Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1928 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 02 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 02 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/t43hx16p1m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

• •" - *" • ' _„ - » • 1 , . I :-. , STiCHÏERS : J. Baeckelandt en A. Tempsrt «#» BeîglSCfe dâgfclad VerBChijaî,fâ.de ' Op lî '^C dâg6îl d.0Ï W86k #• Cprie! en G*heer^^J. JM.KEtilNBT A«OΫfs KMK.- ïïSI'i S*®ï- HsaaiJîd SeS^îe 1.""'5 FrtanSurljfc a.25 lg»s<rsîîaïHI.g5oll*jasa S.SO **er trSjss-satea- « S.GO » 6.SO «. : @„o-3 iWen "s»teri|ve t « ©ko Vad.wïsâsnS x> fi'"?, a*sac Mortet. (CaSsiS® ctev-.«^tjr-ri^r^.-,^u^rm»>r»mfr.,y-f^ip—cw^—^w—emiii mim_ii min i m , i, i i m --rrrrrr*—™ H^cSEI d^irv^rlf T'^aali vûor qèd @m volls. @n hmé • r^mmmmê — uihii.iiwww '--■ — .-„.,... - ..^-.,.-. ..tym.,^ „ rj^ „ * av.-:'» 3 «miratrinks!!. mfeuwa te iinmn rue mo*tkti?b» nui «• ».. ■ î ABOBîIWSaSBRîTfcï'HUWanBiSI VOOK p«- i - - .«*-*? winan « • |»T' «..«»•»*«•.» 5 P« BHUUtd S.50 * '■ YLAÀMSCHE LIEDEMVOND Op 21 11. wierd er te P..., in d voordrachtzaal van het leger, ee echte vlaamsche liederavondg^ geve door het Z 292. Wanneer ik zeg liederavond, bedo; ik kunstfeest. Waarlijk, het deed de Vlctming goed aan het ha'rle wee cens — als weleer in vredestijd -zijn fcigon kunsttaal, in echte kuns! werken, door echte kunstenaars vooj gedragen te hoor n galmen dùor ee ruime zaal, te hlein o n de me igt te slikken, die opkwam, ondanks he weinig uitgebeiie van hetfeest. Oo „ topnde een groep muzikanten uit he muziekkorps van het regirne-rvf, da vlaamsche muziek en stapmarsclie mogelijk zijn, en flegeiijk kunnen 0] gevoerd worJea. Het programma was p ûk uifgeko zen. De Ileer Dokter Vander Borght ga o; s met zim guiiige stem, met ziji guitigen lach, hemzooeigen eemg< li^djr'ste hooren van den zoogevier dfn Hullebrpeç , die wv helaas t< zeer missett op ons froni ZIj «Vlaam sche K' rmis » en « Jan en Annemie ; alsook het zoogekende « ITnneke var Heuie» waarvan het refrein med< gezongen werd, smaakten waariijk Het macMg orgaan van Dries Dt Vos, die ons met voile longen en eer warme overtuiging « De Noordzee » « Ilet Lied der Vlamingen », en « De Schelde» vooid-roeg. maakte diepei in'druk op de massa. Zijn « Rermis-lied » en « 't Kusterke », het laalstc echt piltig voorgedragen, schetster blijheid en l^vensgelulî op 'i gelaa! Manr het top^unt. van zielsverHde-ling >vit rd bereikf, als de Ileer Dt Gruyler, met z;jn kunsteriaarVzieie. ôns eenig« dichtstukken voordrotg Oh ! wat was het schoon. en ho; verstonden.ze het ons jongens ! Hoe waren ze fier over hun taal, wanneer ze ze zoo boorden klinken. De zaal was doodstil, en de aanboorders hongen aan zijn lippen, diinkend met. wulpsche teugen dp kunst, die welde uit die machtige stem,- voelftnp in de ziele de zelfde indrukken als zijn oogen ons voorslraalden, zwel-lend, levend met hem al het schoone, het edele der gedachten, def woor-den. Dat was kunst! en die V.unst was Igeen baire, geen dorrê, ni en ze w <s zoo voorgegev?n dat de minste ze verstond en ze smaakte. Heer Dë Gruyter, wa neer hooren we U weer? Gij kunt. onç bedwelmen, doen leven in een roes van zieleleven ! De vriemi Dierickx, die m esterlijk het k^avier der bfgeleiding hield, versehafte ons ern paar stukjes van hoogste karfstwairde! «Darde Fantaisie » van P. Be'-oif, « L^ntë » vah Grieg, brachten ons een waar genoe-gen.Ren^Pauwels en Maes, waren ken schetsend in hun liederen : « De WiegendeMijnwerker», «Marleentje»v, « Hij die geen liefde zingen kan » van de eerste, — «Sehoentjelap» en «Zeg, Kwezeltten...» door de laatste. Aan het einde van de rers!e ge-deelte, ?prak de Heer Hoofdinrichler, eenige woorden, nitlegiieud het doe! van dien avond : ons volk te leeren zing: n, ons jongens t§. doen afzien van allen vreemden aard en onzede-lijkheid, ten einde in onze slaapplaat sen het echte vlaamsche lied te hooren weerklinken, uit echte vlaam che borst. Hij dankte ondertusschen de eenige offic.ieren, waaronder een af-gevaardigde van het H. K., die den oproep hadden beantwoord. Nadat op het einde den Heer De Gruyter ons « Kiokke Roeland » had voorge-dragen, en de zielen mede had opge-zweept met het « En luide trinmf in Vlaaridf>»lind»nam hij weer het woord en dankte de kunstenaars om hunne medewerking. Hij gaf een gloeiende rede, aanzetlend om ivlaamsch te zinge'), ten einde later, wanneer we terogkeeren, het lied zoaden laten weerschallen, Ja,wezallen het zingen de met vol'e borst, dat het hoog open een, slaat boven onze huizen, we zulle ven zingen al voetv.ist stappend doo ons her ochte steden, met de zelfd loel over(uiging als we de « Vlaamsch den Lee9w » zong^n die het feest sloot. ^eer Oh ' Ze verstonden hem zoo goec } — hem die met li3t hart en de ziefnïie ist- onze jongens medeleeft, en wees ge )or- l'nst, ze zullen uw woorden gadenker een er) Vlamderen vrij zal aijn, zulle igte ze no«ï hooger taten schallen, on het vrsje lied. 3ok Dank, hartelijk dank! Maar ge heb het een belofte op U genomen, en w dat vragen, we éi?chen iat ge ze zoud hen voldoen. (re^f tins nog ztilk geestes 0])- voedse), uw volk dat s akt naar hoo ger ontwikkeling zal er U dankbaa ko- Zijn. WARD. "jD ^ £ PLUViSES 1 Doorhcen de woeste vierVelwinde? •e )) van he! over de wereld woedendi fHn mensebenor aan, weergalmt op van i(id d.-.ag van u i t. de o wankelbare kerk j,k" rois, een wooid dat allen zooniet to 7 " sidderen, ten minste tôt diep naden- 6 ken brengt. 1 ?en 5 )} « Herrinner u eraan, o mensch, da ge stof. zijt en in s'.of zult weder-)eij heeren. » is. Gij, frotsche mensch, die U dt ste wereld lot slaaf 'Wilt maken; gij, me ter) uw wilde hartslochten en driften; ^ij iat. met uw hoomrdij ; gij, met uw kni-periji n; gij," van de laagste laddti Dy der maals happij îot a hoogste ; gi; [f .allen, k»' »ijt st jf ! Welk eene wreedt , 0.' verdoemenis, voor w e van ziin bai l |(^ «en steen mivk, e van zijn geest eeri ■ nacht van duist rnis ! ,U" ?er aal îrs nd Jie nd ils 3ll- m, )r-asm s ze De en ijfe > - , d, an û- -ine- "1J- grijsaards met uwe wij^heid; Gij moeders met uwe innige, alies-n overtredende lit-fde ; Je Gij verliefdsn, met uwe jonge »v> schoone hoop ; m Gij kinderen, pas ontloken lente-§' bloesems; Gij mannen, met uw fors che wil e i nw taai go-dulrl o i werkzaamheid; q'j Gij allen z jt stof1 Stof en niets ,n and ers ! en ^e warrelt een tijdeke ; over de aarde aïs iosgezwëèpte bla-deren in den hërtst ! -< t. Wat bàat U dus al die praiht, die 0. roerri, die eer ! ie Nu ten minste zult gij ooren en le ÇAgen open doen, f-nat ï ! ï. n i d Richt dus uw brooz.e, kranke leveji 1 i*3 er naar, en 't v.eze eene blijds offe-le rande aan den Eene die 't al uit stof e miek, en de maçhtheeft, ganschzijne ,e wonde-re sch?p( ing in een oogwenk n in stof e.i niet te doen wederieeren. n 0. DAMBRE. " îles Vlaanderen * Oj) Zondag 24 Febr. begon onze < n- a<$ite confrater zijn vierden jaargah ^ t l( as ans een zoet genoegen ons zustt 'blad van Pari/s hierbij hartelijk gel, te wensclieri en onze gelukwenschen gat voorzeker al deze verçoegen (1er duize le den vluchtelingen die door « Ons Vlaa deren » troost, opbeuring en sterkte b d, kwamen in hun harde ballingschap. L e[ gelukwemc.hen vervoegen ook deze vc g_ aile rechtgeuiirde Vlamingen^ want oi n « Ons Vlaanderen » is een der koei ' strijders uit het Vlaamsche, katholiei u kamp. Met ors, de Stem uit 'Belgie, Vi ,s Belgie, en Belg. Standaard heeft h niet geaarzeld den strijd aan te bindc bt <'oor het Vlaamsche, katholieke Bech 7Q vnn zoodra de h. eendrhclit.werdgescho, den door zekf'f Frrrnsvb^fterlgrsche per H ot llendrik Heyman hier over een pat dagen schreef dat 't Vlaamsche Vrcta, stuk m oorlog niet ht>t eer.st door c il Vlamingen was gesteld, komt " 0? 1 laanderen eceneens opnieuw te bewi z en als het zegt : ■ ' A let steeds is het mogelijk gewees gedurendè die drie jaren, op politek tt rein, onzijdig te lUjvén; fransch-belg sche gazetlen en sommige vlaamsch confroters, wolven in schaapvelverklee D bebben er behagen in gevonden den p< ■g htieken en taalstrijd onder de_ Belge j. terug te doen cntvlammen en aan te blc zen. Kathohek en Vlaming heeft "On Vlaanderen " anders niet gekunnen da den handschoen op te rapen en zijn gt loof en zijne taalrechten als een heili pand te perdedigen. " it -Met die verdedt'ging belooft onze col frater un het opstel van advokaat Bons over ' le crépuscule des villes d'art fia e mandes " van J. Muls,- is ecji der tre/ fendste beroepen op den ernst van I oogenblik. Eanste meer toont hetde vasi '■ eenheid der ware Vlaamsche pers. j In deze eensgezindheid zijn we fier ot 't afgelegde werk van onzenconfrater e, '3 wenschen we voor hem hoe langer ho e /. e.er vruchten op 't Vlaamsche, katho t lieke vcld zoo blijven gaan ' Ons Vlaan n deren 'en 'Ons Vaderland ' hand aa, hand tôt we 't brengen 't vrije Vlaande ren in 't é-érie Vrije Vaderland. Ons Vaderland. Een vrssg a. u. b. Onlangs heeft de Minister van Oorlot bij omzendbrief besloten dat de bra'nkar diers die in den dienst der Duitschers i/ Belgie gebleven zijn of in Dnitschlana werden gemtnrneerd en in 'Augustus 191"/ naar hier hebben mogen overkomen, hun achterstallige soldij zullen trekken. Dat is zeker een goede daad van wege de re-geering.Maar zouden ook dezelfde gunst niet mogen bekomen, de brancardiers die het leger weer vervoegd hebben zonder d»' toelatiiig der Duitschers af te wachten, en, waarvan velen slechts met groote moeilijkheden en gevaren in H alla n a z0'n geraakt. — -, —■ — RUSLAMP liilien de Maximaîisfen weer-! sîand biedea aan de Duitschers De snelschriften van Pelrograd, als-o'j'ï de Duitsche mededeelingen laten Vdrstaan dat de maxim slistisehe werk-licùer:, in opstandelijke al'deelingeri gevormd, eo'it-n zekeren weerstand'aan de Duitsche troepen willen bieden. Tôt n u toe heeft dit slechts voorgedaan te Pskof zonder wij weten aan wie die stad op het oogenblik toebehoort. Indien de besetting van Dno door de Duitschers is bevesligd, zou Pskof in hunne hariden z jn ; want Duo bevindt zichnop 80 km. vas deze stad, op de aan. eenschakel|ng van den weg die Pskof aan de lijn Moscou-Petrograd verbindt. i De Suiîsche mededeeHng j Geneve, 2G Febr. — De Duitsche nie ! dedeeling zegt het volgende : Lsgertroepan van generaal Eickhorn __ Vier dagen na het doortrekken va, rl.-Moorî-Sinid hebben de troeoen di . * tegen Fevel gezonâen werden, onde het bevel van luicenar.r-generaal baro von Seckendorff, zich van de verstei king meester gen>aakt na een gevech In Livoniehebben verschillige stede ' '* de vanen bij onze aankomst doen wap peren. Een groot getal inwoners doo T de Rassen aangehouden zijn verlost ge ' ' worden, Ten Zuiden van Pskof hebbe: onze -troepen eenen hevîgen weerstam ontmoet, de vijand is verslagen gewor ~ den en na een bloedig gevecht werd d je stad ingenomen. m Legergroepen Lissirgen.—■ V'ijandé i]{ lijke troepen ziju obs te Kolenko-M'it le s ;hi te gemoet gckoœen en hebben ori'Zi 'ce afdeelingen aangevallen, die vooruit •ij traden in Ukranië, langs den Pripet Dt èt stad en de statie werden stormender ./î hand ingenome-n. Op eenige dagen tijdi t hebben de legertroepen van Lissinger n_ de stad ingenonicn na groote krachtin-s. spaaningéri efi hnrdë 6.i)tbéringeiï| alzoc ir 300 km. weg afleggendr", deels te voet 8. d î"1s per automobiel en deels perspoor-le weg. Op het oostelijk front hebben wij ?s nog drie afdcelingsstafs, 180 ofiicie.rer en 3 676 mannen gevangen genomen, Het getal k'rijgsgevtngftnen en het ma-t teriaal te Bevel gemaakt zijn nog onbe-ri kend. ■i- Voôr Pskof ie d Pttrograd, 26 Febr. — Men seint dal Pskof iïigetiomen is. n Een hard gevechtls geleverd gewor-den voor het inbezxtnemen van Dno. De uitslag is nog oubskend. Men heeft'geen andere tijdingen nopeia s dit nieuws dan een duitsche boo'dschap ^ vaan eenen koerrier ontnomen door dèn Kozakkenoverste Nazarof, die het bezet-■" ten der statie van Dno en Revel mede-e deelt. C ~t De ontruimiiig van Smolensk e Petroj;rad, 26 Febr. — Tengevolgen 0 van het inflemen der stad Borisov, zijn n de steden- Or=la en S'aulensk aanstonds e ontruimd geworden. Eeîa sîielbèricht 4 n , vaa 5-lOjTniaan Petrograd, 26 Febr. — la teg;enstrij-digheid der mededeelingen van Maan-dag avond, hebben de Duitschers Pskol nbît'overschreden, en een. snolschrift van generaal Hoffmann zégt dat de Duitschers alleenlijk de streken hebben bezet waartau spiaik isinde vredes-\ o'jrw; a-upn; en waar'de Duitsche po-itiezal ingesteld worden. Dit snelbericht zou te verstaan geven •_ dat de Duitschers niet op Petrograd ~ zulïsn aftrekken. 1 O,; kommissarissem vais het , volk vertrekken naar Messôu - Petrograd, 27 Febr. — De regeering r zandt de volgende mede :ecling over : De vredes afvaardigingen zijn op weg naar Brest Litovsi. Wij wachten nisuvvs op aile oogenbllkkefa «ver hun aa^kemen , op de gcstelde plaats vcor de vredeson-; derhandelingen te bespreken. Maar er is geen wap^nstiistand. De Duitsche regeering heeftvolstrektgevveigerd eenen wapenstiistand toe te staar>, Wij hebben reeds verklaard dat wij gereed waren ee'je« vrsde te tee)ie»eT>,. doch wij bestatigen nu-dat de Duif-schers dea vrede niet begeeren en dat zij eersî de omwentelingd-r werklieden j en boereri wil versmachteu. D3 wc i stand aan de Duitschers wordt u d^ bij/.onderste taak der ornweiite-li g. Het bezeiten van Pskolî, ReVel en zîlBf Potfograd kan over de toekomsl der qmvveffteling niet beslissen.- Da regeering vertrekt naar Moscow of naar een an der e Russische stad. En zij zal trachten dit nieuw gevaar af fe wee-rin waarvan de Duitscherg hun bedrei-gan.De eerste vcrschijnseleu vaor par-iek zij n voorbij en honderd duizenden ver-dedigers scharap zieh bijeen om het socialistiseh vaderland te verdedlgen. Een prias vaa Saksen op den 1xoan vesi Lsîhtianie Zurich, 27 FeJ). — Men bevsligt de bë .pr.-kingen tus-schen Beriijn en Dresdeo, t'èt het bc-noemen van een prias van Saksen op den troon van Saksen. I "De kaiididaât is de tweede zoon van I den koning van Saksen, prins Frederik-1 Christiaan. eecsarsmaM 7;JI1.1IX ... - 1. 5" ENGELA^ O ter- Een Eiigelsch h'ospifaalschip Rp- in dee grond gshoord oor c ^ & 8e' l.onden, 27 Febr. Kl} Ilet Engtlsch hospitaalschip « G2i !!fi nart Castle » is gisteren in den gron< °}' geboord terwijl het 't lianaal vaa Btis ue toi uitvaarda. ' Al de luohtseinef^ noodig voor he :'.0' herkennen waren aangestoken. Njfct eei ^ zieke bevond zich aan boord. De over- ■ze IeyejjJeii werden dooreeii torpédos eer {l}~ der opgevar gen. Acht roddingsbo.' ter •Je zijn aan hun zelven overgelateri. Mer I f* kent nog het getal slachtofïers niet. > S o O ' ; ■ Het sch?p had eene verplaatsing van j 682^ ton, werd gebouwd. in 1900 en be 00 ^oorde aan de Union Gastle ( y var . Sontharnpton. îij H- Kamenejf îe Lcsdon 6D ,n Loftden, 27 Febr.^i M. Léo Kameneff ,a. bijzoadere vertegenwoordiger dee kom )S missarissen van het Russisch valk t< Pr t.ograd, fâ Za-terdag i;i Engeland ont schecpt, komende van Petrograd en i: Zondag te Londen aangekomenri M. Kauienf-fï spreekt buitén het Rus-a1 sisch rog de Eng-elsciie, Fransche er Duitsche ia4-n. Hij is vçrgezeld va;. >r- M v. Ynnva Znlkinde en- van" M. Joseph o. Fanitskfiy. Hunne doorgangsbewijzen ?n droefren het handteeken van d-n gezant lit van Groo'-Bretanj* te Pttrôgrad. 1P st- e' OSSTENRIJK k De inbezêfnemirig vaaEusland ;n Zurich, 27 Febr. jn De ' Arbeiter Zeitung ' van Weenen js rneldt vandaageene belangrijke bespre-King betre,kkeiijk den Duitschen voor-uitgangiii Rusland en op de wanhopi-ijen staat der onderhardeling-en tus-^ schen DuiMchland' en Oostenrijk. . Hetartikel bikent tôt op welk puni de Oostenrijksche regreHi g afhangt !j" va^n Duitschîand. II " Yv'elingelichte per$onc-n de ni: en dat er niet eene liioderpaal kon ontstaan J, bij het sluiten der vrede met Rnsland ;ie aangezien de Rassen at de voorgestel- u de voorwaorden van Duitschîand aan- s" vaardden, maar- dit is r.iet het geval. "" Von Kulhniann heeft nu ongclukkighjK den tijd niet om met Rusland te ondér-în handelen. Hij is naar Bukarest vertrok-d ](„n waar Hij Averesco nioe'r ofitm^t ten om met Lena t.î onderhc-n.îelen. De Rus-son mO|5.n maar geduld hebben lot dat | de yrede met Ro'emenie gesloten is. Bekenncn ~v\îj dat Duitschxanu or.s bf heerscht.Httwc.et wat het doet om cijne eisclien met een, ijzcren hand. te & doen'uitvopren. Doch sadert den op-stand der Duitsche werkersklas in de 1 maand Januari' laatst is de onmacht 's 1er Duitsche drmokratie beirachli^dj n Duitschand 'ait ons slechts uïtvoeren ?" wat z)ja regeciirg wil en wij mogen ls sleehts vrede sluiten .ils zij het wH. mogen slechts onderhandelen als n Kuhïmann tijd heeft. Dcrgelijke beoordeelirgen verschij- nen thin? hnrhaaldohjk in de Oostert- '' rijksche hladén en in de Rfichralii en f- veroorzakea in Duitschîand cece zekere 1 verbittering. n . Vrede sonder aanhechîing '' ea 'j Zuiich, 27 Febr De, voorzitter ven den Ilongaarsehen | f raad Î3 gisteren naar Bukarest vertfrbk-: ken om er de eischen t a steîlen en van ^ Oosto! rijk-iloDgarie tegenover Roem'e-nie.Een snelbericht uit Weenen z gt dat graarCzérnin eene vredè zoùderaaa-k hechtin.; j>Ss een rfiis.verstd d aanziet; * dat Oostonri-jk als voorzor mUâtregel eôrté in Trart4*ylvâniû moat eischen ten eiode'hat sa;neascl'.o-len van Ror-meensche troepen <'p dé ' ber^ketens die de twfe landen schei-den onmogelijk te niakei;. .-«or imm ■'* J*»»»» p Kaaimacbienen SIKSEE ^ - verkrijgfaaar bij s- ^ P. KOEBÂU, Veurne &>xv< AP|„R3 <3incbNt?ff^ rr <*. ?-r mû g een spaaosch siaoîhs<Jip i in den |ropJ; f;e!iaord Madiid, 27 Febr. — Met in den s-rond boo-r n va : lut. Spaaasch fety oinschip «Negiiri» w. i,Jt-oflicieel.bo\;cst2;.-d. li- De «Neguii» is een se bip v%n 1S59 ton d en hoorde. toe aan de Cî-k M •titïma del s- Nervion. •- De redevoering van ierîliég r- » heéfî het Valikaan fetfredèn n gesteld " De «Osservator. Romsr-oaan van n het VaUknan, heeft zich tlijk vol-i daan véïklaard over de ope bav'ngen van den kanselier Hertlinp, feet'. oiklaca l dat.deze al de bijjzondersie. pùn4eiî der vooï.steilen van Bouoi t X V a^rivaarc-fi Het ondeilijnt ook dat voor bétgfwe a" Belgie aanjraaf, Duit>ehlaî d vrree i is te orn in onderhandelirtg t • tr; d< r- et de t- regeering van Le Ha-vrcstiBi;n&».< e t»p de ■p onde vooriteilen van den Pi^s. n TféèhoMz lefiig îÂmm Amsterdam^ 27 Febr.-— S a meldt van Koi siantïijopel ;iat de Turksclie troepen Tr. biaotide teru.ï zija binnen-getrokkexi den 24 Februari, en.-le stud van de vreemde haiiden verlost htbben. i Faîkenhayii ïeveéit ' u Zurich,,27 Febr. — Mo'a.yerBeemt van i net F u rko-Dui t sça rJge» -.k ailier tè Aiep, dat de D u i i.y e Ij. gênera-i - von Falkenbayn si dè yiidcr- - rtemingen & Syrie Ùl h'an an ÎTèçft - genomen. Djetr.a! P'.eha, g p 1 vri-hebber van hei '< 1 urseb. I -&er is. ij'çts t anders meer dan ecnc-n poiitlckeu bo, él-t hebber. Yojgens ue tl'd Arab,», van -;Ba<;dad, t zou do .regeering der Jonge ïnWveii 1 te AU'P «evWm-d àobben, 1 «;»cn ,^hl,sem» geheete.n es bes!- i«doni - zîc-1' In. t korte op cio Engeisebe feroeaen . van PaîcstiLà te werpen. DDITSCHLAN© Be-reéevoerwé van Rerfe V'tinu.ARENGEN i'Afi TRLMâORM, SCHEiDMÂNN Eîl KEYOE&'RfrxDT B.jsôI, 2/ Febr*. la den ReiehU «feëfï 3'rimhorft Ver-, idaarfl 4»t het antwoord van kançeiiar aangaanda de niede.îeMin . van Président Wilson, in a'kkoord i<? 0D ue bij/.onderste punien. Maar df kàn-fieiiur ^steit voor Belgie voorwfsrdeti die wij m bu n geheel niet kunnen aan-aemen Dmfsciiland vraapt .niet om in Belgie bevoorrecht te worden en de an-dere mogendheden mogen er ook «-en gçnieten rndiea de vijand erorS ,oe dwingt zuîlftri wij do roekoiinen;;e oor-logeaiaart vormen die cte eindvrede ; al besliaicn. '. Sehèîd m a nn rc e erderheid s soc ' ali s t «M : Wij hebb n treen den I .-a'S vochtea om ons va<Jei l»nd t? v^rd-di-gen,. maar iet oni Kusland aï-te?n te trek ;en,- Beb.'-hs onder vive m i juk te plactsen en L»ngny en B.i y to bezitten H y ■eito/a/idt vr.aagt dat Duitschîand in de vredeskw.esti<- in Belgie' voor-reohten zou eischen op ifiiiitair poli-tiek en eko jomiseh i;,bied. IJij 'çjsch't eene, schadevergoeding van Roemenie. VliegîochteK op Belgie Londen,27 Febr. In <Jen nachtvàp 25 tôt 26 hebben onze vhegers ho m m en g-eworpt-n oo het vliegp.ein van Oosfkker en de feveu van iàrugge. i wee anoere aanvâilen ?ïjn fd^tercn uit evoerd dfi_ eerste op oène -tape-pl a t s y an s e a i et vo o rr a a d te lchteghern waui en grejoie brand besiati _d wert : de tweede tegen het viî,;gp.ltin van i\i>eele. Al onze vliejjlujgen zijn ongedeerd y - jaargan^ Kumm$r 100 7 Prijs ; 5 cc&IUs&sn Zateru^ 2 Maart Il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods