Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

450 0
11 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mw28912m2j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I)erd© ja&rg&ng; - 1—r——. ,-,—| —-^TfTan-lgTB r 646 "f'djii : g5 Dik-itr i a tfftrasiiupi iyiT Zo&àag il Fdbraari 1917. ONS VADERLAND • #*. TKLtttfiPEVÏE>KIIYIUE =iui*,»s«rw«s*.i.ft, **, DE PttN&ft: *SteS»iisi ' < F»-wnk«>sîB » 9λ s*** **> Vie» CAÔM& iWKTEL I î. BMECKELAIHUT, rue Mariai, 17, CALJU». rtECHT DÛOR, VRiJ EN VHANK ♦ -a *• ♦ VOOR GOD 5 M VOLK EN LâlMD I ABOMMEMICHTEli *•'1!^ Framkrijk Ëtageiaiwa w flallktii «.50 p. pmr ih«»bë IJMI «r. p«r mm** S. 70 fr. par mani 400 fr par trimaatar 5.00 Ir. par irimaatar 5.00 lr. par triai «*•* ccfcrijit \m il- héîi»>, &% r«« ti, Dmmit %» U| ai «kji *•** «Sfcfcûâ «U«fc. Brieven uit Holland IV. Een nieuwe correspondent duikt plot-selings op, Vlamingen,ongevraagd, maar naar hij hoopt, niet onwelkom en zoo gij hem even gaarne ontvangt als hij zich aanbiedt, san deze nieuwe band met Noord-N ederlaudvoor beide zrij den vruch-ten af^erpen. Een dtng wil hij u van zich zelf mee-deel^n, e wel dat hij «oonachtig is te Utrecht, zoo ongeveer dus in 't midden van Nederland, vanwaar hij veel kan be-spieden en uitvorschen wat voor u van b&Wng kan zijn te weten. Oorlogsoieuws-jes moet ge niet van hem verwachten ; zijne neutrale positie zal er hem reeds van vrijstellen te mo*ten meedoen aan den oorlog, 't /.ij slechts oo« op p*pi-r en weliicdt zuilen zijn bijdragen juist daardoor u d*s te aaugenamer zijn, daar zij u een voorspelling kunnen zijn in hun toon en stemming van den vrede, die komt, en naar T*aar aile partijen reikhal-zend uitzien. Als u v correspondent zich verbergt ach?er den schuilnaam « Nederlander », wijdt dit dan aàn de aarzeling, waar-meda hij voor den fcring u*er lezers treedt, aan den maagdelijken schroom, die hem, niet gewoon aan het schrijven in eenig courant, bezielt, nu hij zich ?aat wanen op dit glibberig terrein. Wie ^eet, voigt lat«reen tijdjwaarop het mas-1 er kan vallen ! 't Kan niet ander? of onze gedachten d*'al« van zelf terug, naar den tijd, die ii dezen oorlog Bsdgen en N«derlanders n )oit eens nader mat elkaar in aanraking b. achf,, den tijd gedurende en na het bêla g van Antwerpsn, toen gioote drorn-mm vluchtelii>g*în van ailes beroofd, Ze sland enNoord-Brabant binnenstroom-dea en duizende soldaten hier moesten wi rden geinterneerd. Welnu, in mijn ee sten bri f «il ik u dan wat van die lie innfârings^aardige dagen vertellen. j loa -«ij hier in Noord-Nederland mfet u ! ieeles?f<ien in dien schrikkelijken tijd, >e io-f ik u niet te vartellen, to*n tôt iîiden in mijn vaderlaod het gedrun ■ e oord werd der kaooanen van Aot-ver-> e î en de eigen internationale stelling a î het laud in zoo groot gevaar was. 1 v. ee diagen toch werden tosn gevreesd, zj >wel een scoending van de Nederland-sc ie grtsozen door Duitschland als ten ^.Oçjing door fiageland om langs du Schel-cu iroepen t^ dosn land®n tôt ontzet der y 3 '.ting. ils gij nagaat, hoa dicht soramige der h t*erp8cne forten Jiggen bij de greuzen v a Neaerlaad scheen da Kans op een, w jlficht niet eens als zoodanig bedoelde o erschreiding onzer grenzen zeer groot, î rwijl het aan den anderen kant voor E ngelacd verleidelijk kon schijnen met e eus teprobaeren of deze kortste verbin-• ing met Ant^erpen oo'i niet de beste on blijken te zijn. Toein althans op een bepaald oogen-< lik hier t« lande b«kend werd, dat Chur-c faill in Antwerpen w«s ge^eest, heeft j lenigeea zich met ernst afgevraagd of » et wel mog lijk «as dat we toen niet in en oorlog zou ien worden meegesleept. s en afloop d«r gebeurtenissen zelf kent ij. Gode zij danic, werden de vreeselij^e t erwachtingen niet vervwld en was Me-<srland in staat in de dagen die k «amen ich geheel te wijden aan de barmhartig-eid* die werd iugeroepen. 't Zijn onver-etelij'ce dagen geweest, die daar in de uidelijke provincien van Nederland be-eefd e doorgemaa^tzijo, toen die bijna .nafziecbare stroom van vluchtelingen egon te kom^n, die maar niet wilde i digen. Ik 2al me niet wag«n aan een ogiisg tôt b-sc^rijnng van de toen ge-eaen ellende Gij allen weet, dat de sta-ions volgepropt waren met slapende aenscheo, zelfét de marktpleinen van 'erschillande steden, de bosschen en de oomen der wegen, lag^n overvuld met le ramp^allge slachtoffers van den oorlog 't Was ellende en nood en dood in ecote g«daante ! Maar ook voor de be^oners en de re-geeriijg van Nederland was de taak niet gemakkelijk. Wat er aan de levensmid-dels'n in de iorpen en steden bi] de grens aanwezig was, was in korten tijd opae-ceerd. Op zulk een menschenmsssa had ' niemand kunnenrekwnen. 't Oothr^k dan ook weldra aan het allernoodigste. Merkwaardig spoedig is dat ailes in or-àa gekomen- De org&niseerende hand 3 van de overheid wist geholpen en krach-tig geholpen door particulieren, weldra de groote lijnen te trekken, waarlangs men zich gi g voortbawegen. In aile groo-t ra en kleinere piaats«n ontstonden oo-mités en werd omgezien naar publieke en andere gebouwen, die gebeïigd Kon-den worden om, zij het ook tijdelijfc, vele menschen te bergen en te voeden. Waar geen kegstaande gebou«>en of marKthallen waren, werden scbolen tij-delijk ontruimd, kortom ailes was aan 't werk De centrale commissie schikte de vluchteiingen en zond hen met » xtra-trsinen naar de plaats huaner voorloo-pige bestemming, waar zij werden ont-vangen en bedeeld, toteenkalmeroogen-bliK zou zijn gekomen en men tôt eene deflnitieve regelingzou kunnen overgaan. Dit ailes lijkt nu heel gemakkelijk 't is met weinige woorden gezegd, maar het duurde natuurlij^eenige dagen voor men zoo ver was. M^rfcwaardig was de stem-ming onder het Nederlandsche volk zelf en het geschrijf in de dagbladen was al niet beter ! Het aantal automobielen met brood, levensmiddelen, klesren, enz ge-laden, dat naar de zuidelijke provincien is gegaan om hulp te brengen is onge-loofiijk groot geweest ; ieder wilde wat doen, maar er kwamen evenveel be- en veroordeelaars van den toestand en de genomen maatregelen terug, als er wsi-meenende w*fido«n«rs waren uitg^trok-ken. Man vond da^r een verschrikfelij-ken toestand, een schijnbaar hopelooze versvarring en den oppervlakkige beoor-daelaar, die alleen maar brood en goe-dsaren kwam brengen kekhet of er niets gedaan werd. Toch was het tegendeel waarf doch de steeds opnieuw aanstroomende massa ongelukkigen vulden telkens weer de plekfeen die. men had gemeend ruim te hebben gemaakt. En zoo kwamen allerlei klachten in de dagbladen over slechle organisatie enz. enz. Geloof mij, dat menigeen, die uit-trok om dekeius uit te deelen, in zijn hart van verlangen brandde om daar in 't zuiden lakens te gaan uitdwelen I (ge be-grijpt de woordsoeling?) Da raad en ook soms da daad van de particulieren, die uit eigen beweging ingrepen; kruisten hier en daar de maatrageUn van de over-h -id en zoo leek het erger dan het was. 't Publiek hier was het hoofd kwijt enten slotte kon men dat oo's niet zoo erg euvel duiden aan menschen die alleen ma.ir luisteren naar de spraak van het hart ! Niet aile organen kunnen tegelijk fcrach-tig werken ! Eerst totn de vluchteiingen over de steden en dorpen van het land waren verdeeld, kon men den toestand over-zien, konden leden van één gezin, die in vfcrschillende plaatsen waren onderge-bracht, aan elkander^orden terugegeven en kon van elkaar worden gescheiden wat niet wel samenglng. Thans zijn de Balgische vluchteiingen zooveel mogelijk in een paar speciaal voor hen opgerichte dorpen ondergabracht, niet ver va ; de plakken waar de gainterneerde soldaten zich bavinden, zoodat de scheiding voor da g^huwde lieden zoo zacht mogelijk is gemaakt. Ook met de geinterneerde soldaten was feet niet mogelijk terstond de blijvende maatregelen te treffen : in 't eerst werden zij gebracht waar plaats was voor hen tôt een karap zou zijn opgericht, dat aan de verelschten voldeed. Aandoenlijk was het de ge^eldige trei-nen te zien aan»-omen, geheel gevuld mat gevlucbte burgars, die hadden weg-genomen wat ze nog hadden kunnen red-den, maar zeker niet minder belangstel-ling wekten de Belgische soldaten, die, aan de gevecbten bij Ant «erpen ontko-men, op neutraal gebied zich hadden moeten bsrgen. De gaweldige hoeveelhsden boterham-men, dranken en sigaren, die hier te Utrecht zijn uitgereikt, waren nog nau-weiijks voldoende : de Utrechtsche stu-denten zaten tôt laat in den nacht brood te snijden en te smeran, om ee^igzins te voorzien in de behoeften. De toegang tôt de perrons was voor het publiek gasloten om het werk van«de comités te vergem*kkelijken, het was heusch wel noodtg; buiten de statiors stonden massas menschen opeengepakt. Waar in zoo korten tijd zoo gaweldig veel kleeren, dekens, enz. enz. vandaan kwamen, niemand kan het zeggen, maar een feit is het, dat iedere huisvrouw hier te lande haar voorraad nazag en met ruime hand schonk. 't Waren voor het Nederlandsche volk de schoonste, de mooista dagen van de-z*n oorlog, dagen van onverdeeld en on-berekenend zich geven, waarin het zui-ver menschelijke, het goede die den mensch zoo geheel naar buiten kwam, waarin soms niet veel werd nagedacht, maar veel gedaan. Ik galoofniet dat vele Nederlanders in die dagen in rust gable-ven zijn. Er was één mensch slechts te helpen en te steunen. Later ging veel van dat mooi natuurlijker wijze weg, maar wie het mede heeft doorgewerkt, kan het nooit vergeten, 't was een tijd van zelf-opoffering.Y«rbaeld u, dat in die dagen, ons land nog bovendien in de vijand«lijkheden betrokken was geworden I Juist in die weken zou de strijd gewoed hebban, die overgevuld waren met duizenden vlucht-telingen ! Nog moeten wij de Voorzienig-heid danfcbaar zijn dat die ramp er nog niet is bijgekom în. 't Was al erggenoeg. Er zijn in die tijden vele photo's genomen, maar ze zijn moeilijk te krijgen. ... Wellicht gelukt het nog er eenige u toe te zenden. Interressant is 't bijv. de markt van B»rgen-op-Zoom, rogwel geheel gevuld te zien met fornuûen, waarop in open lucht eten voor de vluchteiingen gekookt werd. Gij begrijpt dat zoo iet» noodig was ! Die eerste tijd was zwaar, maar mede-lijden en manschenlitfda maakte het licht en in die d;<gen he**ft men l<»eren inzien dat ten s'otte de menschheid één is en dat niets zoo bindt als het lijden, ons aller gemeenschappelijk deel Wat een veerkracbt bezit de mensch ; hoevelen hebben zich thacs weer her-steld van wat toen is doorgemaakt. Het Belgisch volk komt ook deze beproeving te boven en zal tôt nieuwen bloei komen als maar eenmaal weer het koesterend 2onnetje van den vrede het lieflijk land bestraalt, leven wekkend, warmte ge-vend, op«ekkend tôt werken en streven, stralend de geestkracbt ! Houdt moed, Vlamingen, de schoone tijd komt i NEDERLANDER. Tôt binnen kort ! » ~ De econcmische toestand in Duitschland | i «le mo«iliî^k«deN Amsterdam 7 Peb. — Van de grens aan de « Tijd » : Talrijke inwoners van Dusseldorf verklsren I dat het voadsel stoeds schaarscher wordt e& j ▼an mindere hoedanigheid. De honger ver- ; plicht hen naar Holland te vluchten. Het ' broodratitsoen is op 300 gr. per dag gesteld, j het wekelijksch ractaoen van boter en ^et op 50 i?r. Seiieit de »orst, die h*t 'erroer «tin ^aard ppeien bel» mmert, eten de iuwo era aog jjekookte rspes zooder vleesch of »et. In de laatsie wesen was hat vlseschrantsoen op 50 gr. p r <ias? gesteld. E«n der vluchiellngen verhaalde dat geen eakel Duitscher nog voldoende voedsel ont-vatgt.Zurich 7 Feb. — Het *erkeer p«r ijzerweg vermindert > ag m?er en meer bij gebrek aan persoceel en nutenaal. %?«rl»««K vwj6i HoSiasder Londen 7 Feb. — De «Times » be*at een onderhoud van zijn carrespoDdent met een Hollâr.dscbe hflndelaar, die ia Duitschland gerfiisd heeft en aïs Duiischgezind doorgaat. De Hollander moest bekecnen dat de eco-nomische toestand in Duitschland buitenge-woon slechi Is. Het is om zeggens oamo^elijk in de spijshuizen nog voadsel te bekomen. Ds gezinnen leven rosr enkel in keukecs waar het tech gewoorlijk warm ia. Sprekende over de boudirg vtn Amerika, zejt hij dat de DuitseSa dsRbladen den toestand ln een valsch daglichî afsebilderen. Huane hoo*eerdige onverscbilligheid is door de overheden voorfes#hreven. De enkele dagbladen die de waarheld schrijven, worden aan . de grens tegengehouden. î Een dagblad meldde zaterdsg dat de Hol-laiîdsche regeetlng aan hare onderda^en tusschen 16 en 45 iaren verboden h*d het land te verlaten. Er octstond een eehte pawlek. Eèce geiamentiijke werkir g der onz jdigen, en »ooral van Hoilasd, zou de bevoiki 'g zeer octstellen. De Hollsnder ze^de »e»d4-rs dat het Duiische voik wel niet Irtterlijk st^rft wib honger maar dat de toestand zeer bedenkelijk is. Hij is overtuigd dat ds Duitschers ap zee hunne bedreiging zuilen uitvoeren. - Na da afbrask der b -trskki gtn De Amerika RBscfee Senaat keurl de «fbraak goetl Parijs I Feb. — Een snelbericht ult Washington seim dat de Senaat met 7I ftemmen tegen vljf de afbraak met Buitscnland heeft goectgekeurd. b^rvidt sieh toi d* u oorlog Washington 7 Feb. — Wij hebben reeds gezegd dai eenige wetten bctrekkclijk de lands »erdediging g^temd werden. Oader de wets*«->rstelien heefc men een crediet "an i.tçO 000 dollars *oor mitrailleuzen, 1 000 000 voor kar onren en nsunitics, 500000c voor de bewipening der acbepen eD,7 m 000 dollars voor mutiities. Admiraal Peary heeft de ocmiddelijke ver^aardi^ini? gcraagd van 2.500 w*tervliegtuigett. De«e kuuner. binnen é maandeu geéindigd z>Jn en het dubbel in een jaar. Men schat dat i7.ooo fabriefeen on^iddelijk voor den oorlog zull«n werken. For , diezoo-veel poglngen gedaan heeft ten voordeele van den vrede, oeze leZers zuilen het zich h rir~-neren, verklaart dat hij per dag 1.000 onder-zeeërs van 20 Toet lengte, die door één man kunnen bestuurd worden, kan opaouwen. Deze onderîettrs zouden rau gelijk model zijn en in beweging gebracht Worden door eenen motor gelijk aan deze waarvan hij zich bedient *oor de fabricatie van autos. We muisïtieff* b^iekesi» Washingtoa 7 Feb. — M. Wilsoa h«tft een onderhoud gehad met den minister van zee-wezen. De vergrooting van de arseritlenen scheepswer»en zuilen aan het coDg es onder-worpen worden. Verscheidene b»sissen van onderzeeërs ïullen opgericht worden op de kusten van den Adan ischen Oceaan ec de golf van Mexico. New-York 7 Feb, — Tairijke eigeraars *an groote fatirieken stellen hunne werkbuizen ten dienste van de regeering. New-Yosk 7 Feb, — De eigenaars van auto» booten hebben een patrouilleerskorps loge-richt op de rivierên, dat dag en nacht Zal werken. Vrijwilligers stroomen toe ten allen kanie. In garsch het land blljven de leger-en miiitledepoi.s open. Rttod Kraia N-iw York y Feb — Het Rcod Kruis seint dat het 10 §00 gent.e&hetrtn 7.000 zieken-dienster» mobilipec-rt. Ileï antwoord van ë&ra*JIie » Rio-ae J neiro 9 Feb. — Het antwoord van Brizilie aan Duùschland protes eert tegen de uitbreidicg van den blocu?. Her aanziet Duitschland als versntwoordelijk voor de gevolgen zijner bedreigirgen op zee. IVaar d«B£ 008*1©$ New-York 5 Jan. — Berichten uit Washington Zfggen dat de bevoegde middens zich met veel voorbehoud uitdrukken, maar dat men aile maatregelen neemt voor een mogelijken OOrlcg. Het a gemeen gevoelen is dat niemard meer de o uwikkejing der gebeurienissen kan tegen houden. E«#e »ieu«e reekt «ltehieffors Ds sloep « Rup-rt», de S gejsche steom-schepen « Vedamore » en a Saxonian ». de Russische goele « Bacepurjîr g » on de Ame-rikaaj schs a Charles Ksjiutl » werden tôt zinken gebracht.i J -, De Eigrtlscfte en Noor-che stoomsch«,pen .« Turi o » en « Santjelo » we den vemield. Het E igelsch stocmschip « H llstaidt^» werd in den gioad gebôord. De kap^tein die onfs;heept is, verklaart <1at de bcmaSfimg in eane sloep achter gelaten Werd. Het Engelsch stoomscoip « Daunt> werd Tercield. Zes leden op aj zijn o tsche^pt. De Engelsche s oomscl5fppn, « Royee » en « Castle » werden getorpllleerd. v Gh is'iania 9 Feb. — De Noorsche sréllera « Thor II », a Sohgdal # en « W»sdale » en de stoomschepen t Rigel » en « Hansick » werden «ernield. ' < iSe koopvaardii«e^«jteB gewapead Washington 6 Feb. — Ten ge*»lge van een onderhoud tuaseken M Wilson en den minister van zee*c en, werd er beslo en de koop*aardi]schepen toe ielaten met kanonnen voorzien te zijn. Pe pak»thooi 1 Cal»f«p*i« 1 %ermi«l«2l Lond 11 Feb. — seint dat de Engelsche pakutboot « Cslifurni» » met eene be-manning van 188 leden en reizlgers in den grond geboord wérd. Men vrtfest dat er 41 slachioffers zijn waar-oeder matrozen ers IS réizigers. Er was een Amerikaan aan boord, maar hij werd gered. ièas onderzteftr werd te I«at opgemerkt Londen 8 Feb. — De « Çalifornia » was gewapecd maar hij had geen ti.d van zijne kanonnen geb uik te maben daar de onder-ïeeër niet opgtmerkt werd voor de c*uleering. D« kcpUck bl. tf de la&tafe «an boord De « Cslifornia » werd getroffen zonder vetwittiging. De kapiteiu ble«f aan boord tôt dai het gezonken was Da oyerlevecden werden door sloepen gered. Klei»@ aaukoidiglngen ■an I frank voor ■ ravala Gebcorte- buweliik-enovPrllJdcnsaauMondlgingca. Afve teert in ons blsd, hw bîad, vksmschs "ïtt^likeîinsen en «oldatsn » •» 4» O» t 4» »<■ •» >« |l It tt -t* -tt- "tt -f S*kr»tsricat S» K.V.O. Gij allen, verstandlge Viaam<cbe vakmarnen, die op de vonrWnle ïljçfvraagt de NIEUWE VAK-BOEKENLJJST op het Sekretariaat der Hoogstu-dentenwerilsg S K.V H College, Veurne. | Beloiisch l«gei*b«piehl f | Le Hst»re, 9 Febr. — Bedrijvighsid d%r rondes op het Belgisch fro>~t. | Van weerzijden op verscheidor e puiton hevig bombsrdemeht vooral ten Z. vtn i [ Nieuwpoort. * 1 PapijB 0 Febr. 15 n. ? f Ten O. van de H/lias is aan vijaidiga zanval mislukt in do st"eek van Vnux-les-Pala' | f moise. Artilhriestrijd in Woevre. In de Vogeezen wdrd een du tsc^e post verrast. Papija. 9 Febr , 3Su. , Ten O. van Verdun is ean kle'me a*r vsl goed ielukt. . . I Onze bnttarijan beschoten de vijandige stelhngen op den heuvel 304. Een munitie-[ dépôt is gesprorgen. ^ f Enpetaeh lefuerbaHcM } Londen, 9 Febr. — K'e/ne aarvallen werden u>tge>vorrd ten O. Vermeilles en ten T Z-0 van Yporen. Een groot aa*ial abns werdw vernield. Er bleven pevareenen in ] » o^ze mgcht. De vîjaid tr^chtte ra e$n hevig bombardement onze lijnen te bereiken » (en Z. van Armentiors Hij *-erd *chteruit gesfagen, | Gf durer de d« laatstf. 2k vrer misken w // 37 gevatngénen. [ Wij veroorraakten nog verscheidene ontploffmgen m de duitsehe lijnen. % J é

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods