Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

483 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 12 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g44hm53b3s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND ABiiGiiiisTffiâi'ti s &. TiiPÊdB Beleisch dasrbiad verschiinende aï de dagen der week -4«& ®feU? ®?8E 'J!' Drufeker.Ultç'ev^s-. *?, rnc tie Vie, Culal» t? O J f-> «7, r«e 'Moptct, LALA1H I^BOff&ËJgë&irsPRiJZËig s Ptr matnd i B«!gic S.5C ïrasaStrJk ^.0»î Essefiaait^HsIiaitt 3 0» Pcr ipimester 4.00 » 5.5© » 8.50 Ken sehrïï»<? i « Ors Vartcr ?»*?•« » Sï pm» «te Via, Gatels BECHT OOOB, VRIJ EN VRANK * * -*■ ■*■ VOOR GÛD EN VOLK EN LâNDi —nnrTm—Triir-1 «—■■!■!■! mi—im —ru rnnrrriSwa y-nrmimimrMir-m—^™cm-~a—~r i v -• $6d^cU03tuj£JKt?:û aiauwi», m m Hoe Mort»* il hp pu» Cbairtlll?, 7t Oalalf &&GmmMstKTfffe VlïOR SOLDATES B f*er t^eefe C? «teoen) 0.25 ) i>eat abonnemonseit die&eo mes ml&stens 10 „ „„.„i « (fi * »>'• il»"* iiaeent aangevrHagd eii <S*gHijk« *»» rw MMMMie «•»» * ■' - *«ltd» arfrfs g^ionde» <• w"»<î«» lfaderlandsliefde en Heldenmoed De G^schiedenis verhaalt ons daden van Yaderlandsliefde en heldenmoed, di« door dichters en zangers vereeuwigd zijn. De legende heeft er veel toe hijgedragen om ze te versieren en te vergrooten. Die helden waren mef,stendeels eenlingen in hun land of tusschen het volk. De tegenwoordige oorlog levert /vn» stof. niet om den roem te bezingen van eenige helden, maar van de grootheid van gansch een volk. Tusschen die helden plaats ik op eersten rang de eenvoudige soidaten die van het begin van den oorlog op de vuurlijn staan en stand houden. Men heeft de gewonden vereeremerkt, en te rechte : het vergoten bloed is iets heilig. Maar degenen die overgebleveu zijn, die al-tijd geleden en gestreden hebben op de voorlijn, moeten door gansch het volk en de nakomeiingen als de ware vaderlanders en de schoonste helden gehuldigd worden. Wat waren vroeger die helden ? —»- Eenvoudige burgersjongens,/Loerenzonen en werklieden. Zij hebben den bcwegingsoor-log begonnen en gevolgd, door de loopgra-venoorlog.Welke pen is bekwaamom hun lijden en strijden te beschrijven ? In den bewegiugsoorlçg vas het een heen en weerloopen, keeren en draaien, dagen nacht. Nooit waren zij zeker van hunne bestemming : het bevel was uitgevoerd en er kwam tegenbevel : nooit kenden zij rust. Zoo kwamen zij aan den IJser, vermoeid, uitgeput, in lokken gekleed. Men gaf hun moed : slechts 48 uren stand houden, en er zal hulp komen, Dagen en nachten verliepen onder de vreeselijkste bombarderai nten, in de he-vigste aanvallen, in ontberingen van allen aard, en... er daagde geen hulp op. Zij aagen hunne makkers metduizenden vallen en onversclircfkken vochtjm zij voort, want zij waren vaderlanders en helden. De slag was uitgevochten, de zege be-haald, maar rust kenden ze niet: zij moesten de loopgrachten in; en lachende zegden zij van zich zelven : « Wij zijn van den armen gekleed. » Daarna kwamen er eenige klee-dingstukken aan, dan konden zij zeggen, j en ter waarheid : « Nu is het door de Jo- j den ». De stof scheurde en viel uiteen gelijk | papgoed. Die h^idtin hadden geene sehoenpn, geene kousen a^n de voeteri, geene kleederen om 't lijf, niets dan lodders. Zij hielden stand in modder en in slijk. Een pakje sigarelten was het toppunt hunner weelde en nochtans straalde de hoop ln hunne ziel. Laytde winter voorhij zijn en de leirte komen, dan zal men kunnen vech-ten en vooruit gaan: « LethetVrije B Igië!» De Lente is gekomen, een noodsein weer-klinkt in de Steenstraete : De Duitschers breken door ! Onze helden zijn daar, het zijn leeuwen. Nogmaals redden zij het brokje vrijen grond voor 't Vaderland en Frankrijk en Engeland Zullen ze nu rust genieten De Zomer is daar, de voddeniijd is voor-bij, onze jongens zijn in kakhi gestoken, dat il de eenige belooning die ze ontvangen hebben. Het Vaderland in zakskens steken is hun werk ; zij doen het met moed en volhar-ding ; er wordt gewerkt en gawrocht ; De zomer is v'oorbij en de tweede winter is daar, en de helden houden stand. Bij het slavenwerk komt de zielesmerte : geen woord van huis, of moeder, of dierbaren ; zij zijn zoo alleen en verlaten. De jongens staan bloot aan koude en nat, en uit het Zuiden komen rottirig en bederf ; : La Vie Parisienne De Lente is weergekomen en de hoop leeft in [t harte, Zij zoeken dan zich zelven een steun : zij verzamelen makkers, in Kringtvn en B m den om hart en gecst te versterken, 't Is weinig en toch iets. Makkers en Bonden, dat is het eenig wa hun overblijft. 't Is nog te veel voor die lijders en zwoegers. En maanden en jaren houden reeds die burjîersjongens, boerenzonen en werklieden dat leven vol, leven van taai geduld, onbaatzuchtige toewijding en van nooit geëvenaarden heldenmoed. Neen, in heel de Ceschiedenis der Oudheid, versierd met Sagen en Logenden, kan men niet zulke voorbeelden vinden van mannenmoed en Yaderlandsliefde. Hoevrle zijn er vereeremerkt ? Dierbare vrienden, want dat zijtgij mij, gij zijt de roem van ons volk, U groet ik diep neergebogen, want gij zijt de ware vaderlanders, de grootite hîllan in dezen wereldkrijg. KENIS. Aalmoezenier. - Voor den herfst zal de Duilsche regeering omvergeworpen zijn Parijs 8Mei. — In een interview verklaar-de een Braziliaansch diplomaat te Berne aantrekomen dat hij verzt'kerd was dat de ; Duitsche regeering zou verdwijnen. De inlandsche toestand is onhoudbaar, verklaarde hij,en in 't korfe zal een dubbple opstandige bewejïiî)«' uiibreken met, natio-nalistische en vredesgezinde strtkkingen. Die beweging zal de regeering voor den herfst omverwerpen. Bltri in de EngsHcte Kamm Londen, 8 Mei. — Voorziende dat de minis-ters zullen geneigd zijn te antwoorden op de vragen die hun zouden gesteld worden gedu-i'"iide de geheime zitting, hebben eenige volks vertegcwnoordigers een groot aantal vragen ' opgesteld over de Iriding van tien oorlog : de ; toestand te Sal.onika, het gevaar van den l ow!erze< ëroorlog, hrt aantal vernielde of g.c- | kaapte Duitsche srhepcn, de qetalsterkte en de ï tonnenmaat der koopvaardijvloot. Rond de pers Frankfurter Zeitung. — Zoo de. Franschen over den Damenweg getrokken waren of de ■ hoogten van Nnroy \ioronvilb>rs veroverden, ivàt zou er gebeurd zijn ? Zoudm zij onze ■ voornaamste lijnen bereikt hebben ? Daaraan • twijfelen wij sterk, om de roorname reden dat die lijnen reeds dagieckenen van het begin van den stellingsoorlog en bewijzen gaven van hunne sterkte Ten anderen, zijn zij de eenige hoogten die op de A isne en in Champagne ter onzer beschikking zijn ? Ten N. van de vlakte van Craonne ligt eene reeks heuvelen gelijk-loopend met den Damenweg en ten N. van de lijrt Nauroy-Moronrillers liggen andere heuvelen die uitmuntende" verdedigingsstellingen zijn. In Amerika Een ««nie e*p»ditiek«rp« too v h«t westwiijk front s Washington 9 Mei. — Men bevesligt dat de ? regeering besloten heeft zoo rap mogelijk een | eerste expeditiekorps naar Europa te sturen. Dui.zend geneesheert n zullen mogen inschepen voor het front. ■é« vffrbo»(le«i>«B kbII»» mo»d- New- York 9 Mei. — Volgens verslagen over den toekomenden oogst zal A merika in state zijn de verbondenen in ailes te bevoorraden. Enkel de kwestie van vervoer moet nog op- Igelost worden. Goed nieuws dus, maar 't zal nog beter zijn wanneeer die tweede kwestie oolt opgelest is, maar enfin men belooft ons dat de Duitsch îri1nQQ£>h+n tn] 1n+r*9kl+H*râl *îin In Duitschland fita bnikifii m g««-eg>a- « «>!» Zurich 8 Mei — Von Bato ki heeft vrijdag ; te Berlijn rrrklaard dot de regeering heeft moeten besluiten. de melkkoeien teslachten om het vleeschrantsoen te kunnen geven. Het is mogelijk dat het vleeschrantsoen in de toe-komende weken nog verminderd wordt. Hongrie* «w dorât worde» b 4 g ©» «t otewt Zurich 8 Mei. — De hongersnood schept in gansch Duitschland eenç sombere toekomst. Volarns de « Vorwaerts » zou Cohn, van de socialistische minderheid, zaterdag laatst in den Reiehstag geprotesteerd hebben (eçen de stelselmatige vernielingen tijdens denaftocht op de Somme. Hij sprak vetdcrs: De laatste veldtocht heeft bewezen dat m"n « generaal Winter » kon overwinnen, maar dat het onrnogelijk is u maarsehalk Hongersnood » te verslaan, zelfs met de methode Gr&ener, methode welke de de vreemdelingen doet denken dat de vrije mannen in Duitschland verplieht worden te werken op slraf van eeuwigdurenden dwang- -arbeid.N<>g allijd zijn wij in het Pruisen van Frederikl, die zij ne onderdanen met slokslagen dwong hem te beminnen. Bij den honger van de maaq voegt zich de dorst naar politieke vrijheden. De werklieden weten dat enkel de vrede den voedingstocstand kan behelpen. door Herilias Zurich 9 Mei. — De « Ta g » en de « Lokal Anzeiger » zinspelen op eene belonorijke politieke gebeurtenis die welhaast in Duitschland zakplaats hebben. D t bericht wordt door de Duitsche pers fel besproken en men doet verslaan dai die gebeurtenis wel zou kunnen de aflreding van Bethmann zijn. Zekere bladen denken dat Graaf IIcri lin g, voorzitter van den Beierschen ministerraad, veel kans heeft hem op te volgen. Deze benoeming zou inderdaad eene toegeving zijn aan Beieren en de opge-wondenheid tegen Pruisen verminderen. Zoo d« bnrgttiri feou^en Zurich 8 Mei. — Op een telegram van de Saksische Kamer s antwoordde Hindenburg : « Wij zijn zeker van de overwinning indien de achterdienst stand houdt. » IS&he reg^sm nt vroeivotk vers itli Zurich 8 Mei. — Volgens de « Gazet van Zurich » werd het lifte reg. Duitsch voetvolk, dat te Constance in garnizoen ligt, bijna vol-komen wtqrroeid tijdens de laatste aevechten op het ooslelijk front. Biina. al de officieren en soidaten werden gedood of gekwetst. IN M18LA ND ko» â*uit»ehe selfe» Rome 8 Mei. — De kalmte is herstcld. Gedurende de laatste bel oqinçen seint men twee dooden en talriike gekwetsten. De beto'ï gingen werden geleid door Lénine, die door de pers beschuldigd wordt geen Rus te zijn maar een Duitsche spioen met naam Goldberg. ff)«e ikalntie ées?«i£;$«<lKe*rd Petrograd 8Mei. — Na de opgewondenheid van donderdag en vrijdag keerde de kalmte weer. Zor^dag was ailes zeer rustig: peen enkele meeting, geen enkele betooginsr. lï^-t volk heeft aan het bevel van het uit^oerend ko-miteitgehoorzaamd Het volk aanveerdtdus eene overheid. Ditrnaal komt de overheid van dezen die gekozen werden en het volk gehoorzaamt zonder morren. Gistereri hebben de vertegenwoordigers van het front de kwestie der gewapende werklieden en de roode garde besproken. Een afgevaardigde van het 8e legerkorps heeft verklaard dat de soidaten op het front treweren noodig hebben en dat de werklieden die weer moesten inleverën; Na bespr* king : werd met 75 stemmen tegen 68 besloten de kwestie van hetMagorder to verwijderen. | Aan te merken dat de afaeveerdigden de j meening van het, leger niet vertep^nwoordi-j gen, maar die der vooruitstrevehde el men-j ten van het. leger. II t besluit w» rd door de ï leden der roode garde slecht onthaald. In Turkeye De Turi^o verwijiK'rM» de bnriîPrl'jkfl bevolkioft ait tins e J ! Londen 6 Mei. — Men seint uit Caïro da( de Turken de burgerlijke bevolking van j Gaza, Jafl'a en tien omliggende plaatsen verwiideren aehter hun front van Palestina. Het Fransch-Eiiireisch offensief ï 3*n«4«»fc*!- p*<w» dr o»t«»«rp>stt wa* Hi»deitbur|f Toen Hindenburg, na eene langt verde-diging die hem verschiilende hond^rd-duizenden mannen kostte, besloten had de s stellingen van de Somme te ontruirnen, | werd bij gewaar dat het Duitsche volk zich \ met reden ongerust zou toonen. Dan werd ■ aan de pers het ordewoord gegever : Hindenburg heeft enkel geweken om beter te kunnen springen. Zijn aftocht was eene vernuftige strategisebe opvatting velkè het einde van den oorlog moest bespoedigen, door onverrnoede en ongekende methoden. Franschen en Engelschen, die roek^loos in snelle dagmarschenop het veroverd terrein vooruitrukten, zouden hunne siouJmoedig-b-'id du*ir betalen. Een kracbtdadijf tegen-off^nsief zouhen dengenadeslay toebrengen. Op tijd en stond baalden wij die bewerin-gen van de Duitsche pers aan. Onze verbondenen nochtans bereikten weldra Lens, St Quentin, enz.; de dagren volgrden elkander op en nergens zag men de Duitsche regi-s menten het verwachte tegen offensief aan-\ vangen. Dan veranderde de Duitsche pers van , toon. Zij drukfe vooral op de onoversch ijd baarheid van de Hindenburglijn. Deze bffaamde lijn, sedert maanden ref-ds ver-sterkt met al wat de vindingrijkheid van de moderne tijden maar kan teweeg brengen, beschut door ontelbare hinderpalen, zou ! onze bondgenooten voor goed in toom hou-j den. Men zette breed\oerig uiteen hoe de ' ontruimde lijnen, wasrop reeds twee jaren gevochten werd, enkel bij toeval gekozen waren en talvan moeilijkheden opleverden. Integendeel waren de huidige st llingen met zorg gekozen en kunstmatig versterkt door al wat men kon inbeelden. Zij zouden hun toeiaten tôt het oneindige stand te houden, het geduld der verbondem n uit te putten en de uitslagen van den onderzeeër-oorlog af te wachten. De «Gazet van Noord-Duitschland» schreef op 20 April : j « De geniale aftocht van Hindenburg heeft het plan van den tegenstrever over-hoop geworpen De onderzeeëroorlog zal hun niet toeiaten het offensief drie maanden vol te houden ; 't zal de vrede zijn. Houden Avij enkele weken stand en wij zijn gered. » î Maar ziedaar de Hindenburglijn op hare | heurt aangetast. De Engelschen bezelten verscheidene kilometers in d^ streek van Bullecourten Quéant. De Franschen hebben i ; die doorboord ten N.-O. van Soissons. En nu komen de Duitsche bladen met weer iets anders voor den dag. De stelling t van Hindenburg is niet meer eene stelling i maar eene « strook loopgraven », eene . « versterkte streek », een soort van « moeras 1 waarin de vijand verzwelgt, zich uitput en : verzwakl ». Hij heeft ,tegenover hem niet i m-^er « een sterke rauur die niet kan ver-brokîn worden» hij ont.moet nog enkel « bew e-'gbare massas die ?iinen schok veer-krachtig ontvangen ». De lijnen « vrrzwfn-' den en zijn onvatbaar ». Niemand weet « juist waar zij zich beviinden ». i Zoo spreken thans de Duitsche bladen. En plois krijgt de stelling een anderen naam Zoo lang zij onsangetast is staatzij ' ond>T den patroon. \ an den nagelman Den dag waarop zij gedeeltel'jk veroverd is, wordt zij « verzekerintislijn », de « lijn Siegfried», de lijn «Winterberg», «Wotan» l en 'k weet niet wat al. 3 Meteen beoogt de Duitsche opperstof een ander doel. Er is nu no,: enkel kwestie de î dekkingstroepen der verbondenen uit te i. putten, bij zooverre dat de « Laatste Berich - i ten van Munich » schrijven : 3 ; « Het eenige wat telt is het cijfer van de wederzijdschc verliezén. Het volk mag zich 3 , niet laten beïnvloeden door het aantal t : ofivflTicfîrien of buitgemaakte kanonnen door d( n ^ ijard g< seind. Men moet zich in h^th nfd sîeken dat het terrein voor niets meer telt Ifder verovering van terrein ii van geen het minste belang. » Uit dit ailes mo^t men opmaken dat de Duitschers door aile middelen trachten den toestand te verbloemen. Wat bittere teleur-stelling voor dit volk wanneer het eens-daags de waarheid verneemt ! De ^nhsrb^ Metliegcn volfCRl «en K.-.n^elselie correspondent M.Percy Bobinson, corr.van verscheidene daybladen, seint van het front : De Duitsche verdedigingslijn bevat geen * bepaald strategiscb puni meer, waar men zich kan «an vastkiampen ; in andere woor-den,wij hebben tegenover ons geen volledig loopgraven stelsel m^er, maar ontelbare stukken van loopgrachten en posten van maehinegnweren op onoverdekt terrein verstrooid. De nieuwe Duitsche posten der machien-geweren zijn gebouwd in gewapend béton, volledig onder den grond, en bestaan ge-woonlijk uit drie afdeelingen welke dria machiengeweren verbergen. Onder deze is een enkele kamer en die kamer is met trappen in béton aan den post verbonden. Iedere post is beschut door een deksel in staal of béton. ïeder dier stellingen geeft enkel voor mikpunt eene plaat als die der rioolputten die zeer moeilijk kan vernield worden. Ook de puinen der dorpen en bosschen worden door den vijand benuttigd. De $ra«ht van Hiedenhnrgr ¥Our «Se teelf met lijiaen |«vnld Engelsch front. 8 Mei. Het is zonderling dat de Duitsche leger-berichtt n steeds uitgebreider zijn naarmate de kansen van overwinnen verminderen. De uitgebreide beschrijving Van de minste gebeurtenis, de onjuiste aanhaling van de krijgsbewerkingen die ons voordeelig zijn, g Hligen dat de vijand zich in de nood-zakeiijkbeid bevindt het moraal van het volk en de troeppn op te wekken. Deze taak moet viel moeilijk zijn, zooveel te meer daar de waarheid in Duitschland min of meer begint door te dringen. Bri ven aclitergelaten in de veroverde stellingen en ontruimde dorpen, de over-eensiemmende bekentenissen der gevange-nen t etuigen dat de oogenblik der grootste gebeurtenissen, teleurstellingen aangebro-ken is. In afwachting nemen de Engelschen iedere gelegenheid waar om vooruit te ruk-ken en den vijand krachtdadig te treffen. Nog dezen morgen had een onderschikte j krijgsbewerking plaats. waardoor onze | bondgenooten een stelsel loopgraven ver-! overden in de richting van Biencourt. I Op andere punten vermenigvuldigen de Duitschers hunne tegenaanvallen, werpen bataljor- op bataljon in den strijd om den levend* n muur, die hun aanhoudend be-dreigt, tegen te houden. Onze \rier.den laten hen komen, want zooals ge weet hebben zij voor doel zooveel moffen mogelijk naar de andere wereld te zend n. Zij kunnen enkel te vreden zijn dat de vijand, door zijne tegenaanvallen, zoo goed in hunne kaart speelt. Sedert drie weken werden op 't front van twee onzer legers, zestien Duitsche afdeelingen in rust gestuurd en door zestien frissebe vervangen, Binnen kort zullen dui 32 afd- idingen buiten strijd zijn. De lijken der jonee mannen van 18 jaren liggen bij duizenden begraven rond het tooneel van den slag. In Duitschland worden, zieken onvolle-dig genezen, gekwetsten, samengerakeld. Ailes wat beenen heeft wordt binnengeroe-pen. De lijn Hindenburg is eene gracht zonder die lijken verzwelgt bij duizenden. • i Frasstkt laatste bscteMea s ' Parijs, 10 Mei, 15 u. ; t ! Gedurende den nacht heeft de vijand zonder j i ! uitslag getracht eenige aanvallen uit le voeren j ? op verscheidene punlen van den D m-nweg. j e Al de pogingen werden door ons vuur verhm-derd.e ; Een hevigen tegenaanvalop de stel ingen die - : vtif veroverden in de streek van Ch- vreux ge- ; - laide niet beter en kon ons niet verhindi reri een e versterkt steunpu t te veroveren. Wfj namen ; gevangenen en eene machienegeweer. Van onzen kant voerden w'j eene onderge-schikte krijgsbewerkino uit die ons t <eliet ons : I veroverd terrein uit te breiden en gevangenen te maken . Artdlcriestrijd in al de sectors. Ten 0. van den heuvel 109. nabij Pompelle ten N. van Bezonvaux, in de streek van Vetze-, ; ral schermutselingen en granatengevechten. n Parijs, 10 Mei, 23 u. n Ten N.-O. van Soissons en op den Damen-i. weg haudt de artilleriestrijd op ten zij in den sector van Laroyere en ten N. van Bray en-Laonnaie, ivaar beide artillerien zeer bedrijvig waren. Wij behaalden eenige voordeelen. Ten N. van Sancy veroverden wij een stelsel vijandige loopgraven en namen 30 gevangenen In den sector van Chevreux trachtten de Dudschers ons opnieuw uit de loopgraven te verjagen die wij op 8 M"i veroverden. Hunne aanvallen werden door ons spervuur afgeslagen. Hevige artilleriebewerkingen ten Z. van Mo- ronvillers. Ten N. van Prosnes gingen, wij aanzienlijk vooruit en maakten gevangenen. Sêlgisck Itg^rktricki Le Havre, 10 Mei. Artdleriebedrijvigheid van verschiilende he-vigheid op talrijke punten van het Belgisch front voornamelijk in den sector van Biks-muide. DËRDE JAARGANG — Nnmeaar ?27 FriJ» 8 S 6CMCiCi8B«l ZATERDAG 12 MEI 1147

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods