Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

476 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 July. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 11 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8w3804z892/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• - \ sïichters: i. Bu>k»i»di«• a. rmpm ^ Belgisch dagblad verscfaijnendfe op al de dagen der week muiS,7JXa*t,JmuTmiwï-~" ïWSCHRïJVltîViSï-îM l ïVs"m»aïMï Be3gïei.,?5 Frankrïjlt 3,2S Enfelaisd-Êîollani! S.SO S*er ts»5s».ester » B«0® *■ ©.50 » âftsOP REÇUT DOOR, VE1J EN VKANK VOOR GOD EN VOLK m LÂM» | iiaaiiSTlUTUKKt»! niKuwa T* ZCKOKN RUK neuve, ai CM RUI UHANTILUV, 7I| eiL«n iivsc0mjrvi:vsEKr VOOR SO^OATHN -Vt.-'i'K.nr {f iiMtrCU) ©«35 INMHBUVInaiN blCNKN MÎT HlMaTUI» ^ ^<.3 v<t era \ a *4 rit it) «UKMeM INEIN« MNacvwutaB u< K'CIf ta&SlCiil UN KETZI1.FBI >DKM dlzONDEN Ti WOUII) NIEUW-VLAANDEREN Pater Callewaert schrijft in « Ons Vaderiand » van i Juli een artikal onder opschrift « Da vormenigvul-diging der Vlaamsche Bladen » om te betoogen dat hij een kunsttijd-sebrift overbodig en schadelijk vcor de bestaande pers acbt en de kans-tftnaars aanzet ia esn daaàwerkelij-ker apoBtelschap voov hun volk te jjyaren. Hij verklaart het dan ook niet met Juff. Belpaire te bôtreuren dat « Nieuw Vlaanderen » tôt hisr-toe niet verschijnen kon. De geëer-cle Pater zai het mij wel niet kwa-lijk nemen dat ik zijne zisnswijze niet bijiredeit kan en zijne bewijs-voering wil trachteu te weerleggen. Hij schrijft : « E s in z^ke letter-kunde on kunst, zôô er een letter-kundig tij'ischriift verschijnt, wt-lk letteikundig werk zallen de bsstsan-de bladen nog ta drukksn hebtsen ? En neemt die letterkundige stukjes weg uit f>nze bestaande bladen, wat blijft er nog over ? en waar is het aantrekkelijka om het blad geern-îe doen lezen ? » Het oirgegronde van die vrees zal de eerwaarde pattr zslf wel inzian, indien hij even wil.be ienkea dat de eopîj die in een tijdschrsft wordt opganoraen, van een h*el ander aiiooi is als deze die voor een dagblad geschikt kon bevonden worden. Wat de stichters van « Nieuw Viaanderen » beoogden, was het uit-gevKn van een tijdschrift, de jongere strekkiag der ietterkunde verîol-kend, aïs dit voor de oorio^ « Vlasm-sche Arbeid » b. v., gedaan bad. De viij talrijlce kunstenaars in he-t le-ger of in het buitenlsnd verolijven-oe, verzf-kerden aan het nieuwe or-ggan e?ne sebaar medewerkers dia het een evsn guestig uilzicht als d» vroegere tijàschriften zouden gegi--ven hebben. Het was dus niet bâstemd voor het volk, maar, meer bepaaldelijk voor Vlaamsche studenden en ont-wikkelden dis toch ock — niet-waar ? — naar hooger geestelijk 1ô-ven dorsten ea dit nu, haast Uit-siuitend, in vreemde p riodieksn moèten bevr digan. Nn, dat het als ^ ea-i axio a in iedsr Viîaœsche kop P^vast>!aat dat Viaanderen slechts Viaanderen z:j a zai als ook har,3 pntwikkôlden zullen Viàamsch den-\ n en Vlaaœsch voelen ; als onze ' -vrgerstanden weer ei^en leven allen gaaa veikiazen boven uit-heemsch schija-schoo ;, kan een blad toch niet overbodig zijn wasr-in zij zouden b^vinden dat ook Vlaamschs beschaving de fijeste ontwikkelden niet zal ttleursteilen. Maar ook >oor hen, in wiea de Vlaamschgezindheid ankervast go-meerd ligf, voor wien ze een gçloof is geworden, in hunne herten gi-worteld als eea sterkschoone eik ; eene liefle, waardoor zij zich in steeds gereede offe rvaardigheid zou-d^n witlen vernietige^, zullen zij ook niet, in ootmoed, moaten be-kecnen dat na vier jaren leven in ooriogsafzondericg hunne taalvaar-digheid dserlgk is verzwekt ; hun-nen woordsnsctîat, dis zoo zelâzaam rijk kon zien, zoo rxûn en pkmterig, dat zij vaak onbeholpen staan niet meer wetende ho^ hunne aandoe-ningen ia eigen tais te vertolkan. En wie r.iet, bijtijds, noodgedwon-gen, vreemdô drnksels opansloeg zal hij niet og een dag hebben be-vonden dat zij a geest is afgestorapd, zij -i gevoslen verdord, zij ne fl.nge-voeligheid in oiibeschaafdheid is overgeslaan. Ea als zij rnorgen soi-It-n naar huis keeren, wat zal hen hua ne liefie tôt Viaanderen bâton, indien zij innerlijk zoo aroi zullen geworden zijn dat zij niets m®er aan dit volk zullen te schenken hebben ? aïs zij vervreemd van de fceme^t schappalijk 1 nsderlandschs kultuur alleen zuiien staan met de v raifge bitterheid hunntr onraachi. Een orgaan dat de vlaamsche ont- wikkeide helpen kan zijn tàalrijk-j dom ta bewarsn, hem in de rauwe bruutheid van zijn huidig bestaan steunen om niet in smaak- en ge-voelloofgeid te ontaarden kan niet overbodig zijn, Indien ik deze~ redenen hier ne-derschriif, is het om mij binnen ditzelfde positivisch standpunt tebe-wegen aat Pater Csllàwaert in zijn opstel heeft ingenomen, rnaar er zijn redenen van anderen aard om een degelijk kunstlijischrift te recht-vaardigen, namelijk het belang der kunstenaars zelf en dat der foskomst. 0, o, ik ben niet van hen die den-ksn dat er bisr plotselings uit dsn modder der Yzergrachten eene vol-dongen kunstblomme van eene nieu-wer» soort gaat opschisten, als bij de bezwerirg eener Inditche fakir, omdat hi r een tijdschrift zou ver-schijnen, — dat onbewusta genif ën zouden aan het schrij?en gaan orn-dat zij gelegenheid zouden zien hunne copij te laten verschijnen. Wia wsjk'. ltjk ku< stenaar is schrijft omdat hij zieb moet uitz^ggen — het ïïiot aniers kan — en geeno moei-lijkherien zullen hem weerhouden. | , Hij zai zich niet mismoed^gen omdat z i j a werk verstrooid enverloren gaa?, omdat men hem als eenen ma-ni&k bespotten zai, omdat hij weet d&t hi t werk waaraan hij zijne ko-raende nachten zal wij den, éénzelfde lot als bat oudere zai ondergaan. Indien hij de hoop moetopgôven, die nu voor hem gerezen was zijne kunst uit den vergeeîhofk te zien redden, zal hij in bitterheid dit niet betreuren om dat klein beetje erken-ning waarop hij toch ook r^cht had, maar omdat hij zich ongewen&ckt zal votdefl midden dit volk, zijn volk ■ aan wien hij hoel zijne zit-la had : willen scherjkeu. Ea de totkomst ? 0 er zal esn iijd komen dat volgende gesîachien als eene relikwie zullon vereeren all?s wat onzd blosdige jeugd heeft toabe-hoord, dat zij met piéteit zich zullen trachten in te leven in wat wij door-leven, dat hunne liefde alîes zal willen begrijpen, alks zal willen ken-nen w t ons was. En wat zult gij hen dari z,jgg9ii, jj die (je kuos'enaars . versmaad hebt ? Als zjj zullen vragen wat wij hebben voortgebracht in hc-t lange wa-ken der loopgrachten, zult gij hen wat n^ïôve gi kunstelde ringen en vernuflige inktkokers toonen, mis-schieR een paar haasîiga schetsjes en krabbelingen van fantastische puinen en naakte kratervelden, die zullen getuigen dat kuastzin lseft in de kern van ons volk ? En »ls zij zulien vragen wat wij d&chtan, wat wij gevoelden, zult gij hen do kinderlijks eeovoudige brie-ven lezen die onze jorgens schreven ! ia het aanzicht der dood ; gij zuit ! hen de sappige of geesîige bewoor-dingen z ggen, waarmede zij al dit oorlogslu: 'oopten, misschien een paarrijmj jes tn - oiksgedichten aan-halen die zullen getuigen dat hun hert zindrer. en zingen kon trots hun • lijden. En dan zullen zij gederiken dat het diçpste wezsn van dit vo'k, door aile eeuwen heen, een kunstenaars-wîzen was en hoe dit haar, trots de teisteringen van esn onguestig lot, steeds talrijke kunstenaren de heili-jgs toorts hebben g-heven en, hoe ! jhare o anjevlammen heller laaiden : ! en ^udg^r uitsloegan voor de asdh-jgrauwe donkerte der onweersluch- ! itisn. —Ei dan sullcn- zij vragen: i «too onshst wers hunner schilders i en dichters, zij, de ziel yan de zlel, : het hert van het hert var; bun volk?» : En wat zult gij antwoorden ? «Onze i schilders hadden gesna gelagenheid ' hunne vizioenen op doek-an vast te ': laggen. hunne ontwerpen en optee» kai ingen hebben wij iaten verloren gaan. — E î onze dichters, ja, wij . hebben angstvalUg tôt de vloaken • i onzfrr jongens opgeteekend, maai de zangen der dichters hsbbsn wij met hunne lijken begraven. 0, zal er niet een dag koman dat Si] de geesielijkg armoede van Viaanderen 2ult betreuren, dat het S volk ckt gij groot en krachtig zult hebben opgekweekt, tôt u zal komen in de deemster avonden en met een vreemie héimwee in de oogen u zal smeeken : « Meesttr, meester, geef mij den droom » en gij zult hem niei kunneo geven, omdat gij dan droom van Vla»nderen in rjne kunstenaars zult hebben gedood. Laat ons de huidige werkliikheden niet kortiiehiig maken, laten wij aile bloemen in den g?arde van Viaanderen opschieten, ai mogen het soms ook kostelijke overiolligheden toescbijnen, la'ten wij hunne droo-rnen aan onze kunstenaars en schen-ken wij hen onza liefie, w'ant, ook zij werkren voor hun volk, al bt^wan-del n zij, schijnbaar, vreemde we-g^n ; laten wij zs niet minachten wat^t wat zou er van een volk geworden dat, zijne kunstenaars ver-loochent ? Esn Viaanderen zonder schoonheid zou het Viaanderen nog zij n ? Dirk VANSINA. . €e boË Monsieur Zoekkek H..., den 15 Juli, 1918, Gcweldig veél volk; veel peerd^n, Oificieren-pserden; veel autos, autos met bonté vlagjes. 't Was ds opvoerittg van een dier kluchtsn, door den troep Lib u op-gsvoerd.«Ce bon Monsieur Zoefeb sk » maakt m t « Zonneslsg en Cie » en « Mlle Bsulcmans » eane drievul-digheid uit. die even go^d bckend zijn. Hat trame is g^schosid op danzelf-den leest : Esn geztiten burger uit Brussel is aangeta^t door de ecr-îiekfe, en laat zich groffalijk beet nemen door een Parijzer heertjdat hem do oogen heeft weten te ver-blindsn. Dit ailes in eene grove, on-nosmlijka taal, die ergens most t'huis hooren in een aohterbuurije ?an 'L centrumquartier onser hoofi-stad.Het valt mo in, hoe mai somtijis moot pcbaterlachen met iemard dia uitglijdt enduchtigop zijn achterste terecht komt, z ;>nder eerst te vragen ofde gevallene zich niet erg bezeerd heeft Da vele g(ïnviteerde officieren der verbondsn leger3 dia in de zial tegenwoordig warea, moesten zich z ker wt-1 afvragen waarom we i?oo lachen moesten met onzo eigene lluchten... E ne beste melding aan dan kun-digen kapelmeaster N. van het... linie, dia heeft laten hooren dat bui-ten grove kiucht, ook kunst in Belg'ë bckend was, Kapitein C. R. VII. .«•SSggSffiaa- 13xa.itîacla.l4a,rï.caL Eerlijkheld Belgie, een psn î Amsterdam, 24 Juli- De redevoerlog vao. von Hertlicg no« pePsBtljia besproksndo, schrijft Ma-ximU'.aan Hardea iadfl « Zukunst». D jiuterQationale wetverbiedtDuitscîi-l~n i zelfs oan ksi van Ba'gis-'s strat-an te behou-i8D,-en beve< lt deu Dultscaers hst koningriom ia ailes te ht vst<s)isr», bazltiiïjg en mAcat dat het vrosger had Is Bî^gie, zooals da kanssller, de staats-scferelaris en cea afgezant ia caam des kelîftrs beledra hebben, is Belgia het o. schuidig siaohtoîfer vaa da Otiitsche ' zelf'/erdodigiog? Zoo ja,dan moetea^s't vergiff )r»Ss vragoa, ou tiîtverdtr gaaa ' en voorwaardeti stsllen tôt het teru*-sehenken harer vrîjheid. Dat ïa een £a«k vaa eerlîjhhsîd, moraal en da eer eons , voiks. » DE FRMSCH-AHERlfiAANSCHE AANVAL ♦ - G violiten in il riehtiny van Fàfe-BB-Tardenns's 80 ton I. m lontdigp ' > , > 1 De réservetrââpen smellen weg i ^ i \ Bs Krooî?prins gsbrulkts reea's 60 afdeelingen t t Esn merkwaardlg feit dat gister blost ' de gevechten plaals greap was 'tbranden van da dorpen ten Z. van Fèra-en-Tar-dennois door do Duitschers in affocht. " Dit schijnt klaar te bewijzen dat de vij-^ and zinnecs is terug oyer de Aisne te ■ trekken en zîjn wiesten tusschen Sols-. sons en Reims prijs te geven. t De toestand oazer tegsnstravers is zeer . onplezieilg. De « boctit » wordt nauwer en nauwer en da groote verkearwegen, , kasseï- en spoorbanen worden gedurig door da franschs kanosnen bedreSgd, > vooral do wegen van Soissocs naar Chatsau Thierry, r.aar Flsmes en de-kruisv/eg te Nantfiuil. De vijaad tracht eerder schiatvoorraad dan mondbshoef-tan voor zijn uitgehongerde soldat-in aan te brengen, zooals blijkt bij de ki'ijgsgeyangenen van dît vak. . Zondaa; namen de Fra-schen mser dan 1 000 Duitsch: rs, terwijl de Engel-Echen la en rond Marfaux 450 man en 4 kanons Limen. Ten Z. van de Marne iîet da vijand onder andere 45 kanons achter, v/aarvan 6 van Fraasch maaksel , «"• die in Juli 1915 veroverd waran. ■ Glsterea was het kanoegeschut der Duitschers zaer hevig op heel hat front ten O. van Ra5ms en voie plaatselîjîte aanvallen werden u5tgevoerd. Allen wer- 1 d n af ;3weard uitgeiiomen ten N. van Peïtb.s. Op het front tusschen Reims e- de Marne was er hoegsnaarnd gnece veranderiiig aan te stippsn ssdert Zon-; d»g. Aan de Marne zelf, hebben de Fran- ■ schen ondanks ovsrvloedige gasobussen op twee plaatsen de riviaroverge^token: te Chasshis, een kîein dorp, een halve mïjl ten N. van Dormais, en meer naar 't W*sta», waar gfj eene fronllija bezet-teu tan N. van Passy. Er zijn twea Eogelsche afdeelingen Sn 't gevecht rond Marfaux en onder dezo zijn velo Schotten. Sslsstigrijk sîralegisch Da weersland der Duitschers is het hevigst in de diepe vallei van de Ourcq en de Ru des Chaudets waar Oulchy le-Chateau op de at&ilo heliingen «ligt waarvan vele grolten bewoond zijn. Oulchy-le Chateau is hr?t kruispur.t van de beste w« gen langswaardaDuitschers hua aftocht kunnen leiden Het verlies van OuIchy-le-Chateau zou dea vijand de wegen naar Fere ontzeg-gen en ooze troepnn zouden beschikken over drie banen die naar dit stadje leiden, dat r u het middetpunt is van de vereeniging en de b.voorradirg van den vijand. Daarom woedt de slrijd daar'thevigst. Reeds werd de plaats ten Z. omsloten en de verbondeoe troepen v-orderen îaagzaarn. Rocourt ook zai waarschijulijk hard-nekkig veidedigd wordt n; het ligt op den weg naar Fère-eo-Tardannoîs Maar de optocht der verbondenen te Cbateau* Thieriy zal de taak v; rgemakkelijken. Aaa bîida oevers der Ourcq wordt de optocht naar Fère-en-Tardennois voort-gezet. Du eerste doelan (Oulchy on de spoorbaan) werden Maandag reeds be-reikt.Se vi|an.dêlljks verliezeti Locden, 24 Juli. Da berichtgever aan de « Associated Press » : ilet vak tsn Z. van S jissoas is de sleu-tolvan de Duitsc'aa stslliogen. Da vijand hetft er aanzienlljkc troepan vereeolgd ! en het gevecht wordt cr vaa uur tôt uur ! heviger. | De verbondenen hebb3n moer krijgs* , ' gevaagaaen gonomen dan tôt «u toa ge« j ze^rd ward en dit getal vermeerdert nog ;'gfdurig. i Het getal gekwatsta krijgsgevangaasn ■ overtrfft het verlies d«x^voibondeaen ; se iert da zagevisranda optocht. i , O 'k werden zeer veel kano;-. s gekaapt |àle Eob' in goeden staat zijn. De vgrrwht'mg&n ten S^, v&2i Mdnfdidier L'ria kllometirs vQoruit Parijs, 24 Juîi. Terwijl er eer tijdalijke, betrckkeîijke kalmte heerschtin het vak van de Marne en de Ourcq, haeft goneraal Foch een andere verrassîng, en een zeer onaan-gename, aan de Duitschers gebracht. Het leger van generaal Debeney, dat eenige dagen voor den vijaodetijken aanval door een weîgelukten plaatselij-ken aanval het dorp Castel varoverde en da hcogten- dis de Avre behearschan, komt. nu den Duitschers v. ivvittigen dat naar ons goeddunkçn het gevecht kon hcr.coman wordsn op andere onver-wachto punten. Da aanval van dezen morgen tusschen Morauii en Montdidier, op een front van 5 km. heeft ons het dorp Mailly Raina-val terug gegeven on een vooruîtgang bew. rkt van gemlddeld 3ktn. Wij hebben nu een brsed zicht op Sauterre, en de wegen van Amiens door da hoogvlakte tusschen da Avre en de Noya zijn tagtn de aanvallen van den vijand jbeschut. Sa vak vaii Boissons Kisuss wiflstca Dicsdag avond meldde men dat het légsr van generaal Macgin nleuwe vor-derîngen maakto. Da «Borg van Parijs » wordt st: rk omsingold. 't Is de iaatste verdedigi "g der stad. Ouichy-is-Chateau ook ward door de verbondene lagars îngenomon. 155 k^nosis lensg genomeo Parijs, 23 Juli. Da « Liberté » 3chrîjft : Gadurecde oszen optocht ten N. van de Ourcq hebban onze linietroepen het geluk gehad 155 fransche kanons te ver-overen die wij den 27 Mai verloren hadden en die tsg n oes gehruikt werden. Nu worden ze weer tegen den vijand ga-draaid, die den tijd niet had zo ta ver-nielan.De «Temps* rekrljft dat duitsche krijgsgevangenen zaggen dat het bsvei gegeven is 16 km. van da Marne achter-uit ta trekken, tôt aan Fèrc-sn-Tardenois. De Duitschers m Chateau-ThierryDe siad werd heel gepiundsrd In 1870 hadden de Pru'ssn den naam venvorven van uurwerkdiaven. Geluk-kige tijd, tosn de Duitsche kultuur nog tôt haro volie ontwikkeling niât gekomen was dia we heden bestatigen. Wat he -ft do vijand in de sta îverr'cht Linst da 51 dagsn (1 JunS-21 Juli) dat hij dio besette ? Men kaa zich geen grooter vernleling, geen vollediger roof voorstellen. Mon zou moeten danken dat elk Duitsch sol-daat een itibraker is van stiel om den toestand te begrijpan waarla da stad werd terug geroaden. Niet ééa huis, niet één magaaija of wickel die van onder tôt boven niet lecgg?maakt werden.Bij de indivic'uaela roofcochten moet mon nog da ofïîciael iogerichte rooverij voegen Zakera lui-tanant, Dombrowski, word laider be-noemd. In de kerk waren al da voorwer-pan i;» kopar an lood dia men kon via-dsn vorzsmald; fontsi.îkransaD, deur-slotar, feookketels, leidlngsbuiEen, ecz. Groote kisten stondeu gereed om var-zo idaa te wardea zbevatteden linnen, Iakan, ma s- en vrouwatkleedvran, ja' zelfs prlesttîrgowadan. Dj tijd hef ft heil ontbroken dit alle^ te verzîndea naar « das vaterland ». Allas wat te zwaar-en ta groot was ward stuk geslagsn. Behalve do cnkûia kisten die siet tijcîig verzondea waren, blijft er ia geheel Chateau Thierty geen spelde mser te stelon. Het Duitsche opperbevel Oseenigheid tusschen Hindenburg en Ludendôrf Londen, 29 Juli, Scandinavischa dagbladen schrijven dat er zou oaeenighaid ontstaan zijn tusschen Hindenburg en Ludendorf. De eerste, dia da Ooatersche kwestie regelt. schijnt de aanvaïbawaging in hetwfsten af te keuren, Duitsche krijgsgevangenen bevestigen dit gfschil dat naar hun zeggen grooter oorzaken heeft du i oen eeavoudig mee* ningsverschil nopens de militaire on-dftrnonaingfln.Hindenburg zou sceptisch zijn zooals von Kulhman nopens de mogelljkheid van eene Duitscho militaire zegepraal, maar de krijgsdiktaluur en de politiek van Ludendorf kunnen geon tegenspraak verdragen. De vijand bereidt een nieuwen aftocht Muiiitiïstapils sprlngen, voorraadstapels brandan Ten N. van de Marne bereidt de vijand ean Kieuwen aftocht. la den hoek tusschen de Marna en de Ardre worden mualtie- en voorraad3tapals vernield en verbraad, de vijand hasf.t. den tijd niet ze ts vervoeren. la die oneffan streck, zoadar »teea« ea ijzerwegen dia laruîkbaar zijn, wordt de taasîandvan den vijand neteliger van uur tôt uur. Om hat front te be?oor-raden tusschen Soissons en da Marne beschikt devijand slechts over één spoor» lijn, dio hij zolf bouwde. Die iijn is tôt op zekeren afstand oa-bruikbaar eu aile kruispunîen worden door de vliegers baschoten. Het is goed mogelijk dat de vijand terugtrekt tôt aan da Vesle, en alzoo de Cris'a varlaat dia ts Soissons in da Aisne vloeit en da hcogviakte die ds vallei van de Crise en de Vesle scheidt. Strafuitvoeri gvanden Tzar Parijs, 24 Juli. M8n saint uit Petrograd : Da terdoodveroordeeling vaa den ge« wezen tzar heeft eane algemeene afkeu» rieg verworven, zelfs bij de werklieden. Ook gelooven velen niet dat het fait waarheid is en danken dat Nikolaa^ nog altijd laeft. Duizanden mannsn giegea ia de ker« kan om te bldden. De dood wordt bevestigd Stockholm, 23 Juli. Ean radio uit Tsaikoie-Selo, vaa 21 Ju« li en geteekend door Tchikherine baves-tigt ds srtafaitvoariag van dan tzar. Amerik.» Ëeo kruiser gezonkee Ifeven en veertig slachtojfers New-York, 23 Juli. De bawapende kruiser « San Diego » werd gisteren niet ver van New-York ge« zonken. Er zija drie doodea en eenige verdwe» nenen, die samen metdegakwetsten een totaal uitmaken van 47 slachlofïers. Nog een oorlogsverklaring Washington, 23 Juîi. Da rageering ward verwittigd dat Honduras dan oorlog verklaarda aan Duitschland deu 19 Juii. ' De diplomatischa batrekkiagen waren sedert 18 Mai afgebroken. « SSwocicn 0e uifvoer nm Puiischîand Stockholm, 23 Juli. De ragecrir.g van Duitschland heeft de Zweedsche regesring verwittigd, d»t ten gavolga van ds vermindering van dan uitvoar naar Duitschland, dit laat-sta maatragelen zal nemen om zijne be» lan.^en te beschormen. Von Lucius, miaister van Duitschland Iin Zwedcn, heeft niet bepaald welka maatregelen zijne regeering zou nemen. rictus — «Ka&fc&Sf ii47 m mntmiKSLf* Vrijtf«it 26 J»U 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods