Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1004 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 07 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 25 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/736m03zj8t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

nERDE JAARGANG — Nummer 693 Prtj's t 5 centiemen ZATERDAG 7 APRtL 1917 ONS VADERLAND ^■ikLpi,>VTit &>c'V4^' i T. l'iif» ilt' Vir. C»lni« Belgisch dagblad vepscliijnende al de dagen der week RJ£0ACT!6. S i. lài<è&ÊLMG>T 17, t-jee Morte», CAtAH ABON sï'Wlt SSTSPRIJZEM s Iper maand : Belgîe 1.50 Frankr-jk 9.00 Engeland-Hollan^ 8.0" Ipertpimesttr 4.00 » 5.50 » 8 50 fëen schrijvc i « Ons Varfcrland » 17 rue <fe Via. Calais RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK * -*■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND! It-îdactifstukk.-a, msuw-s in tezenden Rue Mortnt, 17 en rue Chantilly, 73 Calais A30HNEMEHTEK VOOR SOLDATEN : Per setek 17 «JaQO»:) 0.25 ) Deze abonnrmenun dienen met œlnttens 1C p.. «Mannd ■ tn ) nummers ineens aangevraagd en dagelljks aan l*er n<aana l.«u ; hetzelfde adres gczonden te worden. LENTE De wintersche dagen met hun eindeloos wee van bange grijze wolkenluchten... mel hun droevige regens en hun scher-bijtendf koude zijn nu henengevlogen op tragen vleug'elslag van onmeedoogenden Tijd. De Lente is nu gekomen, met lieven lac! op t jonge frissclie gelaat en zal nu lever storten op de sluimerende aarde. Botten zullen nu zwellen in uitzettender groei en bloemen zullen blozen in versch begroende weiden en versch-geharkte tuin tjes. 't Yeie gras zal nu welig gaan opschie ten in d'oneindige vlakten, en deinen heer en weer op adem van loeiwende zeewinden De knoestige boomen, zullen nu hun krui nen wiegen..- en zingen in hun gebladerte 't lied van herleving en liefde. De leeuwe fikkeu stijgen nu de blauwe hemelluchten ir zingend hun verrukkend liefdelied in hellf zoet klinkende klanken, die als een morgen dauw, verkwikkend en lavend op dorstigt ziclen nederdruppelen... Ailes in de natuu: zal nu getooid worden is jong frisch gewaad ailes zal nu zoo zoetekens lachen in 't lich en warmte van leven-brengend lente-zon neke... Ook in U.jongens, zult ge voelen dat ' Lente wordt. Ge zult uvv bloed nu forsche met zwaren gcjaagden slag door d'aderci voelen bruischen, en als ge rechtop me fieren slap, den zeewind in t gelaat, zul gaan, dan zult ge U jong gevoelen d< vuisten diejeuken naar vverk en dolle le venspret, heen en zwieren. Maar zal'tin uwe ziele ook Lente zijn Zullen daar ook de bloemekens, in hui heeiiijkste kleuren staan pronklachen en d< luchten balsemen ? Zult ge in uwe ziole ool levensvreugd en levensmoed, en krachter vurigheid gevoelen, lijk ge 't in u\v lijf ge voelj^en lijk 't de gahsche natuur gevçelt Of zult gij door die prachtige zieleverhef fende natiiurschoonheid gaan... uitwendij. 'n schijn van blijheid op 't gelaat en in d< xiele, in t ge weten dien knagenden woriï van zelfverwijt... die maar niet stil blijver wil en vol onruste wroet en knaagt...? Zul ge t niet gevoelen dat gij als de koning dei natuur, vvijf ailes rondomme U herleeft ei lacht eu blij,wordt... dat gij in uw ziel< houd en werkloos blijft... en gij alléén me verouderd herte <-loor dit nieuwe lentelevei gaat ? lloor die merel zijn 'zoete tonen door di vredige avondstilte slaan!.. Hoor boe hi zijn liefdelied, zijn vreugdelied zirigt ii zoete trillende touen, die- iiem ter kele, al uit 'n frilsche waterbronne, orwellen. Za in uvv ziele... de Vrede zijn vreugdelied nie zingen en Blijheid en Levenslust zijn triom phelied niet sehallen door t breed open van uw jongelingsziele ? Met den zaligen Paaschtijd gebiedt d H. Kerke, aan iedere Kristen de zonden t biechten en 'tGoddelijk Lichaam en Bloe< van Jesus-Ivri3tus te ontvangen. Met de Yet rijzenisse van Jésus, die de grondslag ej bewijzend feit is van zijne Leering, welk de aarde een nieuw zieleleven braclit, do moestuitbotten en opbloeien, wilde H. K.er dat ieder van ons ook zijn ziele zuivere ei vrede met « het sterkend Brood der Marte laren en den Wijn der Maagden ». Zij wi dat met « Lente » der natuur ook de Lerite ii ons ziele kome ; dat hij er zijn heerlijkst deugdenbloemen en zijn krachtigst levens groen strooie... en haar zoo gesierd hooge opvoere, de blijde zonnehoogten in, waa ze zweven zal in d'Oneindigheid van Liefd en Aanbidding. De H. Kerke wil dat U vred en peis in ons herte kome en wilskracht e: vurigheid om te leven als ware Kristene van de daad — als mannen. Zoudt gij U nu te lauwhertig of te zwa gevoelen om U van uwen Paaschplieht t kwijteu. Zoudt gij nu aarzelen omdat soru migen met U lachen zullen of dat 'n glinc lach van spot hun lippen zal plooien ? Zu Jien mannen als gij, die nu dertig maande «an den User staan, in weer en wind, i moddfir en sneeuw, wie nocli onweder, noc kogel kan sehelen en met stouten blik d dood rechtop in 'tgrijnzend gelaat kunne zien — nu weifelen om een woord of n spo ternij van anderen?—■ Neen ! 't Vraagt I slechts een stondeken wilskracht en stoute ,durf,,. en I uraat ailes van zelf... in» . . 0 als ge dan zult wederkeeren van de kerke, gesterkt en opgebeurd — met vrede in "t harte en vurige vlammen van geeft-drift en levensmoed in d'oogen — o, dan zult ge U zoo gelukkig gevoelen. Dan zal lente in uw ziele getreden zijn en met forsche voile hand zijn bloemen en zijn groen gestrooid hebben... en er Blijheid en Liefde t 't lied van Eeuwig Yerlangen en van Geluk doen zingen in klanken die U zullen verruk-ken en hooger opvoeren, hooge boven dit aardsche lage dat bezoedelt en besmet. Om U zal uw arme moeder niet moeten weenen lijk bij velen... 0 ze zal hetzoogoed weten, hoe gij binst den oorlog hebt ge-leefd. Een moederoog is toch zoo fijn en zoo doordringend.En liebtgij geleefd als een los-bandige, als een vrije zwerver, als een ver-dieriljkte mensch die zij nen Meester, zij nen Schepper niet meer erkent en zijne gebo-i den en de lcssen zijner moeder in den wind ! slaat... o, dan zullen de bitterste tranen haar uit 't opgekropt gemoed opwellen... en zul-i len rimpels op haar gelaat... de smarte af-schetsen die gij haar in 't diepste van baar ; ziele lijden deed... t Maar hebt gij geleefd als een brave kriste-- lijke jongen ; hebt gij geleefd lijk gij bij haar leefdet.-. o, dan zullen haar moeder-t oogen van fierheid en geluk stralen... dan i" zal ze U zoo vurig zoenen op uw blanke i voorhoofd en U aan haar boezem prangen. t 0, dan zal geen schaamte U branden op t de gloeiende slapen, dan zult ge U geen i dier gefroelen als ge tegenover haar zult slaan, noch den blik moeten .neerslaan. Maar den blonden kop fier in d'hoogte, zult ' ge in voile flere lengte voor haar Jverschij-i nen en haar zeggen met trillend-ontroerde i stemme : « Hier ben ik Moeder, lijk ik U verlaten beb ! » i RENAAT DE RUDDER. De plaeDen van tliodenbnrg Zurich 3 April. — Men vraagt zicli af tôt : hoe ver de gebeurtenissen van Rusland in-1 vloed zullen hebben op de plannen van i Hindenburg. Het is zeker dat de maarschalk l reeds in de maand Maart zijne plannen had opvemaakt voor den reldtocht van 1917. Z >u hij die niet wijzigen en van het wes-1 ten naar het oosten talrijke regimenten : overbre'ngen door de verkorting van het t front beschikbaar geworden P Zal hij het v Russisch leger in zijne voile hervorming niet willen treffen ? Velen denken het, doch Majoor Morath is van een ander gedacht : ' Hij oordeelt, dat, als dit leger door de revo-j lutie moet lijden, Hindenburg zich niet , moet haasten, en dat hij zich vergenoegen kan met aan den tijd de gelegenheid te j geveu het ontbindingsvverk voort te zetten. t — » ^ St-Quentin van Mbij bfdrfîgd St-Quentin is voortaai van dichtbij door de verbondenen bedreigd. De Engelschen staan B voor de voorsteden ten westen en ten noorden, 1 La Chapelle en St-Martin. De Franschen zijn in de nabijheid van de voorsteden Rocourt en La Bielle. Men beweert zelfs dat de drie vier-den van deze belangrijke stad in brand gesto-3 ken is. t \Vat er ook van zij, de bezetting van Saint-i Quentin is ten hoogste nog eene Investie van i dagen. De bedreiging tegen Cambrai en La Fère Y moet eveneens den vijand verontrusten ; wie iveet of Hindenburg niet eene tweede lijn tegen 1 aile gebeurlijkheden gereed gemaakt heeft. e In dit geval moet deze nog diehter de Duit-sche grens gelegçn zijn. r DagfcaeVje va» een Duilseh sridaat r e In de streek van Coucy zijn de verwoes-tingen algemeen.De steenen huizenwerden L ten allen kante in brand gestoken. Op an-1 dere plaatsten zouden de sterke steenen aan i de vlammen wederstaan hebben, daarom werden deze huizen ondermijnd. t Een soldaat van't 39e infanterieregiment die aan de verwoestingen medegeholpen heeft in de streek van Saint-Quentin en La " Fère, schrijft in zijn dagboekje : Tusschen Saint-Quentin en Drissay-Choigny ivorden al de dorpen vernield door brand of a ontplofjingen. Wij bouwen onze eigen stellin-gen op. Al de onderoffleieren ivorden gedwon-1 gen te werken. De inivoners moeten vertrekken. 1 Zij mogen lot 70 kg. voorwerpen medenernen. e Leve Duitschland ! Op 21 Februuri trekt de i eompane naar La Fère om er te kantonneeren. De plaatsen zijn ledig. Men sehikt de bedden en matrassen. Uitmuntend kantonnement. Hoe j long zal dit welzijn duren. Hetgene. wij vernie-î len moet op rnillioenen gesehat. Diifctal eu aflroggeiarij Le Chauny had een gewezen gemeenteraads-lid geiveren verborgén. Men vond die gedolvcn in eenen hof. M. P. werd tôt eene boete van 100.000 fr. veroordeeld. Hij kreeg de loela-ting voetstappen le doen om deze som bij een te zarne len, maar op voonvaarde dat hij als pand een titel gaf ter waarde van i 50.000 fr. Deze titel werd aan de kommandantaur overhandigd. M. P. gelukte er in de i 00.000 fr. bij een te krij gen en vroeg den titel lerug. Men spotte met zijne eenvoudigheid en zegde : « gij hebt enkel te denken dat gij 250.000 fr. boete moest betalen. » de gr«»tkert»g va» Besseo belaalt De groothertog van Hessen bood zich in Dec. 19là aan in een groot magazijn van ijzer-werk te Ham. Hij koos verscheidene voorwerpen uit ter waarde van 70 à 80 fr. en deed die in zijn bijzijn inpakken. Maar daar de bediende hem het bedrag van den aankoop vroeg. ant-woordde hij : « Hoe ! mijn aankoop ? Ik heb hier niets gekocht, ik neem u niets. Ailes wat hier is hoort mij toe. ik neem wat ik wil. » Op de protestaties van den bediende beloofde de groothertog eenen bon te sturen. Die belofte moet echter vergeien zijn, want na den Duit-schen aftocht was nog geen bon te zien. Een kapitein deed eenige dagen later op zijn beurt aankoopen en betaaide op dezelfde ivijze. In Februari laatst werd het magazijn door een groep onderoffleieren en soldalen. over-weldigd, Deze plunderden gansch den winkel en verbrijzelden wat niet kon medegenomen werden. Bekenteaissea vas de Barbares « Gazet van Noord-Duitschland ». — Wij willen de stelselmatige vernieling niet ontken-nen door de Duitschers in de ontruimde streek, wij vinden dit zelfs onnoodig. Deze verwoesting was ons voqrgeschreven door de harde militaire noodzakelijkheid. Al de bruggen, al de wegen en ijzenvegen iverden stelselmatig onbruikbaar gemaakt. De Duitschers moesten ook de bosschen om-hakken om aan den vijand het maleriaal, noo-dig i oor het opmaken van versterkingen en het leggen van nieuwe ivegen, te ontnemen. De vernieling van boomen, velden, hoven, was volstrekt noodig op militair oogpunt. Natuurlijk hebben wij maar de bevolkingen achlergelaten die volstrekt onbekwaam waren iets ' ten voordeele van het leger uit te voeren. •s^et ware eene misdaad tegen onze eigene zekerheid geiveest, hadden wij aan den vijand werkkrachtcn moeten overlaten, die niet min kostbaar zijn dan de soldaten. «Times». — Bij 't begin van April zullen wij misschien hardnekkige gevechten beleven, ivant de verbondenen wenschen meer en meer op den vijand eene groote drukking uit te oefenen. Het verschil is zeer groot in vergelij-king met de gebeurtenissen van verleden jaar. In de lente scheen deDuitsche lijn dan onover-winbaar. Dees jaar is de lenteveldtocht begon-nen met de ontruiming, door den vijand, van iets dat meer is dan een versterkt front, want de Duitsche aftocht bewijst dat de Pruissische methode over boord geworpen is. De nieuwe Pruisische 1 militaire school schijnt den aftocht op te hemelen, en zulks is wel in tegenstrijd met hare gewoonte. Wij mogen bijnaverwachten dat deDuitsche experten in 't korte zullen trachten te beivijzen dat de ware lijn van Hindenburg naar Berlijn leidt. Ob Duitscha aftocht Vossische Zeitung. — De middenrijken hebben hunne troepenmachten kunnen samentrekken zonder verontrust te worden, terwijl de Russische revolutie de plannen der verbondenen gedwarsboomd heeft. De militaire macht van onze oosterburen is ongetwijfeld machteloos. Wat aangaat het westelijk front, onze troepen zijn verrukt over het kwaad dat zij den vijand hebben berokkend. De groote slag is gelukt. Journal de Genève. — De vooruitgang der verbondenen kon niet voortduren zooals hij begonnen is. Eens de vijandige wederstand-lijn bereikt, moesten de verbondenen het gros hunner kolonnen toesluiten op de voorhoede en materiaal aanbrengen. Het is waarschijnlijk dat deze bewerking thans uitgevoerol wordt ; eens deze geëindigd, za! het onderbroken gevecht hernemen. Liafste offieieele b@richten Parijs. 5 April, 15 u. Van de Somme tôt aan de Oise heeft dt vijand tegen ons nieuw front geen tegenaan-vatlen uitgevoerd. Onze verkenningen zijn ten N. van Goucln en ten N. van Moy tôt aan de Duitsche lijner gedrongen en hebben die sterk bezet gevonden Kanonnade ten 0. en ten W. van de Somme Een vijandige tegenaanml werd verhinden op het front La ffaux-Margival. Amerika verkiaart den staat van oorloa % Parijs, 5 April. — MEN SEINT UIT WASHINGTON DAT DE SENAAT MET 82 STEMMEN TEGEN 6 DEN STAAT VAN OORLOG VERKLAARD HEEFT, Ten N.-W. van Reims hebben de Duitschers zonder gevolg onze lijnen aangevallen tusschen Sapigneul en de hoeve Godât. Eenige groepen die in onze loopgraven voet gevat hebben zijn lerug gedreven. Parijs, 5 April, 23 u. Tusschen de Somme en de Otse bombardeer-de de artillerie hevig onze stellingen ten N. van Urvilters. Artilleriébewerkingen op den Westeroever van de Oise en ten Z. van de Aisne. Ten W. van Argonne voerden de Duitschers na eene hevige artillerievoorbereiding een kleinc aanval uit bp onze loopgraven. ten N. van Vienne-le-Chateau. Ten N.-O. vanReims nam de vijand tusschen Sapigneul en de hoeve Godât het offensief op een front van 250 m. De vijand bracht talrijke troepen bijeen om ons over het kanaal vai de Aisne terugte slaan. De aanvat mislukte op het grootste gedeelte van het front waar wij onmiddelijk a! onze loopgraven van eerste lijn heroverden. Wij voeren tegenaanvallen uit om het ver-overd terrein terug te ivinnen. Londen 5 April, 13 u. Ten gevolge van een hevig gevecht verover-den onze troepen de dorpen ROUSSOY en BASSE-BOULOGNE en namen 22 gevangenen en 3 mit raille uzen. De vijand was in zijn aftocht door zijne eigene verdedigingslijnen belemmerd. en onder-ging zware verliezen door onze mitrailleuzen. Ten 0. en ten N.-O. van Metz-en-Couture mieken onze troepen niettegenstaande den vijandigen tegenstand vooruitgang ten westen en ten zuid-ivesten van het bosch van Gouzeau-court en Havincourt. Wij namen 60 gevangenen, twee loopgraven-mortiers en vijf mitrailleuzen. Btlgisch J«9»rb»rlchl i'tiileriegevecht ep het B^lginch fren». Le Havre o April. — Gedurende den nacht artillerievoorbereiding. Ip den dag bombar-deerden de Belgische batterijen met welge-lukken de Duilsche werken ten N.-O. van Dixmuide. Bommen en granaten gevechten nabij Steenstraete en Diksmuide. Saunai Almieff (prlimMbsr Pelrograd 3 April. — De benoeming van generaal Alexcieff, als opperbevelhebber, Vordt door de openbare meening zeer goed onthaald. De voorloopige regeering heeft de macht van den oppergeneraal uitgebreid en men verwacht talrijke wijzigingen in de hooge poslen van het leger. Generaal Letchitsky krijgt het bevelheb-berschap op het Roemeensch front. Broesi-loff heeft aan den minister van oorlog laten weten dat het leger van het zuid-w. tôt den strijd gereed is. Hij verkiaart dat men achler 't front onverpoosd voor het leger werken moet. Op het noorderfront is de ontdooing be-gonnen. Gansch het land zal voor eene maand ondet water slaan, zoodat aile troe-penbevveging zal onmogelijk worden. Op hetfront zijn debetrekkingen tusschen officieren en soldaten uitmuntend. Te Mos-kou is de kalmte volledig. Berichten van te lande getuigen dat de landlieden den poli-tieken toestand niet volkomen begrijpen, zoodat het noodig zijn zal naar die streek afgeveerdigden te sturen. De toestand is Duitschland 0e inwonm van Berlijn mo&eo iieta le laode liel usees4 beveorraéea Zurich 3 April. — Op bevel van Hinden burg wordt het aan de inwoners van Berlijn ■ verboden aankoopen te doen buiten de stad Dit besluit wordt genomen ten gevolge var I geschillen,die de vrede en de zekerheid var het land in gevaar brengen. Dit berichl bevestigt de geruchten betrek-kelijkwoelingen die plaats gegrepen hebben rond Berlijn. Vrouwen en werklieden vielen eenige personen aan die zich regelmatig te lande gingen bevoorraden. Personen buiten Berlijn verblijvende, mogen nog enkel voedsel sturen aan hunne familieleden in de hoofdstad. Ofen pakjp» me r îaar het front Baie 3 April. — De « Strassburger Po8t » geeft een ofïîcieel bericht dat vraagt geen levensmiddelen meer naar het front te sturen, daar het voedsel bij de toekomstige warmte zou boderven. Het land heeft ten anderen zelf het voedsel noodig. Iedere nuttelooze verzending berokkent kwaad aan het land. Vergenoeg u met aan de soldaten tabak en sigaren te sturen. Het zenden van voedsel kan fde soldaten weinig dienen en het vermindert den voorraad in het binnenland. Eene werkstaking te Berlijo Zurich 3 April. — De «Strassburger Post» seint dat de metaalbewerkers van Berlijn besloten hebben eene werkstaking in te richten, met bel doel vooreerst verhooging van loon te bekomen en dan eene verhooging van rantsoen. Beglempiit «p de ltlteding Baie 3 April. — In't vervolg zullen de Duitschers voor kleeding bekomen : Mannen : Overjas, twee ondervesten, zes zakdoeken, drie hemden en drie ondei> broeken. Vrouwen : twee kostumen per week, een voor den zondag, een ochtendpak, drie voorschooten, zes zakdoeken, vier hemden en vier broeken. De vrouwen zijn dus nog eens de beste ? Men zal moeten bewijzen dat het kleeding-stuk ontbreekt vooraleer er een nieuw te ontvangen. KUSSISGH FBONT Petrograd 5 April. — Wij hebben Katri-chirine Hanykin bezet. DeTurken trachtten ons aan den pas van Dialou tegen te houden om onze Verbinding met de Engelschen te verliinderen. In Amerika De Ahh rikaansehe schalkist M. Wilson heeft in zijne boodschap ver-^.laard dat de Amerikaansche schatkist 3.044.309.292 dollars irihoudt 't Is het grootste kapitaal dat ooit in de wereld bij'een-gebracht werd. Frankrijk had bij het begin van den oorlog o milliards. Ailes tej^a Ooltsebland Volgens de « United Press » moest de senator Gardner buiten de boodschap van M. Wilson aan het Congres een belangrijk besluit voorleggen. Dit besluit moest erkennen dat de staat van oorlog besîond tusschen Duitschland en Amerika. 't Zou dus enkel eene bestati-ging zijn en geene oorlogsverklaring. Het was aldus samengevat : * Gezien de overwinning van Duitschland de vernieling zou zijn van de vrijheden in de wereld ; Gezien de grootheid van Amerika eischt dat de andere landen niet alleen den last van den oorlog dragen ; Is het verklaard dat de voorzitter gemach-tigd is aile machten te lande en op zee, zijn landgenooten en zijn grondgebied tegen Duitschland te gebruiken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods