Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1135 0
30 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 30 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 04 June 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j09w08x672/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Mummer 810 Prijt : g5 CeUiemwi Zater^eg tQ Fe<emHï i916| ONS VADERLAND Onikker-Uitvct*!* - *► Tl Hfltil'illVLE OitinRtrUiHn, M, DE PMIM <ltelBi«) ÏMf franlinik • il, **»» «• Vin, CtUtt» OFSTEL i J. MECRCLAMDT, rue Mortel, 17, CAMUS. I . _ , HbCHT DOOR, VBM >•« • tfftA.MK ♦ ♦ VOOR GOD EN VOLK ËN LAND I UO«MEiSENTER S*iai« ~rankoijk Sr-gœSeatf *■ ftolte,"«É I.5B i*« per 1.80 I». par maand £.70 If. par Aiacad 4-001p »*«• Irimaatar 5.00 fp. par trimoalar 8.00 pap Irim M«n «aîirVJît tas 7», no BtîUjj 31 bis, ru» ai. DanJlt Cuisis ex *i) il £Kt« «or rospond «ntaa ■ Ge mi van den striji voor Ru&land i Voor enkele ke n 1 epen er al'er1 an e geruchten over Rusiana. Of ze heelen aal holkinkerd waren gelooven we niet. Meer dan éénen nacht moet de s asp licHt ge^eest zijn in de kansela ijen der Verbonden Mo-gendheder. Juisi voor het aftieden van minister Stuermer zuilen de ingewijden zich wel afgevraagd hebben wat de toekomst brengen moest. Gelukkiglijk. voor de zaak derVerbon-denen. dreef het onweder af en met het heengaan van der Russiîchei» Premier ging ook de vrees voor afzonderlijken vrede heen. Maar aan den grond van het geringe weerstanosvermogen d. Duitscher in Roe-meoie geboden en van het laat of niet opda-get der Russiscbe ulp kan wel een derge-iijke oorzsai gtlegen hebben ; samen met het gebrek aan voorraad, als gevolg van de duit bootentochten. 't Is ook niet «voor niets» dat de niew ~e Premier Trepoff in jijn programma- speech met naoruk over het béât van CoriStrfntmo-pel en van defc doorto«ht naar de Middel-iandscne zee gesproken heeft. Met een na-kende verwezenlijking van de eeuwenoude betrachtingen van Rusland voor de oogen der groote natie te plaatsen heeit hij haar tôt een nieuwe krachtenontplooirg en een voihardend aanhouden in den strijd aange-priki;eid.Voor Rus and zcowel als voor anoere îanden, in dezen werel ;oorlog betrokken, iiggen er groote bs langen in de scnaal. Allerhandê betrachtingen woelen er in den schoot van die overgroote natie, een aantal stroomingen varen door haar bloed. Maar zoolange is dat volk voor ons verbor-gen geble^en in de koude van 't Noorden. Rudar.d is in de opkomer de periode van zijn geschiedenis. Een heelen tijd gingen zijn betrachtingen naar het vergrooten van zijn reeds kolossaal rijk. Die periode seneen voorbij. Een o'ergangstijdperk was het aan 't doornrcakeis bij zich zelf. Lagen in strijd bij het uitbreken van den oorlog en iiggen nog in s rijd de autocratische parti;, die 't btwind in de handen der hoogere bureaucrate wj behouden, en de democrati-sene of iberale volt s» artijen die Rusland in de bsan van 't volksbesiuur wil brengen. DocSvhet msehtijven dezer betrachtingen zcu or s te verre leiden. Wij hebben het hier ovtr wederiandsche betrekkingen. Het volgende no«htars, alhoe»el van binnenlandschen aard, dient niet oropge-merkt voorbiigegaan, juist omdat het op de werking van Rusland naar buiten zulke drukking uitoelent. Sinds een twjf tig of vijl-en-twintig jaar is in Rusland op ekonomisch gebied een dcor-grijpjnûe om erteling aan 't gebeuren. Vroeger bijna nitsluitend een land van gra-nen en ook wel petrolemm, is Rusland een land van grootnijveiheid aan 't worden. Tusschen haabjis ge?egd, zijn verlekkerd-• zija op de Franscne kapitskn, noodig tôt het oprichten\an niiverheden, is in geen geringe mate de oor aak van zijn tor nadertn tut F/ankriik Ook Belgische kapitalisten staken er merkelijke sommen in, maar, naar •we meenen, ze kwamen er niet altijd onge-deerd,.ja, somsleelijkgehavend vant' huis. Nu dat opbloeien van nij /erheid gebeur-de mec naar het Zuiden, in het onderste aeei van net rijk (op de landkaart), langs-heen de boordtn van de Zwarte zee en hooger op. De kolenmijnen kwamen tôt ontginr.ing in de valJei van den Donetz en de metaalmj^eriieid ging aan't groeien er ne/ens. Ook in den C*ucasus, «aar de pe-troibronnen reeds vljeien, oatwikkeldezich r^achtig de industrie. Een onmiddelijk gevolg van dit naar het Zuidtn afzakken van het zwaartepunt der Ru^sische bedri|vigheid is dat de Zwarte zee, de Bosforus en de Dardanel!en van een immer stijgend beiang zijn vcor de Russi-sche nijverheid Langs die wateren toch moet de uitvoer en invoer gtbeuren Datis de eenige aangeduide weg voor het vervoer Jiunner waren de wereld in. De D«rdanel- len zijn als de longen iangs^aar de Ru^si-rci e nijverleid ademi adt. En wordtn dis eerste tcegesnoerd, dan verstiki ook de t«eeoe. In het bez.it van die levensvaart door eene andere vroeger immer vijandige ratie, lag dus ook een mjpe d gevaar voor Rusiana. Ht t bi|treden van Turkeie bi) den oorlog en het s!u ten van de Dardaneilen hebben m^ar al ie wel de proef b j de som gezet. Voeg hierbij dat zelfs vocr de granei de groote verhouaing van uitvcer s ond langs den kant der Zwarte zee : 74 5 voor de | granen in hun gehetl Inzor oeiheid voor ï de tarwe : 87 2 en voor de gerst : 2.1 j 2 ; duizead ton tegen 11 duuend ion langs de Baltische zee (1906-1910). Het trachteti, het sr akken naar het bezit S van Cons'antinopel en den doortocht r aar de Mi -,delta*dsche zee, dat vroeger een gevoelsk**estie of een goosdienstkwestie vcor de Russen was, is nu een levenskwes-tie^eworden voor de nijverheid en den voorspoed van de opkomende Russische natie. V. Y. G. Toortsen i. Vu weerom dat lk aan 't pelnzen ga weegt 't hoofd mlj zwaar en nelft voorwaar ter ruste Maar neen, 'k moete wasea op mljn post >00 is de Ter plici t ng. En wen ik nu waken moete blj.'t weife-lend lickt eener taarse, klaar errond, gauw om floersd bezijden stel ik mlj mijn zwarverslevea voor als een zwarte nacht geen vltmme duidend ■a toch ! Geen kaarse wil lk aansteVen maar een toorse doen branden, door mijn vroeger leren een laalend le'S, een fakkel die m j «eer doet ner-denken den gulden tud. 't ts toc a 200 zali < daar op teru.r te komen Z et de toortse vunst, fil 11 ert op; eeu laalsnde toortsal En wa lk zle ls roerend schoon. Ben sml3, ons smls, Vlaanderens smis met moeder en vader en de famille alien rond de taf^l ge eten en vader vertelt, spreekt en wordt gre ig aanhoord. Hij heeft het over îl n leven : hoe hij werken, wroeten moest om rond te iomeD; maar dat hij immer eer-11,k ls gebleven Ujk het een Viamlng past en trouw aan ailes. Trouwe llefde's menschens hoogstegU -St en genot. Wlj luisteren, d.infeen die gulle woarden op en met eenen vormt zich la ous breln een stevlg en stoer geloof in \ leven. Moeder knikt toestemmend en aïs vader heeft uitgepraat haalt ze den paternoster bo»en en vordt er ( ebedeii Een:oonig maar lndru weikendgaat haar zachte stem neuriind door de kamer a Wees gegroet, Maria. » Een zalvende troost daalt over ons en zpgcn van boven met eenen en moeder de liHve moeaer bidt. Zoo gin*? het btj ous alli-n Vlaand ren door 's avonds. 0 fcoe dlkwijls ben ik zoo niet ergens bln-nengetreden toen 't hulsgezin vergaderd was en moeder bad. 'k Heb toen stil de ptt afgenomen een stoel bijgescboven en medegebeden tôt 't elnde toe. In Immer ben lk gesterkt en hoopvol om Vlaanderen heeagegaan. . . De laaiende vlamme danst, sehingt, kcettert, rerflau«t, gaat utt.. Mtm kaarse alleen spreldt haar «eifelend licht over mi n schrijven. lk zegen u toortse van geloof van 't verl dec. lit bld u, klapt nog eei s open en bren ; mij een zoete troost; een zalrende herlnnerlng. BERT PaYOT Wilt Qij op d» B&eofêts» laatot» oorlogtbtvicht»» * Oees » i Belgische Marsch Ds Dattsche hoagmoed, fciudisik lôs^esproBcen 5 erf stout en wreed ons land in 't aangezicbtslaan; Een vutg ve boad werd Belgte opgf drongen; Bii »»ti erlc^ viel bij het Mlijk a n De koeufe B lg die «arzlan noott en kpnle, Wi^rp naar den oon zt|n 'uur^e, raan^eleus; Geil zl n vadren sprong hl overenie Bu bra - den stoot van den barbaarsçoen reus. KEERZ\N« Wees fier, 0 BeLifl, om uw edlen s-tandaard En om uw klndren, konlng, ejgea landaard. Op, Bftlgso, voor de wolvenjacht ! De moDSt^rs komen uit hun' holec ; Zfl stormen tôt in on/e gracbt; Ellend' en rou is ons bs olen. Vereeni^t u. 0 VI m ng, Waal, Om 't «an<edrocht te sldan, te slacbt^n; E i biljft steels vr ; )m en stf /k a<s staal Op d eerste scfaaal Der veel ea g oote m nschenmachten U-w edel pogen, B lglp, duurbre st eke, Heef b j eeni^der îi"l en hart ontroerd. ZI Englands Zuon, opdat hij str^ff; en wreke, Is opg staan en h-> ft den 1 rlj ^evoerd. Zoo, van u«v «udren, de ge3cfitedenisbladen De dappre krljgen hebken hooggevlerd, In u* mar llng, om u* heliendaden, Gescblttert taaus met glo iaiicht om wlerd. De hsrten boog, de hoop op 't stralend wezen ! In 't verre Oosten, lang reeds zwart, hehas ! Is eindlljk nu de dagr^ad op erezen. Vcrlossing ! d'arend sterft : hij miste 't aas... Latljnsche volkren, Slavanroikren mede, U w' fiere ronen hebben ons bereld Eea' toekomst groot van harmonlj en vrede, Van vrljh id vol en »an recat aardigheld I MAES (naar het Fransch ran Davrasahes) N. B. D.ts ukje ts <>p muzie< gezet door tooaalch ter R ib, De Leye. Het antwoord van Duitschland en Oostenrijk ep deÀmirikaansche nota Zlehier den tekst v;n het Duitsche antwo®rd door den Amerikaanîcher gezar.t M. Gérard te Berhjn overgeseind : Het edeSmoedige aaùfcod fan den îoorzitter der Vereenigde-Sîsten, met het doel de basls te leggen voor een duutzamen vrede, werd door de keizerlijke regeeri g Tiiecdelijk ont-haali.De voorzitter o derlijnt hetgeen hem h<it nauwst «>a 't hert« Ugt en laat den vrij^n keus der m d I«n. E a onmidaeliike eedachtenw sselir g sehijnt aan de kciz rîijke regeenog doe matigst om tôt den ci slag te konaen dien zij werscht Zij s.eli voor in een oizljdig land onmiddelijk eeLe «eigïdeiirg te beleggen, '«an ds afge-vaardigden ^.er ooricgvoere* de landen. t^Zij d.ukt ook dei; wecsch uit, ca heteinde \ran dezen wereldstrijd, een nieuwfn oorlog ocmogelijk te inaken. Zij Zil bereia z'j': m^t A lenka samen te w ;rken aan deze edele vaak. Parijs ni Dec — De WeeneDscfte re«r*erl g heeft iu dec ztlfden zin de nota M Wi's >n bf.ao w .o d. A s wlj boîtnstianden teksi goed nagaan, ca ^alt het op te merken dat Ouitschlaad or^*u d g femeien heeft, op de uitdrukke-ltjke Tatren "ai M Wuson te actwoorden. M. Wrsjn vraagt i> derdaad nsar de voor-waarden le Duitschlacd zal stellen, en hoe driegef-d deze vrssg ook was, steilen de mld- | Beleisoh legepbepioh! I Le Havre, 28 Dec. — Codurende d»n namiddag vàn weerzijden bombardement in de i streek van Diksmuide en Het Sas. à Parijs, 28 Dec , 15 u. J Ten 2. van de Ano^e werd een vijandig detachtemont dat enza lijne i trachtte te a overrompelen voor Le Q tesnoy door ons vuur verspreid. î Op den linker oever va > d« M&as werd een verrassende aa ival op 0 ze posten ten | 0. van den heuv«l 304, afg^alagen. Parij* 28 Dec., 23 u. $ De vijandige artillerie door de -mze beantwoord, bombaraeorde onze stellingen cp t het front Mort-Homme en de heuvel 304. f Engelsch layerbeHch* ! Londen, 28 Dac. 22 Oeo. — Dne vijandige verkenningen nad&rden gisteren morgan I onze lijnen ten N.-W. van Qomecowt. T«vae werden afgeslagen. Do derde kon in onze T loopgraven dringen maar werd onmiddelijk teruggeslagen. I Tairijke luchtgevechten hâdden filait*. J (■enrjjken eakel rror e«ne fergaderinp te b«itg^en zoade/ huune VOOt Wiàf-îe i uiîeea te zettea. Duitschland hïff dus voor dt-fei dt- veibon-deren aan 't praten te krijzen. M. Wilson «roeg : ca sar waarbrrgen o?er bet behou 1 va een "UUTZrme» de midien-ïi k»-n zeggea ee vou !i« oat d»ar maar kan va spraak zijr ta de ondeibacdîliug«ru M. Wilson heeft ous in geeren deele vol-doenir g bcoaien. ''m ©w.f»r «tmtw«ord <«?!«.- «s Id Pa ijs. 27 Dec. — Uit Nev-York aaa de « Daily Mail » : Wa>hi gt»n is teleurgfsîeld over het Duitsche s.t'twoord, daar het de vredesvooîwaarden o 't b«vat Du«*seMa d atîwoordi f>p de ZAifs«t«i>hn nus» Pari s, 28 Dec. — Duttscoland heeft op de 1 ota van Zwit erland ^factwi ord, In den zeifden zin als op de nota van P esident W ilson. O* soia va»* Z «»cd«ai mm** as© re^s-crisfag.- sverbattdigd Loï dao, 27 Dec, — De « Dai.'y Tela? rsph » ver e> mt dat de toia van Zwedeu betr» kkelijk d«n vrede aan de Engelsche regeering o»er-handigd werd. FRONT V>e Kuaces befc«lem plaalaeiijfke v«ord«>»l»n P trograd, 21 Dec. — Op de rivier Na '■ jrou «a k am n Russ sche versenners op ien westeûjKttij oevir van de rmer ee ver re-ren den vi)and. Aau de grenzen vaa Moldavie, op de ri*ier Dostati, hielden wij een siormioop tegen en scnvien 2 -liegtuigen neder. Roemenie. — Na een hardEekkigen weder-raad hebben wij geweken tôt aan de rivier Rymnikl. ©p den Douau sloegen wij aanvallen af en biachten den vijand zware verliezen toe. Dobroedja. —Wij sloegen aaDvallen af wiaar werden gedworgen Rakd te oatruimen. InGriekenland t»® ait£»w**rdi|tdr* van %1 Veesiic«l<>s «s k»nd Alexandri ' 36 Dec. — De Brltsche afge ar ten in Egypte beeft «an de Engelsc se regeerlng last gekrexen t.fficieel de afgevaardlxden te er^ennen die door da regeerlng «an M. Venjztlos gestuurd worden. Dit nieuws *erd met vreujde door de Grieksche co onie ontvangen. 8J»e blocua le .eri op Salonl-a, S6 Dec. - Vol*e'S zekere berlcbten doen de gevolgen van den blocus zich in Gneken-land sevoeltn. De regeerlng neemt maatr gelen om de verllch tlng en het voedsel te sparen. Deze maatr »,elen tunneii en*el den ult3lag eenige dagen ultstellen. Werv(wljt;i«Sp.e«9 de Veaia-- liste» De vervolglngen tegea de Venizellsten worden e»en geweldig voortgezet. Bij KoBlnkllja besluit worden de eigendommen en goederen verbeurd verïlaard van M. Politis, minister van bultenlandsche zaken bij de regeerlng van M. Venlzelos van M Romanos minister van Grle»enland die na 1 D"C. iljn ontslag gege-ven heeft, van M Cennados Grieksche minister te Louden cos ontslaggever en tairijke andere voor-name personen. Qg ttorfog in loumiiiii Âfc» « («e<pv.& va» Maeliefe.*®» Pctii Parisien. —• la Roenienie neemt de ▼ijund de vero erde ijze> wglijDen re bate om zijne troepen te groepeeren. Hij heeft iu Dobroedja tairijke versterkirgec aargebracht 20: dat cie Russfn hebben moeten wijke!'. Maarscbalt Mackecsen heeft de krligsbe-werkiDgen ii Dobroedja willen voltrekïen. Het ls natuurlijk dat hij iich niet zou terge-noegen met de verovering van 4e anvrucht- bare streken vs Dobroedja; Iha; s is het duidrlijk dat hij zal'trachteti deu Doflsu te oyersçhrijden, om de, Ruatische<ep#i" om U trekkei» die op den Sêrêth sîïijitcB. Op het o^erige ^an het Russisch front s^int œeu eiikil feaiçe sebfrmutselingen zoi Att belarg Alieeà de Roemeenscbe sector jal geduren o der, wirter bedrijvig blrv^n* S* ta®«>i«©fes> «er^ferbi^^eKi bond»» d « i|«*d m. wmm î:sBfe«rest Patijs, 57 Dec. — Men seint uit Petrogrîd aan de « Times 1 daî, volgena Ztfkere berichtfw, de Tooruitgaûg der Duitseùers t-în -N.-O. vsn Buksrest ;:estuit is, door de Russische verster-ki. gen d» î og sli ijd teestroomeu ea de Rue-menea o- dersteunen. De werkeloosheid van den fiiand voor Braila is het bewija ran de t?ge. woordigheid der Rassen. Waarschijrlijk ?uilen de moer?ssen in de streek ^an Dobroedja ee« eiangrijke roi spt-len in de toekomsûge «ebeufterissen en de ver aàkiDgen van den Donau zuilen roor da verbondenen een groot •oor eel zijn,indien zij niet bevrazen worden» Dies Natalis Inwicti Kersiavond :. . en uit de verte vernaas «A» oos eene heillge stem « Heden zult gij weteu dat de.Heer zal komen en ons verlossen ea mc-gen ult glj zijne haerlljiheld zien. » Eene heiiige stilte volgde op deze wcmdera woorden en de zielen hebben gewacht op d« komst van morgen in een onzeglijk verlangea en groeiende blijdschap. Morgen I Alléluia 1 Morgen zal de ongerechtigheid der aarda verdelgd worden en o»êr ons zal heerschen de ?aligmaker der wereld. Ds hoogheilige racht is g*komen, en iu de duis ernis is een licht over d<$ wereid opgegaan, geboren is ons de Hcer en genoemd zal Mij wor en : Wonderhare God, Vorst des Vrcdes, Vade.r der totkomer:de Eeu.? ; eo geen einda zal komen a n zijn rijk. De ch-istene wereld viert J-; geboorte va u hareo Veulosser. « Zir gt den Heer een nieuw geza g wr; t wonderen heeft Uij gedaan. Aile greDspalen der aarde hebben het heii geziea »an onzen Gid, juicht voor God, gij, gansche aarde. Viede aau de measchen die van goeden wil zijn. » Vrede, de zielen I Driemaal reeds, binst 't oorlogjwoelen ziegen de hemelea a Vrede aan de menschen », en driemaal herdubbelde 't kacongeweld, ii antwaord, eu hervstten de volkeren den strijd. Vrede, de zielen 1 Vrede heerscht in de zielen onzer chiistere ùeldenjongens want teiwijl zil in huane bevroren en beijzelde loopgrach-ten op wacht liçgen, èoeïalî voor hunren geest 't vreedzaam kerstfizioea... E^n wondre stilte op 't oorlog sveld. Uit 't vuliend hal^e donker welt het heilig kerstvlzioets, en û'hed'cnle!" zien de christen zie.ï wien 't oud Geloo^e r:i< t ontviel tijn diepe aanbidaing doen. Vrede de zleleu I Nooit als deze tijden, 1 . ■ t hoogen fieren kap pal »oor de dcod, gencteu onze eh'istene jo> giiugszielea dien wondereït vr-.:de, dien de reii en van harte alléé kecuen en ge! !e er. D e vrede die hua in 'i harte daalt iedercnaîl zij hunnen God mogen ont-vat gen, voor dai zij naar 'i gevaar trekkea, < ic rede die hua bijolijft, ils de stormen bu leziel en nuu acnaam wiilea verniekn, die vrede die hea dooradert schenkt huu 't hfel ;ere sc^icuweu van vroegere dagen 'au geluk en het htopTûlle vizioen vaa eene biijde toekomst. Vre-^e de zttlea, ziBgt hun nu het zalige ICerstfeest, vrede, en hun ziele in de wondere stemming van dit heiug hcoggetijde, doet hua het ge«oon gewordea lljdea vergeten, w. êrom is het alsof zij ia hun slad of dorpea torug zijn en met *ad<-.r en moeder en gansch 'thuisgezin caar de middernachlmis gaan,,. 't is nog altijd het oude kerkje van vroeger, 't goudea licht strot mt door ue booge vetsterramen, en de kiokken sh an zoo biijde huu hed uit dea îoreu- , H t orge! zmgt jubeknd zij« G'ona in excelsis,,., en de ouds, beilige p i :sti , staat als in verukking voor 't gouden altaar... 'i Wordt stil. . ea de Cet secratie begint,.,. zoo glaazetd straalt het kiadeften iu zijn kfibfceïen, gieder op't hoogpl aar. . Adeste FMel-is, îseti triumpha^Us ; is het rader die eea traan wegvaagt uit zijn oogen ? is het • moeder die hetaangezicht in de haeden houdt en die snikt ?... ...Zou hetwaarbeid zijn?.., Is hetwerkelijk- rciT» re.n — 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods