Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1436 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ft8df6m944/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Beigisch Dagblad vereerd met he! Ber#eeke?i 4«r Frausche Akademie ûrakker*(JItgever t H. TBMPBRB'Mi .YLB, Doinkerkelaaa, 62, ©S Patine. Aile mededeelingen en aanîondigingen moeten gczonden worden aaa den Drafcker-Uitgsver. Oageteskende brieves wordea aiaî aanveerd. S11CHTERS : A. TBMI»EM®S mm S.MAMCMWÊJkm&'r Medevatrhers : HuilB. ggtfèBSSS? — La ©ÊSBS.lËfa&a&t^ — *« V»ss gin Vel^C (Hastest Slampiarti V. E§»ïtaS| EU W®ss Sawswass^- ...i.I. Prijzen der aankondigingen voïgen* sTereenkemst. -~ Zich te wenden bij den Drukker-Uitgever. NAMEN VAN VLTJCHTELINGEN werden GRATIS opgenomen. ^.. . ,. ,..,_........... j V -yr 1— ' _ SOUàTER ES VL1MTELIMES die aaar FamilieMeu ïoeken, tendï u Mi des lîitgeïer die lié GRATIS ten uten dieuste stelt. De Engelschen in lesopotamie 10.000 Engelschen houden sedert 4 maanden stand tegen 60.000 Tiarken De verlouisig in 4 vcr&chi«t Het kleiue leger van generaalTo was-headis nog altijd omsiogeidte Kut-el-Amara, in eene pleine boeht, op den liakêr oever van den Tiger. 'tls reeds meer dan vier maanden, dat die 10000 Eagelsoaeii en Indiens door Cô.000 Tur-ken omringd zijn. De plaatt, waar onze verhondenen «ioh sedert den tegeuslag yan Stésiphon versenansten, heeft tôt su toe aan aile aanvallen wederstaan • aij zai dus door de maeht nietveroverd worden. Maar net is te vreezen, dat door den langen duur van de omsinge-ling, de iialdaaftige Eagelsehe kolom gebrek krijgt aan voeaseienmunitien. Kut-el-Amara Jigt op 408 km. van Kornah stad ep de sam«n vJoeiirjg van den Euphraat en den Ti^er gelegen en verblijfplaats van het Engeisch Hoofd-kwartier. Yan deze basis uitgaande werdeo, in Decemberiaatst, tweehulp-kolommen gestuurd, die vooruitrusten de eene iangs den rechter oever, de [ anderelangs deulinker oever van den Tiger. Op 6 en 9 Jaauari bereifeten deze S kolommen de hoogte van Cheik-Said en kwamen opvolgentlijk in voeliag met de Turkea, die zij versloegen en naar de moerassen van Wadi verdre-ven.Op 15 Januari overscbreden «j deze rivier, vervolgden ûen vijand en vie-len hem op 21 aaa, in sijne versterkte Steliingen op 2S km. vaa Kut-el-Amara. OngelukkiglijkwerdendeEagelsehen door het sleciït weder en de overstroo-mingen tôt werkeîoosheid verplicht. Eene zee van slijk belemmerde de troepeabe wegiagen en de hulpkolom-mau raoestea terugkeeren tôt aan het oostea vaa. Wadi. Sedert dien werden de pogiogea veraieu wd om de hand te geven aaD de belegerden. Maarde moeilijkhedeD van het klimaat en het terrein waren zoodanig dat deze vruchteloos bleyen Eennieuweopper»Commandaat gene-raal Gorriug, heeft het bestuur der kriigsbewerkingen genomen. Op 6 April miek bij op beide oevers van den Tiger vooruitgaug tôt aan Oum-el-Hannah, r adat nochtans zijne voorhoede, die Felahie bereikt had, terug moest mjken. De verlossing van de Eogelsehen omsingeld te Kut-el-Amara is misiehien nog de kweitie vaa eenige dagen. Indien het klimaat wat verbetert, mogen wij hopen dat de hulpkolom nog aan tijds zal komen om de omsingelden ta redden. Hsvige geveehtea «p den Ti|«r Parijs, 18 April. — D« War Office iegt, dat gjjknera»l Lake op 17 April eene reeks tagen-aanvallan seint op den rechter oever van den ! Tiger. De Engelsefae lijn werden op somraige pUntea 400 tôt 700 m. afge*lagen. i Oe Russen hebben Trebizonde mm i I S.le Stsasaea an» de poorten van Trebizeude In de streek van de kust hebben onze troe-pen na de- bezetting van Surneise, den vluoh-tenden *ijand aehtervolgd en het dorp Arsene Kellesi, op 18 wersten ten O. van Trebizonde bezet. Ge *echten in ons voordeel wordan geleverd in den bassein ran dsn boyen-Tchorock. 1 Ile verplettering der 'i urken s wordt do»r§edreven 3 Petrograd, 18 April.— De verovericg ran Kara-déié is eene belangrijke o^erwinning der Ruasische troepen, die sirijden langs de u kusten van de Zwarte Zee, in de richting van ^ Trebizonde. Kara-der# ia eene verstertte stel-t ling op 125 km. van Trebizonde, waarvan aij d# eeiste verdediging i«. i Het leger van generaal Kaikhoff berindt 1 zich voor de vefdedigingslijn van Trebizonde t maareene groote a.r&ohtinspanning zal noodig zijn om deie versierkte plaats in te nemen. De Turken hebben ten minste drie di^isies 1 frissche troepen aangebracht. De Turksche vloot zal Trebizonde niet kunnen ter hulp komen, want zij kan tegen de Russische vloot geen strijd aan fangeD. il De vers rering Tan Trebizonde zj.1 bijna zoo 1 belangrijk zijn als deze van Eraeroum. Deze stad immers zal aan de Russen eene uitmuntende b- sis geven, voor het vervoîgder 3 krijgsbewerkingen ten westen van Eizeroum ; de levensmiddelen en munitiio zullen in eea paar dagen aaakomen van Odessa, Sebastopol en Novorossisk, omtrent eene masnd wicste 6 op den weg Ungs Bskou-Tiflis-Sarykamuisch-a Erzeroum en Achkala; van Trebizonde loopt een weg die een rap vervoer per auto verge-makkelijkt. Het is dus ontwijfelbaardatde ver-6 overingvan Trebizonde een aanzienlijken in-i vloed zal hebben op de toekoaistisie krij^s-bewerkingen in Aimenie en aile Turksche = tegenaanvallenzslbelemrneren. 1 ©e Mu»si#eh« woorusig;@«ig is «an weder8ta«asba»r. 6 Petrograd 18 April. — Na een ge^echt yan 6 dagen rond Bitlis, hebben de Turken het Duitsch plan dat bettond in den weg tusschen -.ii' 11 1 ■»' 1 »g het meer yan Van en Erzeroum. te reroveren, t laten varen. Men maakt daaruitop, dat de aan-gebrachte rersterkingen aas de Russen het s hoofd niet zullen kur.nsn bieden. I Kfiopeicsosee doestasid v®ïb de Turken. | Londen, 18 April. — Men seint uit Petro- j grad aan de « Times » dat de Turken wel be-grijpen, dat de Russische optocht langs den Ghorock hunne steliingen van Trebizonde bédreigen. Dit gevaar zal nog ernstiger worden, indien de Russen Rachmed bezetten, op de samen-vloeiing der wegen »an Trebizonde naar Er-zindjan en Erzeroum. Deze bczetiing zou het verlies van Trebizonde en Erzindjan voor ge-volg hebben. De toestand der Turken is dus hopeloos. De Russfti b«tt« Trebizonde Petrograd, il April. — D* Russische Iroepen hebben de versterkte stad Trebizonde bezet. Een bloedig gevecht Petrograd, 18 Ap> !. — Ofïicieel. De verovering van Trebizo de, de versterkte plaats langs de kusten *an Anatolia, is het ge-Yolg van eene vereenigde krachtinspanning der vloot en het leger van Caucasie. Onze troepen hebben na een schrikbelijkge-vecht op 14 April op de rivier Karadarassi den viiand achteruitgedreven en ongeloof-are moeilijkheden ie boven komende-^erbriizelden zij overal den Turkschen jegenstand. Eene gewaagde bewerking der vloot liet de ontscheping «an troepen toe, Deze prachtige overwinnirg werd onder-stsund door de heldenfeiten van onze troepen in Klein Azie. Voor&iigjgttg der Masse!» Pretrograd; 18 April. — Officieel. Wij »eroverden Drosa op 10km. ten oosten van Trebironde. Wij verdreve» de Turken uit goed verschan-ste steliingen ten ivesien yan Erzeroum. Kronijk ait ■ Noord-Engeland ; U WelgSe's ioek^mst. 1 Heer Léo Meert, voorzitter van het VlaamscJi Handelsverbond, beeft voor de burgersafdeellng A van het Algemeen Nederlandsch Verbond te s Utrecht (Nederlann ) gesproken over « Vlaamseh- r Belgische belaGgen ». Heer Léo Meert heeft onschatbare diensten be-wfzen aan de Vlaamsche zaak en geen persorganen waren hem in-ijne werking meer genegen dan Het Lamtste Nieuws en de Vlaamsehe Ga^et. Persoonlijk had ik eene onbegrensde achting voor denijverigen Vlaamschen bandelsman, die zoo onbaatzuchtig ea onverscbrckken optrad voor zijn Ideaal Spijtig genoeg werd Léo Meert's strevlng niet genoegïaam begrppen. Op de algeœeene vergade-ricgen van ketHandelsverbtnd te Antwerpen was ik doofgaan» de eenlge aamveaige parsman. An-dere flaamsebe bladen vergenoepden zich met mijn relaes over te cemen of een deor het bestuur 1 lngezonden verslag in te lasschen. Ik herinDer aan dit ailes om er op te wij zen, | dat wij — heer Meert en ik — voor den oorlog op i hetzdfdestandpunt stonden. Het doet mij dus | leed, dat onze wegen tfeans zoo ver uiteen loopan, ; hetgeen blijkt uit hetgeen de yeorzitter van kst j Handelsverbond te Utrecht sis zija^ meenlng te kennpn g ai. Dat wlî nu niet zeggen, dat lk volstrekt nietg I beaam van hetgeen Heer Léo Meert voorhield Wie-raand ?al voerzeker den aanvang zljner rr.de be-| twisten 1 1; h « Vlaanderen ea Walenland vormen ecocomisch ti een geheel, doch veel werd Vlaanderen octhouden wat het van rechtswege toekwam, en het is eene ^ ■ware ramp, zoo voor den Belgischen Staat als voor „ Vlaanderen zelf, dat zooveel goede krachten in ^ denstrijd tegen wantoestanden moeten worden g verspilu. » Overgroot genoegen deet het mlj vanwege den |, heer Meert te hooren, dat hij zich verzet tegen aile t uilbr^iding van grondgebied van een hersteid 'v Belgie. Hij heeft volkomen gelijk als hij zegt : t « Vau anntxatia wilien de Viatnlngen niet hooren » j Nog menig ander gedacht, geult door den heer ^ Meert, kan elfc. Viaming, die op het zuiver nationagl c standpunt staat, volmondig bljtreden. Andere mec- s nlngen kunnen wij evenwel ntet goedkeuren, ja j. bieden wij ongegrond en zelf3 tegenstrijdig met g Vlaanderen's en Belgle's wflbegrepen belang. j Heer Meert zegde 0. a. : r Het ioeval heeft de ( Viamingen In dezen oorîeg aan de zïjde van Fran- j krijk en Eageland gebracht » — Het toeval I dat _ is voorwaar een ODgelukkig woord. Meent dan de 1 1 heer Meert, dat 00k onze twee huidige boo^genoo- , 1 ten zinnens waren onze onzijdigheid te schenden, • indien zulks op den weg van hun belang gelegen ( i had ? Ik dacht datdeze tnisopvatting niet meer kon beetaan bij een enkelen Belg, die in voile vrijheid s buiten de draadversperrinf, geleger keid had na te 1 - j gaan wat er gebeurd is onmiddelijk voor den oor- 1 t Iog en iniîonder tijdeos de jaren, die Duitsekland p gebruikte om B^lgie'a overrompeling tôt in de ; puntjes voor te bareiden. , ^ Heer Meert votgt er onmiddelijk aan toe : « Het 3 ; waarschijnlijk gevoîg daarvan zal îijn, dat Beigle s ' wellicht tôt ruil zal moeten dienen tegen kolonlea , | van Duitschland of voor de vrijheid der <~ee. » •— t | Deze uitiating bewijgt heer Meert's weislg ver- I e - trouwen in ket goede Recliî, gesteand op de r acht | I der vereenigde volkereD, die «r voor strijden. Se- f 9 lukif.jg zijn dergelijke zwartkijkers xeldze^m. Hier | i- in Engeland zijn we aiiea o remigd, dat de eisid- | oterwinskig keœen zal, langwam misschi^, ten | koste vaa nog greote opefferiBgen oabetwistbaar, 1 ' i « : maar zeker. Na de plechtige en herkaalde verbin- g m ; tenissen, door onzs bondgenooten aangegaan, is 1 s ! en blijft deearsteaanneembare vredesvoorwaarde: % volledige onafhankelijklieid en algeheel herstel van Belgie. Dat is al wat wij verlangen, dat is al waarvoor ® | Belgie stcijdt. Het overige gaat onze groote vrien-1 ; den aaa en deze zullen een ruil wel onmogelijk ^ maken door eene volkomene zegepraal. I Maar nog verder gaan onze wegen uiteen. Heer \ Meert meent, « dat het nu wel tijd is om den IViaamschen strijd voort te zetten ». Hij zejt : « de _ Viamingen hebben zich nu voor te bereiden om op " ^ het gegeven oogenblik het offensief te nemen, niet 111 - tegen het Fransch, doch tegen de Franschdolle Belgische regeering ». — Met omtrental de g^zag- _ i hebbende Viaamsche voormannenbenik'takkoord, * î dat « &adsvrede » nu moet heerschen 00k op taal-gebied. Pal moeten wij staan en zonder iemand te 1 ontzien de nalèving eischen der bestaande taal-wetten. Maar tusschen misbruiken of wantoestan-den trachten w^g te nemen en strijden îs een 31 t groot verschil. Wij hebben meer vertrouwea in de g1 toekomst dan de heer Meert, 00k op dit gebied : vi s wij hopen nooit meer voor eene « Franschdolle regeering » te staan. Niemand onzer zou afschrik- v: ken van een kraehtdadig offensief IN ONS HER- d STELH BELGIE, indien zulks mocht noodig biij-ten. Wij vertrouwen evenwel, dat 00k dp Viaam- zj sche kwestie — zooals andere le*eitskwestiën van 1 t Bt'Jgte — in gemeen 0 *erleg tusschen aile Belgen ! van goeden wil eene oplossing zal bekomen, die de Viamingen bevredigt zonder de Walen te kren- 11 ken Zoo hebben wij het immers aitijd verst»an, 01 en na den oorlog zuiien wij beter begrepen worden m dan *roeger. . e Over besluurlijke scheiding, waarvoor' heer ' Meert zich onvoorwaardelijk verklaart, *al dan ? 00k niet meer moeten gerept worden. Dat zou ove- p rigens eene ramp wezen én voor Vlaanderen én 3 voor Belgie, zooals de meestgezaghebbende Vlaam- ^ 1 sche leiders in Vrij Belgie en in andere bladen e betoogd hebben. — 1 Heer Meert overdriift 00k tel, wanneer hij zegt: «Het i? merka-aardig, boe snel deze gedacfctereeds g e voor den oorlog tôt het Viasœsche volk was door- ■ gedrongen. » — Ik heb te Antwerpen AL de Vlaamsche opeobare vergaderingen bijgewooed 1 en kan den h^er Meert bevestigen, dat hij zich be-driegt. De bedreiging was van Waalsche zijde gekomen, doch niet zeer ernstig opgenomen. In aïs dan te Antwerpen — toeh wel de forteres van shet flamingantisme i — een redenaar uitriep : d a « Wij verlangen de B. S. nie», doch vreezen ze H evenmin » — ja, dan daverde de zaal van toejui-chingen; doch deze applaus beduidden bij aile ernstige toehoorders, dat de Viamingen fonder vaar of vrees, ?onder zich door bsdreigingen te y) laten afschrifeken, den strijd voor hunnèrechten d ° wilden voorietten. Daarenboven geen enkel recht- hebbend Vlaamseh voorman had zich verklaard w h ten voordeele "van de vage, onomschreven B. S. u n Heer Léo Meert meent, « dat een hrrsteid Belgie s< e de B. S. niet zal kurmen ontloopen. » Nog eens , r gezegd ; ik heb vertrouwen in het rechtveerdig-D heidsgrvoel en in de gezonde reden van heel het ^ D Belgiseh voili. Ik hoop, dat er geen verdrukten en v> rdruk-ers meer zullen zijn in ons diep beproefd 3 land. Vrijheid en rechivaardigheid in ailes en T' * voor allen zal geene partijleuze, maar wel de alge-_ meene streving zijn Moesten na den oorlog de Vl : twisten tusschen de Belgen opiaaien, zoodat eene 11 " Bestuurlijke scheiding tusschen Vlaanderen en a ^ Walenland noodzakelijk bleek, dan ware het bioed ODzer helden doelloos vergoten. Een in twee ge-scheiden Belgie — zelfs alieen op bestuuriijk ge-a bied — ware het Old Belgium niet, dat de Engel s< sche Hoofdmii ister Mr. Asquith, in name der Bondgenooten, ons terug beloofde. Voor ons Oud-e Belgie strijden onze soldaten ; voor een in de toe- s ~ korast gansch hprsteld en voiledig één land hebben r 1 zij hun leven yeil. Te Luik, te Antwerpen, aan den 'e Yzer is de eendracht der Belgen met bioed beze- t 3" geld. Wie zou op zich durven de verantwoordeiijk- r '> heid van eene beweginç, die Belgie's opbeuring n onvermijdelijk zou stremmen ? 1 i(j We zija nog in de periode der beraadslafingen, e te der rede- en pennetwisten. Als de dag der verloe- > r. ting in 't zicht is, zal daaraan van zelf eea einde « )(j komea. Wij, buitenlanders, zullen ons dan allen * je sfvragen : « Hoe gaan wij onze achtergebleven landgpnooten terugvinden ? Wat denken zij over î 's lands toetomst? » I11 ik geloof niet, dat zij B.S. te zullen noodig achtenom Belgie en Vlaanderen herop eB te beurtn, aij zoomin ali onze Yzerheldea. ■— Ik hoop dan den heer Lee Meert waderom aaa ;r- | 't hoofd ta zien van zijn Vlaamseh Mandtlsver-iht | bond, dat herleven en bleeieD zal zonder bestuur* te- ! lijke scheidiEg. ier | id" I L. GLAUWAERT ten f ar, \ Alderley Edga, Wilmslow Road, H April 1916. '> \ !? ' & ^ -y : Op Is! lisiiieb Irait. r lîe Kussen maken nÈrnwen voorniigug Patrograd 18 April. — Officieel. Wij sioegen een vijandehjken aanval af 2 ten zuiden vao den wijk van Keroo. e Wij mieken Éifuwen vOoruitgaDg op den ? Popova en ©p Maghila ea namen talrijk t mfeteriaal. e De vijand ondergieg zware verliezcn. t De Duitsehe vliegert gebriaikea liste» ® Peirograd 18 April. — Westelijk froat. I Op h t front vau den Dwina beeft de vij« Q and een hevig vuur geopead op het brug-e gerjhoofd vaa Ikskall ea op de steliingen : van Dwicsk ten zuidea van Garbouaovka. e Men seint artillerie-gevechlea tea zuiden - van de streek van Dwinsk alsook tusschen ■ de meeren Miadziol ea Narotch. Da vijand heeft vliegtaigea gebruikt voor-" ziea vaa onze keiinaeikecde cirkels op de D vleugpls. e I» Galicie in de streek van den midddl-. matigea Strypa poogde vijand vruchteloos 1, oeze loopgraciitea te naderen. n — M ir—YaSSSSSS»as iteunf - n sioci4 w. v iiDonnsment. 5- Prtjzen : Voor SVeig-l1 tnaand ifts KO n 3 m«a«ïi)t ti. « IV. B o — Voor FranlcrJJb j. 1 itmaitd, 1 S© s 3 msesndeia S fp. 40 Voor Engeland en kSolland, 1 maanil II fS ?V,. W, 3 **•. i «>, ; De strijd voor Verdun e __ l^ffleieele beriehten e Parijs li April i5 uren. u Op den linksroever van de Maas, bombar-: dementvan onze eerste lijnen tusschen Mort-Q Homme en Cumitres. Op den rechter oever was de nacht betrek-q kelijk kalm. r Het wordt bevestigd, dat de Duitsehe aaa-e val van gisteren, op onz<î steliingen tueschen a de Maas en Douaumont, uiterst geweldig waa 1- Volgens inlichtingen die nadien bekomen ^ werden, heeft met ontdekt, dat deae offensief uitgevoerd werd door troepen die van vijf ver-e schiliende divisien deel mieken' g Ten O. van den uitspron g van Chauffour was r de vijand erin gelukt in onze loopgrachten lt der eerste lijn te dringen, vanwaar hij gedeel-n telijk door een tegenaanval verdreven werd. d In Woevre artilleriegevecht in den sector van Moulainville. Ten z. van Ban de-Sapt werd een vijandige e verkennieg, die onze loopgrachten nabij Her-manperé wilde overrompelen, met grenaden n afgeslagec. In den nacht van I7, hebben vijandige vlie-gers bommen geworpeD op Belfort. Men seint ^ di ie dooden en zes gekwetsten. De stoffelijke j schade is weinig belangrijk. îr Parijs H April 28 uren. i' In Argon ne artilletiebedrijvigheid in de e_ streek van Four-du-Paris enop de vijandige n verbindingswegen. >n In de streek van Verdun, werden de krugs-6" bewerkingen door het slecht wedér belem» merd. '8 Bij tusschenpozen bombardement ten W. van de Maas, in den seetor van den heuvel j04 n, en ten O., in de streek ten Z. van het besch «- van Haudremont, en op ouste steliingen tus-ie schen Douaumont en Vaux. în * Geene infanteriewerkzaamheden. an TenO van St. Michiel kanonneerden onze er batterijen vijandige verzamelingen nabij 8. Vainville. op Qgdaraigdè de laalstt aasvallta terlorau da Duitaefcara 30 0|0 van " hua affeafiaf Parijs 10 April — De Duilschers hebbea fisteren hunne pogingenniet meer vernieuwd ij hebben 30 per honderd van het effectie| 16. verloren, dat aan den strijd deel nam, W 595 Prljs : Si €*«tjemen. Vrîjda^ SI April 1016. ) I. Il II. . ii "Ml i t [".g,, «'j.jjii.ii ini.i.» un. ! m l n.. i 1.1 " . i il

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods