Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

463 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk17j87/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— — — -— ---"6" ^wj vssaiv 8l!CH[lRS : J. BaacUbidl M â. Ternes 4« BeïgISCfa dâ.gblâd Y8FSCfa.l] 11611(16 0Ï3 &] dô dagBll der week «fr> i?rf81 se Sshcar : J.J BAECKELANBT 1 J ï » ' 'v' SI, r>* Rsuïs, CALAIS ESfSCHRIJVIN&Elff I Pw œ&aad Belgie^^S Frttbki*iik EagelaBâ^oISsod Sc5© K'-ta' Îriineeteî- » &.1Ï& » 6.50 » 4©.-S® RECHT DOCK, VRU ES VRAM VOOR GOB EH VOLK EN LANO a6Bii:tin;ua!Kiin, rcisuwa i~n simau» nkuvi, et sn Rua ohintillv, v» L^CBRUVm»Ë^ VOOB 80Ï.UAY8M week 4*y tilafcell) ©.35 Sli!l IKtCHUJVINatH BUNIN Mif UINtriNtU Ç»»B" Ïâiliisansï SaCÏO 11 ® KUKMJM IMCKNO *AN(HVMMe KM MilLUBS arane hmmiub s.»<u> i4H hithljdi «omh sizondin tb wmhn hm ï«ir5«TOTWïîa^3Cw«Bi*^^T^«w«r«i»wa»ac=Bw «SBMan ^agryaun^j.tana—BMM—Bwaa—^———— HOOGERE STANDEN EN VLAAMSOHE BEWEGING ^■►evyTjïvr,>v«-"*~4G«tfK3toe -*&c +f*et '. *- "*W> ^-H« Yergis ik mij ? Zal ik hier mets anders ulteefczetten, dan wat reeds vroeger honderdmaal en veel betsr is gezegd gworden ? Breng ik inder-daad een nieuwe g dacht.e ? Io ails geval, zelfs al zou ik slechis duisen-den napraten, in do vraag die on s Eal bszighouden, moet zoo ontelbaar dikwijls hetzslfde herhaald alvorens er bij velen ists van doordringt, dat hit weikluig geen kwaad kan nog eens op '£ zelfdé aambeeld te slaan. We sullen dan maar mstwat zek r overal nu bskande algamesnfceden begincec. Wij hëbbsn het over de Viaamsche kwïstie en de plieht der hcorgera standen in Vlaamsch-B 1-£is da&rlegecover. Het valt niet ta loochenen, dat onze viaamsche stam, in sijn ake-meenheid, tegano/er andere vo!ks~ stamman zeer ten achter staat. D-iar is ni^mas'd die oit loochénd, eu onzs franskiijons kunnen siechts even iroo dik'wjjls dit fait bevestigen, tal-k«ïis zij ons uiîschelden voor iom-pe, piompa, grova Vlamingen. Het is ons altijd pijnlijk daàraan te der; kan en zulk een bakentenis ie ffioeten afieggen. Wij wetaa hee rijk, ho s krachtig ons ras kan zijn op gslijk welk gebied van 's man-sehen bedrijvigheid. Biikkeo wij terug in onze geschudanis, zoo ïian Vij met verwondering hoa deze op m-est weisprékanda wijse, p'ett voor al de hesrlij khaid, waartos ons r?« zich ontplooian kon op sociaal, ( Gonomisoh, wôtenschappelijk terrain, op aile gebiadsn der ku-st, zooiaog net zicii eige»m?chlig heeft: mo^en ontwikkeîen. VVij z'jn, w3; durven het zeggen, ©en der vesUij-digst-begaaMe rassen van Eur.^pa ; en de gescbiedenis van Vlaatderea bshoort ailQszins tôt ds scboonste, oia wij kennen. Helaas ! e1 die energieën van ons ras zîjn te ioor gegaan, of althans 1 ingisluimerd, wat op hetzelfde uit-komt : immers saderi de 10 3 eeuw is Bslgis gfeweegt bat slagveld van ! Earopa ; en sedert de Fransche Ra-voluiie voornaaiêtijk heeft een 1 vreemda ihvloed zich zoo doea get-<. cn bij ons, dat a'Ie pogingen tôt < zalfoEtwikk«ling verstikt zijn gs- 1 wordets. ] En de reden hiervars ? Ma . beefc ^ hanr rseds zoo dikwijls- vermeld ; s rr-aar *ij is het uitgangspunt van aUa beschoawingen over de Viàam- , sche beweging 1 Eanvoadig deze : j omdat er ia Vlaamsch-België een j diepe kloof bestaat tnsscben de lei- r d^nda en de gdeide standen, Dâ , raensch is een maatschsppelijk w£- É zen, dat >oor zijn groei en sijn o^t- c wik^eliiîg afhaDgt, veejzijdig en we- f derkeerîg, van Kijne oBigeving, in j; 't bijzonder van zijn voiksstsm. Ont- r wikkelirtg komt voor rt grootste ge-d-selta ex auditu uit het gehoor ; zij \ verzandt noodzakelijk, zoodra dit c gehonr onmogelijk wordt ; zoodra r ieidiiïg en voorliehtirjg, aanmoedi- j gin g en waardeering ontbreken. Zoo- c «Ira de eenheid in de samenwerking v verelapt of vervalt, soodra de s chat- £ ten der ervaring van eigsa en j vrasmde stammen, van gçhael de v manschelijke maatschappij niet v œeer kunnen meegedeeld. w:-rdsn de massa van ean volk, is dit j voik îen o derg -ï'g gedoemd. Ea dit n is atuurijjk hetgeval, waar de lei- v «tonde &tanden een taal, de geleide ^ een aodere spreken. e Te sterkar die samenw-rrking van d allô stande;.' is, te krachtiger zich V dit volk 00k ontplooien kan. Wie n dit beûtljpt, ziet 00k aidra in, w .lk d een voornaine roi de taaleéaheii g speelt ia de culturoela ontwikkalir;g n v^n een natunrlijke maatschappij d als een ras. s Vùorzeker, en we kunnen het aie! genoeg herhalen omdùt er nog aïtijd zonvelen zijn die het niet willgn be-grijpen, de Vjaamsche bewegiag is gesn loutere taalstrifd. Ware zij dit siechts, dan ware zij nog eene hoo^st esrbiedwaardige zîâk, voor wie het de moeite waard is te sîrijien. Want do îaal behoort evsnals de vadergrond tôt do eerste voorwer-pen ouze r rtatuurlijke vereering en liefde. Maar dan zou Jen &r nog niet de gevolgea uit aau te halen zijn, waarop wij hier willen wij îen, dit beken ik ten minstè volgaarns. Da Vlaarosche beweging dus stelt zich niet tôt doel alleen eerbi$d en et ksnr.ing ; f te dwingen voor onze taal. Haar dosl moet zija : door de bevestigiag van taal-éénheid heen f ' strevsn om di abîidiga ontwik-keling van het Vlaamscse ras op geîijk w.>lk gebied der bssehaving diogelijk ta makea. DU îa^tste is haar opperste doeï ; maar daartoa is eei Roofl-ereischca, een alies-zins rjoo jz'kelijkQ oarwaarde: taal-éé-ihfid ia Vlaamsch-België. Mau merke wel op, hoa vér-dra-'*aud dit priaciep is : taal éénbeid. Daar zija er, do in de Vlaauafcchs bewagiûg nog altijd ijfets zien. dan : kwesfie om wat voldoecing ta schen-kaa a-ns eenige hesthoofien, die wat kittaloorig ?ija ; kw.s'ia om soovele B.lgen niet te z^er te krenken ia een ovari-;gans lofwaardig gevoel : genegen-s h4.i voor hua moedertaal ; kwsstie om w t democrati^h te doen on 't vçlk nist geheel te verwaarloown ; kwestia o n wat rumoerige massa's ta pa?ien en in bôdwang te houden. J D.aar zij i er die meeaen zasr via-- m s ch gezind te zij ^, soo ze en-kele beschikungan tan voorJeel^ van het Viasmsch voorstaan en ver-deii^en \ wanneer zij zich 00k ge-waardi,;en volksjorgsns ia hat tlàam ch. hoe o/ibehoipan ook, foe te spre-ksn. N3sn, het doJ dar Vlaamsïhe beweging moet z'j in een nabija of ViTie to kjrnst, hft hêrstel dsr taal-éénh-: i?l o/er heal Vlaamsch-Bslgië, ten eiade daar.-oor de kloof toa te haie;?, dis den krachligen opblosi vaa hsslors vlaamscho ras ia ba-schavingsopzicht verhind^rt. Welnu, om dis taalééaheil te bs-yorderen, zullan de hoogera sîanden in Vlaamsch-België ve£l, zaer veel mosten tan offer brengen. Laat hen niet zsggen : « Taahéênheii? maar waarom dan niet het Fransch tôt algameene taal verheven ? • - Wel, dit zou ia elia geval bèfer zij r», daâ de twagshchtigheii die wij nu heb-beu. Maar: de gescbiedeci'-î hseft, na zooveh1 °euwen pogiogen om Vlaamsch Bjlc:'ê te verfranschen, bewazen, dat dit niât kan. Hat ware overigens ongeraadzaam, want, wat m&n 0 k deake over de noodzake-lijkheii van een eigen taal tôt de oatwikkeliog van esn volk (en ik voor mij ben van du noodzakelijk-heid ni ;t zeer OYertuigd) zeker is hat, in alla gavai, dat esn eigan taal veal, oneindig veel beter dan eigen volk'saard haadbaaft en dat esn volksstam zich de s te rijker en veslzijdiger o dwilckeït aaarmata die ontwikk^ling gebsuri t'olgens da lijaen vasi zija eigen alias gsfhandhaafd^a aard, van siin Bigen parsoonlijiheid. O/erigeris, ia ov«?rgroote meerderhfid van Vlaamsch- ielgië is viaamsch en bij-a een helft k>nt slecbfs uifsluitend iî Ual, Zoo nu tôt dea caituraclea >ro i van een vo'k taal-éénheid aoodzaïelijk is, dan is het al ta dni-ielijk, dst dia ééahaid moet tôt itand gabrac'at worden door toena- deriug en versaisiting ia de alge-meenh- id van de min Java, elementen, met de overgroota maer-derheid, dia bovendien het eigea volkskarakter heeft bawaard. ^ Laat dus dia hoogere standen ia VlaaSftsch-B'Jgië ■ iat zeggen : « Taal-éénliidd? dat dan de standsn oprij'an tôt bij ons! » N en; «Ta&l-éénheii ? dat de la géra standen zou-den oprijz?n tôt ons f'ra sch is on-mogalijk en ook niet gsraadz&am. Daarom rnooten wij neerdalen toî hun Vl&amsch, om hat ta vêredelen, en om daardoor dia standen ta voa-ren tôt den vollan opbloei van al da krach ten van hua rijk ras. » D srin ligt nu voor da hoogere standen, ik zeg niât alleen een groot werk van social} liefia tegsaover hua volk, masr, n ar mij a meeniag, en dit wilda ik juist hier bBtooaen, eea gropte soci da plieht. Dis plicht moeten wij hua vo ïrtduraad voor oogen laggan, en mijns durtksns do: t men het niet gan leg. Tôt het besif van die plicht moatan wij hen door redeneeris^g en overtmging vooral trachten te voaran. Ean ras hseft hat recht tôt zelf-ontwikkeling : wia duift dat Ioocha-nen ? wie, nu bijzonder in dezen tijd van democraiio ? die zelfontwikka-liflg is voor bat viaamsche ras on-mogelijk zoader taal-ééahaid. Dia taal-éénheid kan niet ber- ikt, zoo niet de hoogere staudenafstand doen van hunaa priviligiëa en neerdalen tôt de taal van hat volk. Daarom is dit voor da hoogsre standen .in vlaamsch B^-lgiê indsrdaad een so-ciala plicht, waarean siechts hoogera var.plichtingan han kuonen ont-slaan : welka hoogera verplichtingan wij met den bssten wil ter waréld niet vermogan in te tiaa. Dat het nslaven van dia plicht voor hen zware opofferingen meebrengt, zij *> wij or..s wel bewust. Maar wij v ragea hua nu nog, taa bats van de sociaîs ontwikkelicg van ^oovela duizandan, ja tnillioanen hunner! Jand- en rasgenootan, zich dia op-offeriogen te getroostea. Wij weten 1 ook, dat velen onder han zich rog soo s'erk tegan de vlaarnscha beweging kanten, juist omdat zij anders, va» die voorreclvoi, als b.v. aan-: zian, invloid, ea alla tijdelijlca wel-vaart, die daarmee samsngaat, zou- ) den moaten afzi^n. Maar laat hen | niet wac'otan, tôt hua dia zullen ont- ; nome i worden, door den drapg derl viaamsche démocratie, j ka-it hen ook ni-1 ta zeer vfessen : i wact andere voorrechten zullen hun I iuruitne mate toegsworpan wordsn; J en zij zullan in alla geval, in hun eer ea gsweten, «ich mogen de bekente-Dis aflegga'), dat zij eea zwar-a plicht togeaover hua voik hebben wetsn te volbrangen. Zoo suUen zij ook, inderdaad, ineewarken tôt da ware grootheid van Balgië- Want die grootheid ver-eischt de volledigsta zelfstandiga ontwiiîkeling van beide rassen ôp zij 1 bodem. De beste wijza van iemand uic vkamsch Beîgië oœ zich werk J.ijk vaderlander te toonen, is tijn eigen persoonlijko belangen te -kunnen achteruitzetten, oai ta den-ken voornamelijk aan wat het volk, waart08 hij heboort, voor sijn bloei an w( 1 '/j a vergt. Jac. VAN M PARLANT; STÂRKADD wordt opgevoerd le Siôogsladc op 31 JUU, I, 2 en 3 AUGUSTES Te De Par.ne den 5, 6, 7 ez C AUGUSTUS Te Vinckcm den II, 12, 13 en 14 AUCU8TUS HULLEBROECK KOMT 1 KaahZi&njV+glfr.sVWvww Het goede nieuws komt Qns toe dat Ilullebroecfc de toelating zou krijgen een omreis te doen op 't front. Nog een wvinig geduld. De noodige tijd om de reisschikkin-gen le nemen, en een hartelijke ont-vangst voor te bereiden. Leve Hullebroeck. Leve onze gevierde kunstzanger. De Viaamsche Bdgen te Ste-Mresse Telegram aan Z. M. den Koning Te Ste-Adressa In plechtiga vsrgade' riag vereenigd, tar gelegenheid var 21 Juli, in fegenwoordighçid van Miels. ter3, Seaators en Volfes/ertsganwoordi' gers, juieben da Vlaarnscha Bolgen, in ecnzelfdcn gaest met hun Waslsche broeders, geestdriftig hun holdlîaftiggn Kociog loe, zweran esuwlgen trouw aaa Vorst en Vadarland en bevestigen hua opwrikbaar vertrouwan la de overwïn-ring van het Rscht ea het zegcpralend herlaven van het vrij en onafhankeîliJs Beigfë. VERW1LGHEN, ' orroEdSssemsntscommïssaris Antwoord : KabJnetsovtrs des KoaSngs aan Ver« wilghen, arrondiîsemontfcommissaris. M;t waar genoegen hesft da Koning ksnr.is ganomea van uwan zoo hsrtsiij-ken telegram. Zijt e Majesteit verheugt zich over den onwrikbaren trouw aaa ods dierbaar Vadarland, die Vlamiagen ea Waïen iacig vereenigt, en danit al diegeuen "wler minzame tolk gï] geweest zijt. De verbondêtiea in Siberie m^dehulp vgn China Parijs, 29 Juli. Het, dagblad « Oui »'da verrichtlngen irt Siberie besprekeode, segt : \ Het c xpp.ditlekorps zal Amerikanen en Japoacezau bovatteo, Franscha on Ea-^eischacenheden, Chineezeaen Tcheca-S'aven iargs deTrans-Siberische spoor-iijn van bet Oïial&tbergte tôt \iadi« ■ vostock en eindelijk ook -Kozakken en i Sibariërs. Da eerste verrichting zal siechts eene ! policiezaak zîjn ten einde de Tcheco-Siaven die in Siberie ingesîoton zijn, ta ; verîossen ; maar van dan af zal do on-j derceminor zwaar drukken op do schou-j dtrs der Oostenjijk-Duitgchers want de ; esrste trospen zullen gevolgd worden ' door twee groota iegers, een Amerl-s kaaofch ea eea Japaoeesch. Vvreîke poli-teeka en militaîra gevolgen deze-vorrich-teo. zullen hebben kan niet voorzien wc-rder». Lsening van iëpai S'ocisholm, 29 Juli. Hat ambtelijk blad van de S'.herische rcgoerlsg te Omsk gedrukt, maakt be-kend dat de Japaanscha regearïcg 500.000.000 roebals gelaand heeft aan 't bsstuur vac Siberie om een sterk leger ta vormsn, la ruiiing verbiedt de regee-ring do tro; pan vaa Japan "^ta btvcorra-dec.Tcheef&sche strijdkrachfen Het oosterlsgsr bereidt den optosht naar Irkoutsk Shangaï, 26 Juli. Een snelbericht u't Vladl vostock msidt dat groota veranderingen geschia-den in het bestuur van Siberie. Da Ussurisk-Kozakken sloten zich aan bij da Tcheco Slaven, wier oosterleger naar lrkouuk optrekt. De Westerfcha Tchsco Slaven bezet» teden reeds vroeger Irkoutsk en ds spoorlijn van aan dia stad tôt Gamara. ^aajgchsjDlijk zullen de Oostertroe-p«n zich -laar nu trachten ta yeresnigen met da Westerscha. De 0 rusî ia Ukrasië Ministsrs veroordeeld Sa-«îîsszweringtegcn Ouifschers Attsïfrdatn, 29 Juli. Eau snelbericht ult Klef meldt dat ROND DE KRIJGSBEWERKINGEN Se eptocht der verbosdeoen op bijna gehee! het front Londen, 30 Juli. De Duitsche troepsn zijn la vollan af tocht tusschen de Ourcq on da Marne, en do légers der varbondeneîi, vooral gegaan door de ruitïrlj en gr holpen. dacj de stormwagens, zitten den v'jand op hlelen. N'a den Boorder oovrr van da Ourcq bereikt ta hebben, drongen da Frau-schan In Fère-en-Tardanr.ois, D? aftocht van den vijand gcschiedl regf knatlg en In goedo orde, maar In al dedisnsten achter het front hserscht da grootsta v/anorde. po veroverisig van Fèra-en-Tarden-ncis laat vooizlen dat Villo en-Tarden-ïioi3 ht-î ook niet lang moer zal trokken. Het !s ia h.et smaila vak tusschen deza twea stedea dat de Dultschers zinnens zijn fcun aftocht van da Marne ta vol-einden.De Duitscha tegeestand aan de twee vleugeis blijft onverzwakt. In ds vailei van de Ardre eîogen da Britsche troepan vooruïfc, gahoïpendoor Fransche stormwageus Zij wonnan veld met batrskkalijk geringe verliezan, en de ruStcrij der ver'oondcnen heeft ds baan van Reims naar Dormacs bersikt nablj Gàam'arecy en Vdie-sn-Tarden-nois.Langs den liakcrkaût, alhoewel bloot-gesteld aan do aaavaïien van het leger van gensrasl Mangîa, tusschen de Aisne en de Ourcq, hebben da Dustschers den noorder oevar dezer laatsto rivier nigt verlaten. Ton O. vaa Reims gaat generaaî Gou« raud vooruit, namelijk in de streek van Mont-sans Nom, ten N. van Aubeme, waar hij 1500 gevat g«nen nam. Op het front hoopt men voor een nîeu-we vooruitgacg. 0e Duitsche afiochl Os mseasiîg der Engclscfecn Inondée, 30 Juli. Da « Times » : Al de verkeerwegen der Dultschers tej N. der Ourcq bavattende den eenl-»sn epoorwag van da baan Bszoches-La b^rté Milon zijn onder het vunr der ka-noris van generaal Maogin. Ds toestand der Duîtsche troep8n ten N. van de Ourcq is z«er govaarlijk. Ds « Dally^Graphic » : Aihoewel Bsrljja tracht den aftocht 1er Duftschers ta verduiken, spreken de saarten kiaar en duideiijk dat het plan fan generaal Foch, dat wonderwel op-*avat werd, trapsgewijza uitgavoerd -vordt. De volharding waarmede de verbonde-13 troepon dit plan uitvoeren, gaven een ;Ieuw bewijs van da dappîrheld van Icze soldatan. De « Daiïy Chronicle » : De aftocht van de Duttschers is het chooDSte bewijs daî do krijgsverrichtia» fen vaa Foch met den besten uitsla^ >.kroond werden. Hat DuStschs volk zeif zal zich met jeen schljnbevllan kinman gerust stel-en.Da verbondansn mogan. zich geluk Fenschen «ver het vertrek van de Duit-chers, 't Is e*ne gabeurtenis die vvaar-chijnltjk zal gevolgd worden door een radesofïet sUï. A gistersn uitspraak godaan wsrd In het gedingdat voortspruîtte uit de afstelling yan M. Boby, bestuurder der Russische bank ta Kief. Dit was een der rrdens welka aanlsidiag gavan tôt da aachou-ding van verscheideoe voorgaanda leden der Ukf ansche regeerïrg door do Duit' scha militaire overheden. Hat gers chtshof veroordeslùo Goler-bovitch, ge^ezen eerste mini s ter;; en Shukovskl, vroeger mïclster van ooriog, tôt twee jaa.r gî'/ang ; Kressow&ki en Assikoff en de andere beschuldigden werden tôt eea jaar gevang verojrdseld. "^Eanige zeer bslangrijka dokumeritaB kwaman voor dan dag en werden bij 't geiecht gelezen, onder ondere een ge> heimvarbond tusschen Ukranië en Po iec, dat tagon Duitschîand gericht wa; ea gadagteekend was, 3 April. Aoderi j bewîjsstukken toonden aan dat er eei j volksoproer moest tôt stand gobrach ' worden. Da « Daily Mail » : * Een sîechta dag voor da Dultscher*, een roemvolle voor de Franschan en de Amerikenoa, dia ze van dichtbij achter-volcan, terwljl de Engelschen aan dan Jiùkcrvieugel la het vak van Vrigny deel . ht bbsn in de zege. , Da laatsta berichten melden dat da , varbondenen hun optocht voortzetten en men varwacht belangrijka gebeurte-1 nissen. Da oorlogscritikus danken niet dat de i Duitschsrs zioh zuîlen kunnen vers.ter-. ken aan de Vesla, zij gelooven carder dat zij zich zullen achteruit trekken tôt aan da Aisne, terwijl zij groote strljd» krachten zullen aanweadsa om den aftocht te dekken en dea optocht te ver-tragan.Da « Daily Naws » : Da tegenaanval van gjaeraal Foch dwingt de troepen van den kroonprlns tôt eene verhaasts optocht. Ten Z. van Soissons heeft de vljand het grootsta gedeelta van zijn gaschut en vela zijner beste legerafdeelingen veraenigd. Da grond bledt er zich goed voor aaa om eene jverdedlgende houdiag te beschermen. De Duitschers makeaer mat groot voordael gabruik vaa, zij wetsn wel dat het wijksn In dit vak de troepsn dia la de bocht zijn zou opoffe-ren.M. Herbert Bailey In de «Daily Mail» : Ailes doet voorzien dat de Duitschers zullsn achteruit trekkan tôt aan de Vesla, zij verplaatsen huane zware ka« nonnen. De Berlha's van Parijs Londen, 30 Juli. D; berichtgever van da * New-York Herald » seint : Da Franschen en Amerikanen hebban vandaag bij hnnnen optocht een tweede plaats gevonden waar een grojt kanon stond dat Parijs beschoot, in het bosch vao NanteuSl Notre-Dame op de Ourcq. Ds^ eerste Ugplaats werd ontdekt ta Outchy le-Chateau, waar de Duitschers hua kanon deieu sprlngen. Hier werd h§t kanon in der haast weg gevoerd. De dlepta van de ligplaats is 5 m. en da diameter 14 m. Laafsfe berichten BELGISCH AKSTELiJK LEGERBERICHT VAN 29 JULI Ea» verrassende aanval In do streek vat; St-Jul!su leverde ons 11 govangenen. Wederzijdsch grschutsvuur in den locp dar laatste dagen op de eerste lijnen en varbindingen. FMNSCKE AIïlSTELIJKE LEGERBERICHTEN VAN 30 JULI 15 u. Nlets bijzondem aan te stippen In den loop vaa dea naeht op het front ten N. van de Marne. 23 u. Op dea r chter oaver der Ourcq deden wii voaruitgacrg op de hoogta tan N.-O. van Fère-en-Tardecois. la da streek *an Sorgy behielden wij al onze wicstaa. Ten Z,»W. van Reims mislukten al de Duîtsche tageaaanvallen om Ste-Euphra-sie to veroveren, ondacks een lichte vijaridige vooruitgaag tan W. vaa dit doip. Nlets bijïonders op het overlge van 'tfs-o t. ErîGELSCME AKISTELIJXE LEGERBERICHTEN VAN 30 JULI 15 u. la den omtrek der Ayatte msakten wij eenlge gevar-genen. Da Australiers drongon In do duîtsche lijnen rond Marris un maaktan 40 gevan« g^nes. Het vijandig geschut was badrijvig ten N.-\A . vas Albert ed tusschen de vaart van L1 Bassés ea Yperem 23 u. De Australiers die nabîj Merris in de i uitsclie stalllngen droageu, koadea '•c i tan O. van hat. dorp vestigen en hetz^lva veroverea. Zij maaktea 169 ge-vangen on kaaptan materlaal. Oaze ronde» maakten ook eenlge go« vangenen rond het bosch van Nieppe. j~ L——J Mjà .1^ Odnderdag. 1 Auguste Î9i&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods