Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

493 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3n20c4t78j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

stïshters: j. B..ek.i»d« M *.TwpB^ •#. Beigiscfa dagbl&d Ter scMimei^te <?p el 4© Sagen der weei s> •**""* * *^4'c^r:u?n ♦ ~ _____ " AJBOHrWBMKÏf»»» <*««» Ka>a»»i«S S3«Ï8rfl« 4.*?® Shr«inkr|jlK 2.SS H>upeJUeBtd-I9«»I$ssaM3 SsS® "ôr ti-2»sv-«!tê*" -sa S.(f4© s> S.&O it- iCsfe® îs^es» i «a ©e>« *w..^rf>a,ï»Hïei «• if-, FigeMortet» CaSœie Recht door, vrij -<8ti vraiik H ^ ^ war Clacl en TOfk «ta land j * "' M^WAS'Tïa.;«TW!aCirffcî»;r «SfcWWIB TE *#;H«»SN «Wfc MQPit'Kt -S T 8N *;i?E «HAX'flkL.V ♦ Al*Aitt aBOKHn^!Rw,*wm-jwam vooit soi.®..- •» ?ii* 8®«r è8C«Ç'&)$&}} A8t»KNEWaNTIfN ttlgfiSW M*T lfi!?««|TF.(Wfc us--»..- jjmmjC <Kf «/ 'P "* HWftflfM • P-'.^ f M 3 SCAi:* AAWaçs/WA^tSD 8H >VJA*«L.e.!- ** 1 «vArt ^KTXj|Lftt.(£ » -Ti«* *«ZQ^ •"»*M "73 M TfAlMSMÏK KflMMTSSïtf De Vlamingen mogen zich dus in het bestaan van een Vlaamsche Kommissie tôt het bestudeeren van het Vlaamsche vraagstuk verheugeti. (Zie «Ous Vader- land», 29 April.) . , rj 1 .. '..«vri ccie xoeKomt ! VVe we- ten M. de Brocqueville dank, omdat hij spijts hevige tegenkanting den-moed had om tôt het stichten van bedoelde Kommissi'ï over te gaan. Hij ten minste, naar we bu proefon-dervindelijk kunnen vaststellen, ïieeft beseft dat het uur van Vlaanderen ge-slagen had en dat, met het oog op 's lands eenheid en weivaart, de daad die hij heeft gesteld zich opdrong a!s het onuitstelbare. De stem van het lijdende en bloederde Vlaanderen werd eindeiijk aanhoord en zijn vastberaden dadeneisc-h tege-moet gekomen. Nu, M. Van Puyvelde, staan we op een keeipunt ! Wat Minister de Brocqueville ors vroeger toezegde ni. « Gelijkheid in rechte en in feite zal nu werkelijkheid worden ». Niet langer zal door een Fransche be-langensfeer ons voik om wille van den broode, er worden toe genoopt zijn recht op eigen leven en waardigheid voor ont-aurdicg prijs te geven. Voor de eerste maal sedert1830 worden Vlaanderens Vlaam schheid, en de natuurlijke tweeheid van ons laud van regeeringswege tr' end, .en daarin litçt ontegenzeggeljjkde grootste overwh.r.ing die we ia onzen 87jarigen strijd voor onze kulluur-au toi c mie, vermoclsten te veroverejj. Het «in Vlaanderen Viaamsch» is aan 't zegevieren, en de veifracschings-en tweetaligheidspolitHk hebben uitge-diend, tôt, spijt van wie't bcnij it en tôt heil van Vlaanderen en van Belgie. ★ * * Over df samenstellirg ^der Komi^sie weten we tôt nog toe maar wcinis... We vertrouv/en dat de meening der Vlaamsche strijders aan de vuurliiiie er ter dege vertegenwoordigd zal worden, en dat met het oog op de hervorming in i ons leger vooraihun op ei varing gerug» ; steund wordt in aanmerking zal komen. Ook durven wehopen dat de Via min-.j:- jvu van Tiitmaken op en top ■ fldmingaaten zija, ten voile be-j wust dat het nu zake is, Vlaanderen's i volkooien zelfstaniiigheid in het Bel-s gisch staatsverbarid te waarborgen. Hua taak. is zwaar, hun verantwoorde-. lijkheid groot, maar des te grooter zal t ûe danàbaarheid zijn die het vrij ge-. worden Vlaanderen in het vrij Ba'gië i hua betuigen zal. s Proféssor Léo van der Essen werd tôt ; voorzkter der Kominissie aangesteld. Hij is een vlaamsch wetenschappelijk j mao, nezield met die edele liefcle voor i zijn Vlaanderen, welke onze heerlijke . studentenbewegiiig hua allen meegaf , die haar hebben medegeleefd en die ha renstrijd dapper hebbenmedegestn d Hij zal er ten voile van bewus't zijn wat ziin Vlaanderèa vau hem eu de Kommissie verwaeht. Gxl zegene zijn werking, en in zijn werking zegene Hij het vrome Vlaanderen, opdat de-dag van morgen schoon zîj en zwanger aaa Vlaamsche verwach-ting. Dan zal, waaneer de vredezonne daagt, de Vlaming naar zijn vernieide streek ttruggaan, en ia weerwil van zijn verpuiode woning zal lij ïich in ons A adeilaad, spijts ailes, heter tliuis voe-ien dan vnoriieen : een Vlaamsche thuis zal hem worden gegund ! Prcfes.sor van der Essen, op u vfr-tr, uwen we, en oindat, gij het op u hebt-genomen het voorzitterschap der Kom-missiy te aanvaarden, laat allen oicier-stslien dat cok de kommissie in haar geheel v rlrou wbaar zija zal. Ëen zefce-re weerhou?i; ndheid ecater driagt zich hier op. Zoolang we niet in 't bezït zijn van cie nam nlîjst der lede'J, kuanen we ons er zoo maar voet^toots niet op verlaten. : De talrijke ontgoochelingen die wij in omen langea en ondankbaren wroe-terstâjd hebbt-n opgeloopen, nopen ons tôt omz chtigheid. Mail and see is ^ooral nog de wljzs raad. Karakterstudie en Karaktervorœing MMI— ■■■ ^ In andermaos karakter uitteekenen schijnen w' over 't aJgcmeen bedreve-ner dan in grondige zelfkennis, door-dat w' eerder den splinter îien ia 't oog onzer 1 roeders, dan den balk in or,s eigen oog. Doch, is die schijnbare vaste karakterkennis diew' ons over andren zoo trotsch toeëigenen, wel zoo ernstig als w'ons zelven willen •wijsmaken? Zonder eigen kennis hebben we vooreerst geen vast uitgangspunt ter vergelijking, daar 'n anders winkel ons niramer zoo biechtztker is als ons eisren gedoe. En daar we toch ons eigen als maatstaf behosven, is ons donkre maat slechts 'n gedurige onzekerheid, welke ons grooter of kleiner foeschijnt naargeiang onzer onbswuste grillig-heid. En daar ons eigen-maat voîstrekt niet uit ona diepte komt, vermag ze dus ook niet diep te peilen in andren ; zoo-dat ons zoogezegde andermans-kennis eerdei 'n opperviakkige plasterkriliek is, dan wel 'n eïstige zekcrbeid v^n 't innerlike. Vandaar ook dat we zoo viuchtig weg andermans karakter schetsen met'n ongepast, dom-vleiend vertrouwen in eigen kunde, en niet eens beseffen dat ons ingebeelde onfaal-bare behendigheid toch zoo'n kreupele uiterlikheid is zonder't minste inner-lik fatsoen; daar 'top slot van rekening enkel berust op zo: dagsche of weke kieedij, op 'n lieven lach of 'n boiten blik, op fljae maniertjes of lornpe on-handigheid, op zoatslrelende woorde-kens of grove piattigheid, enz. alsefde blank van t speeltuig in evenredigheid stond met z'n klank 1 en och arme toch, we vergeîeu dat scliijn bedriegt, da , - 't niet al goud is dat blinkt, dat stille ^ —■— □ Waterkens diepe gronden kunnen beb- - ben, dat holle vaten luidst klinken •- enz., enz. ?• Zeg, hoe willen we toch met gezas s o^'er andren gewagen als we zelf nie' e vast sfaan in or.s eigen ? ;1 Ja I we wikkelen zelf gedurig er - meenen vast dat het d'andren zijn die ^ verroeren, lijk iemand op den trein e door 't venster starend, denkt dat zijn r trein stilstaat en dat den andren daai ' nevens vergaat.als tjuist'tomgekeerde s is. En 't sprekendste bewijs onzer scîia-1 meze onbehendigheid en gestadige 8 pijnlijke vergissingen is : ten eerste, ' dat we d'andren steeds in goede, kwade 1 ol on verschillige hotken duwen, naar gelang we or.s eigeii hoeven zoo of zoo 1 te plaatsen um ze'f steeds btstin 'tlicbî 8 der bluffende wereldscbijn te vallen, " als 'n heerlike persoonlikheid, zondVr s te letten dut w' ons eigen beliegen en v d'andren onredelik met luimïustige kleurbrillen bekijken; ten twsede, dat 5 we niet alleen onmachtig zijn de zoo-r gezegde andermans-kennis met dqel-^ treffende liefde te benutten tôt hunne 1 verbetering gelijk het aan ware apos-tels betaamt, doch ze zelf schandig misbruiken om die andren onmen-schelik te pijoigen door oawaardige r uiîbellerij, wat zooveel te wraakrocpen-? der is daar we dwaas d'innerlikhtid ! bekladden waar 't enkel uiterlikheid geldt, dit daarbij lîoen met gezag en wereldwijd ror dblazen op 'n eeuv/ig i zwijgen. Voelen we niet dat w'onhardigde ' karaktwkennis banteereu, en ons eigen en onzen naaste kwetsen meteen? Zien ; we ïnaar ee^s naar ben die waarlik J hua eigen Ik bewast zijn : hoe beschei deazezijn in hunoordeel! ze bollen er zoo lichtzinnig niet over als wij, daar ze rekening houden van vele fak-tors : temperament, opvoading, gods-dienst, enz. n Bijgevolg moeten avc steeds op onze ! hoede zijn, opiat geene laakbare ont-gnrip.bplïngL ooo beschuldige vai) p dwaasheid. Daarom, vleien w'otis nk| te vele : braaf z'jn in voorspoed be,tee| _ kent nog niet sterk staan in tegenl . spoed, wat toch de proef op de som il - van 'n rots vast karakter; lijk gezafr 1 voeren o-ver andren ookriiet beteekent - dat we daarvoor geen slaaf kunnen zijn van ons eigen. Daarom, laat «ns t eerst beginnen met 't dagoîiks 'onder-• zoek en z'n verwante o< feiiing van zelf-beproeving door de daad. Door de e praktijk der zelioefening zullen be-f vinden dat veel onzer gebreken enkel a 'slapen of grooter voorkomen, welke ' 's morgens aan de bloote theorie der s overweging ontsnapten of geringer schenen. Doch haasten w' ons hierin 1 langzaano. ~ Bcperken w' oc s morgen-overwsgicg . bij geen vage gedachter.wpmeling, î doch bij iats bepaaids, simpel en doeu-3 iik, gosd hanteerbaar voor d'oefening, 1 goed omlijud voor 't onderzoek, zoo-_ dat het hee4 onzen dag verrnag te door-3 weven. Vergeten we niet dat, ons ver-stand alleen or s tôt geen zuivere zelf-kennis kan brengen, daar z'n licht te beperkt is, donh dat de pratie Gods de . sterkste en vérité klaarte werpt over r ons karakterveld, en alleen in slaal is " ons boven ons eigen te verheffen tôt 'a | wijder en helderder esnheids-over^icht j op ons zieleleven ; terwijl al'e.ver-i slaaf jheid aan 't stoffelike en bizondt-r de zinnelikheid, niet alleen ons blik-1 veld zwaar verhindert door ons geke-, tend te houden tusschen d'aardsche ; hindernissen, doch tevens onzen geest bensvelt door z'n donkerheden. VLÀEM. ; (V'crvoîgt.) —— De Ameriksanschc troepea Duitsch officisus iegerbericht gclogeitstraft Het. duitsch Iegerbericht van 24 April ' bevat het volgende : Bewijsftukken v/erden gevondea in ? 't bezit vao Amerskaarsche vliegers die t neergeschot^n werden, dat om persoon-iijke grootere zekerheid velen van heu den overtocht deden op een hospitaal-i schip, waar «ij opgeschreven waren als lefîen van de Amerikaansche gezond-j hefdsdientt In Frankrijk. De- schtijver van de Admiraliteit ver-' blaarde daarop : Geen enkelhospitaaîschip, noch Ame-3 rikaansch, noch Engelscn vervoe"rde - ooit. sndere persoDen dan gekwetsten > of ziekefc c-n het nooiige geneeskundi- ge personcel. Ten andere, geen hospi-' taaischip vaarde het kataal door Di-e duitsche aaLtijgitfgen zijn dus zuiver J.aster, ' De Amerikaansche zeeoverheîd ver-t 'klaart, dat. eenige Amerikaansche vliegers in dienst waren in eene aœbu-' lacce der V rbondetien in Fr-\nkrij& voor dat de Veresnigde Stat^n in oor-1 lag tradem, maar zelfs in dit geval de-i den zij de overvaart op gewone sche-t pen < n met al de gevaren van getorpe-deerd te worden. û— - Huslandl Lilhnamie ee fkifschland Berne, 26 April. In tcgenspraajk met de agence Wolff, heeft Lithuanie gelooehend de bescher-ming van Duitschland ingeroepen te hebben Er was slechts sprake vao Li-vonie.De reis van den kroou prins van Sax;<?n naar Berlijngeschiedt voor militaire, br-weegredens, maar geenszÎDS om de kweslie van de voreeniging van Lithuanie en Saxeu. HET HIEUW OFFEIISIEF j, s. Het ojfensief voor Amiens "No versai:,rî<isja« dag-en noodzakeiijk ,l rust is hrt ofiensief in de richting vai t" Ainv-îus herbegonnen. Dit pnnt is he f mucst bedreigd van allen. De sanvaller j rond Albert, Dra outre ten N. vanBcll* ^ de gevci hten van don Kernmelberg, d< hevrge artiileriebedrijvi^h dd tusscher Gyverchy en Robecq zijn mlsscbier i voorteekens van oene groote algemeent g bestorming, maar nu kan men ze nos ,t maar fceschouweo als plaatselijke strij den. De " Daily Mail " schdjft : 8 Eene belangtijke wijziging in de aan-valstaktiek der duitschers wordt waar f- ger.omen. e _ Tôt. begia Aprii iukten rc. ten aanva' ingesioten rangea,sehotîdér aan sehou-der; r>u komen zij vooruit in kleine groepjes, elk voorzien van een of meei e niachiengewrtren. Zoo streden zij ts r fiyvenchy en op de brug van Hinges, te r Belle, te Nieuwfeerke en aan de Lrye. il Die uieuwe taktiek is op';e!egd doos Ludesdorff, wij hebben het gedrukt er-der in ous bezit. cr ° Het is gedapteekend van 30 Maart en " werd tôt de bavelhebbers der leger- - korps.en gericht. Het verluidt lettertijk -, als voî,:t : " De gedachte, de overwin-!- niDg al M dwingan met groote massas moet bepaald verlaten wordon, wael zti vcioorzaakt onnootiige verliezen. \Ve moeten de eindbeslissîhg ver-i- krijgen door nûddel van de doelmatig-P heid, de aangewende oorlogstutgen en riii.t door de mannenhoeveelheid. M-aar de eerste dagen van dit ninuw offensief zullen ben geioond hehhen 8 ' dat di<* nièuwe opvatting Weinig betci a. is, want hebben de verbondenen Han-» gard en-Santerre ve>lorcn, de vijand heeft geen beslissende overwinning bc-haald.r H » j wilde de drie groote. bauen berei-ken die van Saint-Quentin, Roye en t Be grenssebeiding Stockholm, 26 April. De schrijver van't ministerie van Bui tenlandsche Zaken heeft aan de regee-ring van Moskow volgend radio gezon-den : Het Duitsch gouvernement is 't ak [t koord met het Russisch om de grensîijn in art. III van het vredesverbond aangê-1 duid, goed te keuran. Wij duiden Pskow aan aïs bjjeen-a koms'plaats voor de eerste vereeniging. s Wij geven de camen op der Du!tsche " afgevaardigden en verzoeken u de ge-1 zanten van Rusland te doen kennen. Die vergadering zou den 6 Mei b?jeen 1 komen. In Ukratsie Eene afvaardiging van Crimée is te * KieJï aangekomen en heeft aan de Rada ! van Ukraniede inîijving van Crimée bij Ukranie gevraagd. \ Men z^gt dat de regeering van Minsk en het distrikt Gomel ook hunne veree» niging met Uaranie vragen. In Fiiilssd Bsaî, 26 April. — Men m ldt uit Ber-lijn : De Duitschftvtroepen in Fir.Iand, on-'t bevel van geneiaal von der Goftz hebben zich mt-ester gemaakt " van de ver ding der ij^erwegen van Lyvinge en Ruchimaecki en hebbsn z'ch verbonden met de Finlandsche troepen. —' „ --.n , > DŒollÊijcicaL Verklaritig van den Minister vaa BuitenlaBdsche Zaken D«n Haag, 27 April. — De Ministsf van Buitenlanâsche Zak^n, sprekende in de eeiste Kam^r over de kwestie van t 't, sand eu 't grint, heeft verklaard dat . hij aan de Kamer niet moebt verzwij-j gen dat <lc kwestie met Duischland zeer - ernstig is, maar dat hij geen verderen uitleg voor 't. oogenblik kon geven. M oi'tdidifr naar Amiers voeren. Maar hij werd door de Engclschen tegenge-houden die Viliers-Bretonneux namen, Vruchteîoos zocht bij de tweede baan n de Luce te overschrijden te Hangard en ;t lanps dederde bsan w< rd hij stil ge-H houden voor de st<-ilingen van-llailies e en het bosch Senecat. * Wij hebben het grootste bctrouwen dat de verboodenen zulleo stand hou-den, zoouict de toestand v.rbetereD, a want de verdedigingspunten ten 0. van .' Amiens zijn van't allergrootste beîarg. 1 Z ker werden reeds kloeke stellingen vesoverd en voor Amiens liggen er niet vele natuurlijke veriedigingen meer. '* Nochtans is de grond weinig geschikt voor den vooruitgang en is bedekt met turfpulten die in moerassen herschapen '-1 zijn. De dijken zijn voor de linietrorp n '• v^el btuikbaar maar kunnen moeilijk e dienen tôt het vervoer der kanoimen en r der tanks. Ook heeft de vijand er niet e in gelukt de Verbonden uit. die streken e te verdrijven en Amiens te verov-ren Ailes wat voor de Duitschers geene on-,r middelijke zegepraal is, moet in de ». tegen woordige om i, tandigheden als eene mislukking aanzien worden. In VlaanderesEl k ,. In Vlaandcrèn ook zijn verwoedë aan-s vallen aan te stippen. Zij geschiedden j ten N.-O. van Belle en hadden voor on-middelijk doel den K^mmelberg eri het - omîiggende vajt Dranoutre en Vier-•. straat. a De vijand zocht zich meester te maken van deo weg«naar Yperen en naar v Poperinghe. i De Verbondenen hebben bu ne st.1-r hçgen mo 'en verlaten, maar hier even- - min als te Viliers moet men zich niet te s zeer verontrusten over de wi'sselvallig- - heden van den strijd. ^ Het gevecht duurt voort rond d^n - Kernmelberg en voor de lijn waar van a hij het miadenpunt is. ^ *yaèssz& S© Helîs'iidsche f^gslsnd baart ^aBîrcuwea . Washington. 27 April. — Men ver-klaart dat ce Vereeoigde-Staten voor-riemans zijn de drie schepen die naar Hôlland graao moest^n vervoeren niet te zenden. De llolla-ndsche pers beschul-digde de Vereenigde-Staten voor dub-belzinni^heid omdat zij eischten dat een {jeîijke toonenmaat Holland moest, verlaten ter bestemming van de Vereenigde-Staten. Ameriki. wil «ich ver-zekeren of de meèning der dagbladen ook deze is van het.Hollandsch goever-nement en het Hoilandsch volk. Op voorstel zelf van Holland werd a deze maatregel getrolïen omdat Holland in grooten nood verkeert en wenscht graan uit Amerika te ontvangèn. M. Wilson had beloofd honderd dui-zend ton gtaan te zenden aïs Holland - de noodige schepen wilJe leene -. Indier ] de voorstellen niet aanvaard worden zal 3 tofh graan gezondon worden, ma r Iloliand zal de schuld zijn van de ver-î tragir-g vaa de hulp die ward aange- - boden. -Sir E, Carsofi fegeo hû <( Home Rule » Landen, 2.7 April. — Sir E Carson - heeft aan de dagb'aden eene nota ge-zonden, in zeer hevige bewoordingen i oogfisteld, en betrc tïinderi de InzJchteo i van het Gouvernement een we t s v o o r-stel voor te leg^en waardoor het « Home rule » aan geheel lerland zou otr>eleed worden. Sir E Carson herinnert al de beloften op vericlieidene iijdstippén gedaan door MM. A^quith, Lloyd George, Bonar , Law, volsrens dewelke gesne drukking ( zou of moent i!itgeo; fead worden om de provir.cie Ulst«r te doen toestemmea s in de onderwerping aan het « Home i rule ». p } _ i Sir E. Carson besluit : « Zoo is de 'geschiedenis, ik zal er 'de zsdeles uit 1 afleiden. » t j . i %?lammgen aljoanserî o$ * ©os ¥«d«rl»j(ïd s» l Roemenio Koriiîîg Ferdinand r Genève, 26 April. — P<- ze Iaatstf t'i-den beeft de duitsche pers e-->ne druî:-', king willen uitoefenen rp Ooster rijk n om erin to- te stemmen Koning Ftrdi-n dand van Roemenie af te stelien. s- Nu*schrijft de « ReicK post » d^t Fer-s dinand zou inzien dat hij ruet Iaiig< r de kroon kan dragen en dat hij zou lati n n hooren hebben dat hij wetdra z. u . aftieden. d Moeilijkheden mtî Turkeye „ R. me, 26 April. — Ni<uwis on récit-j streeks Tjït Ronte ontvangen, meldt dat , de dipiomatische betrèk>;iDgen tusschen t de M'iddenrijken zekere moeiKjkheden. t o ut moeten ten gevolge van de oneenig' D heid tuschen Bulgarie en Turkije o'nt-staan. Turkijevraagt de verdedigint slijnt ^ Andrianopel Dedeagatch tôt aan de mondingvande Maritza en stemt ce l{ thesis van evenredige grondverdeelii g n in de Balkan Staten.. Bulgarie wil het meesterschap bekomen ; het is daarom ' dat zij de vragen der Turken verwerpt en dat zij vijandig is van de vereenl^ii^ e van Bjssarabie aan Rocmeuie. Quitsclii a,aac3. i Dood vsii von Ëichstoffeo t Ganeve, 26 April. — Ziehier de da-j* - orde door den bevelhabber aan den vjiegdiersfc gericht ter gelegcnheid va à 3 den dood vin von Richtoîfen : r Ilet leger heeft een onvermoeibare medewerker, een vliegsr en o-pperhoofd . verîor ;U, vol inoefd en vao allen b Hij zal de heîd blijveir van het Duit-e sche volk voor hetwelk hij stierf. Zija dood is een zwaar verlies voor al onzé-iuchtvloten bijzondcr die der v( r-a kenning en van 't gevocht, l! Zijn ijreren wil die hem bezielce, .waarmede hij bevelen gai en die hij o is als nalat".nschapachterliet, eal de won a 31 door zij a verlies veroorzaakt, heelen. 1 Oc toekômst van Elzas-Lorreinen Zurich, 26 AprH. — De «Gazette de - Consta; ce » schrijft dat eene bijzdndere ï kommissie; van den Reichstag zich zai t b«zig houden met de toekomst vao - Elsas-Lotharirgen. Deze kommissie Z' u • in 't kort géheime zittingen houden. Volgens de «Journal de Stuttgart » zou Pruisen niet de andere vereenig»'e | boncelândexidie kwestie reeds besproi u hebben. De twse Fransche provincien ' zou den verdeeld worden ' tusschen Beieren en Pruisen. 1 1 De veraihwoôrdêlijkheicl van den ôorlog : Oc meening van Max. Barde** Baie, 26 April.— Maxïmiliaan Harden ■ schrijft. in de Zeekust ps -,er«ande do' • besehuïdigk.g van dokter Muehlon : 1k vi-d in denopén brief van Muehlon geen teeken van geestverzwakkini'. Waaroro dan zooveel gerucht over deï-ê zaak? Hetschiint dat de langdurfghei r vau den oorlog het gehèjUgln van velen aaogetatst heeft en dat men zich do cl. beurtenissîn van over vierjaar niétjuîst, meer herinnert. Dat de keizer gesproken hobb«, t.->pe;t een grà'af d f generaal, dat dé dùitscha bank al h' t goed binr.en hielde dat , Soiikhomlinov gelogen hebba dat' Rus-, land zich bereidde of de Icgeroproepinsr reeds begonnen hadde, dat ai ia h 't voornaamste niet. Ook is het van p»=u balang te weten wanneer het ultimatum van 0 istenrijk aan Serbie door Berlijo gekend was. Maar wat van beteekenis is is de bekeute is van M. vao Bethman in h-t Wit boek. hij dacht dat h«t v,., r Oostenrljk Hong&r e eene levenskwest o was te eisch- n dat Servie verootmoediod werd en hij heeft van " ganscher hatte" de inzichten van Weenen 'goedgekeur i alhoewelhij wist dat' de uitvoeriVg ,■<> tusschsnkomst van Rusland giog veroi r-zaken en daardoor (voor't°mi-,?; ) Duitschland en Frankrijk in den oorh t-zou mede trekkeji. Waarom dan zoove. 1 • gerucht. s emaakt rond de verklarî geo vau Muchion P Hij heeft niets meer ge-zagd, noch prias Lichaowsky oofc niet % Tierde |aarg«ng — Nuaiwcr 1061 hpsepm iepeJ PRIJS : 10 CENTlk-MBN Di s 30 April 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods