dan blj de overhe-' den gegaan en hebbsn bedrelgd met hunnen man-' nen te deserteeren, Indien zii meer voedsel ont'ingen. > De bedrelglng had ultwerkselen. Een uur later entvlngen de mannen eea voorraad sauclssen. Het schljnt dat die mannen op den verjaardag 1 der f elzerln hetzeltde zullen beproeven. L — m^i — — 9 1 Brieven uit Holland s V 1 pl«»Sfe |*« 3 I® I!^fôd»rl«ndl • B (Vei volg en sîot) |f NOTA : De schrijver ts in geoelsehap van ten Engelsehe famtlie op aitstap naar Marken 1 en Volendam. Ze ttaken per boot de Y over, niordwaarts. We stappen dsn uit, en gaan ?oor de veran-I dering in een stoomtram, die gereed staat. Heel veel moeite om vooruit te komen, heeft de machine nl«t. We gaan het polderland in, 't is de streek, dis r.iet zoo hsel la g te voren (Jan. 1915) zoo gewyldig heeft geleden door een overstroomiag. En tea sîoîte, na eesa niet al te lange rit, stappen we uit te Broek in Water-land, gelijk ons is meegedeeld, om daar een j Hoilandache boerderij te gaav: zien. Tôt nu toe is ox.s rii&ts bijzondejs we sr arer-, ; ie?s, be-halve het gezelschap, dat we ook Diet elders in het land zouden hebben kunnen waaroemen f — maar hier bejrint het. We wandelen dan o»er de e'g hob^elige kj-ie» *an het dorpje Brosk en begeven ons in opdracht fan den gelridsr naar een boerderij aan't einde van ' een korts stiaat. Wij worden geacht daar ;e gelooven een boerderij te b^treden, gelijk ze ' aile in Nederland zijn, we krijgen daar- een proeéje van de werkelijkheid op 't gebied vsn kaasmaken, boter karnen, ecz. Als w# ons dat nog een oogeeblik hadden «eibeeld, zi\ de looper, die dwara over den deel (dat gedeelte 1 der boerderij, waar de karnmolen staat, en aile werk wordt gedaan) is gelegd (1), het ons wel anders vertellen... En wie nu over wat verbeeldingakracht beschikt, zal missehien ult de aanwezigheid van een frasien looper hier in de boerderij, tôt de dichtertijke gedschte zijn gekomen, nu ook den boer met glac4*2and-t schoenen aao wel te zien karnen ? Ook hij vergist zich — 't is s il en rustig in deze boerderij, allée» glirnt ailes wat koper is, zoo als allcey kop«r schitteren kan, en lig«r«n faar kazeD, door hun fraaie kkur sprtkend tôt ons edels ortraat), de m»a«. Als men eu w«tcn wil hoe boter wo dt gem*»kt, zal de gi~s wel even e wûzen op de kaminrichti- g, waarvan de heaten [- gedee>tin schitt«-rciid wit zijn geschuurd, en >t het me.aal als goud en zi ver gianst - maar verder vertooat zieh hier zdfs geen vlieg 1 | ialgiacli l«n»pliftrielil t I Lb Havre, 25 Feb. — H*vig b*mm9»gevecht ia de streek var St j>nttr*cfe. | I Cewono artilteriebsd»ijvi$h'iid op verschiidine punten van h&t fre t. ^ | 25 Febi» « SU m« i X Gsdurend* dan nacht vo*rdo» Wij een p&ar k-'eme aanvallen uit op d* vijandi^e ^ i pestan van het bosoh van Anremont en t*n N. van Bon*ille. | 25 Febr.| 28 T i Onze artillerie toovde zich bedrijvi£ ia desti,a«k van Morthetnme. ANilleriebowerkingen in Leppeinen en de Vogeezen. J I perdd jasrgang - rit 669 ^ Ht* : |5 0*aM«m*r« Di&sdag 2? Febru&ri 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods