Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

811 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 May 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sj1m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERRLAND sTicHTERs : i. Ba*ck«ia»dt « *. T«mp«r« «#- Belgisch dàghlad verse yjîiexide op *1 de dage» der week ■#• 8|,*w «. ^.«^1.jaemeuiib iâ.StOWSfffiïiMPEBl'ï'ïâM ' | ->- >s 5S •»•■ " w#MTi«»T«itmii. Kmuwt t« ï«kbs« Dut «oht«t n in «ua ohubtillv »l «f !.«.« »w iasa*mtft'BeMgie-J.^B V»«>*MJkfâS »u«l»aMteltert Mg 5 R®CIW CltCH, 4'» Vflj €>S£ Vfvôï*lk | dj2^«É!fr& 4 AiBOmVBMSWVSPmjanSlV VOOR SOLDATRR Pa-îriM^te^ ^,M© » 6-5° " * <••• 1 CS-w* >t- Vf*|1t **» \ î i>«-week^M)0.35 »*« .mNU..HT« D,.Nm »«T ICes» i^îaaatfve t «k €tas* V«k4w4UMWft » *St* «w^Mortet, -Ctetefts j "* %3S0M. €?Ff ¥0IJSè >- •% I $»er naanâ **&0 iCNUMMIW >«««8 aan«sv«aa6d bn »a®«* m*** _ 3 R ^ ^ ' MM HBY1BLPDB ADKBS OISONOSN TB WOP' ! ..........., . I.J .. I. ■ . , . .1, k— ...i.-.nfM (...g ar, .sa^.-'nivjtnu-i.) .-- -■- ■<■■- .. ■ _ r —- ^—- - ... ■■ .- .. ■ - ,. —rrf-'xr^tr—— . .. ma _ , _ ——■— Onze lezer» zulltn irellicht zçlf opgamerkt bebbe» dat wij g>ister«n eene faut b^giagea ia Set plaa'SHB van den titel aaa oss hoofdartikel. Men galieve dus te ieza* JOHN REDMOND OVER ONZE BEWEGIENG ênmisbaar kent men den asen, d»n bestea vltaaaschegezinde hier-hsq, «lit de pijlnn zjjner overluiging bernais» ©p zeer dsepe ^ieienood ; de harmonie te ker«tellen ©f te <>®herpea tunschea h*t alterlijke maatsckappelijke waarin kij l»©ft en (ien eige voikeaard die hij in zich zelf zeer seberp leve« voelt en meer ia lalentea, maer in lijdenden, maer ja îaiet aaia werkelijkwa staad best^at } ij zijn Bielevolx. Hat ia immers de i «geberen ^oofdpassie der zi 1 : ©rde te sehsppfta. Te wetea koever eene siel g^-an san io haar liefde en drift v»n ideaal dat «e n«jaagt, ver-Hiaart si de onverbiddelijkheid, ^1 de aafikoude dkeid, aide weerstand-ouaverwe-rpe' <4e h^iligft kraoht, de îieodzakeijjkheid, de fatali^tische zou ik neggen, *an die doels-bemeesf e-rirtg; want een adeie ziel fran r^ie ?d« orde willen. Ala ooit »pn Tlaaaecfe-^es^nde de stnjd staakt vsoralef r de paisa gloweus op het awaardrust rtoraîeer * ket cog'wit is g«non»<n dan rnag men denken d&t *ijr o viaaB»8«bfezinMheid » n»oit aan (iieptre drifte» beantwaerdde, dat ^gitatip nooit de uitwerkingen waren van Wen. Nee* bet. gaat er zeer an-dera bij d% o trustbaren, bij dis als (■eu persosnlijke kommer, ais »en p^ycbelojisefee rood voor enk^lirg t-n volk- ais ee* noodcommunie zija' r ziel saet die *an zij» ras, de .zaJi bewust zijn te nao^iew helpen nàar has>r oplossin». Meer dan oMt dan, kan on^e «aak. met ge<*n dilfe-tabtisrae verwionen, meer dan nooit raoeet i-der Vlaamsg zindezeo bij niât aïs on^neasbàar dit licht ge-moed over « boogere zaken » zich eig<*n voeit, de gronden voed^n van dieper inzirht en op al'e mogelijkfl wijze dezp waarheid zieh in he' heofd haaereo dat de vlaamsche kwesti© Maat in het heilig teeken ~"\n h«t jdealisrnns st^at i~ de hoogers*. kreig' waarin h®t laren het kenm'erk is vas hoogereg^moedereo en g^esten, staat «1s eente voltooien- werk al.^ e«n hoog-^re schepping voor zieb opoffe-rende altrmtieehe »iel«n, is als eene groot'e zaak va^ katboliek aposiolart. h^t moan ««a epofferlog zi.;n voor de rechtyaardigb ld en ia sckoo heid. Ee« brengen van orde ia waRorde. H os 'oortdorpnd werdt de viaam-sche gevoeligheid, onz« zucht naar cenbeid en gpreehtigbeid riet ge-kwatst, siet verdoofj, door de toe-standen -waaria we levea ! Dat de wanorde, de leelijkheid, bet b»lache-lijke aoî! aanwezisi zijn dat wete» en voelp.n geno^g tôt ir hef sar ctua-rium van ons »igen tet jn hét geriagat van 't maatscbappsli^kleven buit^ ons. * Il ne faut pas confondre l'uftion avec l'unité. Alb. Mâche ) D* eenheid des vaderlands moet bwrusten op d^ herïenning, de voorop gevriwaarde ja, bescberaide cnltaur-zelf.4tandifrhei'1 van VHaade-deren pb ^Vallonië. tvanî aaritr^ blijft dieper dan ali^ eenbeidascbija de eigpn geest gebr -Len waarom juist 't gebeeJe Belgio moet bemind wor-den. Al die wanarden hierboven vlug geeiteerd zijn aa stootingst<*p-jjfB voor onze (ierheil en ordezucht en zijn ket t^novergestelde Taa hetideaal vaderlaadsbeeld, dat we in ons droomea v»eren. Zoolani «iet tuss«hen ideaal en vrerkelijkheid de ▼oldoenda harmoni* zal aaawezig zijn, zal de flamingantenziel metaan-geboren drift veortarbeide* ; stuk t voor stuk, stôoa voor steea, werkea | aan den baaw ran eigan huia, cel na s cel, als de no ste bieëa aan hun kor- ^ ven arbeiden \oor de in^aring vaa j rijkdom en zoaten oogst biast den r zoanigen zomer. ( Juist omdatde oplossiRg "ran oh- I zeHctîijd r iet van grillen, niet vaa 1 v«orV>ijotaanda tijdsgedacbten, niet ▼an kleine passies en persoon ijShe- t den afhankplijk is, maar eene béant- } Troording zijn moet aan een zeer 2 intieiae zielezucht ^an duizenden ( xal onze strijd tôt bet uitprste aaa- | houden, en nimajer bij voorîoopige maatr^gelsn sfilhoudeo. Diep in de ( ttbiacheen esthétisnhe drif en ▼>n ons flamingantismi11 gt d« waarborg ( vaa zijn »•■ -iadzerepraal. ©ok in ons , voardeel zal men de waarheid moe- ; ten crk^finen dat de gedackte de w«- , reld koheersebt. ~K. OliBALY. j » —~ ( SIC VIT FDGIT ; ' i i In grijz» dagen < Het is fen graawe wiaterBamiddsf , en ['< clae mljna wachtronde door dp j lo«pgraven. Ee® zware mist kan t zijnn Krijze aluiers oirdoordringbpar om inij hewea. Ik sta daar zoo e«nig ! *oo rerlaten als omhulde mij een wolk van je.keimen. Ik bea als een \ spook, dwalf»nd en zopkead door bet 1 Tal* grijze. Ik oadersebeid aiefs en weet alloea dat ik daar, middea een veld van dood,als slearend mensch, sta. En «aijn bart «»r>t îraa'tt midden de uitwendiee kilheid en mijn geest, I ontvoert mij Nog ondoordrinttbaarder daa die mist dte overde bindendeloppçraven ligt, rjjn Gods gebeimen. Vrucbte i loosis het, ze t^wHIendoofpeilea. Na heeft hii, di > ,t. rad is der *e-reld, dit miatgerdija daar ontvouwd | tusschea twee vijaadige V-ampe«. > B-i1e ontnpemf hij het zicht, voor < beide bergt. Hij dea vogel der dood, 1 en toch fladdeit en vliegt «ij rond, zoskendnaar aas, over biidô sehouw- ' tooneeleo. Hoort h- m zoeven ! Een kog^l doorbo >rt het floers es voor mij heor ik hem in de mulîe aarde plof-"* | fen. ] — Ik stap "^ankelend voort langs ds schuilhokj^s, en koor bet kreu- , «e*d zucbten slap»nae maonen. | Uit gindrobaahockspetteren vu«r- 1 von <en ;B'-a rosse glo'd doorblaadt de mtst. Biî den gloi'iendfn vuurpof, : staat «en Vtriîennde schil iwacht. 1 Zoo aardig, zo. 'llig, roo rijpgRd j is di^. mist terwi'l men denkt op de-jenen di»3 ei -s iijdj» en wacbt p, j op ie doudoa hi-rrondom kegraven, , op de strijders ea makicars, die in xial ea liekaam zoo disp gemarteld , zija. 0 die *neht naar 't oaeidige, die •pvrslt uit. uw gemoed, en di.». vpr^ede wetk lij4heid die u met slriemende ru^h^den komt kortwieken ! T «t a*ondt. De raiat die aandi t, daeft aile licht. Wat zal het donk?r, vrat «al het koud zijn v«n den n&cht,, k«er ik zuchtea. Ja. arme joage! s ] vaa de» Yzer, wat zal het donker sa ! kaud zi)a i Zoo yli^gea dagen en nachten veorfeij, ter wake aan den Yz«»r, en aiema^d kaa bevroeden de harU-tochtei» bunner zielgro dheid. »o«h het lijden der laveaitragedie, die zich kier afsp®elf. Jan VANDERTE j OIKSNUIDE Laat ons aog een ïstond<r.ken aaa U denken,V9r,eten verinoord vlaatasch »tadje. Wie zou er ooit denken, die ] U au met klappend kart van ©p de ] st&llingta aaftscbou'wen ko«, die 1 ooit zoeveei poezie en geurend# riaambeid vrosger ia awe stilb stfa-tea ea woalngea klatide, r&ad de Sain'e Xlan«t.©ren druild ea hungs de sierltjke Stadhuisgevel— dat,* ooit vr*«ger hier dn b^koorlijkste zicht-jes kst oog sens eekildet* ko.i Deka-ren, als d"; B erstbrug, de f^p#gaai, d» lange Dtjk en 't onovertaaffea Begijabof, betkleinste en liefiijkste, bât ktearnjkgte va® »;ditel Baîgis. Dat ailes bgstaat ai t meer. Da aaam Diksmuids ia «r^l groot en glo-jieus gewordea, maar fiaver toch zijn eéïivo digsn luister van froeger «a zijne ▼érfua&elij&e kleiasteedsehe prestigin. "Wanneer. ik dit sGbrijf is bet om op bet jatnmerlijk f it te drulk=iH dat ; onze v*ra elde stedea kuasea aohrijvai' vifiden die de «aernai ia van ' hun stad huldi^den, ®aar dat dit voor Dïksmuid-i niet 't geval is. Ii zwijg liefst vaa ails frasseh, belgBGh gesc^rijf over onze vlaarnsche stad-j?s. Qver Nisuwpoert, dood echreef ,J. Fillaeit. Over Yperea iil - f César Gezalle den zwanenzaag aan. Het boek vas F. Hostèn ea L. Souqu«t over Dikgfauide, sihoewel bet reel goeds in Èeett, vervult ons roet >pijt orndat de Di'sawuidsehe ziel di« took es* vlaarnsche was, hier ?oo«e@r door franscàe litt-ratuur bs-dorvan wordt. Een echi degelijk vlaamsch werk aaa 't oud Diksmuidc gewijd, kestaat er dan nog niet." Wiflliebt zal ik in later dagea nog met dea schrijver komen die 't ver-ledea scb<>eo' zijn-^r stîd ia de ziel bewaard hebbaade, het aan de na-komeli»gssehap zal msde de«l«n. K. 0. » ... ..H ROEMEKIE Ileî Kibinef van Jassy verm'crpl detiDuirschen vrede E.oaden, 17 Maart. — De « Daiîy Express » denîst te rn tan. dat het Kabinet van Jassy, de duitsche voorwaarden onmogelijk kaa aatinemeu. De regee-rieg z«u zijn ontslag ingediend hebben. Hoe de Frimscih militaire zsssding Eocmseilc verl'ef De middecrljkea toonen in d« zaak , der œiiitaire ze-odingtn der boadgenoo-ten eene buiterg-i-ftOBe koogdraTende heuding. Zij ei»chten de on»iidd«ll!jke uitleve-ring, met t?rugkeer langs ©ostearijk. tlofigarié, met een verplichte*d vsrbiijf vaa vier wek"n. Gencraal Averesca had to»n fene be-woaderenswsardigehouding.Hij eischts het verirek zondar voorwaarde» en maft-kte er eene kwesti# van, vaa oorW of vreds. Maar generral Brrtbpîot willende Roamen'c in geene moeilijke toesianden en ook riot willrnd# dat het iot der franv.1" zending door den vijan i gere-geld w r i. verkoos zieh temg te trek-ken !i«ar..., laags Ruslaad. Het, «igenlijk vertruk is dan gebeurd ! op 9 Maart, aihofwsl de vijand res»da » dieht bij de lijnen aarr^ekondigd -*vas. De generaal heeft d« laatste den roe-roeaaschen grand willen verlaten. I # De bitterheid van het vertrek -wierd veraacht door de teekens vaa «cktinp, IS welke van aile zljden tocstroomden. ! | De koninklijke famitie vergezelde hem tôt aan eene kleins afgelegene sta-tie, waar hij inseheepte. 's Anderdaags 1 kwam het aieuws van Bukarent, ten j»e-1 solge van de houding van Roemenië, - datvrijen doorgang was rerleend maar 1 iederesu was reeds^ie grenzen over. 3 De fransche zending vertrok met dé" sehoonste herinneringen def zegepralem welke zij bijgewoond hadden. De borilgencêfea on de Hoikidsche schepea Wij hebben raed* gemeld dat de idndgenooten gebruik makenie van «r-ieeid recht, be*lot<m htdden, m,its wet* ige vergaedtng, do H»llandï«he tehe-pen cie in hunne bavent liggao, voer isn duur van den oorlcg te gebrHike»- Sedert nsaand«n liggeB deze seheyen ntbewaegbaar en deor dit feit, Teriie-z»x de bo»dgsB»»t«n es de «nzijdige zelf eaa zesr bslangrijke ionnenaiaat, veigems matige schattit«|eH «p 600.660 toa betespsnde. Sowimiga d«»ku*dige* bewirii een miliioeE. M«* bersis*kt dat in de t8geHW»ordige tee$Uad*B, ateu z«ik eatis belangrijke tenaeemaat *i#t larsger nutteloe* mag bîi]«ve» liggea. Holland verlisst »iets Termits het^eeds sehadeleosïtelling zal bekame», tseer Holland zou «ver-rlecdlge leve^stuiddelen bekota«Jt. Twa« mtaadsn geleden, was er tus-scfeefl EBfeîaad e* Holland een «Modu« rivendi » g'jsloten, dat op dôzelfde veoçwatrdea nesrkwam. Ma aï Duitseli-land otfende driïk dit met Hollaad aan te kondiges dat <1« eeon >miseka over-««mkena*t die eindigtopil Maart, tu»-*«"*4»n Bariija en dea Ilaas geslete* «iet zoa varieagd warden. Beter, Baitsch-land keeft garireigd de H*llaads<ihe kustsm te blokeeren, ztrnder da miaste reden tôt stavisg t# doea geldsn. Da toestaad van H#lland ia niet zon-der moeiiijkheden, aaaar kat is voor Hollaud niet moailijk te zien waar kut raekt is ea waar ket geweld i«. De Hollasidsche vcranîwoôr-delijkkeM is gedekt New-York 17 Naart. Het i» oïdo«-dig aan te dringen het evergroot feelang ta doea uitsshijBsn door ds boadgeaao-ten e* de Vereenigda Staten te weejrje-g«bracht, dear het in baslag nemea van ee* wsiîiioen Hollaadieke tonaen-maat.Langa iateroatisaalet zij debeschnuwd is de handalwijze ged^kt aangezian hat tâtgsdatsM is sebepen io oorlogstijd te nenaaa en volgess dewelke, een »©r-Iegsveerende aatia da teaaaHmaat Tan aan onzij .-ig land te gebraikea, np roor-wsarde dat de landaigeaaar, wettije sckadevergaading tte^ekend worde. ûuiischl^sîd heefi zich dit recht in 1870 tcegeke&d ïlollaed, waarT»» a! de belaogandocr .\aierika gawaarborgd zij», gaowel voor zrjne bevoorradieg ala veilies aaïi sche-pen, beviedt ziak tefenover Duitsch-tarid in eoae goeds possitie, verwiit^ de nffieieele protest aanteekeising Tan de» ngflaMdscnan misisterM. Pilipa aabij M. Wilson zijns varaatwoardezijk ge-dekt heeft. Tegensprskeîijke nota*s Daar is ten minstea eea tamelijkTer-schil tussehen de hoogdravande ge-dachten van Hiwdeftburg en de meer beradeneerde rekesiag^a van zijnen taedawerker Ludendorf. Da acrate kraait. gelijk een haan op zijnen holder Hîj T««klaart zich yatssch fier do kttsn t® hebbea doen spriagea die Duitachlaed omaingelde, zonder er aan ta deaken dat de schakels zich kondea hermaken indien Japa» zich bij de partij plaatste. Hij vaorspelt met ongeleoflijke zekrrbeid de Terplet-taritîgvaa 't Westar-front. Nummtr twee, Lu-ioadorf, welke in zulke ksoge kriRgen neg nictzweeft, b«schoHwt de zakea met meer wijahefd »n jaixiati^heid. fiij verklaart dat aan ottiea gezicbteinder zich groota vrafljr-gtukken ztilîsn Tosr^oen, ea datdetafe vaa den aaavaller zwaar zal zijn. JSij aarzelt eiet t« verklaren dat eija binnenlaisd moet Terzekerd wsrdea. h^tgaen beteekent dat, de bevolki»g in groote earustige spatuuitig leeft. Kort-hij sehijot zich niet ia dea teaal stroeaa te werpen zond«r acht^rdacht, n®£ met de z«lfde zekerhsid van zijeen yro ©verste», welke zieh ziet slijga®, dank aan hst greatete reklaaai litit o*it gedaaa is geweest. W*1 verataan. niet één van beide, hebben op sens mogeîijke tussehen-bomst vrd Japan gerakand. Maar, in Engel**#i M - Balfour keeft reinder ge-hpirnziwnig geweest, zijaa reds werdt i kij de b8B<lg®n0®teH ve#l besprokea. WAAR WE MO ZIJN GEKOMEN ! De krijgstoestand in het begin van 1918 (Yarvolg) Daze tsgstand aeigt tôt veraaderaa aa (Ut doer heigean ia Raslaad ga-bsard is. 9e kleine «etalen in het piétina, het mauqanesipns, ket kateea ea de granen znlien ia groote feoeveelheid doer Duitsehlaad kunsea verwarven wordea. Voor dit alla» het meest es niet voor zijae krijgsknndige gevelgea is de Tre-de vaa Duitsehland met Raslaad too!-oas oarustwekkead. VTie ia dea blokus zijne kaep gesteld heeft «m den waer-stsudvaa den Tijand te Teaaiinderea zal heal waarsehijalijk teleurgeateld zija. De Toedingsteestaad, alkoewel zeer oavo'ldeeade ia Duitsehlaad, aehijtit nochtaak keter te zijn dan ia 1917 ea zal ueg verketeren ia het toe-konaead tijdperk. Sindelijk, iaiiea mes er bijvôegt dat Taa Ruslaad Tersterkingstraepen zul-lea afkomea vaor de Westeïfroaten zal htt algemeea aitzicktTan wat •azevij-aadea « huaae zegepralea » aoemea niet al te env«liedig wezeh. Het is ta weten wat al werkelijke zwakheden «r anderdeze sehijabare mackt Terdekea aitten. Indiea Duitsehlasd veor zija aietiw «ffeasief aag talrijker maasehap-pek wil bezlgea dan deze die ket »a-d*r*pit Ba*e»tea delvea te Verdna, zal-lea de boadgeaoatea op haaaa kaurt zieh gereed gejaaakt hekbea etu aset teegenamen kraehtea er aaa te weer-staaa. De blacus aog nauwer toege-seoerd sedert de Yereenigda Statea zich bij aïs Taegden, blijft er eea n»aeh-tig wapea ia onze kaaden. Z*adertwij-fel zal Rusland ens zeer sehadelijk zija dsar de stapelplaatsen er zeer talrijk en wel Teoraien zija, maar teth o®k teanaa oas vele redeas aan dat de Kel-ze^rijkea er maar aa laagen tijd al ket aut zullen kuanen atttïekkec. Eerst aa vovr&l dieat er aangeraerkt tewardendat de biJzo»d«ru4e graan-velden (PoSea, Yolhyaie, Podalie) reeds sedert drie jaa» kezrt zijn, en dat de aadere (Bessarabie, Ukraaie) zi eh ia dat deel vaa Rusland heriadea, dat al-haewel ket den vrede geajaakt heeft, oeze vijaado* sekijnt aiet te willenke-reerdeeligea. Dan meet er ep gewezen wordea dat de Moseavitisehe veertui-gea zos versletea zija ap dit eogeablik dat eaen er gaene lange Tervoeireizen kan Taa Terwacktec, voo»al Taa zware stofïea en van geyinge specifieka waar-d», wat THl het geval is Toar de gfaan-gewassen. Het éultsch spoarwegmate-riaal is in dea zelfden toasland aa het is weioig w*ars«hijnlijk dat er eaa ma-thodieeh gebruik van zekere broanen die zeei belangrijk zijn, kunae» ge-maakt wordea (petroleum vaa den Kau-kalus, katoea van Turkeyaj* Eindelijk, de ardeloosheid die er heersckt, het stelsellaatig oatredderea vaa de iawendiga gemeensahapsmidde-len kuaaen ankel de ekons*«sche be-trekkiegen helemiaeren ea, wij weten De epmerkingea van het groote ea-gelseh klad « The Times » Terdient bijzondere aand&ckt. Het blad der groote wereldf tad zoa ta Sikerië een léger willea sien werpe», dat na Ma diva.toek gered ta hebben langs des transsiberisohen spoorwe» zo« vaornlt-rukken en de orde herstellen. Hst zou oôk de gfoede elementen rond zieh kun-nea scharen en Raêlaad zoa attlaan ontwaken om tjit de doodelijke emhel-zing der baleheviks ts actsnâpfeB. Zekerlijk, i«die» aien vroeger hadde begonnen, had saen mser wark kunnan doen ea de Japaneeze», zaudea ons in Macedaail kanaen gekolpea hebbea on or s ees sle plan, za« jsmmerlijk on-derbroben, ta kanneo uitvoeren. Maar de oeastandigkeden zija z«o haalt eisehend geworden, dat ontwerpea van iangen duur voor den eogenblik niet in aaniaerking kunnen komen. Mëo m®*t dus haa stig te wefk çaan, 't Is ii dien zin dalt « The Timas » spreekt. Wat soîpmige politieke mannen be-treft die zick aiet de zaak aouden wil-leti bemoeien, wij durv^n hopea dat onze boadgenooten^dlpiomatie niet zal aarzelen, ze buiten tamp te stell»D. Is het dat raea nog eene rerrassing j vreest in Duitsakland, dat Toarzichtige weerdea nu maar weerklank Tiaden 'dan de vroagera groatspraak? het uit zekere kraa, da duitsche afge-vaardigdea wa»an Tarstomd ever b»i-geaa zij er zagan, Zoo schijet ket dat onze tegeastaan-ders niet in laagan tijd bij maehte zal-Iea zijn de Maslovitsehe braanen te benattigen. £r aïoet aachtaasaltzoade-ring gemaakt wsrdea voor zekere kest-bare stoffea (platlna, manqaaese, kleine metaler:) waarvan dea kleinen •»-vang het vervoar geaiaktoeiijk aiaakt. II. In den loop va» 't jaar 191g zullen onze tegenetreTers zeker trachten den anderzeesehea strijd aag heviger te Toeren. Zij zullan altijd »»eer en me«r hetigsr tegenstand ontmoeten.Eea dec eerst bekemen uitslagen ia dat oaea er tee gekomen ia ia de laatste daaadea de kemarning der getorpilleerde koo-ten geheel en al te redden. Bet Terlies t»d toagehalta blijft nog altijd drei-gend en zal hetheal waariichijalijk nog hlijven in het toekomend tijrfperk.lt-derdaad, mea kan enkel de bedrijvig-heid der vijaadeliike enderzeeërs b«-perken maar ze aiet afsehaffen. We kunaen kopen op de pogingen door Bn-gelànd ea ée Yereenigde Staten gedaaa die dit jaar 6 millioen tongehalte moe-tan voortkrengen. Va biijvea nog aadere redens ever osa ta mogea eggen dat de teest&nd anzer teganstrevara meer en meer Teuleckt. lnderdaad, de roi der staffelijke kraes-ten kangen Teoral af Taa den sto;. t waarin zich de moreele kraehten bs-vinden en deze aehijnei. bij den Tijand minder stand te kouden daa bij onc, niettegeastaanda kanae laafste ieg -pralea.Op 1 Juli 1917 bezette Rusland luko-Tine ea uitgestrekte grondgebleden van Galicie; Italie hield een deel van Fri-oul-Oostenrijk-Hongarie, daar waar h ;t bezetwas had Duitschland dan noodig. Nu is zija grondgebied, op eenige kn . na, vrij en bezet het verscheidene ver-oYerde provincien. Het belaag van Keizer Karel eiseht dat het eerst het « statu qao » behoudf, ook maakt hij tegenwoordig moeiiijk-heden voor het zenden vaatroepen r>a' r Frankrijk. Dan is het ook nog in het belang der Hasburg's dezen toestard met eenea spoedigen vrede te beluacli-tigen.De toestand van Bulgarie is dezeif.de. Dit land heeft nog geene inzichtea om de legers van generaal Guilauœat aaa te vailen, wel wetende dat het in aile geval Salonika niet zal terag krijge. , Ti*rkeye, langs aile kanten verslsgen snteekte reeds maanden laag opdaï Hindenburg het zou ter hulp komen; en de hardnekkige weigerlng van d nduit-schen staf is niet geschikt om den Sultan strijdlustiger te stemmen. Op geea enkel oogenblik van den oorlog waren ojjze tegenstrevers rarer verdeeld daa na. (Vervolgt). ~ .. tata - 1 - ■■■ ■ ■■ ■■ — Het ls daarom dat bijna al de dûit-se ne bladen, het is zeker niet bij toeval, sieh alsTnlgt OTerhet affensief aitdrukt : « Duitsehland heeft eea graot heiat; zonder zich te haasten, den gunstige-ï oogenblik om aaa te valîen af te warh-ten ». Eea aader groet duitech blad gaat zelfs zoo ver te verklaren, dat Duitschland ons moet d#n vaorsproiig laten. De « Tages Zeitung » alleen maakt uitzonderingen zôgt datwachten naodlottig is vgor ket land. Wat beteekeat deze tegenstrijdig-heid ? Hadden wij gelijk of niet, taen! wij gistaren Terklaarden dat er tussohen de ieering|der twee groote ai&nnea, Hïa-deaburg en Ludeudorf een ifroet ver-schil ea «neenigheid beataat ? Samenkomst te Berlijn Berne, 17 Maart. — Een saelberieht uit Btrlija meldt dat gisterea eene zeer belangrijke samenkomst in het nr-nisterie Tan buitenlandsche zakea heeft plaats gehad. Heage offieieren vaa léger en vloot waren tegeawoordig >>ra samen dea taestaad te onderzoeken, door de eischaa der boadgenaotea, aaa Hollaad teweeggebrafKt. Vi«rd« faargang — Nuaia«r 10.4 L^s£^^—TFpTT i -5 'j I y Woensd»^ 20 Maart i: -i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods