Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

512 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 19 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 20 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sj19k4758j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i or SI.■» ias»>dcnel — ^urasessr i02â ?ràl» : 5 centiemes Dinsdug 19 Maart 191» ONS VADERLAND STICHÏERS : J. Baeckelindi en A. Tempera Béigisch dàghi&d veTseMpe-ide op m cM û&r w âpste! es] Scheer : l. 6ÂECKELAHDT 17, rue Kartet, CA SIS - ..•■> ~r . •- - .. ..y.-' —. ,t„ . .y>. , , ........ —i———— ABOWjSrSSMSiW'ffK^ SPesr MBWMtfi Beïgfi® â •"'"S Efî-r®sifcï*Sjït &«£& *^gr«S»«i®!"«àeliât-;iatï »«!&» jpes* trlmeiBtew "-a 5»0® »• Oc&.l£ & =i(Ê»0.3 Sa«ss « «.mmp:'.'# ,A%. mm.-. C£*lsga& «tedif door, wij w-- wtok voor Go4 en volH mm teM j 3K®«(6V!iS»tWM;»ÎIIM. K(«UW*I *S*K TEKK»®?* KWB WIOR7ST 4 V EN SÇUE CHAXVSLtV TO AJ3o^î»âMiEK9sr«i»ai^3BET» SOIAÀOSNI g?W We-ôlS 4ÉaLœ-«»> 0*3K ^ONNB«KNTSN picïuw M«t - i~w«, m». . - PltTà 40 N^MMKRS INKKNO AANO£VRAAGi3 lRh ®A€Sî£ï-MK» *<•" S®"î<îîW«ttl<?. »6^p .«t-AW MiBTSiP.i.ll'OE ADKS? © 47 2rC> W CMr »C TiB WC».Sf«W BLIJFT BIJ UW LEEST min nMrïî<â«'i|igE Te midden van een strijd welke, zoo zegt men, als voornaamste beweegre-den heeft « het recht der volken» Uoud ik er aan in Vlaanderers loopgrach-ten hulde te brengen aan den grooten Ierschen staatsman, John Redmond die sedert vijf en dertig jareri het recht van zijn volk ia t'Engelsch Parlement vei-tegenwoordigde, verdedigde en verpersoonlijkte. Sommige staatsmannen kwamen sedert den oorlog op het voorplan, hoe-danigheden ontloken of liever zagen hun voile dagVicht om reden van t oorlogsgev.oel. Ook maakt men veel garucbt rond enkele namen en perso-nen, zooveel zelfs dat men vroegere betere tijden en hun groote leiders uit 't oog zou verliezen. Ik was dan ook weemoedig-aange-daan toen ik enkele dagen geleden, tusschen twee oorlogsberichten, in Heine letters las : « John Redmond, Ijrland's voorstaader en leidsman, stieif in den ouierdom van CTjaren op woensdag On Maart, ten gevolge eener operatie. Zoo verdwijnt, voegt The Universe er bij, zoo verdwijnt van da beroemdc Iersche geschiedenis een groot katholiekman, die gemak, wetl-oe en eene heeilijke toekomst ten cîl'er bracht \oor het goea van zijn ■\olk, aan wien hij al zijn macht en hoedanigheden had tôegewijd : Schoo-ner figuur xindt men niet selfs lus-sehen de heerlijke beelden die Ier-land's kathoiiek la^en versierèh. Eene drojvige bladzijde werd alzoo loegevoegd aan de Iersche geschiedenis waarin hij de hoofdrol spetlde «sdert lange en lange jaren. John Redmond is een prachtmensch en een toonbeeld vcer eenieder die zijn volk wil verteganwoordigen iijk het behodit. îïet Iersche volk was zijn volk, de Iersche zaak was do zijue, Iersche grieven, dat allés was zijn smart, het iockom-stig lierworden van zijn dierb~ar Erin was zijn droem en de drijfve"t zjner ©avermoeibare werkkrncht- S .^kdoor het geloof vaa Si Patrick, legde hij dan gelaten en kaltn h^t noofd neer wel overiiaigd ciat hij in t diepste zijûs harten den K Satium certamen certavi van St Paulus kon herhalen. De dood vand hem uitgepat lijk een krijger na den slag, met gebrokers hart droomend van zijn levenBideaal : de ontvoogding van zijn volk. Zijn stalen karakter, zijn onwrikbare werk-kracht, zijn zoete en openhartige in-borst, zijn schranderen geest en rede-naarstalent ailes stelde hij ten diensie Tan zijn land dat in hem den idealen baanbreker begr®ette die voorzichtig-heid paarta S;teene>tandvastige hard-nekkigheid.Liefde v«#r zijne geboortesli :k deed hem vastberaden opîreden met Engeland tegen 't ongeëvenaard onrecht op 't vasteland veor 4 jaren gepleegd : een zoon ofi'ercie hij op, zijn broeder viel eveneens op 't slagveid enkele weken geleden, hij streed gin-derdcerwoord en daad en maande, spijts allen tegenstand, zijn landge-nooten aanjot kalmte en îccLtzinnig heiû en een onbaatzur >ig optrtden in den Europetschei strijd. Hierin bleef hij wetral getr' w aan zijn rois-vaste grondbeginsi \n, aan zijnliefdt voor de rechtvaardigheid en traag maar ztker liet hij de gtschitdenis l;e •wijzen dat een andtre zienswijze dt duilsche kuiperijtn zcu hebben tei zijde gestaan en een andere gedrags lijn zijn v®lk zou hebben benadetligts Op den drempel zelf \an hat belaof-de land — zijn vrij ierland— overviel |iem de dood en het loon van zij n werk ontving hij niet hier beneden — Zijn leven en zijn dood zijn echter een pand voor lerlands herworning en wellicM zal eerstiaags het stoftelijk omhuisel van die schco.ie ztel rusten in den door hem vrijgevochten grond: zoo wi!de hij zijn graf en om het te vervaardigen slaofde hij gansch zijn laven. Mochten aile staatsmanneh lijk John Redmond hun \ o!k vertegenwoordigen en zijn rëchtmatige eischen eteeds verdedigen en inwiljigen. KEVIPENAAR ' - DU een brief van Moeder Ge moc t eeas zien welke veran- dering het thuis teweegbrengt wan-neer we zoo een briefje van u krijgen, we weenen schier allen van blijdschap wezouden toc h iniost?ns - Ile maanden vvat nieuws van a moeten ontvangen. — Sederi uw vertrt k is onze M... steeds ; dr&èvig, lien gansch<'<i dag.is ze over u bâzig- eu dan z-^pt ze. : « Waar zou onze II... t<u toeh zija, k on den we hem toch m"'ar eens zien, die arme jon-! » J -s, ze droomt. van u- —Vol-gaarne zou ik haar mijn leed verber-gen, do-h ditgaat nii taltijd. .... Wanneer hirr thuis de ruiten trilkn en de grond heeft t jngevolge der hev'ge bombardementen die ge te oaderstaan hebt; och ! mocht ge vtr-staan wat ik dan voel in mijn moec^r-hartUII... li'.f, wanneer ge daàr in zij t, wanneer het gevaar u langs aUe kanten bedreigt, wanneer ge u aile soorLen van ontberir.gen te doorstaan hebi, deiikt toch eei s aan moeder ! D. 10e Gie Z. 292 Esssa hsrstslî hz\ m risal £an de russen. geKOSïaeis Amsterdam, 13 maait^ Treioen met «orlogsmateriaal bela-der>, van Rasland komsade, koujen da-gelijks te Essehan toe, dit naateriaal wurdt dadeiijks terug la stsat gesteld ne-naar het wester-fion< gezonden. Het getal -werllicden is aarzieitlijk verhoogd. De Builschers onlscliepen op de Finlandsche kust Petrograd 15 maart. Volgena bijkomende berichten zijn de dmtschers te Àbo outseheept, ko-mende \au de Al=ind - eilanden, aan boord van verscheidene traasportsehe-pen. De afdeeling cuitfche troepen be-draaj;t 30C0 m an, voorzieu van geschut. Das-r de ioode'wacht-en weigerden zieh over te geven, bombardeerden de duitbchers l'jreBCe een haif uur de stad en dwo. j. '-n ue roode wachten sctit., mit te i Vken. De duitsebsrs maaktèn zich van (te haven meester,dris russische tof ^^rdêrabooten en eeiii-ge mijnvi vielen insgelijks ir huiiHe bande n, Ce inwoners der Âland-eilanden verisr^cc Zweder te worden Londtn lç maart. \'o)gens de brieiwisselaar van d< (< 'finies » te StoeLhoiin, bsl.l>cn G. ■ inwonerS der Aiaud-eilanden cirie ver ■ zotken gestuurd, aaii den jt* inlatdsehei Senaut, aan cien koi.ing van Zwedeu ei aan den Keizer vau" JLiuitochland, vra .rende om bij Zweden ii'gelijfd te wor waar vau zij door htt verdrag va: d Frecirîgkshai>ii iu 1S#9 gtscheiaen zijn Een gelegenheidte meer voor VViller oin de zeltbesc-hikking der volkereu t herkennen. OUITSCKLAND Os gevolgen eener onmidde-lijke vrede Het zùu de ckosiomischc verpleîî'eriiîg der Bâtie ztjxi Zurieh, 15 Maart. Een artikel van de « Deutsehee Zei-tuag» verspreidt een groot iicht over de zvt'akte van dan toestand. Welk zou cle uilwerking zijn op het duitsehe volk indien onze regeering heden den vrede teekeade met de En-tente-mogendheden ? Wij zôudea ons door eëiàe vrscht sehuîden vt»ple't rJ gevoelen, wij zou den degrbotste bespa-ren moeten., doen en ons a les moe-t°n ontzsggen, zelfi de voortzetlicg van ons ras. Dit zou vroote besparingen ^p leveren, moar iri&t welk doei ? 't zou het begin vau het einde wezen. « Dertk eer.s een oogenbîîk aan de moeilijkherlen van den toestand ! ons ras vernietigen ! Dit zou den uitsîag wczen van eene onmiddelijke vrede, gevraagd door al de^ene die niètkunnen nadeuken. O dm duilsche socialisî Leinerî en de kwesîie vas Elsas-LotharingenB aal 15 maart. T i jde n s eer.en redelwist over het budget vru nijveih»id iu de kamers, vi rklaarde sociaijst Lticert dat « r voor Duitsehland, noch voor soesaal-.lemo-cratie, geen kv/i-stie vau Elzas-Lotha-ricgeîi bestaat. E'zas - Lotharingen behoort aaTi Duitschland en biijft duitsch. Het maakt deel vaa het duitseiie rijk. Zoo wtl als Bèrlips. OuitseMand omsliiil de Eallisclie lee ssa Denemarken lot aan Koerland Terwijl de vijandige troepen Odessa binnenvalh-n. om zich van de graan-stapels meester te maken en het toe-zieht op de Zwarte Zee te verze tren, h t kabinet van Berlij'n houdt zich met de omsingeiiiig der Buliiscne Zee on-ledig, dat is een feit van h*'t allergroot-ste belang, wa.it de politiek van Willem 11, alhoewel de uits'agen maar voorbarig zij toont de volledige zege-praal van het pangermanisme Wij hebben terzeifder tijde vernomen dat tvoerldud de kroon aan Wilhem II aanbiedt en Duitscniand levendige ver-wijten aaûOenemarkeniïcht Wij begrij-pen daar ia een slag DuitschlanJs dub-bele handelwijze : Kuiperij en bederf alsook bedreigieg. Het Koerlandsche aanbod komt niet van het volk waar de duitschgezinden nul zijn. Het komt van eanige Baltische-edelman-neu eu eenige Lettoonsche aulocraten, onder den iuvioed van duitsehe gene-1 en, volsvertagenwoordigers genoemd, het is de gausche waarheid. Willem II heeft nooit de rechten der natien herkend, clan om ze te verdruk-ker» en uit te buiten voor z:jn eigen doeieinden. Na Koeriand, zal hij miu ■ of naeer, Finland, Lithuanie Livonie en Esthon,e aanhechten, onder vooiwend-sel a's r»«dgever op te treden en zich versch 1 r;de titida toe te eigenen. W ' ^«nemarken betreft, menbehan-delt iivt zooals men met Zweden heeft gedaar., maar met meer brutaliteit, &m-j aat Uenemarken uabij ia en zijne lëger-" korpsen^ian de deensche grens iig^ea. lu het gedacht der duitsehe regeer-ders moet de baltisehe zee een groot duitsch meer zijn en blijven, alzoo de ■ ! zwarte zee. ;l Rusland is van aile zaeoevers afge-'1 seheiden en in bel binnenLand terugge-1 vvcipen waarvan Duitschland zorgvul-1 . dig cte uiteinden in handen heeft. " | Dit is de onderneming welke de kan-i selaiijen van Beriijn en Weenen oj 3 touw hebben gezet bestemd om in dui-' gen te vallen, zooals het gebeurde me n aile zaken die te kolossaal en het onmo e gelijke inhouden. Mr Balfour verrechtveerdigt de Japaneesçhe !usschenkomsî Londen, 15 Maart. — De japaneesche tusschenkomst inSiberië is inde engel-fche Kamersbesproken geweest. Yolks-vertegen «woordiger M.'Lee Smith heeft aan Kl. Balfour uitlegging gevraagd over de houding der regeering. M. Ronald Mao Neili zette de over-tuiging vooruit, dat eeae krach tige aktie van Japan noodig is,-1iiet alleenlijk iu zijncn naam, maar als mandataris der bondgenooten. M. Balfour, na den toc-stand van Kuslâiid onderzocLt te hebben ver-klaart. . ' Gansch de rede van M. Lee Smitû rolt over één enkel gedacht, dot eene janeesche zendiug onvermijdelijk moet uitloopen op de verbrokkeling van Rusland en dat telkenmaîe een land zij ne troepen zenclt in een ander, het zekere gevolg is, anûexatie. Ziedaar een somber vooruitzicht voor het noorden van Frankrijk. Zonder twijfel zuikdanige feiten zijn er sçi-baurd, maar het gedaent dat dit t>Dijd zoo zal zijn, is een domheid. Men moet niet vergeten dat Japan voor Rasland geen vijand is, maar wel bondgenoot tegen Duitschland. Het is eene b'itere tcleurstclling, -te gelaoVen dat het omwenteliiigsgez:nde Rusland in den oorlog eac onze zijcle zou gebleven zijî), iadieu wij eene an-derc politiek hadden gevolpd. Niets veroorlooft ocs le deïîken. Het is een oageluk dat de revoiutie op uit tijdstip uitgebrukeu is. Er is nieMând in deze Kamers die cle vussiselie revoiutie niet met vreugde begroet beeft, de kornst van hetgeoe wij vervvacht hç-bben is niet verwezeot-lijk ; namelijk de orde in de vrijheid. Ik. bsn een optimist voor hetgeen Rusland aangaat, maar ik ben het met. voor zij onmiddelijke toekomst, ôm reden der moeilijh'ïden die de verdwij-oing ïfjner militaire macht en c;e over-W'ddigi'»g door den vijand te weeg ge-hracht.Nu willen zij hun loger opnieuw vormer, en voor dat, zou den zsj gaaroe onze hu!p aannemen. Maar hoe zoùden zij dergelijke plannen kunneu volbren-geû, wanneer de elementen overal ver-spreid ziju î Iloe zouden zij een nicuw Rusland hunnen stichteTf, onder den hiel van den vijand Ziedaar de môeilijfeheden die men uagaat om het vraagstuk op te lossen ' dat zich heden, voor ons aanbiedt. Wat ik voor Rusland vrees, vervolgt M. Bitfour, 't is dat onder den schok vaa die groote omwenteling, de sociale orde voor Rusland gestoord is tôt in zi'ne grondvesten en dat Duitschland zoo ais zija belang hem aanraadt,dezen staat van zaken, zal onckrhouden en aaurnoedigen. Al wie van dlcht bij in de geheele wereîd Luitschlands handelwijze ge-ieerd heeft, weet dat zij overal de sociale wanorde aanmoe-digt en onder-steunt, uiigenomen bij haar. Zij zal met anders handelen tegenover Ru.s-land, en wanneer den toestand van iedereen inRusIand. zal onhoudbaar zijn Duitschland zSl niet wachten er voor-deel uit te trekken. Engeland, Frankrijk, Amerika, Italie, I Japan, doen al wat mogelijk is.om Rusland te helpen in deze jnoeilijke dagen. Uit al mijne krachten teeken ik pro-lest aantegen degene, die Japan zouaan-zien, ais bezield met andere gevoeler s. Japanheeft altijd de volstrekte eerlijk-heid aan den dag gelegd, en indien Japan verbintenissen aanneemt tegenover Kusland, of andere zaken aangaande deze laatste, zal het die eerbiedigen zooals het altijd tegenover ons ged&an hsef-t. Ons toekomend gec'rag zal van moei-Hjkheden uiet vrij zijo, maar onze prin-cieperi die eerlijk zijn, en altijd zuiicn ziin, zullen nooit oaeeriij;î of vijancig worden tegenover de russiche oinwen-teïïng. Zij hebbea alleen voor doelRus-land opnieuw Sterk te makei ; vrijùeid en zekeiheid te geven. Generaa! Fftifeenhsyn ep tiet Wester-::ront Londen 15 maart. Men seint van Amsterdam aan ds "■ Morniug Post ,, van dezen morgend . i dat het zeer waarschijnlijk is dat gene- raal Falkenhayn een belan|rijk bevei S het op westerfront zal toevettrouwd I worden. mm m nu zijn cekomen î De krijgstoestand in het begin van 1918 1NLE1D1NG! Sedert bjina vier jaar is de wereld-oorlog ontketeiid en het schijnt dat het jaar 191g, zooniet het einde, toch ten minste de besiissing van den strijd zai kunneu zien. De verloopen laatste maanden hebben door de gebeurtenis-sen in Rusland eene zoo groote belacg-rijkheid gc krc-gen dat zij schijaen een geheel tijdperk van den strijd te eindi-gen. Het uiteenvailen van het Ooster-front heeft aan onze vijanden toege'a-ten reeds sedert drie maanden in llaiie hetioitîatiel' te herjiemen dat zij sedert la Juli 1916 verloren hadden. Zoader twljfel zullen de Bondgenooten genoodzaakt zijn op al de fronten de hardnekkï^e aaixvalien a.f te stooten van eea vijâîid die zijue laatste kaart uitspeelt, maar dank aan de vermoeid-heid der Duitsehe bevôlking, is het toegelaten te denken dat dit lijdperk besiissend zal wezen, en, indien het wélgftiûkken niet heel en al aan de ver-waehtiDgen van cb*ïi Vïj'ind vohloet, deze zal van dan af enkel een vermin-derden weerstaud bieden aan o>.ze aan-v allen. Daarom is het gemakkelijk te onder-zoeken waar wij nu gekoriïen zijn op dit uur en de redenen aan te duiden die meer dan ©oit ons ve.rtro.uwen in de toekoiiist moet bevestigen. I Op ln Januari 1917 bezetten de Duitsehe en hunne bondgenooten : biji a geheel Bel. ië en Servi;-, sreheel Poiea en Monténégro, alsook Courland en Lithuanie. Verscheidece Fransche d«-partementen, eene Italiaans"îhe provia-cie, de helft van Roemenie en va n Albanie zijn ia hunne handen. En noch-taus kan Duitschland ons den vrede waarvan g'j droomt niet opieggen. Kou men eeu eigenaardigertosstand uitdenken : twee rijken die niet over ronipeld ziju dan. op enkele vierkante kiloift6ters, dis onmct^lijkô grondée den inhou l'en en (lia nochtans maar overwonnen hebben in cten schij11, Meermalen zija biust dezen oorlog uieuwe vijanden opgerezen ^egen, ae KeizerrijkiU. Telkenmaîe moest hunne tusschen- Ëede van eeaen Frulsischen ■ Minisfer Baal 14 maart. Men meldt officieel van Beriijn. Of. Minister van Nijverheid M, de »>-dan verklaart, dat htt voor de duitsehe werklieden eene dwaiing is, te geloo-ven, iuclien wij toegevii.gen doen, dat de vijandige werklieden drus op hunne regeeringen zouden uitocfenen cm aen vrede te bekemen. Hii voegde hierbii dat Duitschland zich onafhankelijk moet maken \an vreemde voortbrengseis. Om dit doel te bekomen en voor de b. l.itigen der duitsehe werkers zelt, moeten wij eene z gep alenoe vrec.e hebben- dat men ze overeenkomstvrede i.oen e V»f n'et, dat cïoet ni» ts ter zake. Het geldt alieenlijk den vrede dien van ons komt. Mer. zal die vrede met woor-den niet. btkomen, maar door de over-winnir-g op het slagveld. (Luide toe-juichingen). De onderfeandeHngen tusschen (jkranie en bel grotte Eusland Amsterdam 15 maart. De dagbladen melden dat de vreacs-onderhandelingen tusschen Ukranie en Groote Rusland te Kief begonnen zijn. Os misversîanden tusschen Ssia%iniaSis!en vergrocten Stockholm 15 maart, Vol.'.ens de laatste nieuwstijdi,Bgen uit Petrograd, wordt de invrijIreidstel-lino' van gewezen ministers eu politieke inanncn van aanzien bestfoouwd, ah don toekomendeti waarschijnlijken vorn der maximalisten regeering. » ;konist ons den zegepraal verzekeren, telkenmaîe, — uitzondering gemaakt voor de Yereenigde Staten, — zijn zij verslagen geweest en is hem grond ontnoinen. Niettegenstaanele dit heeft de vijand sog geen enkel ervan kimnen buiten strijd stellexi. Nu beviudt hij zich in den toestand van een leger dat eene bergaentige ver-sperring wil overschrijden zich opvol-gentlijk van al de hellingen meester maakt maar er niet in gelukt te eind-overwinnen. Daar de vrede in de tegen-woordige cmstandigheden niet moge-lij < is dient elke Duitsch welgelukken enkel orn den vrede te verrrageD. Zekere vojkeren van Oostenrijk weten dit.Het zijn deze die niets veriicht hebben tijdens de overwinning van Car-poretto.De vijand zal dus verliezen ondarks zijne overweldigingen omdat hij ej niet in geîukken zal de eindbeslissicg te be-komen.De Brilsche vloot is meester over de zee aangezien zij het verkeer belet der duitsehe handelsschepen. De vijand heeft ailes in 't werk ge-steld ten einde dit voordeel te vernieli-tigefi door middel van zijne onderzee-schepen. Zoolang hij niet geheel en al ons bevoorradingsmiddels zal afgeslc-ten h> bben zullen -wij de zekerheïd behouden van te overwinnen. Indien het Duitsch bestuur er zich op toege-legd had zijne vloot te ontwikkelen gelijk het zijn leger verzorgd heeft ; indienhet bij machte was cte eskaclers van Beath te vernietigen, zou zoader twijfel zijne overwinning verzekerd zijn. Het is daartoe dat zijne groote oor-logschepen dienen waarvan men zoo veel kwaad gesproken heeft : hunne tegenwoordigheid alleen belet de Duit-schers in de onzijdige landen de hon-der.i duizenden Duitschers te i.aan lialen die er thans nog vertoeven. Wat meer is, voorname grondstoffen waar-aan de Keizereijken nu gebrek lijden, zouden naar het « MicteiEuropa » stroo-men indien von Sheer ov?r het vrij ge-bruik der zeeër» kon beschikken. (Vervolgt) Het feit dat Trotsky niet naar Mos-kowa gaat en de ofiîcieele « Pravda » ongustige inlichtingen op zijne rekening afkondigt, wordt algemeen aanzien als eene vererging der mistoestanden die in de regeering heerschen. De dagbladen gunstig aan Lenine,die de ongustige invloedcn door de ontrui-ming vau Petrograd op de menigte vreezen, verzekeren dat dit vertrek ge-beurd is om aan de duitschers aile re-dens om Petrograd te bezetten te ont-nemen.De ontruiming van Petrograd is geeirjdigd Pe;trograd 15 maart. Het officieel bericht meldt dat de ont-ruiming vaa Petrograd volledig is en te beginnen van vaisdaag geen enkel inwoner de stad mag verlaten. Te diën gevolge is aile treinverkeer afgeschaft zelfs den plaatseiijken dienst. ln het vervolg, zal de officieele naam der regeering van Petrograd zijn als volgt : '' Raad der Kommissarissen der gemeente Petrograd. ,, De Raad heeft do toelating verleend aan de burgers-blacîen opsiieuw te verschijnen, toelating sinds het duitsehe oflvnsief opge-schorst.De bezetting vaa gansch de streek van Batoum door de turken is beves-tigd.ZcSfmaord des heveîhebbers der haven vâp Yiadisvestock Petrograd 15 maart. De beveïhebber der haven van Viadi-vosiock, generarl Dumbadze, heeft zich gpzelfinoord. ; laaimachienen SINGER" | verkrijgbaai1 b!j P. HOREMJ, Veursc

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods