Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

635434 0
21 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 21 October. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w09n0c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fir*^ .m«Rnswr — nusîHER I2ÎI x — Belgisch dagblad verschijnende allé dagen der week lXSCHltMViSGES er iKuanii Uctglc l.'VS Franlirijk Ï.Ï5 EngeisotS-iioIiei i' .t.BO tr Irimoter » B.OO » B.50 » lO.OO fc«'Mii«<?3j»-J|vin®cn 0,35 fr< of 5 centiemen per nuitiiiier RECHT DOÛË, YEIJ EH VRAM VOCE GO0 EN VOLE EN Lkm Stichfers : J. BHE@KEL.RNDT en A, Tempera Opstel en Reheer : rue Neuve, 91, Calais KIJKE ROND T OORLOGSVELD De militaire groetônisssn volgen Ikander met verrsssende snelheid r. Tb.ans is de Tflaamsche kust in asr r chesi onzet. De legergroep, SDgevosrd door koning Albert, ont-îoet &teeds mindcren teganst&nà a vervolgt onverpoosd haren zege-ierenden opmarseh door Vlaanda-f . Zooals wij het in ons rorig jkjs lieten voorzien, kwamen.dooi tervleugeling, Oostend© in hei [oordftH Rijsel in het Zuiden, rij. Oo dar; oogent-lik dat wij oa-eranvig© schrijvrfn'; is Brugga inge-omen en vordert de ruiterij op de aan van Brugge nasr Gent. Het ge-uc'ot is zels. in inloop als zooEacîoo agfcomen en Deynze bereikt zijn, lit-is zeer fcosd rnogeliik als rnec edfnkt dat de Duitschsrs als eer te bfd mgrijk» weerstandslinie en-el de Leie fcebben, die dsn n<*g oj are beurt door den vooruiîgan^ tr Bond^enooten in da streek vas lij sol, crcstig bedreigd en zoo goad ls orjhouibaar wordt. De Scheldt eu voor den vijand esn ernstigei rer :sdigingsli)n weseu, maar mer [an gerust aannemsn, dat zijn aan> evHBgen aftocht verdor reikan zal. DÛt-rdaad, nu de vijand de kesi ie-ft veriaten. v/aar hij zoo sterl erschanpt l&g en over een zoo ont-apiijk materiaal besebikte, kar rroôt-Brittanie die benuttigan tei ctKcheping van troepen wsebu* lier rljst dus de vrasg: als Duitsch »r>d zinnens of in staat is, Belgi? n «ijn geheel of gedeelteliik bese e î ouden, waarom veriaten ze das lÈNoordzeekusi;, die voor ons eei itaeraende oorlogsbazis wordt ei e wipplank voor verdere krijgs kundige ondernemingen ? En als zij zich op de kust niet vermogen vast ta klampen, zultep zij dit dan op de schalda kunnen ? De algohsele bevdjding van BeSgUj wordt, dus mogelijk an zij ne ontrui-oaing tôt aan de Maas zesr waar-schijnlijk. Mogelijk wordt door Duitschîand aile bezette gebied ont-ruimd en zal die ontraiming als de beiracbtiging der toékomstige duit-sc'ie nota aan Am<-rika aangawand woriec. Oostenrijk-Happarie si&at in rep en rosr. Keizer Karel heeft een laat-st9 pogin? redaan om het Keizerrijk in stand te boudsi en heeft een be-toog uitgevaardigd waarin aan da onderschaiden Oostenrijk?cbe volts stammen zelfna3(uur of asifs volls-dige OEafhaBks'.lijkheid beloofd wordt. Hat is echtâr te laat om de Du'obel-Monarcbie te redden, want h^t orderlinge getwist neemt on-rustbarendtoa en da voiksvertegen-woordisfers stasn in de kamers als vijanci an te^sn elkir>d«r. Met Tu;kije is het is niet bster gesteld. Zoo bef «ciiijnt zou een le-gerraacbt van 15000 raan sterk naar Constaotinopel ;o > marcbaeren en de regearin^ wtllen tôt ean vrede ten-all6!3-prijzig prijze rtwiagen. De on?oorwaard®lijke overgave van Turkije is masr een kwsstie van dagen, misschien z^lfs van uren œesr. Ja, da voliedigo instorting der midden-Europeescbe burcht wordt dra een voidongen feit, en de vrede, de heerliike vrede glanst in het al-dernaaste versehiet ! IN DE PERS . îe segepraa! der Vlansderen [ LE PETIT JOURNAL : De gebeurlenisgon van glstorea zuilen Vilson's antwoord kracht bijzettan. LA VICTOIRE : 't Is (ïodaan. Zij hebbeu de Viaamsobe kust ont» ulmd om aan de Insluiting te ontsnap-| >?lî. 0a Engolsche vloot is voor Oostande. LA LIBRE PAROLE : t Men mag in de bevrijding van Rljsel 1« aatsteacde vrijniaking van den ge-l îoelen -aderlandschen bodem begroe-t»| L'ECLAiR : Kan men zich de vreugde der onzen Foorsteîlen, nu zij na vler jaren ellende, le nationale kleuren zlen wapperen en ie zegefacfsren hooren weer^almen ? LE PETIT BLEU : H«uglijke dag in de geschîadenb van ^'rankrijk! Heuglljker nog in de gesehie-' lenis der wereid. Wiîsoa's «ctwoorâ DAILY TELEGRAPH: Da oorlog kan niet binnen het uur tlndigen, tenzij door die ééne daad : de ïavoorwaardelijke overgave. De oorlog moet voortduren. STRASSBURGER POST : Wllson's antwoord heeft in de Berllj-Mr kringen een zeer pijnlijken indruk (emtakt. KEULER VOLKSGAZET: De n ta geeft ont weinig hoop op een |oedigen en reehtvaardlgen vrede. HET AUTWÔÛRD AAN 0ÔSTE1ESJK Hîscheideâs van Duitschland1 Parijg, 19 Okt. Mon meldt uit Washington aan c "Moming Post », dat Président Wilsc 'et antwoord aan Oostenrijk kiai Ds aîgomeene indruk is dat hij r '«h i.'ïlnjr *ai aanvragen van Oostpnrij ln -Jo. uuhiand, vonraleer besprekiats De Ouifschers wares va?ii zm Oostcnde h vernielen Parijs, 19 Okt. Yolgens de « Morning Post » zoudeu er dronken Duitschers zijn gevonder geweest ln Oostende. Zij hadden vooi zending de mijnen te doen sprisgen, it de stad geplaatst. Eens de officierei vertrokken, dronken zo zich zat. Zi werden nangehouden, en onder de be dreiglng van te worden doodgeschoten moesten ze zelve demijnen onschadelijl maksn. Geetie verwdesHngen meer Parijs, 19 Okt Amsterdam. — De « Nisuwe Rotter damsche Courant » deeit het volgern bericht madr : « Dn Duiische pers drukto donderda^ het voigende : « Het Duitsch Opperbevel heeft maat regelen genomen betrek hebbende op d< onderhandeiin^en aangaande dea vrede « De Duitsch e logers kregen bevel di verwoestlng van steden te staken tenzi zij er zich toe verplicht zien in zeker< omstandigheden dar krijgsverrichtineei of "andere oorlogsredens. » Aihoewsi eene nota van Berlijn ver klaart dat dit bericht van alien grond il outblojt, stippen wij aan dat goan enke brand ncch ontploffin.tî plaats grv'f p ir Rijsei bij het veriaten dier staa. Vtïgozûngzû Haa Fraukrijfa en België Loaden 17 cet. ln de Engelfcho Kiimer van Yolksver tegenwoorciigers heeft Lord Cecil ver kiaard dat de kwestie van senadevergoe dingen «an Frankrijk en België ondci de verbondenen In studle llgt. De b«vûcifrauiûg vau o zt veriosle bgvo kiug Washington. —» M. Hoytr saint dat het berek d?r Bilgischo bevoorrading twintig millioen rantsor.nan bestemd «oor de ■"«Hat«n BeiK:»i;h« hur^ergbe- vnlkitiir. DCITSeHLHND Dultschkîid's arJwôord op de Amerikaassche nota Max voa ^adéa's smtweord s s a sserss over eerâge dageo gegsveis worden Berne, 18 Okt. Hot nieuws van da opanbaarmsklng van Duitschland's antwoord aan président WHaoa Ss niet bev«>stigd. De " Gaset, van Frankfort " van 17sn Okt. "frneemt, dat do ambtaiijke tekst ûor Aaisrikaaasc'ie nota gUterea nog niet ta Berîijn was îoegekomec. Man zou wilien wachten van het antwoord op te maken tôt deze er is. Het ïs dus mosre-iijk dat het niet zoo spoedig verschijnt. Dien ten gevolge is het bijeenroepen van den Reichstag eens t". meer ver' daa~c. De gezaghebbende bUden dringeD op een krachtdadig en veraoep.ingsgezind antwoord aan. Wat h et Puilsche aglwoord ziis za! Partjs, 19 Oit. De «Poiltiken » uit Kopsnhagen denkt ta weten dat het antwoord van Duitsoh-land aan Wilson's nota geene efwljzing zijn zai, maar wel een voorstsl vaa on-derhandelingen op nicuwa bss's. Duitschland iogensiraft— uatuurlijk!— de wreedhedan en varcïeliagen haar ten iasta gelegd, 't zij in bezst land, 't zij door dulkbootenoorlog. Duîtecbiand verklatrt ookdat da duik* bootenoorlog niât kan worden stilgelegd zoo'iang mon ziûh niet t'akkoorJ heeft gesteld aangaande den wspînstilstand. nmERiKR 23 millioen maanen voor 2 des gewapenden diesst 250.©<00 Amerikanesa naar Earepa per maasd Q Washington 17n Occ. n Ssdert da oorlogsverklaring werden ir 23.456.000 mannen voor den gawapec- n den dienst opgcro6pca. S Op 12 september werden 12.996.304 l> mannen van 18 naar 20 jaar uitgeroepeo •" ledere maand lauden 250.000 mannaa ^ in Europa. Een mcuw krediet van 6 millier dollars Washiûgtoo. De Kamer der Voi.svartegenwocrdi r- gers aanvaardde, met algetneana stem-d men, een nieuw krediat van 6 milliards dollars (mear dan 30 millioen fracks „ bastemd voor de ultrusting van eec Amerikaansc'a legar van 5 millloan mac t- [* Hcc de leeniftg onderschre-lâ ven w«~dl •e Gjuu^ende e>sn ieesioiïhs-f1: Mr n j Ch. Schwab in 52 minutai! 52 mlilioaE l dollars kunnen Saschrijven voor de lee> r-1 &ing. la i BULGARIE Miriisferieéle wijZ'gifig Bazeî, 18 Okt. Men maldt uit Ssfia : Mat mlulstarto van Malinoff is herir gericht met toevoeging van îeden de oppositieproep. Deze wijzljing wordt in de politisch kringen als een verdera stap naai d jongere polltische zlenswijze aaazlen. Be geva^geneM der verboodeî legers bevrijd Parijs, 19 Ok}. Men maldt uit Sofia aan de «Times» De Duitscha troepsn pleegden vee yercielinsiea alvorans Buîgarîê te ver laten. De gevangor.en der verhoadene Ieget worden vrij gelateu, ©OSTEHIîIJK Een beîoog vais Keizer Kare Londen, 18 Okt. < Uit « The Times ». — Uit Weenei wordt gamald dat Keizer Kareï aan be toog aangaandà da Oostenrijksche fede ïatie heeft ultgovaardiç'd. Volgens dit betoog îoadon de Oost-sr. rijksche rassen oorlof krijgen, hun eige! regeering te klezen of zish als onafhan keiijke statan in te rlchten. Men spreek van da oorîchtinp van vier state», t wetan: Duitsch Oostenrijk, den Tchek schen staat, Illyrïë en den Ukrajinaan schen staat or> O-sstOErtîksch Galicië gebied. De Rosmtafsche kwcstles blijvei voorloopig buïtan bespreking, gezian si van Hongarië afhankelijk sijn. Polcn zou a?n ds P-<brfc'?rger besh tingen orîttrokken worden, Dcïs poging zûu misluUkes Bâîe, 18 Okt. la de regeeringskriôgan van Weenei ls men van gevoelen, dat Keizer Karel zlecswijza niet kan verw8zenlijkt wor dan. De algemeane indruk is, dat het be toog nlemand bavradïgt en bitterweinlj kan s en tôt welgelukksn biedt. mrmrnumwm.m ■■■■ il TURKIJE Se slaatkundige beroering Geno"a, 18 Okt. Do « Tribune de Ger.è » fc rijli : Wij vernsmen uit we* Ingellchte bron dat de Turkscha kolonal Ismaï KakkiBiy aan het hoofd van eaa loger van 15.000 man aich ln de nabljheH bevindt v&n Kocstantinopel, en geread zou zijn, naar de hoofdstad op te marcheeren onder dan kreet : « Lave de vrede ! de vrede ! vrede ! » Met levgi! h Ridand Arkhasgei 18 oct. Oatvluchta cfflcleren g?.vsn bijzoader-hsden over het ollendig leven van de Piussïsche Hoofstad onder het bloadlg juk van de Bolcheviks. Afdeelingen jonge watsbtan koman In do nacht aa»ikloppaa a®n da hulzen waar offlcleren woaen. Zij ovarrompelen b.et kluis en houden da « fflciaren aan. Kei aanhoudlagsbevsl krijgen zij in het Wit vaa de Kommifiearis van da wljk. E.:ïs de ofïl jî roa aajifrshouden wordea do "<amsii aangevuld. Men zlet dus du!» delijk dat men staïselm#t!g &Ho ofîlcie-ren wil vast zetten. Da v»rdachtan worden gavât op aan-duldicg. A'zoo wflrd zîkflrea G sortes Frîedman In zijn nuis aangehouden. Dieîss broeder was bH h?m in huis. Al-hoawal zijn aanhouaiug iiiet bevoien ; wci'Jt hïj toch meàe genomen en een aur nadien ro- flfi p]ichtpls,i(iijgen ge-dood.Jederen nitcht tetr, îu^a tan minste o'ofdsrd aanhoudingfn. Met eena moto-kaf worden de ongeiakklgen naar dan wîjf skommissarissan gevoerd. De ge-vasr'i'ksten worden naar dn forteressan gestaard. Aadaïen wordaij eerst onder-vra2/»d. Min betaalt van 200 tal 500 roa-beîs n.-r aantini'iing. It ds forteressen wordon de ofïharen zonder oordeelvelllng van kant gemaakt. Vaa d» firtorcs van Cronstadt kwam geen ecktl terug. la 't aîgdmeea wordt ïeder cfflc'er dis geen dSanst aetmt In 't roode ieger aan-zîan ais verdacîit aïs dua.Iaiùs belian deld, Maar oak dô effle .erca /an het roaic ieger staan aan aeisaific gevarea som-tiids bioot^esteld uit vroes dat £Îj eane tagearavolutie zouden bewarken. De ge-gevangenen worden per trein naar bat blnnenland gevoerd en de familieleden ontvan^en van hen niet da m'.nste be-r'chtan meer. Op de muran ziet men ovsral aauptak-brie ven da bevolklng aanhits^nde tôt tnoordarijan op burgers en ofïlcijran. Isderej dag worden osmsnschelîjihe-dan gepleegd. _ Op deze manier geiukksn da Bolcha-viks erln het bewlnd te behoude'J. - — M»| W-.. He Tcheko-Slaven verklaren zich onafhankelijk Parijs, 19 Okt. Washlrgton. — Da natfçàale vergade-ring d:r Tchtko Slaven h'deft de oxiaf-.JuuJtBiSikheldvan hua l&uâ ultgetospw. Ons loger bereikt È irtsÉàe «nos Brugge, Zeebrugge n Heyst te*t oe beliote mm m mm DE BRITTEN NEMEN DENAIN d« rechter vienne! Is te Aeftre, ha'ii r Belgisch legerberïcht Brujrge-Gent. Van 19 Ocîober Het fransch leger !n Vlascderen baéf6 niettegenstaanda den hevigan vijaaài- Op 19 Nov. hebbsn osza tro pen de seb- sran wederatand op de hoogten van tervolglng van den vijand voorigez6t en Thielt, da vlakten dar stad veroverù en B?ugs;e en Zssbrugge bezet en over de vaart den weg frsopand naar da L-bie. van Brugge «aar Gent getrokken ia de rich- De Fransohen bereikten in des avond ting van Aeltre. lija Lootoohulie, Wyockoi, Gothera. Le Havre, 19 Okt. — ofïic.oei. ^A'-cisbekc". Da gavechten op 19 Oktober door de Hettweade Engclsca loger heeft Kor- Belgische,Franschen en Eagelsche iroe- tnjk ontzet en zijn fiont op 6 km. en O. pan onder bevel vaa Konicg Albsrt beb- van do stad gebracht. ben de beste uitslepan opgeleverd. Hat bereikt den wag Kortriik'DoorD!;k Bel^îsch léger heeft Zeebrugge a'1,,ro ^ Schelde. 11 en Heyst bezet, Brugge veroverd en Is Le 5ei;ers Vlaanderen sii.i vp «an f over da v*art van Brugge naar Gant ge- front van 50 km diep gedroDgen. ■* trokken. De Viaamscha kust ls ontzet en Wsst» 1 Links beraikt het de hollandscbegrans Vlaanderen gansch bevrijd. Frszasche Legerberichlen j vais. 19 Ôctober 15 u. Gedurende dea nachï sotten de tra.1-pan van het eersta leger hunae vorde-ringen voort en brakea de laatste weer-stand der Dultschers op dan w^steîijken oevar der Oisa. Toa hiertoe bereskiea wij ti--- k van af het bosch Aadigny tôt aan 't W. van Haute-Ville. Hannapes, Tupîgny en Noyai vlelen In onze handen aisoo^ de dorpen langs 't kaaaai gelegen. Sînds het gevecht begon, dus x7 uoi. maaktan onje troepen In die streek mjer dan 3000 gavangenen en verovarden 20 kanons, een groot getnl machienc;swa ren, allerlel materieel oa raa «yanschfi' trein vol munltie. Op het front der Aîsae zuiver-au wli de streek gelflgen tusschen het kanaal dar Aisne en 't W. van Attîgay, vaa alla vijanden, en varovsrdea Am jly lUut, gevangenea makende. 23 u. Tiidens piaatselijka aanvallec maiktan da Franschen ernstlge vordering. Zij habben den wag van Sisioana naar da Saine bereikt ea verscheidene verster» kingan veroverd. Meer ten O. bazattan zij Brthatcouri en het terrain tusscùan dit (iorp en Nisy-lo Comt^. Ten W. van Chateau-Porcian vlelen zij naar eene sorte geschutsvoorberel-ding ook de Hundling-stalling aa?>. Niettegenstassado den waarstand var-over-ien zij St Gsrmainmont en maakten 700 gsvarigqneri. In da streek van Youziars werd da strijd voortgezet op de hoogten taa O. I van do Aisne. i Dm Frauschen veraverdan de Ho«va Macquart en da hfuvel 123 ten Oostan van Vandy. Mear ten Zuiden varorden zij het derp Cheftros. Zij maakten meer daa 400 gevangenen en kaapten 10 ka-nosuen.Eagelsche Legerb^richUn van 19 Oktober 15 n. Gisteren avond maakten onze troepen nleuwen voorultgang ten N.-O. van Bo-haln. ZIJ veroverden 't dorp Mazlnghlen en bezstten gansch het dorp Bazuei. Ten N. van het k«na&l der Sensée maken wij Qok voorts vorderlng en verjoe* ten de vijandellike aehterhoede uit merchlcontl en recquencourt. WIJ zijn In aanraklng met den vijand ten O. van Yred en Gattelet. Meer ten N. ovarschre-den onze troepen De Lamarcq, tusschen Silnghln en Qhérange, ça a*'înr£û dit Uatste dorp. 23 u. Tusschen de OIss en Ls Cataau h< i» ben Engelscban en Amerikanen !n vpr« band met de Frattschan fcuo vooruit» gang voortgazst. Zij bareikten Wester» oever va r-, da Sambîrvaart ten Ooslc-n van O'sy en v«rovesd6a da hoogtea ten Wssteii van Catilloc. De vijand trekt zich achterult ta-, W. van Kamarijk naar Bavais. Tais W. van de vaart vac da S <ee drongen wij In Denaln en bereikten Somala. Links veroverden wij Marcblennes. Ouiiscn legerberlcfe^ 19 Ûkr. i e >.at ■ . 2-, - - t -u •< * egcrbaricht ontruimden w?i een dcol, van Vlaandersn an hat N van FraakrSjk met. de steden Oostende, Tourcoing, Ro-biais, RM?al an Daai. Wii vasligdau ors ^roît. i'iCii 19 Ovt. Tusschen Brugge ta uo siojgân wïi vfjandi^e aanvalien ai. Ten N.-O. van Kortrijk wierpeu wij vijandige f rospan t^rus; over de Leie. I * 0<>2tf ïmpm maken lijkeo buU îangs oe kusl Pûrijs. — De Duitscaers hoboea dja den tij.I niet gehad latîgs de kust al het ma'srlaal weg te nemers. Va u al Nleupoort tôt aan Zeebrugfre besch5ki«6 hij over een oazeggeliiko voorraad kust" batterijen en vliegyreer-iers, stukken raa verro dracht, stapelplaatsen voor munltie, wapens ea voorraad. Reads blj den eersten aanval inVlaa;;-deren ward da ontruimlng bagonnen.Ds twaeda aanval geschiedde zoo plotseliag dat dea vijand geen tljd ovargelatea wdrd ailes weg te nemen. Aldus wordea , de hevlge ontplofflngen aangelegd dit men kortelings hoorde te Zeebrugge. Da Duitschers de den hunne munitlr> stapels,batterljen en vllegplelnen sprla® gea. Doch hebben de Verbondenen nog veel buit verzameld. Het sluk via 380, gcùo.>nia do Laagea* boom, werd onbeschendlgd gevonâen, ' en nog drle andere Kaaonaea van verren dracht werden gekaapt alsmede een seker santal van 210 en 155. Vooraleer Oostende te veriaten beboan de Dultschers gr{f>ogd de haven ai te bannen. Zij dedea er onder andere sche-pen zHk -T. T vv. i z"n onze troepen iilr.iî,©rjp îon aaa 't wagruiaien-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection