Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

380 0
24 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zw18k75z2w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Belgisch dagb!åd vereMjneji-1-? op si de dagen der week SiiCKTERS : i. Basckclandt en A. Tsmper» Opstel en Eehser : J. BAECKEUND7 17, rue Hörtet, CALAIS —' —■ —„ p _ , , , m| ,m |„|n l|ja , „ ,, S5SCä£f tiS ""f"-«■'■"? gg ! éSjkå&i • R«®M door, wij en mnk j i -- Meta 'ChrUvc i «OatTMMritauid »«, Mortet, «■»—-Vr ' ! %#" VM/M* CvAtffl ts*n «... I i _, ABOKlVBMBKWmjMlis VOOK SOJLDATSSH ~—: ; ts,M ! - v^cpi %»aa en vmu &n Ibisci i s» ww* **»•«*»»«<*> ©.a» , OISH— I — _ - ■_..- I s Fftir se仫«i)ö4? t.BO ."""""''»"•-»»»»»"»»viwa»!!.,, ^»lu | HET BESLISSEND HUR Het vlaamsche vraagslukonlwikke zicli thans tot zijn logisch hoögt pant. De g^beurtenissen der laais dagen hebben den toestand i u ganst uitgf zuiverd. Geen twjjfel kan mti niogelijk zijn over den stånd van h vraagstuk. Het redetwigfen geraa tot zijn einde. Het beslissend uur aangebroke ... Wat is de toestand? Wat z<>gge ons de feiten ? I. Het Activisme Het Activisme is in Belgie uifg kc mt n waarop het fataal uitkome nioest : een totaal opslorpen tot d Duitsche polifliek. . Ditisaan d^ Ai tivisten — wat onder lien ook som migen het goed mogen germ-er» hebben — va wtge de Vlaams b>-e zi? den in Holland, Engeland ( Frankrijk verblijvep.de (in Beigi moet men zwijgen) gedärig herhaal geworden. lie' was de geschiedeni van het raderwerk... Eers-teén vinge en dan het geheele lichaam... t' Is een spel geweest in 3 bedrij ven. Eerste bedrijf : de Yervlaam sching der Genis» he Hoogeschoo! opgezet door de Duitschers. Tweed bedri f : de bestuurlijke scheiding.. behendig uitc-egeven door de Di;i t schers Eindtliji, het tragisch sJo bedrijf : de poliiieie >-cheiding.. voorbereid en gewild door de Du i t schers... t'Is bij slotsom nugewoidtn he ineenstorten van da Belgisclie een heid... en daar de Belgische eenheic de bescherming-vesdng is va-ri Vlaan-deren de zeifmoord van Vlaande.en. het z-ker, hat onverm>jdeli:k opslorpen van Vlaand-ren binnen e:kek jaren, door Duitschland... Vlaanderen dat ons zoo litfis, zoc dunrbaar welhaast een riieuw Sles-wig Holstein .. en wij Vlaamsche volk, een vo!k dat vrijwilli zou gaa> liggen zi n onder den hiel va', den ovtrweldiger van 1914-,omdat wij als weleer het Poolsche volk, ons eigen leven hebben gedood... Vlaanderen immers door zijne aar-drijks nndige ligging, invalspoort van Westelijk-Europa, te zwak om een eigen staat te zijn... Vlaanderen doorzijneeconomische verhoudingpn, vooral een landbouw- en handels-streekergemis aan genoegzame groot-nijverheid en producliemiddelen, dat elders — en vooral in Wéllonié — raakpunten zoeken moet voor zijne tconomische ontwifckeling... En boven dat allés, boven die be-schouwingen van »realpoliiiei » staat met een bloedschuld tegenovtrBelgié cn Vlaanderen... op 4 Auguslus 191 i werdtegenovfronsianddoorD itsch land een daad van onrecht g steld zoo groot, dat de wereld beven zou op zijn zedelijke iirondvesten moest die nict worder wedergoedgemaakt.. Die daad heeft tusschen o s cn Duitschland gesteld, eci ijzeren muur... Zoo ons onwrikbaar boginsel blijft : Wij willen niet afhankelij •-zijn van geene enkele mogendheid, d*n klinkt dit duizendvoudig meer tegenover Duitschland : Wij willen ons eig^n zijn, ons ei,jen blijven maar op da eerste plaats : los van Duitschland ! Het is al te tragisch droéf. dezan-gen door de Duitschers aa» geheven ter eere van het « Vrije Vlaanderen » dat ze ons geven willen, begeleid te hooren in den nacht die ligt over 1 Vlaanderen, door de weeklnchten:on- j zer armeontroerde vlaamsche werk- ' Heden, de scheurende kreten Onztr [ aan tuberculoselijden.de vlaamsche * vrouwen en onschuklige linderen ( en... den doodsreutel onzer prachtige 1 vlaarrsche jongens die sterven aari den Yzer... I De Acti isten hebben wel in den beginne 1916 gezegd en overal nilge-schreeuwd : « Wij beoogen niet het uiteenscheuren van Belgie t Ziet, t ^-at zeggen de feiten : het is van n Ii hunnentwege géweest een dollekoti naar 1! rii;n, een opruien van de gf te vang^nenkampen in Duitschland, h( •h v o Ig en — met ontdeHen hoofde-::r van., het slofTelijk overs< hot van vo et. »issi g..., en — längszoovele arfder kt pb I heden ome?n smeeken — voc is alraf om nit Duitsche brood u 's Keizers banden... n II. O/is T olk cn o ze Vlaa "rtsclie pen Wat thans, als anlwoord op h misdÉdig feand-t^en van het Activism in Bolgie voörvålt, moest natuuriii n voorvallen. e Iiet genus aan de kennis van onz volk-ziel door de Aclivisten komt mi - als i ls yerbijsttre: d voor... Zoudei i) de Aclivisten dan toch nooil de ge - schiedt*. is vn.n <-ns Viaamsclje vo 11 n gelt z n t n vo»>) al vevoeld hebben on e niet te wett n dat dif vrijgezinde on i buigzame fieré vol nooit bnigen zoi s onder di pro Duitsch Aetivistisch< r g^knoei'?.. Hebben ze nooit het ge- ■Jicht van Rodenhach gelezen « Fiev- - heid )> en de woorden door de Gente-_ naars aan rasf lilip toe^estuurc . (( H er Grasf, ge^n een van ons wi ä nielen ..en zij h-i ook de dood, orij anlwoord blecf gelijk...» * De feiten zijn onloochenbaar : hel ' Belgische Vulc, en niet minst hel . Vlaamsche vjlk. is llrr en onwrikbaai - opg^staan tegi n het Activistische I dnjven. « De da.- d gesteld door hel t! BrusselsGhe verbre'-ingshof, dat de . 2 merst vui >raa r: staande Akiivisliscfié i It i i ers un nyam van ons onwrikbaar . retihl, spijis de Dnitsihe* bezellinn dee 1 'o nhoudan z il oaöitwischjjaar . 1'hjvenin deB 'gischegpschiedenis... ! öaaraa t erke- t rnen ons vo k, ons bloedei,< n fie.re volk! Na as t het Vlaamt-cln vol < in Bdgié, heeft in Holland, E gland en Frankrijk even ■ iaar p sp: oken, gansch de Vlaamsche pers Le o.si Ons Vaderland, De Bdyische S nvdam-d, ■■'tij Belgie, De Stem nit Behjté, Ons Vlaanderen alie, zond t eene intzondering, zijn in deze la. tsta dagen opgetredon om kläar en riuidelij hun sfandpunt. uit-eei; te %\ iten. A!ditt\laamprhe bladen verwerpert het acti v i fisch handelen in Belgie ! Ho ■ rperend schoon dit eendrach-tig oplrtd: n 1 Zi d i»r bladen, dageli ksch gevuld met arjikelei] van ménsehen die met hun volk teven, di- hun volk wezen-lijk — en niet in theori - kennen... die op slok b obon ingesf.udeerd j ren lang de verzuchtiogen van het Vlaämsuhö vol en deidealebeträch ung ii der Vlaamsche bewrgingt)i;j_ den die weL n en voelen wat er tegen -woorciig leeft in de hart, n van alle V lamingen getronw aan BelJe en aan hun olk, bladen die den angsl kennen di dö Vlaamsche harten Tot barstens vo rvult, dia de ontroarin • kennen die de keel tofs. hroeft, die i weten wat de Vlamingen willen, onwrikbaar, die t aste n, elk n dag, de ' rn sto as t and en waaronder onze^jon- ! gen* lijden en verbitterd graken... E ziet. . in Vlaanderen staat h}t ' Activisme op 1 Het beweert Vlaanderen vrij te in ^ken... Wat een uiterlijk ^ aanlokkt lijk doe! ! ! Gansch onze Vlaamsche pers rijst 1 ap, een^gezinds : dit Activisme 5 schendtd > getrouwheid aan Be!gié. . i Nu wordi het een beginselkwestie... c )i)3e Vlaamsche pers w >rdt beheerd loorbeginselmenschen.Alie personer, t lommel n weg i» het omber dier c vlaarschiUcrende b ginselenl Wie c lie perf o en ook w ze- mogen, vroe- t ?rre vr;enden, siudiemäkkers, broa-, I lers ; da baginselen voor allés : het ^ Uti vis me is veroordedd 1 " . r Prachlig optre len ! Wat een voor- > )eel(T.. r III. Il et besli&svid uur. c] Het onder-ch id is nu khar afge- 0 sekend. Men spreke voo.taan rdet ^ leer van Acivislische-flamihganien a cn (fouderes. De waré fl nr.ingante zijn geen Activisten... De flamiogan ten zim nienschen die ris wie oo onwrikbaar getrouw blijven aan d B Igische eenheid en... ze verdienei ,s een eereplaafs onder de daadzake lijke pairioiten. ;t Da menschel die thans in B lgi _ ne t de Djitschers hullen zijn « ger n maniseerendeAc/ivisten, pan-flamin e gantc-n ». Zoo is de toest nd klaar r Zoo is _ de verwarring onmogelijk [t, thans is het beslissend oogenblil ges lagen waarop aller oogen gerich ; zijn op hen, die uit kracht van he vertrouwen d.jr völkssoevereinitei de dragers zijn van het gDz;ig en d( , verantwoordvjlijfeheid dr -en 'van-de toekornst van h- i Belgisch vaderland de regeering!... ■ Het Vlaamsche volk, de Vlaamscln J pers heelt nu tot het uilerste tot allés gegeven wat de vaderland che . getrouwheid en plit ht vereischen.. i WmI rkeerig dient nu voldoenio . en volledige goschonken te worden , aan de redemati..e beträchtingen en , eischen van dal schoone, dat onwrik-barevolk...Men herinnere zich onze parle-. nen aire geschiedenis. Een twintigtal 1 jaren gelederi z-i een staatsnofan in [ de Belgische Kamer : « II n'y a pas ; de question soci le ». De " sociale kwastie, rn door haar de sociale be-weging, zijn hun gäng; gegaan spijts alle moeilijkh.'den, spijts vervolging, ; spijts bloedige dagen, en « spijts den bedoelden staatsman »... Vruchteloos heeft deze laatste — na laarder inziclat te hebben gekr. gen in de toostanden gez cht de door hem wegvluchtende sociale gebeurtenissen ta achterh i-lon .. 't wss te laat... &ij.n goede wil is ge omen wanneer de gebeurtenissen zelfhadden beslist lisdden over de toe omst... Is durf eeibiedig die bladzijde geschiedenis herinneren aan hen die nu, op dit beslissend oogenblik, de toekomst van Belgie in handen hebben... Men zpgge niet : « II n'y a pas de question ti mande ». En vooral, na het optreden van h t verbrekings-hof in Belgie luistere men niet naar de stem van hen die jubelend jui-chen : « C'est le coup de grace, re-mettons maintcnant la question fla-mande å plus tard.. eprös la guerre»! Die politiehe fnit ivare onherstel-baar...Niet de Vlamingen hebben gedu-rende den oorlog het Vlaamsche vraagstuk- gesteld... De Duitschers hebben het vo »r hen gedaan... en helaas! vroegere nr-stoestanden hebben hun het ondennijnirigswerk in Vlaanderen veel vergemakkelijkt. Maur ziehier een änder feit: De 1 Vlamingen, ik zeg al de Vlaamsch- ' voelen de Vlami gen, weten nu wat. ? ze willen. De Vlaamsche b e w|eg in g gaad haren weg, door de diepe gan- r gen van het^ I a a aasclie ^olksgemoed.. ' Men I ite om Guls wil die diepbel-jische en vaderlandschl beweging 0 i i e t we g v 1 u c h t e n z o n d er h a a r 'é r n s t i g )nder de oogen te zien en voldoe-ling te sclien^en .. Moest die ramp jebeuren dan komt ?e toch eendaags \ ot haar recht, spijis allés... i Voor ons die een zekere verant- z voordel jkheid dragen tegenover de !v Jewegingen die ons met hun er n rouw n vereeren, is hat. uur van , preien gekomeri evénals voor do re-jeering gekomen is he t uur van han- . Iden ! g Ikzie geene enkele reden om het z e verzwijgen mijnerzijds : « honder-len brieven koman ons toe van so iale vrienden en weldenkenden, 1 a!me en bésiiste christene werk-ieden. Al die brieven kan ik satnen-atlen in twee woorden : « Nu of looit — ze bedoelen de voorvallen ii Belgie — Nu of nooit moet de egeeri ng han delen 1 » Ik maak längs dien artikel om — ien v oU- $w en sch aan de Begeering \er... Ik bid de censuur — in het elang van het vaderland dat wij v Ilen boven allés liefhebben — mij f] ulks vrijelijk toe te läten 1 r n De sociale beweging is een bew< - ging van dåden en realiteit. De sc i ciaie werken en leiders moeten men e schen zijn die kalm de feiten onde 1 de oogen kunnen zien en in vele ge - vallen den gonden middelweg hou den. Welnu, ik verbe-g het aan di a leden der regeering niet die dit ar- - (ikel onder de oogen zullen krijgen - dat eene di^pe ontroeiin,' mij he . neerschrijven de er regelen aan-. grijpt... Ik gedenk zooveel jsren var c zwaren arbeid voor ons volksweizijn, t ik gedenk de heerlijke uitslagen door t onze werking verkregen ; ik gedenk L al de stil le stoere werkkracht door i o ze medöwerkers jaren lang ten < offer gebrachl op het altaar van onze : belgische eenheid; ik gedenk — waarom het verzwegen — de onwrik-. bare getrouwheie die gedurende . twintig ja >r tusschen onze sociale . werking en de regeering heeft ge-heeischi!»Uitkrachtonzer socialever-antftoordelijkheid, nit kracht dier gebrachte offers, uit kracht dier twintigjarige getrouwh.-id durven wij met al den verschuldigden eerbied aan onze regeering te zeggen : « Het beslissend uur- is g ekomen 1 » Wij smeeken u laat dit |!uur niet zonder klaar gesteide dåden voor altijd cn onwederoepelijk verlorcn gaan... Wat dient gedaan ? Dåden gesteid... Welke dåden? Dåden die het vlaamsche vraagstuk — in den kader van de national? eenheid en de oorlogsmogelijkheden — niet haIf — maar geheel oplos-sen... Dåden die vrede, kalmte en vertrou wen brengen bij onze jongens aan het front | Dåden die vertrouwen brengen — o ider de Belgen in 1'rankrij-, Engeland, Holland en in bezet Belgie verblijvende... Dåden die Walen en Vlamingen welerzids i i vertrouwen sa.nei snoeren. Dåden die allén zonder uitzondering — en i dat zal, komt voldoe^ing, — in vertrouwen schare:i rond onzen bemin den Koning en... onze regeering 1... Indien wij allén — men \ergeve ons dit. woord — die het volk kennen, die weten wat, het verlangt en wilt, zoo sprekm, wij allén wieronwrikbare getrouwheid aan land en koning, niemand mag verdenken, indien wij allén zoo spreken zou dan onze stem onverhoord blijven ? 't Is niet be-den' elijk! 't En zal niet, neen, neenJ D den 1 Men richtfe onmiddelijk in voor het legr?r: eene vlaamsche offici renschool, men neme proeven met in te richten vlaamsche eenheden.,.. -* h ^Men benoeme, onmiddehjk, een offi- I ! cieele c jmmissie gelast met het bestu- 1 'eeren van het taalvraagstuk op grond- j 1 slag van ds volledige eigencultureele I 1 Jpvöäding, hat volledig eigen aangetast v )3stuur, de volledig eigen aangepaste j 7' '-gernoodwendigheden, het volledig 1 ligen aangepast gerecht ! Dat die commissie doofzetele tot wanneer een volledig gi-heel is opge-1 2 louwd.. " ° - Dan gr jpe de regeering In, beslist, nwankelbaar en volledig... Zoo de regeering dat doet, redt ze de lefcömst... Voor^ het verdedi^en van die oplos- J ing bij onze Waalsche broeders ec laamsche stamgenooten in Frankrijk, i Engeland en elders verblijvende, zal e ons alten die nog een woord spreken | unnen of eenen regel neerschrijven, c nast en achter zich gevoelen... Aan die taak zij a op voorhand tot de ;at.ste onzer krachten, toegezeid ! q Het beslissend uur is aangebroken... .lie o »gen zijn gevestigd op" St-Aires- di e... Wij luisteren en durven het aan te oi e^gen... — met vertrouwen ! fej I1ENDRIK. HEYMAN. Z Toorzitter van het « Algemeen G-hristen Vakverbond » van Belgie Toegevoegd volksvertegenwoordiger. ^ — öe Engelschc is Jericho _ bonden, 22 Febr.— De Agcnce Reuter erneemt dat Jericho veroverd werd en at de Engelsche Kavalerie zich op den echten oever van den Jordaan bevindt. 7 i !- STALIE r De öoslenrijksche aanval HIJ ZOU 3ESTUURD;W0flDEN DOOR 3 fäAARSCHALK CONRAD J'e Keizer van Oostennjk heeft eene; . belaDgrijken oorlogsraad gehouden me - von Ärz, generaal Borvivie en Maar schalk Conrad. Er werd besloten dat deze laatste d krijgsoefeningen zou leiden aangaand-den aanstaanden aanval tegen Italie. Den duilschen vooruifgang Hieronder een gedeelte van de duitsche mededeeliDg van Woensdag avond betrekkelijk hot Russisch front. Langs etken kant van den spoorweg Riga-Petrograd hebben wij de Russd-sche steliingen doortrokken die zich op twintig kilom. afstand van ons oud front bevii;den. De vijandelijke weerstand was flauw h'j Imzemm. len N. van den spoorweg en werd rap gebroken. Onze troepen zijn nog vooruitgegaan tot over Dwinsk. Tusschen Dwinsk en Loutsk hebben zij hunnen optocht begonnen op eene breede schaal. De afdeelingen die tot over Loutsk getrokken zijn rukken vooruit naai Rovno. 2500 gevangen en eene groote hoe-veelheid rollend materiaal viel in onze handen. De btsrgcrcorleg te Odessa Odessa, 21 Februari De stad is verand^rd in een oorlogs-kamp. De vloot der Zwarte Zee bevindt zich in staat van gevecht. Men verwacht Krilenko. De militaire bewegingen tegen Pet-chorsk zijn gedaan. Op de stad werden eenige zv/are bommen geworpen. Kr zijn veel dooden en gekwetsten. In de stråten vindt men lijken van menschen en paarden. Een bende deugnieten heeft getracht de Joden te vermoorden. De Soviets hebben afdeelingen roode wachten sa-mengesteld die de begonnen'faoorde-njen tegengehouden hebben. door de Reo&e wachten verslagen Eocden, 21 Febr. Men meldt uit Petrograd uit Maxi-nalischc bron dat de troepen van gene-•aal Alexiff te Maripenta werden ver-ilagen en dat ze zich längs Kostoff ichteruittrekken. Na een nieuw gevecht met de Roode rVachten zou generaal Atexiff naar Na- : otsherkash getrokken zijn, het bevel ijntr troepen aan Wagaievsky overla- ! ende. * 1 i — i WITSERLAN D i j, Maximalilische prepagaada 8 BE BEVOLKiKG VAN GENEVE VRAAGT DE UiTSLUlTiNG VAN HOLZifiAKN DeRussisehe maximalistgezinde af-:vaardigde Hokmann di j te Geneve ngekomen was met het doel eene bol-leviksolie beweging te stichten, zoo- el onder de Franschen als onder de d A-itsers, zelfs onder de duitsche de- 0 rteurs, is op het punt geweest naar renoble geleid te worden. S( De Zwitsersche bevolking ontroerd g )or de tegenwoor igheid van dezen c! lverlangde heeft gevraagd hem uit het n inten te doen sluiten, zooniet uit heel d witserland. rj — * — lMEEIICA n — — d De militaire bewegingen in a Europa i- DE WEKELUKSCHE MEDEDEELINGEN k VAN Bä. BAKER g v A\'ashington 21 Febr. De oorlogssekretaris M. Baker zegt in r ijne wekelijksch mededceling ; s I Na uitgejstrekte bereiding heimeli door Duitschland en zijne verbondenc uitgevoerd, zijn ze heel zeker geree om den zoolang afgewachten aanval o het W esteifront te beginnen waar c duitsche troepen nu in groote massa verzameld zijn. De Stal' heopt den genadeslag toe > i ; brengen door eene groote hoeveelhei 11 goed bereide bataljons bijeen te zame - ien. Maar vele dezer eenheden zijn nie gewoon aan de manier van oorlogen o 5 het Westerfront. Ten anderen he 3 duitsch opperbevel houdt wel rekenin van de menigvuldige tegenkantingo waarvoor zij zich bevinden en waaraai een aanvallenden troep is blootgesteld Het Russisch front is niet kunnen ge broken worden vooralcer het moraal de Russen gevallen was. Iletzelfde heeft zich voorgedaan ir Italie en wij hebben gezien hoe rap dt Italiaansche lijnen ineengézet Avaren. M. Barker voegt er bij datophetEn-gelsch front, gevechten van tweeder rang plaats grepen, den vijand houdt zich natuurlijk bezig met zijne eenheden bijeen te brengen en de nieuw aan- gekomen hulptroepen te verdeelen. ——^ Weerstand aan! <6 Uiterst-Åktivisme „ in Belgie De weerstandsbeweging tegen de ver-deeiing van Belgie gaat gedurig voort. 't Zijn de vlaamsche gewesten die het hevigste hun protest doen weerklinken De keäzerliike karselier ont\argt pro testbrief op protestbrief. Tot de dorpéi toe protestceres : 24 gemeenten ron< Antwerpen lieten hunne verontv/aardi ging weten aan der. kanselier. Zoo de den ook de gemeentenraden van Tum hout, HeerenthaJs en van verschillendi gemeenten van Oost-Vlaanderen. Dezi protesten doen gedurig uitkomen he verschil dathun onderteekenaars makei tusschen de handelwijze dtr Aktivister en t goed recht der Vlaamsche rechts vorderingen. _Onze vijanden frankiljons moeten dus pietdenken dat, omdat het tegen Duitsch indringen protesteert, ons volk maar in t minste afstand zou doen van zijn Vlaamsche rechten. Ket tegendeel is waar : het Duitsch geknoei heeft toch \oor gevolg gehad het Vlaamsch bc-wustzijn dieper te v/ekken en omdat het bekomen van zijn rechten weigert van den overmoedigen, zal het ze des te väster vragen van zijn wettige, verant-woordelijke bestuurders. OÖITSCHLA^D Willem SI te Munich Zurich, 21 Febr. ~ Keizer Willem s giater namiddag te Munich aangeko-nen. om tegenwoordig te zijn op het eest gegeven ter gelegenheid van den ;ouden bruiloft van den koning en ko-ungin van Beieren. Het is^ buiten twij^fel dat belanorijjfg lesprekingen tusschen de twee monaren zullen plaats grijpen én dit aan-aande de tegenwoordige toestanden. Oe duitsche aanval Washington, 21 Fehr. Mr Henry Wood, briefwisselaar van i « Udited Press » doet het volgende pmerken over den aanval. ?e.r1xyij|..,.an6s a)le kanten over de shnkkebjken schok, die zal plaats rijpen gesproken wordt, werken de uUschers dag en nacht seder I länge iaanden om den grootsten aanval die e wereld ooit heeft gekend, af te we-jn.Het Westelijk front dat zich uitstrekt in Vlaanderen tot aan den Rijn is sa-lengesteld uit een vast stelsel van ver-edigingswerken dat omtrent lijkt op e versterivingswerken in het begin van en oorlog. De slag van de Somme heeft niet al-senlijk getoond dat het noodig is de "e eerste loopgrachten te doort-rk-en alvorens zich tot den aanval te L-even, maar dat hunne verdediging ook eel slachtoffers vergt. De verdedigingsinrichtingen zijn niet leerophet front samengesteld, doch trekt zich uit ver achter de lijnen. Vi«erd« — K1 mm Pri|s : 5 ceaHzmva Zöni&g 24 JFehiUfiri 1^10

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods