Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

854 0
18 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pn8x922b7x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DeMo jaar&&ng - $it 652 e ' " : fjj§ Gjm.%mœm Zp&dafc 18 ©n Maâsdag 19 Februari 1017 a. ONS VADERLAND ^Kibkea-Uit$#«^ • A» TE^rEKE-lliYU fiwsBfcfce-fceàftaSH «S» at MHaii (Btti8>«j *<*«»r- Fiwmferijte « (7> ma» «l» Wio,' CALMI mm • ■>• SAiGSEUUiiST, rm ftanct, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRU EN VRANK -* •# ♦•■ ■» VOOR GOD fcN VOLK EN LAND IABOHMEMEMTEI 8««s» Fraenkrïjb Encttoad m 1" «« ."• P*r "•••»* 8;»° •*» 9" »»■« « 78 »r. s».r naanl 4410 »«■ ©«r* (piKMtar S. 00 «i» p«r irinulu S.00 fr. »»r tria» ^•®MB SHijlWlJli ή1 *&. 9^i* ttl'il.S u 3f hlv . (I* ttk fiuaîci I^Bir ïO <=*■ Mt 9>l ^ V > S.K.V.H. 1917 Talrij's.« brievçn van da eenvoudigste jongens kwamen aan ds hoogstudenteu-werkintr bewijzen dat de strijd ~elke zij aanving tegen het zedebeëerf tat in het hart van de meest verlatenen, van de meest waohopigen was doorgedrorsgen en overal nieuwen strijdlust voor het goede had opgewekt. Met de inrichtiog der wetemchappelijkt leenioektrjjen van de hoogstuaeutenwer-kiug du bane van de volksontwikiteling en verhfcffm^ verd»r opgaan. Heeft zij op dit gebied iets daadsakîlijK bereikt I Steilig is het dat vele intellektueelen der voorlinie in d» wetenachappalijke le«nboek»<rij van S.K.V.H. een uitertt wel-gekomen hulp vonden. Menigeen van de mg«scurevenen ontleenen sedert maan-den ieder week of aile tien dagen een an-der wsrk. En aenig schoon boek werd, spijiig geno&g van eenen kant, reeds ia de lOGpgracbten buiten slsf gesteld I Talrijk zijn zij die bij het ontleenen van boeken aan S KV.H. vert aasd aton-den voor it renard* va» d* nederlandsehe wetmtchappelijk« UUer*tuur, *oowel in wijsbeg*erte al» in staatkunde, in n&tuur-wetenschappen enganeesteunde en voor-al in v ikkuade. Het is van n» af zeker dat honderden mat dszen rijkdom be-kend zijn geraakt door tusscbenfcomst van SK.V.H. en na den oorlog deze vruchtbare landerijen verder zullen doen gêdijen. S.K V.H. heeft aan talrijke eanvoudigs jongecs vakkundiga boeken leeren ken-nen en het he-ft hun g«l«ond w©lke ont saglijKe sehat van puike nederlandtehi vakboeken bastaat. Nie*»e horizouten zijn voor velen, zeer velen? aan den ge-zichteioder opgekomen, Deie jongena hebben een lust tôt studie in zich \oe-Isn oot.kiemen, een ont^aking ! Bij het kennisneraen der nederlandsche werken warden z^in hunne volissfiarheid geprik-keld; m atea en ze voeleu dat stij ook, in hunne taal, al het noodig© bentten om de baae vau verdere v^rstandsiijke ont ^ ik- kelinv. np tp g^an en *ij willm maar vele kunnenniet .. . om at de dorr*> stiil van ù^t <»-tei schaopeiij ond^rricht, voor hun ru«en g ^st O'iVfrteTbaur is, om<iat zij ia d* bo »,en op v^rkorting n, formu-l^n, b-ren^ni gen stmt^n *elke zij miet versta u, emiat zij af->«*hiirsg-n, di or-sn«de , projettes ontEnoat^n die hun de sîudie zouden mo^ten vergeraakkelijken en welke op zich alleen, voor hen een studio worden; het njn de droevige ge-volgea van hunne achterHjkh?id, van een gebrek aao geesteslerigheid. ' «»)Ve zii opee; s be^ust woril n. Op dit btslimend «eymbli» moet s en van one, onU»ikkelden, 4aar <ijn om te beletten dat een opbomende kracht in vruchtelooze pogingm verkwijne, om aan te moedigen, om te helpen, om te « dienen » en ssïfs om in name van hoogîre belanç en te gebieden. Ook onze jongens zullen voor ons volk werken ; ook voor hsn is het eene plieht tegen-over ons, o tUikkelden, zlchzelf-omhoog te werken wanneer hun daartoe hulp en steun verleend worden Het mag t iet zijn dat de ont<*ikWelden zich laager over hen mo8ten schamen. En bi^r al^epr erkent ge, vrienden, den œachtigen invloed, de hooge bediedenis van de kleinste studie-groepj^s der voorlinie. Yan af het oogenblik dat de hoogstu-danten^erking rfer voorlinie door het in-richten van zijn vakboakerijen tôt daad-zakeiijke sociale werking overging, kwam haar van aile kante- den fereedsten steun te gemoet; zij genoot de eere en het ge-noegen van hartelijk geluk^enscht en mi'd ondersteund te worden door een Nederlandsehe groep van oud-hoogstu-denten.Dat ailes heeft een diepe beteekenis in zich. Het zal in de toekomst een der scboon-ste werken blijven van den hoogstuden-teDg^oep der voorlinie, mak'sers en vrienden te hebben aa> ge^et tôt de recht-st^eeksche opvoeding van on?.e jongens, en deze welke re»ds de zegensrijke bane van konkrete sociale werkiDg waren in-geslaan doelmatig te hebben geholpen. Was het niet juist deze werkzaamheid die aan ons stuîentenborps in vredesfijd ontbrak? En is zij niet in wonderschoone overeenstemming met de plichten van aile vlaamsche studenten en hoogstuden-ten tegenover hun volk ? Zal deze werking met het einde van de» oorlog aitsterven ? Ire!. Br. PRAK8 BAELf De toestand in Duitschland Foedingsloestand - Âanwakkering lot den strijd De laaiste kaart De < Berner Tage*?acht » (socialisé schrijft: De toestand Tae Dui achlaud is hopeloos. Men kemerkt dageiijks beter dat de midden-rijken veroordeeld zijn om van heoger om te kemen. Kr ta cog eeu entel midelel ta dcaas ramp te voorkomeo, 't is binr.en eenige weken, eecige maanden ten hoogste, den vtede te simien ten allen pri;*9. Natuurlijk willen de palitieke en militaire o erbeden van d«<c eplossiog niet weten. Het volataat ban de sold*ten op 't front voldoende bevoorraad te zien. Maar bet ls zeker dat Duitschland op eene ramp af gaat en daî het met den oqder-ïeeëroorlog aijn laatsten troef ultspeelt. Saarijvende o*er de elltnde, ïegt de « Yor-waerta » : De klaehten betrekkelijk de »le hte iaiichiicg der vokskeukens stljgen meer en meer. Dikwifla aijn de eetzalen op hetgestelde uur »iet gereed. Er is niet ïelden voedsel te kort. Ta 1 rijk tijn degenen die met ledige mang caar Irna werk mogen te/ugteeren. Vele fami-lien ontviEgeti hue middagmaal bij het vallon van den n*eht. DitWiJIs oniviijgen kleiae sinderen, van veire gekomen, riets. Deie feiten mogen clet ten laste getegd worden van koude en saeeuw Zij îijn erikel en asleen te wijten aan de slechte lurichting der bevoor-rading. Zulkg moet eindigen. Het ?oik is uitgehongerd. Qoed en wel maar de militaire pa.tij ont-wapent niet, zegt de « Berner Tagewackt » en zooals *re hooger zegden, beweert von Kluck dat de vijand in voile bert moet geiroffen worden. Mot al dat, treifen de verbondenen den Mof reeds aan ae maag en van daar naar het hert is maar een stap. fits die #eg is zeo vcj niet als deze naar Tipperary. De strijd tet het ciade De welgering der rredesvoorstellen door de veroondenen heeft den baai *ege Bag«lïnd, dat ils »erantwoordelijk gesteld wordt, nog aatigewakkerd. De c w eigeii^ g he«ft ton an» > deren am het volk de noodzakelijtheid aan-getoond van den eorlog roors te zetten. D« regeering hcefropen spel om het gedaeht te verspreiden dat de rerbondenen maar met de volledigs vernieling van Duitachiand zullen terreden zijn. De bewlkiag tôt den strijd aaegewakkerd Geceraal *on Vorisch rlcht zich in de vol-gerde lermen tn de « hokai Jkuzeiger » toi het Dultsche volk : Wij willen, wij tnoeteu en zullen ov«r --s?innen. Wii zullen overwinnen omdat het onzen onbuigbaren wil is. W?i zull-r ^ cmdat Duitschland oiaoverwinbaar is Wij moeten overwinneii omdat er voor ors vaderlacd kwessie is van te bestaan of te verdwijnen: Yon Kluck verkiaart ver»olgens : De ont?lammende wcorden »an den keizer, ia aetwoord san de vijandise steatsmannen, hebben de ge^oelecs, waarmede het Dult.cchc volk in Oogsî 1# 14 bezield was, herop doeii flikkeren. 't Is thars desïfijd ztinder genade diô aaftvangt. De strijd die ai «nie krachtet vergt, die aao de d'ur van ieder hais ailes bedelt wat m-gehjk is *oor den oorlog ; hei volk moet zich slacbtofferen voor zijn koning: 't is het lot en de wet van de wereld. Machtige golven van woede verspreiden ziat bij den vijand, die geleid is door lewgen; laster en ikzucht. 't Is met vreugde dat onze krijgers op het front, gedureude hun reuzen-gevecht«d, den kreet ait het hai» vernomei hebben. Wij willen voor ons land ailes geven, onzei degen, kanonnea, woorden, daden, onsleven, Ken land dat niet ailes geeft voor ïijne eer, ii onweerdig te bestaan. ©een flaawhertighederj meer, maar gevechten en zegepralen vooi • onze grenzeloofe opofferingen. Den vijand in bet hart treffea is ocs doel. ROND DEN OORLOG De BngHscheo gfku keo aicawe obBiSen Een gesehreven vo^slag van een commandant van het 31 r<!g i faoterie nS DuHsche di^isie zegt betrckfceiijk d« gefteurlenissen ten N »ar de Ancre : Nle's houdt stand va» on?# lcopgra ;^n. De vijand schljnt ge*>ruik te m«ken van een nieuw model van kanonnen en obussen. Mes siet eese roode vlam, maar msn kan het gerucht van bet katen niet waarnemen. De obus onfploft met eece kracht die wij aan deze van eene mijn kunnen vergdijken, en lijn vertsielingsrayon is zeer groot. Eugelaad keeft doelmatige maatregelei griiOBeo tegen de oaderze< ai i Londen 14 Peb. — De kwestie van den onderzefëroorlog werd opgewo?pen door admtraal Bere^ford dis, na ep de erastigheid van het gevaar gedrukt te hebben, aan de regeering ge raagd hetft of nieawe plannen opgemxskt werden om aan de Duitsche zee-schulasers bet ho®fd te bieden. Ds spreiter diukt de hoop ui? cset het wel soo zijn zal, om reden van de tfgenwoor igbeid, in de edœi-raJiteit, vao matreu als Jellicoe, die door ondervinding bekwaara zijn doflmatig de nieuwe bedreiging te bestrijden. f Lord Lytton, in naam van de admiraliteit | heeft den spijt ultgedrukt aan de Kamers en | aan het land geen ialicbtingen te kunnen verstrekkeD, daar de vijaEd verbeugd zou zij» die ook te keoneu, maar hij bevestiet dat de overheder- tal *an nieuwe vernielings uiiffe uitgeyonden hebber; waatoïsraijZRert^vr^deï zijn. Het land, *egt hij mag vertrouwen bebber in de toekc-mst. De Engelsche vloot zal op de hoogte zijn harertaak. Zonder in bijzonder heden te treden kan ik 'erzekçren, alboewel de nieuwe veidtseht niet begonnen is, dat sedert 14 dagen maatrejrelcn genomen zijn, die aarzieclijke aitslagen opîeveren. Lord Curzon oegde er bfj dat admiraal . Jellicoe en «ijne eollegts aile redecs hebben om tevrerden te ziin over hun weTk aedarende de lsatste i4 dagen en over bet asntal onder-z-seirs <-ia tsooit meer naar Daitscblacd zullen terug keeren. D-z« uits'ag. zegt hij, moet ons voile ver-troawer scherksn voor de toskomst. Bnitschlasd zal den onde ceeëreortog «aurdrijven Duitschland heeft er aan gehouden voor de lsatste maal de onzij'Jigen te verwittigen dat het niet afziftt van den onderzeeiroorlog. De nota luidt aie volgt : Yolgecs officieefe berichten uit Beslijn denkt men in het buitenland dat om r«den van toegevirgen aan Amerika of andere redens ds barier der onderzeeë s en mijnen roed E - g*larîd verminderd werd of zou verminderd worden. Wij kunnen de onaijdiKen niet uûd'Ukke-lijker meer verwittigen dat de oorlog zonder beperking aan vollec gang ls op d* bfpa?>lde zeestreken en dat bij ia geen ge?ai *al worden *erzïcht. Verders richt de c»?respondent vas de # Chicago Daily News a san zijn b/ad een r«dio zegge» de aat de comma^dacten van de « Orléans » en de « Roches^er », die in de stre«k van den blccus :u>len varea, eeoe ziu-celooshetd bedrij?en Hij vosgt e«:blj dat de Amem anec geen fcelaig schijnea te hechteu s»an het gevaar. Deze mededeeliog scbiint te bewiizen dst Duitschland voor niets zal achteruit deitzee. AUe oogen ztjn cp d« « Orlears » en de « Rochftsfer « g>ncfct. On^etwljftld zulle»4 op Duitschc-ts cifts om z schep^n te spar«r, wel ictegecdae . Het oogd.nbiik ls ernstlg Dat Anierikaansch consolaat gesloten te Bras^el Washington 15 Feb. — De officisele beves-tigirg dat de Dniische oiterheden iu het ntinisterie van des Verearijfde Siateu te B*us-«6l het Amerikianscb vaardel hebben doen neerhalen, vero<0rz»*ktdiepe veFoatweerdigi^g in de effteteele midde#s. i i Dit feit doet de .«pmeing tusschen Duitschland eD Aourika stijger. i H t efffeti» f v»n eene Hnssisebp klas s Periis, 14 Peb — Een snelb^rlch; ult Petrograd meldt dat de klas 1898 (1918) omirent een 1111 oen mari non zal leveren. De «orlogaverwoestiiigeii in Ha^iaad In de dlstrlkten van Doubno, Loutst en Krerae-»etz werden meer dan ISO 000 halzen, 100 000 andere eebouwen, US êerteo, lOOscholen tljdena de vljacdelljkbeden vernleld. In het gedeelte van het dlstrikt Vladimir- Vol-byosky dotr den vijand «erlaten waren 11 dorpen op 11 volleciig en 14 half vernleld. B dorpen ble- Iven onbeschadlgd. de velden zijn niet meer be-bouwbaar ten gevolge van de putten van obassen. Overal is gebrek aan levensmiddelfin De in»»-ners dla er nog overblljven leven er als ten tijde van de oude geschiedenls la hutten of barakken, Mr Wilson eiseht de iivrijbpîdMelliDg der bemanning van de t Yarrowdale ». Washington, i4 Febr. Eeiae nieuwe «ota, j betrekkelijk de bemannirg van de « Yarrow-l dale », werd door bemiddeling van ren Zwit-serschen mioister naar D i'schland «restuurd Da nota zou de invrtjhieidstelîing van die bemanulng vragen. De Rdeme^nsclie jfencaal Seeek was Dvitscher vao oorsproeg. Bukarest. I4 Febr. — De Roeraseensche generaal Socek, die door den kûjgsraad toi viif jaren dwengarbeid en degradatie veroordeeld werd is geen Roemeen maar wel een genaturaliseerd Duitscber. Zijn vader vestigde zieb in Reemenie iu 1870. Hij kwam van Oostenrijk en was Duit-I acher van ooraproog. I De oorlog in Azie De voaruifgang der EDgelschen voor Rnl-el-Aaiara. ? L odfits, I4 Febr — D>î militaire tnidde^s h= bben met geesidrif be nienws o? thsa d va^' den vooruit sn«r d^r E ifeîschcn tn de bocht -a" den Ti ns te Kat 1 Ami a, «*asr df -ijand oms ng'l is E^n Etgelsche officier van den oppers-af deed daarover de volgende verkîarling : | Het laitste voordeel der Engelscben is van aiterst groot belang, niet alleen omdat de i prestige dpr verbor'der en er door verhoogt in Perzie en KieiD-Ana, maar ook omdat hij veel Turkpctie trciepet' i Me opotam ew rtou it. D« Turken zijo goeae toiditen e^ zijn er niet te slechter om sedert zij osider Daitsshe . kevelen staan. I D« vooruiigang der Bngelscben in de bocht ; vtn den Tlgris heeft de rijandige, plannen J overhoop geworpen, want een aaiizienlijk ^ Turksch leger stond ep het punt op het front f vau Roeœerie en zelfs Riga verzonden te word:n. Deze worden hier dus opgehoude». Daarbii mogen wij in 't korte «og bslangrijk nieuws verwachten van deze zljde. WiSft op) d» l»oo(9f£ iaiatst» oar6o$t»feM»rôeli§<»a» UIT ITALIE ^ Vijandig sanvaiien afgeslagea Rom« »6Feb — 1rs de streek van Gorizu verspreidden *>ij een vijatïdig detachement et mieten eenige verkenrers gevangec. Wij verijctelden een aanval nabij Soler ei Vertoiba. Verders artilleriestrijd. EEN EN âNDER Belgische ?olksfertegenwoordigers en sena-tors tegenwoordig te Parijs, hobben op 13 Febr. in hunne maandelijksche vergadering op bet^erslag steunende van deten die op bci front geweesi slju, met algemeenheid beslist bij de regeerirg aan^te dri^geu om voor de sold*ten op het front een daKelijksch verhoog van 2o e. te b«komen, om de reis-koïten pep ijzerweg voor de soldaten in verlof ten las'e te lege-en v»n den staat, om in greote koude de soldtten ve^st» kende dranken toe 1 te dieî^en en om een vervot-rdienst in te rioh-ten die de soldaten zoo dicht mogelijk bij bunne loograven brengt. * « « la de. F<s> sebe b'tden van 16 Februari : M Gérard ts aaugekomen te Pariis. De keizer is nasr BeiliiD verlrokken. De « Bund » seint de aankomst te Berne ^an M Theotokis, Grieksche miaister te Berlijo. M. Bissolati te Parijs. « * H De Duitschers maken va o aile hout pijSen. Dr Kurt Thomelin, tan Breslau, heeft het gedaeht gektegen de zint eloozs-n te bezigen ln den hulpdiet st. « Die Zukursst » eehrijft op 10 Feb. : Et is kwestie werkhuizen ic te richten waar 4e sinneloozen zouden arbelden onder de waakuambcid v*n \»akers en geneesheeren. | V, anneer df zinfielor ze in eoeden staat is. aou ' men hem dosn werken, 'f ware uitstekend l voor zijr e {yezoDdbeid. Al^us zottden geene i j ki-acHts-î , geer tljd v?rloren ea»n. f | Z-k»-rl m»ar 't m >et daarotn wel nijpea. 4 't là 'ï teeken dat heï vel sfgaat. t • • , f De burgerl jke mobilisatie is vol op aan gang ln . ï Franbrijk'en Engeland. Deze ls echter niet op t - Dultsche Ieest Rescboeld Nief a len kunnen zich l aan 't gareel geweonen xooals de Duitschers. En-gelschen en Franschen worden vriendell k uitiie-noi di^d zieb vrîj willi^- ten 1 nste van het vader-, ï land te sMlen. Op deïe wf jze zou de œaatregel zoo weinlg mogelijk omwenteliugenibrengeB ln het t soelaal leven. 't Is te hopen dat deze oproep «al t t béantwoo;dîwordea . • • k « • $ t Be ffranschen zl n zonderlinge kerels. Verleden ' | jaar waren zij de laatste onder de strljdende mo-• * gendheden om het Zomeruur ln te stellen. Dit jaar willen zij de eers*e zijn. Maar er worden voor de vaststulllng v*n den datum zooveel woorden den nek e gebroken, dat er weer te vree en valt dat zli door anderen ^ullen voerult gestosen worden. Reeds *erd geseied <<tt het Zome uur op 1 15 Fel>r. t. t z. ln vollen tinter zou ingebfacht ge«eest ?ijn Die datum ls voerbij. MeD spreekt du van 1 Maart maar andpren willen 't op een ^ ai /j m ^ x» »Ji rii- X4- -t-i- aa » -t* <» ">* n*' » na **•* w 'a1*" "W*1 | Ofli«iiMR« i | Bal«isch t I Le Havre 1€ Feb. — Ga~sch den da£ art Hier tebedijvi^heid. i Parija- 16 Febr , 15 m. ^ Een kleine *anva'op oms peste* van Foi'qu*scourt is volkomen mislukt. Zeer 1 ? hevié bombardement op ons front vsr Mesnil an Maisons de Chantp^gne t Bafunstigd door de 0 tp!' ff rg var> eeniga mijner bereilrten du duitschers een ui ~ y t spring fsr W v?n Uaho s de Champagne- De aan allers enderginfn groote verliezen f i 16 Feb»*"» f Versch'ide^e khin@ »a''va//srt zij» goed ielu^t in de s r ek van B rry-au-B c en >r ^ T Argonne. Wij mi»ken een d*rtigtal gew geren. ... . . ^„aui;ar t I Ten W. van M*rons de Champagne artilleriestnjd. In Lorreinen werd eene vjan- ^ i dïge v»rkênning uiteengedreven. { Enpelseli lafacbci-icht * » Londen, 16 Febr. 20 u. 45 - Wij drongen m -le duitsche l°°Pé/'*ve" g" J- 8 _I f Soi/Chez en mieken 11 gevtnfenen. Ben viitrdig détachement dat ten N~U. van fi r t i men tiers onz# lijren bereiktt* werd afgeslsgen. I | Àrtillet'iebedrijvigheid rabij Saillisel fen Z.-W. van Argon) e. \ »»y . ■» mm «>»>» ■> «i «» fr — -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods