Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

415 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58dt57/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^ ^— —' v.1.' mjy *ttS8Fr >cs*'«'■ ■•«lUL^-' iiiciiTEAs: i. i'HUhiiti.1, tampwa 4* Belgîsck dagblad verschijnende op ml de dagen der week ! S?e£«l su iebeer : l.| iAECKEtasaï 11, («< sStte«3, ËAUHS IKSCHRMVLliOEi» l P«r msuid Belflel.TS Frankrlji Ï.ÎS Eng;e!sisâ-3:6Uaiul S.S6 Per trlm ester » £.00 » 8.50 s» 1&.GQ RECHT 1)008, VRIJ EN VRAM VOOR GOD EH VOLK El LAJiB ÏIIStSTlItTUHKCn, KI2UWS TB ZKHBKH KU> «CUVC, Kl XH PIUK SHtl4TIU.V, VS, MM1* iifgCHR!jVI3IfiE:i« VOOR SOLDAfBM WKatk *■! 0.35 INtCHftUVINMM BIKMKN MKT a*IW«TS«»'Sa ÎL W«MjyO»fen|«.00 ,a NUHHIM INUNS UNOIVRUOIB IHCMiU'» WOSt BBEUMICl l.Ort* AAN NITZIUFSt &BUI OIKXOMBKR TB W9RBKN J3I STARKADD We hsdden er naar gcsnakt als Eaar iets dat we danig verlangden, tn oude herinneringen aan vroeger genotene kwamen nog eens op in ons. Warenar was last:g, werd niet ge-ixifckktlijk begrepen, er werd toch veel genoten. Freuteke was eea «ge-beurtenie», het heeft ons meege-vosrd door de lieve aanlokkende prettigbeid. Of het in de sma&k der soldaten gevallen is ! Hoogere kunst is het nu wêer : aStarkadd». 't Is 'a vlucht naar boven, naar ver-strekkende zuivere karakters, mat vei hevene edele ge-Aûèlerjs, karakUrs die gfyebeeld staan in meestal zwierige soms ook welschexpe trtkken, die 'a indruk nalaten van iels waar je haast niet aan kunt. Die r^uzen persooniijk-heid van Staïkadd zweeft door heel het stuk heen, in machtig geweld en staat voor ons als het o^r-type van den hald. We schonweu naar hern op, niet zoo zeer uit bewonde-iing, rnaar etrder mst verwonds-rirg : zelfs in deza tijden van opge-zweepte « dadcnzucht », wordt dat heldenkorakter ni«t zoo meer terug gevonden en wa glitnlachen zelfs iels of wat sceptisch weg. Verstaan doea wa wel, daar Starkadd sîreeft n_ar een grootsch doel, gestemd en gestasfd door zijn tweevoudig<i sttrke lirfde. Hij waet waarvoor hij het doet. Dat baalt natnnrtîjk niets af van het hooge waardige van zijn karskter, xnaar 't legt het uit. Groot is hij ea door al zijn gew. Id gedreven, verstaît hij bijna niet meer w&t mecschelijk is. Het «flir-ten» van Helga, dat jong nais.f, zoo makkdijk te verlfiden «meissif». biijft hèm 'n doorn in 't hart dien hij iiist uittrekken wil. En toch! Verbiind door zijn haat tegen de la.ffe rooordenaars vân «zijtï» Froth, bljft bij onverzsdigd in zijn onlzetiend-doorvarend iets cf wat elheriseh liefdegevoel. De zee za! hern ook niet meer teruggaven wat hij meent verloren te hebben. En dat allts werd zoo ijaegsterlijk npgediend door Dr De Gruyter. 't Was mealsof hij soms werkelijk in een wolk met fletse*) en donder zijn raoed en ?.ijn durf wou dosn indrûi-schen tegen ailes wat hem omringde. Hij staat hij alleen soms hsel het îooneel vol, vsrvult de zaal, waarin hij zijn liefde en zijn haat dreunend ingooit in alf.ijd even gepaste tonen. We hooren t et klotssn dier aangol-vende zee van liefde, gelijk we het schichtig schieten sien der blikseœs van zjjnen haat, en wavoelen ook koe rijzig ®n lief hij lispelen en kw.-:elen kan tegen zijn meisje, om 1<ian waer in esns den storm te dosn losbreken. Hij verwezenlijkt waar-lijk het (ypg Starkadd in orkanisch geweld van stormende gevoelens die tegen mekaar opdonderen. De St&rkadd die wij zagen en hoorden wss de Starkadd van voor iO eeuwen. Hoe scherp steekt hij af tegen ons nu zoo kromperig klein-geestig * wereldje » dat boven ons staat. I Hilde werd mooi vertolkt door -'làv.Yan Middelem. Z@ w. et de Ajusta vezels van js bant ta dosn mee-trillen, lukt er beter in bij ons dan '-tj haar Ingel. Ze l^aft van liefde JQaar vindt niet de widerliefda die par optiilen zou. Moeilijk spel wss f et sn haar ycrdïenste is groot, mear | fiasr ligt altijd een wazig en ondui-i ^iijkiets over haar, dat maakt dat faen toch alf.ijd op zekerea afstand Vâri haar alblijft. 'i Wj.s een lieve Halga, met iets Kiûderachtig naiefs in haar litfie. ] schij ot zoo dw^rg-kiein en on-®ivaren in dien reuzengloed vas staïkadd. Mej. Walraf heeft ons pûgonaain spel geleverd. Natuurlijk ; b het en heel afwisselend, maar cok iets of wat te veel geschoold. > i*ii jtm u m" » Is Rouc-khout heeft pracfctig doen J, uitkomen al het mooie van konicg sr Fi oth's sympathitk wczen, het ko-n ninklijke inbegrepen. Hij is heele-maal niet kwaad, pakkend zelfs in zijn tragisch diep-aangrij pende dood. h Platteau is reeds gunstig gekend 5- en was een goede Ingel. Dat roman-3- tisch-rethorisch tin'ja was ditrnaal e niet te veel. Graag had ik duidelijker îr afgelijnd gezien dat soms plotse weer opkomen van zij i willoozen wil die : schielij'se opyoJging van willen en >- niet willen. k Hoorde hem toch zoo e gaarne zijn opgestookt hercpleven a- uitgalmen. d Saemund is de gesteriolyp3erde k « parvenu» die zich onmisbaar hegft k weten te maken. Maes weet zjjn roi at goed ia te studeeren. 'Die listige t- sluwheid en datgeweldig baken naar si zijn doel lagen iu ieder trek van 2ijn d strak geîijke geiicht te lezen en in >e hstl zijn handelen. Hij weet te krui-ir pea en do:rdrijver.d te willen met e- evanvefcl gtmak. J- Visscht:rs en wachters waren goed. 3- Bij Wolf ligt nog iets, zoo beginne-it licgsach'ig op. 'o De figuratie was wel i iet vol-ts maakt maar voldeed heel gosd. Natuurlijk doat man niet wat men ; wil mtt die elemsnten, waarover ® mon beschilct voor een dag. 'j. Een bijzonder lofieunija rnagde *■ décor,;teurs » toegszoagen worden. Wat heerlij ke « doeltreffende » décors. Het m izi-. kkorps van het i3i li^ie ^ luisterde het feest op. I. M)j dunkt, al was het hoog, dat de 0 soldaten er btter aan gekunnen 0 hebbea dan men wa de&kt. Dit n voslde men in de zaal. 't Was 'a brok , Vlaamsch leven in duidelijke verzen. fa ;'Î9£l8Ven kunnen za natuurlijk ciet heelemaal. Hat staat zoo ver vali ons gewone levenfj 3 af. vj _ Z)o 'n avondja en dat teU weer in k je m-nsc'henleven, zoo iets voor-it oorlogs ligt er in. KERELSi'RIEND. k n ~~ !" HOSPITAALI.UCHT ît d !" Na jnrerdange, alledaagsche gemeen-l" schap met V, jongens, dacht ik (J te ken-:t nen, U te kunnen omlijsten, U zoodanig S te kunnen schetsen dat, waar en wunneer k men U bien zou, men uitroepen mosst : n V: aarlijh, zoo sifn ze ; koene kerels, ai-n W ■ q Doch tôt dan had ik geen hospitaal-lue ht ingeadsmd. Ileden vind ik mif ver-jj scJinkkelijk bedrogen, want met groeien-de verwondering zag ik die fLinke, fiere mannen, giorierijk gekwetst, hier aanko-men, de ziel nog frisch en zuivtr van het n reinigend viturbad, plots door enkele da-r gen hospUaul tôt andere menschen ge-Lf wassen. Zoo vierde de wereld haar drif-, ten bot toén ze in oorlog trad; zoo vindt g gc die stoere, sterke kerels, door lijden en onXberitig groot weleer, nog grooter door hun bloednnde vleesch, thans ziele-r krank, dompelaars, straatslenteraars l- hun eer verbeurend, hun wonden als i- schutsmantel spreidend op een verrot ge-d moed. Mannen, wat waart ge ginds? wat q zi/t ge nu ? 0 O ! het achteruit ! Uet S vermoord u, mannen, het keelt u lang-« zaam ! Waakt en bidt, opdat gij niet _ vallet ! Vallet van uw krukken P Dat zult t Se nist1 want ge zijt voorzichtig genoeg en velen staan u moederlijk terzij, doch , dat ge met vallet uit de hoogten waar uwe ziel huisde in stilte en bcetoaardig-s heid, gelouterd door eigen zelfbedwang, . aangespoord door goed voorbeeld, door m ernstige overtuigtng van de onovertrnff,;n , waar de uwer ziel ailes metend op dees \ wereld naar het belang der eeuwigheid. ' '[ Hoe dihwijls hebt ge het gelezen, heeft de v aalnioezenier het u gezegd, hebben ma-r ten, brieven van thuis en famille, ken-nissen, en wie weet ik, u gezegd dat, tichaam verloren, iets verloren, ziel verloren, ailes verloren was. Naar hier zi/'t ge gekomen : Uw liehaam rustte, uw ziel hebt ge afgebeuld; uw liehaam gênas, uw y.iel stierf, uw geweten hebt ge ge-wurgd. Ginds verheugdet ge u kinderlijk, ge schuwdet noch 't oog van Qod, noch n l, 00S der menschen : ge bemindet het „ licht. Hier hebt ge rondgedoold en in _ schuw verblijden de duisternis bemind, het licht gehaat. Hoe diep zijt ge gevallen ? Zeg, zeg eens, wat antwoordt gij op Q die wroegende stem: Vriend, waartoe • zijt gij gekomen? Terwijl anderen boe-d ten, hebt gif gebeest. O ! hoekwam dit . woord in de tÇereld ? Schande, want het ] wordt op u toegepast. r 't ls waar : noçh vader, noch moeder r hebben u op 7 gevaar gewezen toen men g u spoedige ge nez in g wenschte. Ze waren bij u niet toen men u wegdroeg. Mak-kers waren het : goede harten, die, even- 0 als gij, n Na jarenlange frontaanwezigheid, als in een vreemd e land geplaatst, half menschenschuw, zonder makkers, zonder het dorpstoren'jc j aan den horizont, die als een vinger ten hemel wijst, zonder vrees voor het moor-dend oorlogsgetuig zijt ge al met eens r vcrdoolde vlinders geworden, geen bloe-n men vindend. Het lijdensvoedsel van het n front sterkte u, uw hart was uit om den i- dauw des Hemels op te vangen, om dage-;t lijks beter te worden en zie, hier stort de steenen burcht, dien ge van uw hart had | gemaakt en waarin ge u opsloot als het >_ lijden u kwelde, hier stort die ineen, en op depuinen zegeviert de engel der duisternis ! Gij zegt : straks h eer ik naar 't front • weder, dan word ik weer wat ik was ; ik n prefiteer nu, de tijd is kort. lk zeg: zoovelen hebben datgedacht, doch nooit kunnen doen. Vreeselijk lot ! q Moeder schreef u: * Jongen, wees voor-j_ zichtig ». Dankt ge dat moeder alleen. op het liehaam dacht, het sterfelijke, het kranke vleesch ! Nist zoozeer als op het onsterfelijke, uv schoone jongensziel. Op het front leefdet gij uw leven, dat gij alleen verstaat, dat gij alleen kent. e Geen burger achteruit, geen mensch be-n K'i/pt uw inwendige : dat biijft hem een rdadsel. V[ ie leed en stond op de Uzer-schansen met u, weet dat het heel en al steunt op de werkelijkheid, de waarheid. " Gij hebt slechts liefde voor waarheid, die gij zoekt, die gij weegt en meet, die gij s wenscht, jay wilt. Niets zoozeer schuwt ge als leugentaal. Het geldt hier geen A beuzelarijen, doch 't gaat over de hoogste .. belangen van den mensch en der mensch-heid, waarheden over enkelingen en na-tiën, over oorlog en vrede, over moraal en opvoeding, waarheid in oorzaken-en gevolgen. Gedurig'in doodsgevaar, in nauw verband met de immer dreigende eenwigheid, blikt ge hoog boven de menschheid,oordeeltmenschen en daden, droomt van omwentelingen op aile gebied metwaarheid,gezonde, kalme werkelijkheid van 't leven als grondslag, doorwe-ven met liefde, en stilte.., met blijdschap dus ! Dat bedenkt ge, dat bespreekt ge, daarom staat ge boven die armzalige menschjes, die vastgeschroefdblijven aan rnaterieële dingen ; Want gij denkt. * ...Gijdacht ! En nu schijnt het alsof ge aile oordeel verloren zijt, terwijl ge vertoeft in dit hospitaal. Ginds was leven : denken. Hier is leven : slechts voe-len; zich laten meeslepen met den stroom van die duizenden. die den breeden vceg bewandelen, de diepten in... Uw zinnen en uw hart willen voldaan, aile vermaak moet nu vleesch gegeven zijn. 't Gevoelen zweept u dagelijks meer en meer, tôt de uiterste païen van menschelijkheid, tôt in de draaikolken van onmenschelijkheid, verdierlijking. O wee, gij knappe mak- j kers ! De kwetsuur, die u heiligen moest, ' viel als het graan op de rots,"op onvrucht-baren bodem. Zoo is het voor 'tmeerendeel.... Ter-wijl gij, gekoesterd en gewiegd door be-tere levensomstandigheden als deze waarin nu makj e.rs leven, die, in wind en weer waken ginds, zoudt moeten dank-t baarder zijn aan den Gever van al 't Goede, hoor ik u gansche dagen uw 1 tonge roeren, zingend het meest lieder-. lijke lied, sprekend een taal waarvan elk t woord een vloek is... op ttw n/iam, op l uw taal, op uw roem. De reine lach, de r open b(ik, de gerust doening is uvreemi: \ g'j u'iM een mensch, die moorddet. Wat - u plattgt, wat u bezighoudt is uw ongt-, zond-geworden gevoelen, dat gij straks <$oor daden, die gij vôôr moeder zoudt ■ schamen te doen — en dan zeg ik nog niet , al ! — zult teugelloos zijn driften laten r botvieren en dan zult veTontschuldigen : zoo ik ben, zijn allen. ? Zoo zijn er velen !... Goddank, niet ■ allen ! Doch hun getal die goed waren en • 't zijn, is veel te klein. Als we in ons , Vlaanderen 't oud Kristi geloof bewon- e » ^ „„ - ROND DE KRIJGSVERRICHm'GEM J1 el fol —— \ fe varbonfae frepi ; ziftta hun zsppmiiEiÉn sptooht voo?t p ■»' ♦ <r— ■ — )e « MEER DAN 50 DORPEH VEROVERD et »_ er zn g Ôjjickele îegerberichten n- Parijs, 3 Oogst, 15 u. %e Binst den Dacht hebben onze troepeu id hunnen vooruttgan» op de Vesle voort- r, gezot. je Links bereike.i zij da ASsae tusschec ira Suissons en Veaizel. Z 23 u. e. In den îoop van den dag hebben osze et tioepet), de vijandelljka achterhoeden ,n oveihoop werpend, hunnen zegepralen-J'e_ den opoiarsch voortgezat op een froiil van omtratt 50 iilomater», in de rîchting ICL der Vesla. et Links bereiken wij de zuiderbooideji ,n van da Aisne en ds Vesle, vanaf Sois ■s_ sons tôt aan Fisaies, waaryan de Ameri kanen de zooman btzetten. Ten O 'aa Fismea bereikten wij dt n* iijn Courvilie,Courcellas en Ghampigny Oâze kavaierieverksnners zij a werk zaam iangs den ijïerenweg Soîssoss' it, Reims. t ! Op zakere punten bereikta onzs voor r- uitgaog ssdeft gtsterea 10 kilumeters. P Meer den 50 dorpen uverdan biosldier et enkelen dag bevrij J. et al De vija&d vlucht m wasiofà e- ' vi Amerikaansch offîclael bericht : Ds uitsiagen der zegfpraa), bekomer y door het fransch-amerikaansch offen . sief, zoo giorierijk begonnen oplSJulJ. lfm werden vandaag volledigd. V Di vijand ondergiag zijne tweede ot nederhag op de Marae ea werd in wan-'n orde over de Vesle iijn teiuggesiagen. te O.'idanks zeer «ware verliszen was de vijand onoiaohtig aaa oozan aanval te l' weerstaan. On«e soldaten alleaa naman in den n ïbop der krijgsbawerkingen 8.400 gevan» n genen en 133 kanons. le le x, Fismes bedreigd d j. 3 Oogst. Na don heuvtl 205 warden Courdoux, p C-rvenoy en Gramoiselles veroverd.Wij 5 maaitea gevangenon. Wîj baraikan Fis-.g mes dat ernstig bedraSgd ii. n if Eco a^ochl ia 'ï verschiel e «p 'I Engelscti fk"ûBt Londen, 3 O igst. v In het vak van Albert hebben onze ^ troepeti da eersta vijaDdige Iijn bezet ^ ton W. van da A'-cre. O iza trofpsn volgen den vijand in den aftucht. e Yijandî'ga t genaaa.allan werdan af- , geslagen. > derden, dat de voorvaderen ons, om zoo . 'te zeggen. als grootste, onaantastbaar i erfdeel achterlieten, voelden We, dachten ' we op hun rotsvaste overtuiging, hun n hardnekkig volharden. We bewonderden, we waardeerden hun deugd Waardee-'l ring eischt hier navolging. Wezen we "v mannen, geen kinders meer / Men roemt .. u helden; weest het in de hospitalen. De % pinnekensdraad zal dikwijls uw ziele p ompannen, doch, u wonden kan hij niet, g | want Gods gratiemiddelen liggen voor u . ! Grijpt ze vast en stormt andermaal op 11 den vijand los. Wel u, indien ge den hel-schen Draak overwint ; dat is de opper-s ; s te zegevraal. \t ' Ik denk, terwijl ik dit schrijf aan de 't ' fi. Monika, die bad va or haar zoon ; de n ] zoon die leefde in het wulpsche Rome, : ; zich bekeert, een heihge wordt. Moeders, \ in 't bezetie land, optnt uw armen, want t ' zlet, uw zoons hebben uw moederbede n gehoord. Mogede hospitaallucht dubbele * genezing weiken.... t.\ O. VEEKA. i De vijand zal gedwongen worden over de Vesle te trekken en „ ,. „ _ rl. Pailjs, 3 Oogst. Da vijandelijke afiocht duurde giste- ren \oort en onze vooruitgar a- ver^root Cn vanuurtotuur. Het is mogelijk dat de Duitschers ver- der in afiocht gaan dan de Vesla en zich za achter de Abne verschansen. en Onze voorposten hebben rfeds de m* Vesle bereikt, terwijl zij door den val mt van Soisscns in voellngzijn op de Aisne ng en Actïter?olg^ig van dea vijand is- ri- Parijs, 3 Oogst. De correspondent van de agencie Ha-de vas stlut dat de verbondeEea den vijand îy achtervolgen op htt front Solssons-rk* Reims. Garisch den Ioop van de Aisne, is- van af Pommiers tôt aau Venizel, is aan ons. ar- Ten VV. van Reims rukten wij vooruît op Tir queux, Tfclllois, Rosnay en Serj.y. en Oserai trekt de vijand achteruit. Het leger van den kroonprins is in vollen aftocht. Gansch de lucht is verklaard door de branden. Voorleekens van een groote ea aft^chh Oorpen in bracd >n- lf, Op eene groote uilgestrtkihsid staan dorpen in brand. de Oogsten, bosscheri en dorpen staan in a. voile laai in de vlakte van Tardecnois Onze voorposten zien Fismes, Braisnes rje op da Vtslc en Cohan in bracd staan. te 5„ De vijand wil "n. de machlisegeweren redde^ Parijs, 3 Oogst. Da Engelschen en Scholten onder-steunden do Franschen in het vak Ples-sier Fère-en Tardennoig. H t voetvo'k viel aaa om 4 u. 's mor-gans en wa3 onderstumd door tanks.Da ' vijand bood hopelaozen waerstaiid. s' Isder obusput is eene echte sterkte. Om 6 u. werd de Juuvel 205 veroverd en tweeuren later waren onza batterijen er gepîaatst. D - Daitscher,? rekeaen op hunna ma-chinegeweren.De slormwagens 6 ,t Par!jg, 3 Oogst. Da stormwagecs en hst pierdenvolk Q sijn op de hielen van den vijacd en brengan hem zware verliezen toa. i- Wij hebben t«3 Soissoas tairîjke gc-vangenen gemaakt. | s Oe taktiek van generaaS Foch 0 Parijs, 3 Oogst. r Da Duitschers hadrlen gehoopt op n hunne ^iauwo iijn stand "ta houdeu, n maar zij revends» zonder onze bondge- t, nootén, dia^ tôt 5 Km. vooruît gingen 7. op «an fiont van 40 Km., tusschen Sois- ,e so sen Reims. ! .t Zîj draai len de Duitsche flank cm tan ' g Z. O. %'an Soissons, de verboadenen ver- 'g overd'JjQ de hoogtan, van waar zij den 1 vijand in dan rug beschotsn. i Diî stoutmoodlge beweging dvvong p den vijand tôt aftocht. F- Wat de gsvangesstïi verîellcn f Parijs, 3 Oogst. f Da gevangenen verklàrea dat man hea ^ had wijsgemaakt dat z!j voor d j laatste s> maaî streden. Velan kwamen van Viaatidtren en ,e Roîmenie. le 't Zijn jougallngen van de klas 1918. Eenigen zijn sieehts ssdert korta maan-den binnen geroepen. Eene meening van mairschalk Frencîi over generaal Foch Parijs, 3 Oogst. Sprôkenda over generaal Foch te R jI« fast, verklaarda lord Franch dat da g Fransche oppergeneraal een der ba-f" roemdsta aanvalîars zal worden van da I» wereld. Een Ûuitsche generaal in zijn bed gevang&n genomen Parîjs, 3 Oogst. Da Italianen maakten gddurenda een aanval ten N. van Vaiones een generaal gevargan met dria officieren van den opperstaf. Hunne verrassîng was zesr groot toen zij de Italianen zagan binnen stormen en waran verwonderd dat deze niet eerst aankîopteu. te. 1179 vliegtuigen ot neergeschoten in Juli 31," Parijs, 3 Oogst. cn Gedurende da maaad Juli werden op de verschiileode frontan 1179 vliegtuî-gen vernield. a* 844 door de verbondanen. ie Engelschen 410 ; Fransahen 290 ; Ita» ié Oe vijand kan geen aanvalsheweging meer u uitvoeren voor Oklober nd 3S. Parijs, 3 Oogst. ie, De vijand werd zoo fel getroffen dat an hij er niet meer kan aan denken een groote sanvaisbewegieg uit te voeren ait en zal moeten wachten tôt de klas 1920 ■,y. op het front ïs, t. t. z , In September of Oktobsr. In Van de 201 afdeelingen in Frankrijk zijn een honderdtal vaa tweeden rang de en ongeschikt voor den aanval. Van da overige werdeu er 72 in den strijd gestuurd, waaronder 8 verschei-te dene malen. Beschikken de Duitschers nog over da meerderheid in aautal, dan heeft j geasraal Foch toch meer reserven. i n —,nr- r-rwgffî/rïiM ■ , I, . , Es I es Ruslana Be verbondenen bezetten m Arkangel Arkangel, 3 Oogst. Ten gevolge van eene beweglng tegen r* de bolcheviks, werd de pîaatselijke So-s" viet omv&r geworpen. De nieuwe overheden vroegen onze r" troepen ter hulp. De kalmte is hersteld. d Turkestan in opstand Men seint uit Ki'.fï : ,, Millonkoff heeft dsrstadieriaten op 25 Juli. Da Bolcheviks vlelen de Duitschers aan tusschen Brîans ou Kursk. Oe vsrbendsa gezanten in Mourmanie a Kandalatchka, 3 Oogst. De verbonden gazantsn zijn met hua gsvolg In deza staJ aangekoman. 1 De geyolgen van des p aassîag op von Eichcra Amsterdam, 3 Oogst. - v Ç? Duitsche regêerinf zou 't inzlcht hfibo&« J-3 diplomatîscha betrekklngen a af te brekan met Ukranie. » Von Hi ht Oiéekwaam vrede fe shiiteo u ;e Parijs, 3 Oogst, Hans Delbruck schrijft • n Zooling admiraalHintz'e hst stîizwii. gen bev/aart weten wij dat wij een mi-S- nisterla vaa fcuitanlandscha zakan bezlt-ten dat onbekwaam is vrede te geven aan de wêrsld. ^ J & • Vierde jaargang — Numraer 1157 PRIJS : IO CENTIEME» Oinsdag 6 Augushis 191§

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods