Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

493 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 26 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7p8tb0zg78/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierde jai gang — Nummes STICKTERS : J. Basckeîaadt sa A. T x- «" — • - ^ «Stoar-Y... -T»»' -V- " 'tfiK'i&P T\ 1 11111 i • • i i i -i -i ÏABOWME\T^Xt Ber mannd Kelgiel.75 Fra«krijk S.S5 K)ng:(klaimMSo!I»n^ Fer tjr fuies ter » 5«00 » 6 50 » I ■ HI III I n IIIJJl; MM HH1 II— CW«y ■ ■*-• MI ■ «j ijwii i .u, LU Xi RECHT DrtOR, VEIJ EKTRI » i^iv <kj> gJ) r,je n,U7?) c4LA|S IREDACTIESTUKKEN, NIEUW8 TE 2ENDEN RUE NEUVE, Ô-1 EN RUE CHANTILLY, r M l»flV*Ti^*»in«Tfmiri«T yiTJ- * V ■ ». «-». m mi-«' »r MEER KLAARHEID , UXli H os3ing 1 Toen een maand g leden ans beko- cieel de stichiing rent-r Visant ippere S udiekom'missio werd aarige i een digd, h«-ft « 0. V. » die sticî *ezon- |i beseheuwd als een loyale daad ezigen I een eindelijk duideîijk iozien 's an- I wege de vi rantwoordelijk - Re bleven j ring van hetonbelwistbaarVlaarj over I R=;cht. We achtteu bet eeu e daad v n Mit ister de Broque> wordt | Doch teiwijt we aldus r«chlzi iondag ! onze metjiiiug z.gdea en onze i ieten- I cîacrjten verwezenlijkt, dat ei 2 ure I lijk « vollrdig rectit a n Vlaa naand ren gin? geschieden », n|S? kten gel e-rd b j onder inding onze hoort J dige br-petkingen en wezrn w nomea I klaar en duideiijk op dat som 3r dea -v onverzethare v oiw-a-srden mo dag 's I vervuld worden, wilde de Kom sie ons ve trouwen en vooral di is op- I bel front wegdragen. We schr op 30 April : « De tairijko ont che ingen die wij in onzen la , | eu onda.'ikb ren wroetèrsstiii ; ûh jrpn | «J ■ .Q/n I ben opgeloo-p -n nopen o«s t t 1 ? , ziebUgheid. Wait ai d s.e is ^ in* den »" «° "o wij™ raa.i. , n eene Voor Wd V°1°P aapvaarddéfi djzeres I ^ r* b.s-fte « dat. bet •chelle. I va?1 V a a « ersn g slsg n h-d 3 Mei, j d* sl, rn v:i' Éi"t ii.dendi en i i al dé S dend VI a dore n ><i ,d lijk. i icholen I eal)h ord en ^iju vastberadea da Op 't I fcisch w rù tegeraoetgek i- er uurder I fatelden we onze Voorwaarden je in 't I ! eiS ^ Komiïji sie. welke | ]) Nup'-iss hare samenste ^ezigen i se; reven w.? : « We v-rtrouw » I de meet ing der Vlaanjsebs etrij )egoed | En de vnurlioie er terde ,e v vas.Uit I ordigd zal worden, on dat ilduck, I het oog op de hervoraain in k tf neer- I ger voorai bun ep ervarir g g- în veel I steund woord in aanmerkiog l°g- °P i kornen ». nv^a§ I £n varder : « 0 k durs'e: we vorden, I pen cja^ yianii» gen die er I vanuitmeke-n op e i top f amin >rvene. | ten 2jjr^ t(ta y |lt 5ewU3t (jf,t h( | z.-k .< is, Yiaand- re s volkemer £) I sia< di heid in het BelgKch St I verband le waarborgen' » -rhnkf- I In R<jn and^r opstf l A Mei, -f Elver- I » 0 n ' fî ':' 18881 de g za bebb: oenrkp I verte g v, wo jr Jigers van if'on Ver- I i" 'L ieh" z.'.'iiden de gezsghebb: I v>rt ger.woordigers der Viaaa-Ferevn I S1'fi *''!l uir K^igeland en Ho!l t West- I d""' reden, die we daar oor ) iaar" I ^ Vî 11 » r '^en die tevens de ruii J ' I bfeoegdheid voor d<ze Komm: vroeg, luidde : a Dsar we de van de flamir ganten uit Bezet Bi CïtÔ n^et rechtstreeks kannen irsoe ' duûkt het o ,s, dit, wil de Kom spreiden sie goed sa vraobtbîar werk ! ren, ze zich met r-iet te veel w loioo borgen van degelijkheid omrii he lnn en ze waarlijk de s^iel zijn i i4 l'oo van ^ Viaanderen dat nu spr. ioo k&n. » • IDasirom drosgen wa er h rl de) jk op 'aan oçdat de naines leden dier Kommi>sie, a'sock ht bîvoegdheid zouder wor !en o baar gemaakl. 2)Nop3n8 de trijhêiiî van ^ kên, Een? bet principe der Kom sie aanvaari vrofgan wa orn pegelijko ieziobten t karmeo ge Nn, dat men ons ru vrijh id g< pou van sprt ken en w.-i sehre r ons nummer van 4" Moi: «Ni Komrnissie f t zeer gewichtige pracht het ft h ;t ernst-ig bsstude per midd îan om volledig i« to? ping te breng^n h t juisi begi r' van g-dijkheid in r; c de en in ran V!ami= g?n en Walan ", ,er bunten waarva ds prakîisch -tyetkiogipgestndetrd worden, 2 |en Vlaamsch bestpur, lldannsch onderwijs, zoow.-l ho Ils lfger, een Via un eh ger cht Rnlwikkcdiog va a gansch Baamsch v lksîeven en ei^ea 1 In fevtrs de toep'-^ssiog dier bfe lelen op het leg =r, durkt het ftat het meer dan wanschelij] |at de Vlaamsche pers over al < offi- puoten nu vrijer baar tneenii îciie mogen zeggtn. Eu we voegd son- dezft bc-Jaî gti^ke gedachte aa iting « Wil de Ko ni mi s sie oc s vol , als trouwen verdiene' , dan me van vociiug houden met wat ove gee- punten do bevoe-de Vlaminge isch ksn.. » delà " Wait and see !... " we h ■ille. gewacht en uitgezian* Mf.ar nmg gsiets. N de officieele aar kon '°op der Ko.amissitî kwam ni» fs va.i de bevoegde overheid. la tider steiling met wat voor andere wa» missies, in hua zendiog mind< ; oo». wiehtig dan deze, is gebeun 3.0r wa tut îïu ioe nog onwetend o IjlSe sa^ensteilïr g dsr Kommissk s en hare bsvoeg jgeid en werkwijz mis- zijn , 0g onwetend of er ia .van nieer vrij h<- i i va-i ?pr<ken z? ? -'«n ieo d worden, Zou ien we we goo- vertrouwen in o.is moéten zi> •?']n dergaaii ? Da .rom, als het w (1 b- dat d- Kommissie een eruslig* oin" is, dat me-i dan d« geheiro-oor- h:i t vus h tar wegneme, fii dek? ; i a t me . tooae in 't voll d û lioht wat ze is. En z >o ze niet uur stvt; s iig. ii 't voll3 daglicb d.-st mon ze d*n zoo i richte daf >Ioe- egen b st !-nd zij en «<? zioh v; verd ni et ai'die hoedsoig^edea, d de;> toeiaten eeiiparig haar ons vol y> ; trouw n te,se e; ken. n - A. I N B. — We h a rider; dit ops 'l^g ëît'digd îo ons van h t fro .d u. yoj.. d.: s- hrij v1- n g<"werd, c u rs doorg an als e«n breed vers îr'e" ophiie o'idêr de f;o tvlam ïl\ 1 Onze prak;ijk van breede g< 'e" tenwisseiipg getrouw, Uten \ irt>K- hier volg^û. Eeûs te meer z za- zie.n hoe in de groote lijnen aile viamingen, over d;v,e ins ho het eer's zijn. dsel y OnsVaderl 2an- j} na La? n vîj cm 4»b waand#Cf i zejf. kes wsarin er>tele îicbli'eloovi ^ats- mÎ3)g: a dessangaaoda verfeeers eenige volzicnese kerhalari hoe f roe- ; mipgen in* 't kfer en de Vies s s de leideirs dla f, u« vertrouwen gfv t, er zioh de gevrasgde Romniissie xnde stelden. 5che Het hoefde ecneKoaunissie te " ' die ^oor tara sàKrenstelling nVë door't redit tôt ope sijp maMng vai» hare b^sprekisge mlp WaaJsche en Vlasm&che bevoll j)g g de mogelijkheid stelde, toeziofa 3en, oefenen op de wijza waarop œ rr>is- wederzjjdsche belangcn wordt f=ve- spro g-<n. aar- dus ; 1. Saiïisrgesteld uit gszaghet 'y ^ vgrfegetAvoordigers d ;r Waais* Vlaaœscbe faewegiisgen. Dat \ sohe bevoegdhtid e.°n aautianli cier ts vervulled bad is slcllit?, nias [5ii„ gfii - n fia hoofdsaat w«,s, e8ae pen. naliteitëvraag op U lesst-*, kwj oVerrèich? in de Kommissie toe pre- ver trou wdt aa^voerdm dsr isati n)i«_ tisehe grotpen. Zosder da « 0; iare Wallonne » eel^rlijds7~3"s~T» loo- ming<»o7"-of het Viaamsch B iven "VerijoïîX~uit Necerlacd, asd-n in zou geene Kommissie doelaaa' 1 aaaï t m Lijit wczen. ' P' 2. Uil^erust met de ruimstebu !1 heid, tôt groudiga ias(« ie-jria( fj^ïj dea toctiand in Belgie oststsas f jtç de aati vr^ïigheid v&u two« fcesc j rj(- gen iîi baar school; gamaehtigd uit- voorsU lien van degelijke, prondi ijn : lossiagsn. een ! Met andere woordôa haddsa ! ~'ITr 't aa bcveîec eer-er Kcmmissi ' ^ | dubbel do.l voor cogen - gr< a ® studie, î,u bel-mm;rddoor deVei ir^ j ûing d«r Bdlgèn en't gémis aa ons j derlicge voclifi^; bekcnàmakirt i js de fcreede schaar vaw ce b' reik leze _ lagen en aangenomen beslùifsci <T 1 G'.-ïijkt op deze, door de Vîami V V frferin akkooidgaandem't de i / y ) tige erosp der « Opinion Wallo geeiscbte Kommissie, 't deerlij lg| zou raamte, waaropons overigçnsschà len er ' eî>- kijkje wordt geguBd in de n toe : cieele berichten,zopdatzc-ifs de sa le ver- Steîiing ervan wehnig gekand is P >et^ za Vandezes ambtenarea die ei r aezs van uitmakHnheb iker vierotithoi n deb- jjg Gabboir en Passeleeq, 'w HH. Veldekens en Vaa der Esaen pi ban .WU.U mlûgeni tever-di'gingmeer fpg3 . Kom-3r ge-i, zijn ver de ), ov^ r e- Huano ambtelijke bazigheden idslijk rsecîs overweldigsfcd, wat niemanc erh't ^an ten ^W8!^e duidea, op voofwj n Qi[' datz j eraichoieavergenoegea.'tVo r3ar js ecbterni.t, enkele bepsrkte un daad h Blrdaa aan een taak als dezs, v :iar,ig- waar het to«8taad«n geldt waar ô bair onvoldoeiide mede vertrouwd is. e d de heer Passelecq. wier s uitstel is b\> Yerdiar.st^î) iecier Vîamig g>;ar it, aat kent, tooj-t,door wathij erovt-r st ze er ,j8t aljjae kennis d.r tx<tivraag t oi'J.o.-i jj0 ]j.eij ej( njaj recritstreeks u IQ OH^ !ô ver wer^®^Jvhtid is gpgr peu. Hefc p>ottraa-.ma ? 't Zou wezen ), G. gelijtbeid ia rechte ea ia f*ite » iâ bt reiden en zou vooral we^ea ■ del ge- omschrevsfl» 1 Daaraaeda wetea ik ht wil 8'^ lef8- n*«ur m( WU tac h ai g prej !(1 aanneman dat geeue oubeasheidei ihj, Cn van hareiitwege te vreezee is. sdàch- ïffebtig,'t kiad draagt va ïers va het keuis ! Het is een tweeliiîg-zus ;'j. men der Troca'jero-tweeUïightid en , weer gsboorta helpt oas, Viamiqgsn, telling st-^îîde naier de verweze«Iijkis; ons kultuar idsaal at'd. ;e urik-ge Ma-' su, met .'si Via- • mscke i,-iïtei5, voor- wezen en be-mbaar-a, de ZANDj Liugiïi N S. Dit artikel was Ef, wanm t uit te ia « Ons Viaar'deren » de oritl et hua las van advokaat Ronse 5B1irf- di Kommissie. Roase's begeesteri aandaenïijk lijkalsaile neophytea Maar hij begaat eene vergissiag )bsj;(3e IqoÏ en loopt gevair spoedig te îh# en I dan tereohtgswezen, waar hij 1 schîji-1 Van Cauwelafrt proa>ionfert tof roi ( teylijfe. adviseur cîer Kommissie ,r» ! Aïstwerpache volksvertfgenwooi jiatio- | heeit steiier dczes i^dardaad, in îm bet zijn van ettelîjke getuigea verk) aa» de dat hij in feaenerlei hoedanighcii 0-SM8- daze instelting (t1) verbonden wa8 piaion Yan eep and r, r.int mi ^dçr .g TMvïdr hsbbend Vlaamsch v*lksve.rtggen] dgiscb dielîjde.ls den oorlog delî :raijds,""r"gV,b ivereld van dichterbij haeft tig of nCG nagaav;, beraikt mij een schr j v aaruii. volget.d kr, ipsel : voegd-i * Aleool-koeamissie, ficantie S vaa ; misais w*j-den door 't goeverne s, door | ofilcieel bij Los)i»klijk besluit haviu-1 stild. iot U-1J Oa Vlaan scbeKommissie-maf ig« op- j bvsiam, ia e^n geb#im kabinet karakter, i^et om de ( d], bij i krscbt te gevea, Fra^s Van Èuwt « ; al8 juridiveb acivisour. Ameri.T' îndige j TXntwiôrcTder 0. W. o^er den rspr i-! gter. ze-t der r^geeriag iuidt eren n on- delijk als bonnig «nous necoanai1 S aaa q«'«ne commission oû la mouve; te uit- Wallon stra repi asenlé- » len. PBTOESTANOWENGEIAH me» - rs^h ^ Van onzen cigen briefwisselaar) offi- Londcn, 21 Mfi 1918 11611- ln de Esïgtlsslsc politieke deel wsrel den, Ean nie«w3 politieke storm haeft u lien, gewaaH. Zijn ootsproug ers zijn vçrkn via- iagfan in dezeîfde gronden béslotfen s die waarover ikToegçr beiichtte. Ge^ klKarheid ia het algemeèa gamoed d calie wsrd «r bereikt aopeus de vraa stakken verbondon met de kwestie vi het opp^rbeveih5bbers»'iap dtr legfî - en de juiste verhouditg van belang tussshen de w> slersehe en oostersc, seholes van sîrAtegid. Wat^eze laats b» palingen osuvatteu, werd vro^ger di d'eiijk geaiaakt, saiagn aiet da redsn die de sc'holcn aaavoerea om het beiai z; jn C.'-r toestanden in het y,esteK te doi > gelden tegeuover de evén groote vraa il1^a stukkeo die opdaiken in het oosten i atde oiagekeerd. staat Over deo theoretisshen kant der za a te wor-.it er ciet zoo ve; l aiecr pelwis >oral vseii. r schijct ds eu ;e strijd door ITren- feitT en dation vaa partij^an^ers d ï -lf twea kempea. Naden laatstea tegensl s in het Wcs^en werdea catuurHjk do eade (]e. voorstaaad^rs drr w *stersshe opvi le er- tiag eenige onv<: rmijd lijke gevolgtre Ure; f k i nr ng e R) a akt. Die komen dan soi :t ta ,0^ eerste 2i°bt £is >*e(,r gevat vc te staar . Bsa di-per ^ooidcnk.'-u eeht it es w|.;st daa aies steadeels op aedere i dea&a. « ée e feitoa in d*.n brirf van gexte» voor Maarice aacgeha«ld ziju door ^efrtla Waj_ der bladen w«î bekeud, «n h^t is c « aoodig dit hier ta hsrhalen. De indt iioca er cioor teweeg gtbraclxt î» Eag'ila ïi'ast yr8g é»:i groote sarsatie. De sreners ihéid die cec ditr hooge postea in hstl^gcis bigeibestuur toi \r.or korten tijd l _ i-:. klseddtf, lei ait dat hij bandeide n. l'~ het voile bewusîz ja vaa de gewichti :tartje ^eid zijne.r daad, en de we«rsl§g op h&ra regeeriag koa er nitt door vermine? geen ren-va7j De zask werd patvariijk sefft r?» berde gebraeht ia het Parleaient do M. A qaith oea va^igsa premii^r die i Rfjgeerhig om ailieg verïoeht. Se iaïiste vooral in dea parsoon van d eeratsa ministerbij tava,n kwadertrou ssa wrkeerda vo jrstîlli tg vaa faitea t {jenover ds aat-io bvscbaldigd, stf-l eerst roor aan twea rechiers a!ia s'.* koa tôt oaderaoekvodr te legjren en h hun oordesl to latea vallon : do op.po: 11 a Ktelda voor'aan een « seiecï. coœite vaa bet Parlement de zaak ten on «te zoek toe te vertioawen. Dit wer« do de Regaeriag gewdgerd, weike h hecla débat etn «iote of «entM^i a^aaklecade kvrestie van verfreuwi !R. steîde. ledere R«*gaering weet wat h gowonegevolg vaa die houdiig is ond er ik geiijke omstaodighedf-n. Ht-t « oonaitei oeze- werd door dan Ikiioaist Boaar Law g orer weigerd simpeltjes om de redea dat ia h t Pirleinaat. gesa vijf ieden ware .5 18 die g en voor of t?£eniage.aontcnhei U ver koesteiv.ea tea opzichte dar huidi^ gc- RegcNiing. Die boutade werd daa oc wor- door het Huis der Af^-e'aardigdea m 'f# g v^/ontwaardfging oithaaid. De rechtvaardij;ing door dea Ho —Gsorgc nitgesprôkcsj, droeg een eit\e L aardis k^.rskter Zo»»ls Lord Hogh C liger cil zich uitdiuUe ia «jn kaapp t bij- specch ^iiig er het toe a)s voigt : j. ïard heer George spealt eer«t besuhaidsgd „J' dan ïechter, ordfrrs?oesit io redea« voor en tegen, viactt zijn aaaklag gariftih in het ongeiij's, en spreskt r 528g- zijn tegenstrever vot o -râadd te htbb '®oi- zic^ 2'lven voiKomea vrij. Dit kc — nochlariS moeilijk anders ia dit g«- : Sr is z?k r woordspelerij in bw»; ti cun" Genri'jal Maurier had gezesrd dat hij jven Versailles was i'tegea dit f it stalt c N mioistf r het f^it dat hij aîet ia d^ za oh- waa> eu antwoordde lakr den g aeraai dat.hij ia da a< tic:'.ambre wi ne: ea aile notas dit de zaai ioor zija ha> «ge- don giugen. &vw <ie kw^atie dtr vi lengfmg d»r lijo koœt ailes hier op a; < part dat de soldateo de sefeaid cq» da poliii ters wili.'B schuiven ea ài-xe <aatst« Zv"' *ditspd omdraaièn © /-rda kwestie i Perl) het © steiî geraaîit ai on aiet a il g laei/£ praat "| De.aakiomt t «hter klaar uit dite laat- j les a aar voren . Er zsja ia Eagalai rïu|_ ; twee g?, iachteastroomiiigea die aade li , j;i storaad werken voor de algemt-r0KS ne harmonie Sotnmige Engelschea zi aent nog te zè.er ivsaiair vaa opvatting, : întfTïittM v. icf eoiiMaccan e an I )vîef jaar in een va'îtelandscben oo ziju gewikkeid. En voie a hebbea daa geen breeden zwier genoeg ia de a maene wereidpolitiak zooals ze ziei hare algameane verhouciibgen voord' Ze zion te kl in, en kuanaa hat a. meeae xroot.scha vaa de aigemo Wereidregeliag aiet.omvattea. Lioyd Gsorga haeft soias pariem i taira maaierea die vêla measchen hera afatooton. Maar het hoelt gez> . dat, mat dat ailes, hij toch de maa 3 die ktaar h>eit gezien s . ziet hat baîaag der Oosterscho aaagi f gesheden ea besefl tevens dat de v - hoadiagaa veranderea wraneor men i eea verfaoad met anderon traedt. . verbond sîuit ia zich zakare toepiss j ges. Ea het is verke-rd die zoo ver s d&ringea te heôtea. is da ceuige met » de niet dat ieder der vrieiidea wat . bestkan'tot het algemeea goed > j riehte Da « Maachastar Guariiaa * f iichita deze riqhtlag. i Het eenige jam ner fait ia Gaorj • regeeriag s dat hij stilaaa is omri' i gferaakt door eea groep vastbaSid Unioaisten die haa imperi,a!itis< ; drij 'aa so.ns niet binaen ds palan 1 ; nen houden- En dan is zezer de f ê van de l'bar&len die eene erge zwakh r hebbea aaa dag gele{rd in de t' kj^esties zoo juist besproken. Zij v r dea daaibij al te zeer gedreven d . partijgi-est en dit laat een kwaJea iad . ach/sr Het is jammer, ja droavigte s s dat zij die over't aigemeen de bt r pri ciepen op yéîerleiterrein voorst r zich -hier de^aarten u t de han ien Is . spelen Ea zoo de hujaige George geerirg, als ze au is samengesteid, j 't bewind blîjft en de Coaimons s Hatr Asguitî» niet durven in de « E sioa Lobby » volgen dan li^t de corx ^ dasrvan îiiet verder te zo^kan. De g deslige iavloed op bsl K."binetehc i door zij a omgevmg uitgeoefend zal j eaas klaar btijkan ia het relaas vaa • toestand ia lcrland waarover wij t morgaa hebben. . Dr. Carel VAN KEYEN. e ., ^Sessot XSelgio Oosfenrjkers ia Bslgie Amsterdam, 24 Mai. J 7 Da « Koho Belge » maidt dat \ 5 treinen opgepropt met Gosienrijks soldaten da spoorhalîe vas Jetta Ë.-ussel doortrokkaa. Eea ge.hea! logar zou in B.lgie aar , koiaaa zij a. i - — » t î 0e « 0-49 » h'scht fe ontvlusàl i Madrid, 24 Mei. Uit Corogoe wordt bericht : . L De Duitsohe dulkboot te Fenoî ge t kerd trachttb verieden avond te viu tea. Hij wara varhinderd door i ■ Spaaasehe torpedojager. i i JT£iJp£t,Z3. Het verbond mei China Tokio, 24 Mei. i De « Times » : Baron Hayashî, miaister voor Jaj • ; te Pskia heeffc ia eane' redavoerieg : Shanghaï gesproken over da vries ' schappeiljka betrekki&gen tussch Chi^ia en Japan Hij verklaarde dat n zou m^etea een vc-rbond tôt stand br ' gea tasschan de twee landen. TJit Mong li>» konrt weiaig nieu [ ' maar do inv.tsl dar maximaiisten in C lia wordt aa. y.ien ait) eea oafaalb middel om een mihtair afekcord t ' schen Japaa ea Ciiiaa te veihaasten. . | I (CW.TWT? vA-^m.^a^?^:-riy.g!K8gaBoaBg.asaBa [ Ansi mm<è mbonuè» WIJ vsi'gîjskas aaas lazsys ^rSsndsiljk i ashtersfeîîigî ysfesairgen te versfîêr.sn. s ¥oor ons îâ Uese saak vaa het alîergroc ^ jttJsatri- disfi/«n vu'JS v&fhûtykn dai n f-l £- I <-1 L. IQ E A ORES QEZONDEN I t. VvUHUtK 4 Een rail boven Pariis e- ia E@îs ?*oîha i.-i brav ~û ceschôtcn t e. Par'js, 24 Mei —Vijandf-Mjke vlieg?rs ïe hebbea getracht bovaa Pai 'js le kom h. E sa Gotha, door da ?.. er: or.o n g-troffea, viel brandendaedwr ten noor-dea van da hoofdstad- Het aoodseic werd gegçvenomllu. 40 j ea twae groepen vliegers Irachtten boven de stad to komen. • • . De eerste groep werd door het h; vlg ^ gesehut teruggedrevea en wierp bom-p" men buiten da stad. Drie personen wev-dea gsdood en ver&eheidene gekwetst. De tweede groep ook moest van zijn lan afziaa ea koa het c ■ .trum der sta i 5_ iat overvliegen, )' ; -— 'j •; De raid boven hciâm ,s 44 doods^, 179 gekwete-cn ^ Ê'ondea, 24 Mei. u De laatsta bcrichton gêvBn h-.-t juisle ;e aantal dooden en gekw< tsteo vsp den '• raid vaa verieden Zundag. Gedure! da *t daa necht van Zocdag op M as.'su.'wer* d den ia de hoof.lstad en op verscheidece '•a andere plaatsea 44 psrsoaen gedood en r- 179 gekwetsl. >r Te Londsn werden 6 p rsonen ? -.'ood sk in eea huiï en een andaee pars, o voor ta de dtur vaa het B»bu; , b. s. te ^ Eegrafcï.is !e° vaa' eea &uUsc£»en vll«g®r Longer, 24 Mti- iJicsdag aamiddsg werd aar. Duitsche ^ vliegtr begraven, die d» si g.ntoqaen had a. aau dea raid wiana lijk mon Maa dag <.j4 morgfii oader iijn veïbrijz-.ld \ h ,tuig vond, ® De lijkklst was bçdekt doo? de Duit- 3t scha vlag an op 't voorstuk va e n kn-noa gépiaatst. Officier?» en soldaten van de kooinklijsa lucbtmacht vojgden dea stoet. Da geestelijk'o dianst, werd door een legeraalmoezenier gedian eu v/anneer de kist tea grave daald vlogen' v-jegma-chienan boven het graf. Super-Gothas aamen deej aa» dea tdcM Loaden, 24 Mei. !e Reuzen-vliegto'rstellan, rie reads bo-l® ven Fraakrijk gezien werd n, vamen -j ook deel aaa den raid boven Load.-a. Da vkugels zijn 8 mt i rs lai g, ea het 8- toestel wor t voortgeiirevaa door 3 mo-toren, elk van 300 paardaakracht. Er is plaats voor negen personen ; maar gewoonJijk zijn er .maar vijf of zes,'t geaa toelaat aieer boaimea mee to voeren. Ëlk vliegtuig kan minstens twee ton bommsn dragea, waarvaa eerie omirent een toa weegt ea rond do 835 kilog springstof bevat. Btschiefiag vaa iluiaksrke Duinkerke, 24 Mai. —Dinsdag rsamîd-t- dag kwamea vcrscheidene vijândel!'ïe i- viiegers omstreeks 5 u. boven da stad. n Ken nachtraid werd gavrèesd. En werkeii;]?, rond 11 a. 30 ia. dan aacht werd an eea vijftieatal bonimea geworpen, dis gelukkigiijk maar weiaig schade verOorzaaktaa. A 3f Be wol voor Ouiîschîani Buenos-Ayres, 24 Mei. n Uii Buei.os-Ayres v, ordt aan ce « Ga-e z t»a del Popoîo » geseiad dut da piijs l" van de wol foi stiù t oiawilla der gr.jotè a opkoopen door Spanj î. Zon • rîin. -s n het AbX Spaaje steeds wol uitvoerda eu nortit iavoerda. He.t i-te verondersteï-lan dat de Spaansche has.-i. laars croate ï, opkoopen doen voor de r^kuning vaa i- Duitscnlaad. r SSL-wlt£t%. rland. Kuishoudelijk Verdrag Berne, 24 Mei. De Zwit!<erscha rageerirg b -eft hsra 4 afgevâardigden gemaahtigd het Luis. houiehjk verdrag met Duitschlaan ta ►t oaderteekenen. Dit verdrag zal hoe a- rïflnmH CAnn rromaft -, « J . i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods