Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

275 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 02 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7jq1w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

- |^<ie jsapgaBg. Nr C63 S '» 1 ■ OH-UH' »l J ni) Jt IIIlin ■!!■■ 1. . I M... !.. I .1 Ml * I - |^<ie jsapgaBg. Nr C63 S '» 1 ■ OH-UH' »l J ni) Jt IIIlin ■!!■■ 1. . I M... !.. I .1 Ml * I - |^<ie jsapgaBg. Nr C6a S '» 1 ■ OH-UH' »l J ni) Jt IIIlin ■!!■■ 1. . I M... ! Il I .1 Ml * I I&tMufcirwr-UïVixttver TfcâePfcRt-KIIYLE itttiHkttrSrctiauiNt $■* DE MBfl Frmferiik • 11, rmm A» #ia* OlllJllI 55Pim 1 4 mneUlBET, rm 17, GiLMC, ..."l'.'i' - ['■■■■■MMMMMBIIIhl I III ai tf UgymBWWy» ^ *-7"** " " • ' J.' J » ■ ■ ■" ■■■"■ i ■ HfcCHT ÛOOH, VHU fc.N VHANK ♦ -• ^ -» VOOR GOG EN VOLK EN UNO I MOME«EMTCI |H Smqi» Franfcrijjfc «hiImIii I l'îl r* **p r*,M. _ i:,S'h !»•»■ t.70 » ►. par vitii m i I *>00 fr par Irmtalw &>CC fr. *tr triaitaiM S.hO i». m ui> I FIERHEID I 'k Wil u niet spreke.f, over die fierheii i die in gansch uw houding doorstraalt ai» ge in de rangea gaat eu ge den ge helmden kep recht de hoogte indraagt de armen zwierend op maat van uw for schen stap, 't lenige lijf bewegend la di voile kracht w*er spieren. 'k Wil u spreken over de fierheid dit gatisch uw hooger zedelijk leven moe bezielen. Jongens, fier moet gij zijn op uw ka tholies- op nw christen zijn. Sctaaam i L niât uwe plichten tô vervullen, hoe ooi [ anderen met u lachen of spatten. Waar om hoeft ge te blozen eu durit gij nie doen, wat gij vroeger deedt als ge noj thuis waart, Waarom zoudet gij de Zon dagmis verzuimen of verlegen zijn op tiji te biechte te gaan ? ls het omdat anderei met \ alsch-venijnig oog op u nederziei •f met 'n spotiacb op de iippen — dii eerder hua gai dan hua spot verraadt -u beschicnpen ? Ko m, wees nu eem « mannen » hé en bekreun u daarmedi niet. Tooq dat gij om hen geen stap vai uw bane afwijict, datgij met vasten fieret stap door 't leven gaat en ge om niemanc zult wankelen. Wees fier op uwe zuiverbeid. Credooj niet dat aDderen u zouden meetreks«i naar uw zedelijk verval. Toon door uwi houdiog dat ge hunoe i gemeenen praa af-eurt Toon u erastig en vastberaden als anderen om îage scbamigheden scha terlacben. Laat ze maar lachenmetuwe onachuld met uwe maagdelijsheid. Laat ze maai scbreeu*en : « Gij kent niets van 't le-ven » — Kijkt die roepers eens goed il d'oogen, ziet eens hoe ze bij de meesten vergiaasd en fleeuw zijn of enkel noj eens scbitteren als ze brandea van drift-genot. Bezie eens hun verouderde wezen K trekken, dat gelaat waarin al die grau*c lljnen, in al die rimpels 't brandmerk ge griftr-staat van hun losbandigheid on hue driftg^not. Sla eens gade; boever ze af-geteefd zijn en enkel levende lijken zijn Zij meendn dan het « leven » te kenner die arme sukkelaars en ze kennen enke den vervro»gden w*g naar 't graf... Zeg dan in u zelven : mijn lichaam wi ik gezond houden. 'n Wil bij mijn moe-der, bij mijn geliefde wederseeren mei atralende oogen, met 'n opea blozend ge laat dat mijn zuiverheid weerspiegeit; met een liehiam datinxijne voile krachl openbloeit. We^s fier op de straleode helderheid uwt>r oogen, waarin gansoh de eenhfid van u^» ziele spreekt. Wil om niet» ter wereld dat hun helle glans^ v«?rdoofd word«, door 'n slecht zedeloos leven. Wees fi«r op uw gezond krachttg lichaam, dat. in al zijn maagdelijkheid, nooit de kiemen kende van vuile ge-slachtsziekton.Wees fter en verdedig u zelve, verde-dig anderea, bijzonderlijk de zwakke vrouwen tegen lafbartigen| die niets, dan 't involgen hunner driften beoogen. Fierheid, Itrotsche mannenfierheid, moet heel uw christen-zijn dooratralen. Hoog den blo^den kop gedragen boyen 't lage dezer wereld. Wees ook fier op uw Ylamiog-zijn. Gij zijt van dat ouda sto^re rai (1er Wikings die in wo^st-wilde viart op hun dansen-de sf ekken op de Noor^lze^ stormdw ; ?an 'f onde ras dat zooveel riddeis voor de kruistochten leverde, /idders die met trotsche fierheid ten kamue togen en <vaar heel de wereld met eerbted en ont-zag naar opkeek. ©ij zijt van 't oude ras dat vocht te Groeninghe met bijien en goedendags, tôt ze wonnen <*at was recht of schuimbekkend-bebloed en bezweet dood nederzonken. Gij zijt van 't oude ras dat eens door zijn kunstgewrochten, door zijn geleerden, door zijn handel en zijn nijverheid aan de spits stond van gansch Europa. Gij zijt de zonen van de-zen die vochten in den # Bofirenkrijg » voor altaar en haardstêe, van dezen die met 'n riek of 'n vlammenden zeisec een ?ekere dood te gemoet trokken, maar toch gingen met trotsche onbuigbare .fierheid, die geen dood en vreesden. Woes dan ook fier Vlaming te zijn. G« staat hier met 80 ojo op de voorlinie; si'-ds zoolange stelt ge leven en gezoDd-heid, al u* jeugdit a krachten ten dienste Tan 't Vaderland. Waarom zoudt gij dan den kop n'et mogen verh^f en en fier zijn dat ge Vlaming zijt. Menig volk mag •ni vi-rleden beiijden, om de groetsehe dadea die ni velk vemehtte, •» do helden om de ^uagteaaars die het voort-bracht. Mogfen we dan oas Lseuwenvane niet omhoog hijschen opdat allen ze zou-den zien ? ait Waarom zijt ge dan beschaamd u over-aA e)? altijd Vlaming te toonen en 't is ge-act w®^ m^dden ge ook verkeert, als for- te baudelen ? Waarom spreekt , ge dan zooveel Fransch onder malkan-der, beschaamd als ge zijt dat anderen , u..a*3 Vlaming bezien ? Waarom spreekt ® 8U» gegradeerden, uw jongens zoo graag loet iQ 't Fransch aan en gunt ge hun het Vlaamsche #oord niet, vyaarop zii recht ka- hebben T 1 * Jongens, zijt ge dan onzelfstandig, zoo 00s onversohillig op uw stambewustzijn, dat iar- ge door uw fransch spreken, door aw niet verfranschte doening naar anderen wilt P°g overloopen en uw eigen taal en zeden ,on- wilt verioochenen. Dat wil nu niet zeg-tijd gen( dat ge geen fransch moogt leeren, ron neen, verre van daar ; hoe meer ontwik-iien teld zijt, des te meer zijt gij mensch, oie maar blijf toch Vlaming, onverbasterde 1 — Vlaming in gansch uw spreken, in gansoh ens dagelijksche doening. Hebt gij al ge-ed« zien hoe een Engelsehman of Frausch-van man fier is op zij ne taal op zij ne gebrui-reo ken, hoe zij ze voor niets ter wereld zou-*nd den verlooohenent 't Is omdat ze bewust zijn van de grootheid en schoonheid van oog hun eigen volk, dat leeft met eigen taal Ken en zeden. ljlw® Is dan ons verleden, ons heden en ons 'aat toekomst niet even schoon, ja niet schoo-l®°> ner dan dat van 't Franscbe of van het !ùa" Engelsche volk ? ,, Waarom minacht ge dan uw moeder-a ' taal, verloochent ge uw Vlaamsche doe-| ni..g en waarom wilt ge dan gansch > da-i f" f geo een zoet mondje trekken (lijk gij het meent !) aet Fransch te sprekeu... nog Wees fier op uw moedertale. 't Was Vlaamsoh dat moeder zong, toes ze u in en. slaap wiegde. 't Was in t Vlaamsch dat ze u 't eerste gebedeken leerde stamelen. „e. 't Was in Vlaamsch dat vader zong wijl iua hij zaaiend met voile grepe, over 't versch-beploegde land stapte. ijn. Vtrvlgt RENAAT DE RUDDER. len i n el • » Kijkjerond'toorlogsveld j- u «i o Bt e- t, De vooruitgang der Engelsche troepen ;t op beide oevers van de Âncre is van uiterst greot belang.Voor de eerste maal d Sfedert de stellingsooHog bestaat, is een d der tegenstrevers verplicbt ge^eest on-)r der de dranking der artillerie zulk aan-d «ienlij* terrein te ontruimen. Het aanboudend vuur der artillerie, de i- uitslagen van nieuwe stikkeade obussen i, die g^bezigd worden, heeft den vijand i- verplicht zulke belangrijke stellingen te verlaten. i- De nieawe lijn kan nog niet vastgesteld e worden, daar onze verbondenen nog n voortdurend nieuwe stellingen bezetten. Het geiueht is zelfs in omloop geweest I dat Bapaume gevallen was. Dit nieaws werd echter niet bevestigd. Het is zelf n niet waarschijnlijk dat de vijand dit punt zonder gevecht zal verlaten, want hij be-. zit daar een reeks heuvelen die den te-lJ genstand zal vergemakkelijken. Tegenwoordig bestaat een groote ult-• sprong met Gommesourt als toppont. 't Moet ons ni» t ver*ocderen dat de tegen-t strever ook dit punt v^rlaat, -ant de En-u gelschen bombar ie^rer. reeris de str-ek . van Monchy ia he' N.O. Daarbij beschik-s »ken de Puitschers ma -r over een enkele à ijzerweglijn, die dan noggedeeltelijk on-t der het vuur der Engelschen is, om de t Duitsch^rs in dien uitsprong te bevoor-B raden. De Engelschen zijn t^gen- oordig nog 20 km. van Atrecht. Herinneren wij ] terloops dat onze verbondenen de mijnen ! van Achiet naderen. Mogelijks zullen de Duitschers schrij-» ven dat hun oftocht sedert lang voorbe-3 reid war en geschiedde '.onder drukking. Maar van waar komei dan al lijken die r ontdekt werden in Miraumont en andero i stellingen ? * * » ? Waarlijk de En gelschen zijn in hunne ' goede dagen. [ Niet alleen hebben ze de Duitschers i tôt wijken gebracht op de Somme, maar ■ ook in Mesopotarnie b^haalden zij eene , belangrijke zegepraal die rijk kan zijn in \ gevolgen. » A —m « .LU.W* J A a M AAVt ITIAM (VA- De Duitsche aftocht ten ! Noorden van de Ancr J.1UU1UC over- | is ge- i _— j* t, als ikan* aftocht geseind. leren waa zocdag I ure van dea namiddag. reekt Wij sloegeu eeu koutertje met Russische offi ?raag cieren die eee bezoelc brachten aan het Qroot i het ; Hoo&ikwariier le toen plotaelings een echt | ingeiscjjB officier oinnea trad, zijoen stick f op de tafel legde en de nandscîioeiken aftrek-• ^0<? kend, zegde : Heereu, ik heb u gotd nieuws _ ( mode te deelen : de viiand ii roor ons front wilt j aftocht. eden ' sP'®nKef3 recht als door eeu ressort zeg. ! ke vogen. )ren, Hurrah I riepen de Rassen. Wij herhaalden twik- den krect. Oogenblikkelijk trokken wij naar tsch, het tooneel der gebeurtenissen. erde Ik kan niet zeggen hoe wij bekoord waren us®h om aan de wacdelende landgenooten bij 1 oozen doorgarg het gel«kkig nieuws toe te toepen met den nain van de dorpen dl« aan zOU- ^raiQknjk teruggeachoiiken waren. WUSt ( Meii had ons >o r zinneloo^en gehouden. 1 van trokken vooruit. taal , 'iW. sweliw. I ons 1" den opperstaf v«n het leger van generaal ;h00- Cough oretal ghmUeheiudo gezichten. i het — Dus 't is waar ? — Wel ja ! ga liever zien. ider- ^ Wij trokkeu vooruit. WIJ kw*men in het doe- I Groot Hoofdkwtrtier : Op leder oogenblik > da- kwamen verslagen toe van de bataillons en j het eompignies die meer en meer bijzonderheden gcven o*er den vijandigen aftocht. 'tGiug er ^a3 altiid beter en beter. u in ? i dat i Hfb gaat voeroit. ujan ? r Op dil uur waren sedert 's morgens Serre, rsch- Miraumont, Irles, Pjs en Warleceart bexet. ; Ooze verbond<viert hadden sedert verschei-de ne weken, ik moet niet aeggen hoe, lout gerofeen o^er net mziclit van den vijand. Gisteren, zaterdag, bemerkten zij dat hunne ronden, zonder tegenstand, konden voor onze pin lijken heen en weer trekken. Aoders voortee j keas be*estigden het verisoeden. ^ Van dan af werden aan gansch het front de ! zelfde maatregelen voorgeschreven als roor de bexettir.g vin Fjstit Miraumont. Dezen morgen vroeg waagden stetke Brit-een gche ronden zich in Serre sedert zaterdag t on- omzeggens omslngeld, in Miraumont waar de aan- Dttitsche mitrailleurs en eenige mannen een zekeren wederstuid veinaden, in Irles waar de 8, do ontmoeticg nie* kraehtiger was en eindelijk in SSen Warle-court waar de vijand ook veinsde te jand r vvederst&an om de Engelschen te bedriegen. m te ï Xusschen de dorpen waren ook de ver-? schillecde loopgravenstelselsentpuimd. Bnkel 'teld hier etl daar boden eenige groepen, waar-f.n08 schijnlijk met lnzicht geslachtofferd, nog I wederstand en schoten met al wat onderghun ,®ewg ' handen «tel. zelf Beniçe Duitsche veldkanocnen miekea «eu 3unt he »ch g*rucht al'of zij wel met hoodeiden be- 1 ^e" kregen «aarvan ze m!«ar moeiiijk zullen bekomen. | Kut-el-Am^r • de b langrij e Turksche stellmg op den Tig'is is voor d t ^e»"ie m^al in d« raient onit-r ^roo .d^nen Pr^ch'ige wtsder • r-ia o '«-r d« vroegern hik- t^get slagr»ri en eeu gtooten st^p in de lelB richting van Bagda . on- Hier ook bebben de Etrgelschen prach-de tige bewijzen van taaiheid gegeven. >or- Herinneren «'e dat onze vrienden reeds rdig Ctésiphon bebben bezet, aan de poorten wij vai'Bagdad. Maar dan hebben zij voor non de overmacht der Turkei! geweken. Het wedervaren van generaal To^nshend te trij- Kut el-Amara staat nog frisch in ieder-•be- ©ens gehengon. Ing- Deze gebeur'enis zou bijna ieder«en die : ©ntmoec igd hebben, maar da Eng^lschen 1ère hebben uit deze mislukking moed gevat - en met krachtiger middels hunvorig ont-' werp hernomen. J. B. ane \ ; Klel«« aa*ko»digla<se» eue • frwifc ® «•••» 1 in Qehoorte- kswellik-eo overlljdeusawxkondlgtngsn. 1 in nnl jllulïM hllf). vl«I ■ -««b? îxi van ae Ancre waren. Ea hetzelfde spel had plaats op gansch het front Nochtans ruk'.eo de logelsche troe-p»n methodisch en onweerstaaobaar vooruit, wierpen de vijandige achterhoeden oierhoop en aaieken eenige gevargenen. De vreugde van orcrhednn en soldâtes W»s 1 groot teeu aij zoo cpeens mochteo buitetj de loop<r*ven strijden eu den vijand op onover-| dekt terrein bekanpen De oitslagei t Bij het va)len «au den ntcht was het front nog niet rxstgesteld en onze vooruitgang i duarde voort. De unalagen waren reeda be-langnjk.De Eagelsche troepen zijn eindelijk meesier i *an Serre — eea tweeda Thiep^al — dat zij i vruchteloos bestormd hadden in Juli en No-' vember lastst. Atn het ander eirde vai de 1 Itjo hadden zij den heu^el van Warlencourt bezet, die zoolacg te«en de Australiers verde dlgd jfeweest was. la 't center tussetien l^re en Miraumont vero^erden zij de sehaas Wandt-Work Ik spreek nog niet orer de ande e belangilike «eruerkioKSwerken. Spoedige aftocht Morgen zullen de Duitschers, volgenshHnne gewoonte, schrijven dat zij deze stellingen ; volgens een opgevat plan ontruimd hebben, zonder verontrust geweest te zi]n i Geloof er dan riets »an. Het bewijs dat zij i niet ïoo op huu gemak geweken zim konden wij âezen morgend in de veroverde stellingen opmerken. Indien de aftoeht gewild ware zoa Miriumont ctet zoo vol gcle^tc htbben met Duitscae lijken, die door den vijand riiet op tijds koriden beg aveu worden. De waarheid is dat zij moesten wijren voor de oxiUnstaanL-are druk*ing der E gelschen en voor de macht van de Engrltchn artillerie die hst leven onmogeiiik miet aan de tro< pen va» pries Ruprecht Volgens de beket tenissen der (e*angeoen en volgens eigen b^a atigin-gen hebben de Duitschers in de laatste weken op dit front schrikkelijke verllezen ondergaau. Onze verbondenen plukken thans de vrucht van hunse prachtige pogingen. Morgen vertrek ik voor Miraumont, Pjs, enz. — (Havas.) Uet belang van den Duitschen aftocht Paris-Midi (H'nîi Etranger). — Ik heriuner mij nog zeer goed dat Sir Douglas Haig, thans maarschtlk geworden, mij verleden jaar in Juli eene kaart toonde mrt de streek ten N. van Thiepval, gisteren Tero*erd, en zegde : Zoo 1 ang wij aan de Duitschers d>;zen uit» sprong niet ontoomen hebben zal de alge-meene vooruitgang uitgesteld worden, want ik wil aohter mij geene verrassirg la ten. » Ik besluit daaruit dat de tegenwoordige aftocht der Duitschers in deze streek niet alleen van taktisch, maar ook vangroet strategisch belang is voor de toekomstige krij j;sbewerktngan. Di Turkscha nodtrlatg voor ■ «. ■■■ ta «i td LoaH-r 28 F*"> —e^t-rwoljirar van de 1 H v ja <1 f'uurd- op 36 a sci ae> d««- »oori. O z« troepp gi i«ei> j:s den nam dda^ een ^e echt aa met de» «ija d 00 drteztjdeu, op df-n linker oever »an den Ti«ria meer dau der'ijr mijlen ten W. en teu N -W. van Kut. • i--- mwmmmm ». mv ir> fur vrai ,r '» I»» Iriattitir S.C6 It. p*r Iri». r*" *» bu <be M, fi«i . '» M] al ew 5 11 zijn v:ucbt liât de vija1 d wapens, mun ti#a, tei ten, uluustingsslukken, uxo .ubehoe ten, en*, achter. 0 Hij wlerp eenige kaconnen, waarocder ^ii obusiers ran i5o in de rlvier. De Bigelsche kauoaneerboot « Firefly 1 ck verloren tijdens den af ocht van Chesiphoi werd her omen [Jt ïurksch sebip werd v^rnleld en nogee ' ander gtkaap». ^ Wij mtckeo op 95 Feb. 360 gevargentn. ras •" ds De Wachten il- Het front- Ugt als een heillgdom Met iruls-D graven ommentom Ea wolkenspel verduistert •nt Het maanllcht aan den hemeltrara. ng be wachter, achter zljnen Fchans, >e- Staat pal en tuurt en lulstert. (er Hij tuurt naar 'a vljands grachten uit Z1j Htj iutstert naar elk vreemd geluld (0. Dat enhell kan berlcbten. de Hoe zwaar hem ook dat waken valt Jrt . Geen oogenblik venwaiken zal 't )e Totdat de dag komt llchten. | 're i be wachter is een beeld van trouw... 08 ' Indien de ?ljand komen «ou, Htj zou geen kamp ontwljken. IMaar lie ver atreed hij totterdood En viel, terwi 1 nlj weerstand bood Kaiisaiiar varklaartdat Ouitsehland niet mssr kan tarug diinzen 1 zou Parijs, Î8 Febr. — Bit Geneve met Bethmann Hol*eg heefi voor den Relachstag :t op , de redevoering ultgesproken verwacht sedert de nota van 31 Jan. voor Htj beweert dat Amerlka onderscheld gemaakt îhen heeft tusschen de verbondenen en de centralen en lerie dat het den handel bevoordeellgd heeft niet de pen verbordenen en niet dezen aer centralen. ssen Hljl drukt ziju sptjt uit over de afbraak der be- gin- trekklngen maar er kan »an wege Duitscbland îten van terugdeln^en geen spraak îljn. aan, m acht DE 00RL0G ZAL tlNDIGEN TE Pys, LANDE Tribune de Geneve — Dultschland heeft ailes ij op eene kaart gelegd : de onderzeeeroorlog. Maar deze kaart ia geen troef. De onzijûigen zelf begln-ia I nen zulk op te merken. • | Het lot van den oorlog ls ln de handen der sol-X • daten. De légers der verbondenen zijn sterker dan . ■ ooit en orervloedig bevoorraad. Zij omslngelen de V ferteres der œiddenrljt en. Binnen weinige dagen |U mlsschlen tal het geweld van den strijd zoo groot &e" milan vorcrctp.n worden. nlsschien zal het geweld vao aen sirija zoo gi oui ijn dat de onderzeeers zullen vergeten worden. in IIUIIU Ul/Ii 'nM «Vg Oolosten le Charlottenburg " Lutrano 10 Feb — « Le. Dove e .11 BelllnzoT)e> vemeerot 'ult gn"de bron dat errstUe onlusten «laats grf-pen te Charlottenburg (Berllir). E°ne oi't lhare m^-nKtp, voor de metrderr eia u't »rou "en bes aande, trac tt^ de -oedselroa^a zl'ue» t» b'Stormpri. De troepen n oesten tebr'îlk ! 1 maken van ie mltrall euzen om de betoogers uit ee>> t- drijve'i. H. t b'a<1 s»int o »t> dat de toest^nd zeer errstlg n l8t" H<mbuv 0^ pol'tte wptg^rde ge ureode eene P b' tno- lne op de vrou «en te srhteten en « erd door a troepen vervangen alhoewel Haabarg eene Tlje i . ten w. en leu n -w. van luit, et j te I r- J B«lQisoli legerkecieiit I Le Havre 28 Feb. — Ten N. -■un Diksmuido slûêgen d• Belfn in een fan »t*n£9~ j i veeht «ene Duitsche ronde af, die ^edure^de den meht trechtte een pcst'e na e . i !n ? In d$ streek van 8i»enstra»te en het 3os buite"g»^oon hevig bon>me'i(e*ecm. ^ 5- è Ptfiia. 28 F«bi", 15 m. \ t B»drijvi£heid dar rord«n op versoheidene punten fan het fror t . t Wij dreven vijandi$e verkannhgen uitsen. Verdert kalme naeht. t Fa'ija, 28 Fabr., 2S h. * | Vgn wesrzijden lame'iik {reste artilleriebedriji-'ighold op dan A^ra. i Viiar<Hita varkë ninP*» wmrde 1 fftestatS* ir d* 81r6*k van Royo. . >

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods