Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

436 0
13 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 13 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j09xc3b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND t Administrât!» i A. TESfiP£HE rukker-Uiigsver, I 7, ruo de Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnexide op al de dagen der week Rsdactlc s «J. BÀECKEL&MDT 17, rua F.'orsei, CÂ3.AI3 ABOKRWEKTE5Î er tnaacd Bcî^ie 1.50 f rackrîjb2.00 ïîiifçelitneî-Eïollaniï S.OO or trlmestei" <a 4.CO » 5.50 » 8.00 f vlii-'.jvc 3 « Oi2» Veiîerleiîd » if, rue «le Vie, Calai» Eechl dôor, vrij @sn vrank voor Gûâ en valk en land ii'un.1!.» «mi „ ,, m ! T.», -ravw- '-*r^ -?r- — --. ... MDACTtEBTUKKtN. K'.EUVVS TE ZEMEEN RUK KORTET -17 EN RïiC CHArJTILUV 70 CAÏ-.JVS ABOSKESIEW'ÎSPRIJÏIÎ?; VOOÏÏ SÔ^SATE^Î Ppp week (y dages) CV35 DEZ~ A30NNEMCNTEN -QltlNrN MET MIW3TKW?* ppl* mnntrtfl -3 -à £\ < o NUMMKR8 INKEN8 AANGiVRAAQD ENJîAQriJJ^J AAN HEtZELFDË ADREà QH/ONC-SN T2 WOPD' N ZIJN OF NIET ZIJN [««t RYannéer Belgiô met behulp der ver Indene légers het juk ran den over lldiger zal hebben afgeschud en weei ■période van bloei, na eene teistering Jnder weerga, in het verschiet mag ilgroetcn, meester over z'n eigen lots-Istemmingenvrij van aile vassaalschap. din ook moet de toekomst van Ylaande-Kj >yorden beslist. « To bs or not to be » : ftijn of niet zijn » wordt dan de inzd In den strijd, dien wij, Ylamingen, te \jeren hebben. RYant, wat ook geleerde geschied-Birijvers van uit hun leunstoel mochten virkondigen en ervaren diplomaten hun lièvelingszegsinannen napraten, meii fcan niet tevens zijn en niet zijn en he1 giat niet op ons volk zijn recht om zich zal' te worden te ontzeggen, omdat Ivianderen allijd tweetalig zou geweest feijn Daargelaten het al te obsolute dier pervering, die in 't geheel nief zoo on-Icfcnsprekelijk bli jkt uit de bevindingen ■féschiedenis (ia deze meening veel-|t| geene thesis a priori, waaraan het sfladen te eenzijdig werd getoelst, uit-chakelend al wat nietpaate in het raam ■er scnlimenteel-ideologiesehe opvat-K, kind eener al te uitsluitende liafde l oli wat sleehts eene fietie zou kunnen Hz::ru en feiteltjk uitloopend op het Lejtendigen a an artiftcieel verkregen ^fclen, ten nadeele der eeniga, ®n-Hiakbàre-wakïiicid, weU>;. ' ,|U)tdceîe ran 't Ylaamsche volk?) Vlaanderen's oogezegde tweetaligheid is ten s-lotte ici sociologiesche wantoestand. Oiwcl is Tlaaa«!eren Ylaamsch, ofwel « het van zijn wezen verbastord en ge-ntt uit zija h'storiesch-traditioneel eipand. Twee beschavingen, waarran ffee verschillende talen de kensohet-sifde uitingen en draagslers zijn, kun-|cn bij éen volk, spruitend uit éen zelfde «rleden, vviens vaderen jubelden iem ■ zelfde glorie en treurden onder éen elfden smaad, niet nevens een bestaan, midat de vreemde slechts door rnacht |î worden opgedrongen en aldus haar Iclbei'eikt eloor kunstmatigheid, door i Bdrukking en kleineeriug van deze slke beweegt in een gedaehten- en ■oed'gïfeer, die de geestelijke inner-jillieid is van het ras en dat zoo 'n in-Bopdringing afbreuk doet aan het ■uurlcven van een volk en zijn geeste-''.'le en ethieke Tr»«»dea ten doode dolmt. Ditverklaart deonnatuurîijkheid der toestanden die voor den oorlog in Waand«ren heerschten. Da hoogere Hiden hadden zich blind gestaard oj^ sehitterglans eacer vreemde be-c4»^ing, door eene reeks polilieke ca Bfuarlijke daadzaken, te lang om te 'ern:elden, in de hand gewerkt, en eeîi\#n en teerden uitsluitelijk op ge-■ftten en vormelijkheden, die sleehts le natuurlijke uitvlo eisals zijn eener Bnsbcschouwing en artistieke levens-Bjning, daarwaardeze uit de innigste Bnstincten van een traditioneel-histo-■cû volk spontaan kunnen ontluiken. ■c vreamde cultuur was maar tasgan-Hk foor enkele bevoorrechtep, die j BnoS niet met haar in zuiverc har-' B'esche voeling kwamen, zooals be-■en de werken van een Maeterlinck, j B'ei'ûaeren (men vrage eens aan de P1iîc]io intellectueeî en zelven, o. a. iBCl®n sehrijver van « I^es Béracinés », y'J danken over de heoge cultureelo vaa de lettsrlfundige prcdukten ■rfreraldbefaamde kunstenaars, di« j ■ blijken « ontstanders ■» te zijn : ■'Mge des lettres françaises » — ver- van hun eigen volk)Aen wat van «zame uitverkorenen afstraaldc op ■ Crtoonaangevend# standen, aame-|C ® kurgerij, vervormde en onttooide ■ Htstg tôt eene potsierlijke twee-B 'gneid, waarvan als caricaturale ■ypcn uitfeliu^eB Benlemans ta Za»* ware, vla'amschc beschaving r- die alleen ons volk kan opleiden tôt oen r- waaa, zelfstandig, beschaafd S'V g werd de bescheiden g roi van Asschepoetster uitgemeten : zij s- was sleehts sporadiesch en kon niet op- ), bloeien bij gebrek aan çen gezond, stevig 3- sociaal verband en saarahoorigheids- <: gc-voel en zoo kwam het dat Ylaanderen !t e U n n 11 Die droeve nooden na den oorlog- moe-^ ten radikaal gekeerd, We -willen zijn J éfin volk, vlaamsch van hoog tôt laag. b Ons privaat, ons openbaar leven moet vlaamsch zija in al zij ne deeningen en uitingen. We willen in Yiaamderen eene vlaamsche atmosfeer dia ons toelate al !1 onze tpscifieke hoedanigheden en ras-t eigen mogelijkheden te ontvouwen tôt hun hoogsten bleei ; onze cultuur weze niet een brooze, rilde, broeikastsier-n plant sleehts »edijond in de zoele zuider-luchten der latiniteit, maar een forsclie 0 eik, ten valle uit van de fijnsta vertak-^ kingen eensr statige kruin tôt en met dea steyigen stam badend in Vlaamsche lucnf^ wortelend in eigen bodem en geroed door de onvervalschtc levens-sappen van een stocr, keriagezond ras. Zulk een Ylaandcren, kloek en zelfstandig wordt dan nog de sterkste steun j van ®en sterk, éen en onverdeelbaar Belgiê en fceschikt tevens over gtam-vastheid geaoçg ®m vreeaule invloeden, ^ aiotieven au gedaehten ten zijnen bate, ten bote van het vaderland te verwerken^ zonder zich t® laten opslerp#,n door de uitzettirigszucUt van maGhtige naburen en zoo vsrralt he6 spotbeeld van den Chinosschen asaur, waarvoor men ons ' wil afscl rikkeu en streven we door wel ^ befrepen en stambawuste nationaliteit naar aanvoeling van de wereldgedachte. Wio zegde daor onder ons, dat dan slachts ecs v laniing buiten de nienschc-lijkheid valt, wanneer hij ophoudt zicji ze!f te zijn. ^ oor zulk « keerpaat d staan we wel-dra, waarde keer YanPuvvelde en indien da wegwijzer u de baan wijst naar do negeering vaa uw volk ia de verlooehe-| ning van uw zelf zijn, ons richt hij op den eenig degelijken weg die «us brengt ia bat hart van moeder Yiaanderen, reehtwit, door dik en dan, vastberadcn en beslist, ia everesnkomt met de leuze « dos wel en zie niet oiu ». Of was het u sleehts to dsen om stijve, academische mooidoenerij en uitpakken vankatheder-sche, voor den tijd semide wijsheid ? U die zoo thuis zijt in de uretenschap van de oude, grijs-stoflerige mummiën-wereld, u kent misschiea nog wel den spitsvondigen strijdlist van Aicibiades ? J. Y. Miw.^ucr«»lK«BaaBJBaBB^^Bia^Bg»aaeawwa«^- ^ DE REVÔLUTiB IN PORTOGAAL i Àlhoewel do pulitieke persanen aan het bewind gekomen zij door ongrond- ] wettelijke middelen en zich betitelen 1 als « Voorloopige regeeriug » deakt men ] met dat zij het înzicht hebben de repu-bliek door een ander r-aciem te vervan- gen. j | Men zou eerder denken dat de over- ] Yfinneade pnrtljde demokratische parti j omvergeworpen heeft, omdat deze het ( republikeinsch regiem niet genoeg ge- j negen was en daarbij ook, omdat zij kast'wat kost'het bewind wilde verove- , ren. s Man schrijft de bewegirrg toe aan de c kuiperijen der Dsitschcrlt die cr om < zeggens zooveel propagar.da voeren als ] in Spanje.Zij hebbsn zooveel te jfemak- , ] kelijker spel daar Portugaal meeilijkkan beyoorraad wordci). ° i De gebeurtenissen in Rusland De afgevsardâgdeo geven uifleg voor dea Smrêeî Petrograd 8 Dec.De afgevaardigden gelastmet de onderhandelingen zijn te l'etrograd aangekomen. De Soviet heeftonnuddelijkin'tcpen-baar uitieg geëischt. Ramener verklaar-de dat na deoffîeieeleonderhandelingen tusschen de afgevaardigden e«ne bijge-voegde onderhandeling plaats had, zon-der ofîicieel karakter, tijdens dewelke de Maximalisten de voorwaarden van Duitsçhland beknibbelde. in de hoop dat deze kritiekdoor de tegen woordige leden in Duitschtand zou bekend ge-maakt worden, Generaal Hoff mann wcigerdede voort-zetting van het gesprek op dit terrein maar hij verklaarde zich bereid de pro-klamatiën der Maximalisten te versprei-den in Engelancl. T'rankrijk en Italie er bijvoegende dat zij in Rusland zouden verboden worden. Dg Maxlnialisfess bevôîen door duiîsch® ojpcieren Stockholm 8 Dec. — Men verneemt uit goede bron dat de Maximalisten in hunrie krijgsbewerkingen bevolen worden door duitsche offioioren. Zes onder hen verblijven in het Iioofdkwartier Van Lenine. Het zijn : Majoor von Walden-lieim, luitenant Dirschke, kolonel Trel-len, luitenant Zeidlitz, luitenant Hugo von Horndorf ea generaal Ritzinger. Deze laatste is een Oostenrijker. Waar is groothertog K ikolaas Geneve 10 Dec. — Het cenige ver-sterkend nieuws uit Rusland loopt over de houdiug van eenige legers, diejiiet-tefeastaande de pogingen der Maximalisten trachtsn de eer van het land te herstelien, door het bieden van weder-stand aaa de bevclen der bewindvoeren-do verraders. Missehien wordt de loyale houding vaa het Russisch lager in Kaû'kasie niet genoeg opgemerkt. Tôt nu toe schijnt dit léger no^ niet door de gedaehten der Maximalisten besmet,\vant het voert nos voortdurend strijd tegen deTurkèn. Dit léger waj? gedurende drie faar onder het berel van groothéi tog Niko-laas, oom van den gewezen tsari gewe-zeai opperbevelhe.bber van het Russisch leger die onbetwistbaar de verbondenen geaegen was en ds tucht in zijn leger deed heersebea. De afg-evaardigde onderharideîaars spreken reeds over eene staking van de vijandelijkhedan op allefroiïten zelfs in Arménie en Perzie. Maar het schijnt dat hrt lefi-er van Kaukasie de wapens niet ] zal nedorleg-gen, zelfs als de wapenslil-stand geslotch is. Yan daar wordt da vraa» gesteld : wat is er van greotherleg Nikolaas ge-worden ? Wat betaekent dit buitenge-woon stilzwijgsn road îijnen persoon ? ^^'aar bevindt hij zich ? Zou hij soms niet te voorschijn komen op't oogenblik dat Rusland reddeloos verlorcn schijnt? Zou hij nog niet een roi te vcrvulleu hebben ? In aile geval zou hij ongetwij- | feld een aanzienlijken steun vjnden bij de generalen Ivaledine en Korniloff. De wapenstilstasîd zets kesî wat kosf gcslolcn worden Petrograd 10 Dec. — Alhoewel de ecrste onderhandelingen niet op wiel-tjes afliepen schijnt het dat de Maximalisten kostwatkost een wapenstilstand zuilen sluiten, indien de verbondenen hunnen oproep niet beantwoorden. Hefhelang van âenk|enstènd Petrograd 10 Dec. — De Ataman Ka-ledine trekt zijne troepen samen. Reeds bedreigt hij Ekaterinoslaw, Klafkoff en Moskowa. De steden worden niet be-voorraad.In Kaukasie bestrijdt de ataman Ka-roulof de troepen der Maximalisten die hem trachten te wederstaan. In den Oeral houden de kozakken van Orembourg onder het bevel van den ataman Doutoff de komiteiten der Soviets aan. De révolutionnaire komiteiten rukken op Tcheliabinsk, waar detrans-siberiaansche spoorweg ineenloopt met de russisohe spoorwegen, ten einda de bevoorrading konaende uit Sibérie voor het center van Rusland to belewmeren. De Raéa van Ukranie feeloeft Kaledine te^>ndersteunen, t Eindelijk bewaren de Maximalisten l het stilzwijgen -over do krijgsbewôrkin-gen tegen Kaledine. î Een school voor opsîandelin-gen in ©osSenrljk Rome 10 Dec. — De Oostenrijkschc ! bfficieren in de laatste cîagen gevangen gemaakt hebben eenige bijzonderheden gegeven die een nieuw licht. werpen op ; den staatsaanslag der Maximalisten. t Het schijnt dat zekere Russisehe 1 krijgsgevangenen in het interneerings-: kamp van Graditz cursissen volgden, waar de leering der Leninisten uiteen-gezet werd, door professors, die ver-kleede duitsche of oostenrijksche offi-i cieren wafen. Hunne lessen waren gesteund op het feit dat de oorlog gewild was door Frankrijk en Rusland opgestookt door Engeland. Deze misdaad jegens de menschheid moest kost wat kost eindi-geu.De gevangenen, aldus gedurende eenige maanden opge^eid, werden dan I voorzien van geld naarRuslaiid g-estuurd waar zij propagande maakten in't leger. De wederstand aan de Maximalisten j Petrograd 9 Dec. — Gedurende de revolutie der Bolcheviks werd het huis van generaal Broçsilofi beschoten en de generaal aan het been gekwetst. Zijn toestand is verbeterd. De besturen. der groote steden, de rusfsischeijzerwegbedienden en de legers vei) het Z.-\\'. zijn tegen de Maximalisten! gekant. yerscheidene groote steden van Kau-kasus hebben-een eigen bestuur. Il® kiesingen le Petrograd Londen 10 Dec. — De kiezingen voor den gemeenteraad van Petrograd zijn vastgesteld op maandag en dinsdag. De kadetten en de révolutionnaire soeialisten znllen er geen deel aan nemen. Enkel de Mavimalisten zuilen stemmen. Duitsçhland wil met eene regelmatige regeering onder-* handelen Rome 10 Dec. — Men seint uit Berne aan de « Idea Nazionale » dat Duitseh-! land den Maximalisten zou bericht hebben, dat het als eerste voorwaarde voor de vredesonderhasdelingen wenseht tegenover eene regslmatige regoeriag j te staan. Kerensky minister in Siberie Stockholm. — De regearing vanSiberie is volledig gevormd. Men heeft Krensky de portefeuille van justicie aangéboden. De gouvernementen van Orenbourg, Oufa, Perm en Samara hebbeji han zelï-bëstuur uitgeroepen en eene afzonder-lijke grondwettelijkevergaderingbijeen-geroepen.De voorwaarden der Maximalisten Petrograd 10 Dec. —» De Russisehe afgevaardigden hebben een wapenstilstand van zes maanden gevraagd. Dat de vijandelijkheden enkel zouden hernomen worden 72 uren voor de af-braak der vredesonderhandelingen ; dat aile troeper.vervoer zou gestaakt worden ; dat de vloot de golf van Riga en de wateren van de eilanden Moon-Sund verlaat. 1 De voorloopige wapenstilstand laat ' . de yerplaatsing der troepen toe tôt oene dhisie. s ( De Eocmeenscfce regeering tegen de Maximalisten jassy 9 Dec. — Men seint dat de Roe-meensche_ regeering roaatregelen treft tegen do agenten der Maximalisten die j zouden pogen propaganda te maken in zijn leger. Pe Isar ion vermeerd sijn Londen 11 Dec. — Yoigen's de ccTimes» zou de îussische gezant te Washington vernomen hebben dat de gewezen tsar door zij n e bev/akers vermoorcl werd,' Het vijandig offensief in Italie Een tijdperk van kalmte De dagen van hevigen strijd werdea opgevolgd door een tijdperk van kalmte. De prachtige wredcrstand der Italianen heeft eWîi vijand belet belangrijke voor-deelen te behalen. Al de beliaalde voor-. deelen zijn enkel van taktisch belang. ( Zulks legt uit waarom de krijgsbewcr-, kingen gestaakt werden op 7 en 8 Dec. , Tijdelijk ziëÉ de vijaad af van zijhe pogingen op de valie'i van de Brenta en , bevestigt door dit feit het belang van zijne verliezen. Deze bestatiging is zooveel te belangrijker daar men de kop-pigheid der Oostenrijkcrs kent om her-haatde pogingen te doen tegen dezelide punten. Eolid de Krijgsbewerkirîgen Yoordeelen in bergstreken behaald rooeten onmiddelijk kunnen uitgebaat worden om vruchten al' te werpen. Maarsehalk von Hoetzendorf stuurt nog altijd nieuwe versterkingen. IIij herstelt eveneens den munitievoorraad en yerplaatst de kanonnen alhoewel het terrein voor dit werk zeer slecht is, ten gevolge van de krijgsbewerkingen. De toestand der Duitschers op de hoogvlakten is nog vcrslecht door het j gebrea aan water en de moeilijkd bevoorrading.De verliezen van von Hoetzendorf 1 zijn geenzsins in verband met de be-haald'e voordeelen. 1 ÔOSTEKRHK Een aaiînemelljke vrede voor iedereen Lausanne 10 Dec. —- De « Yiener Ar-beilcrsciting » schrijft : Ilct is niet moeilijk een Avapenstil-stand te sluiten, maar indien men de vrede wil, dan is een volledig akkoord A noodig op al de hangende kwestien f tusschen Rusland en de middenrijken. ^ Men begint reeds te spreken over E waarborgen voor de middenrijken. Dit weord is buitengewoon gévaarlijk,want s het doet een zekeren twijfel ont staan. c-De sterkste waarborg tegen de toekom- stige oorlogen van eene eerlijk* vriend- e schap zijn met onze groote gebuur. n Wrij willen tusschen Rusland en Oos- S tenrijk geen nieuw Elzas-Lotharingen % scheppen dat de oorzaak van nieuwe ge- 11 schillen zou worden. cj De volkeren willen dat de middenrij- ^ ken, van de vredesonderhandelingen met Rusland, gebruik maken om aan de ® andere volkeren te bewijzen dat zij be- 111 ' reid zijn een eervollen vrede te sluiten. ^ Indien do verbondenen dit aanbod ri weigeren zuilen wij gedwongea worden ze den oorlogen den strijd voort te zetten, maar allée® dan wanneer de midden- m rijken geen voorstellen aanbieden aan- zc nemelijk vooj iedereen, ei Voîgens een gevangen genomen officier zojaden verscheidene vijandige di-visien tôt eenvondige regimenten ver-sriiolten zijn. Volgens de bekentenissen van anda-ren hadden de stormtroepen bevel gf-kregen kost wat kost de Italiaansuhe lijnen te doorboren en de vlakte te be-r e i k e n o m e e n b e v/ e g i t s g s o o r 1 o g m o g e 3 : j k te maken of ten minste* gunstige win-terstellingen te veroveren. Alhoewel de vijand bckent dat zijn eerste offensief gestfi.it werd m dat hij talrijke steuntroepen tcri luilp mo%t sturen, mag men nog niemve àânvaîien verwachten. Maar eene verras..'i'g is niet meer mogelijk en nieuîve ■vJ'Ufr-standslijnen zijnen ber '-1 den vij' n<l te ontvangen. ¥ij.andig leger&ericl? Rome 10 Dec. — Hen vijandig lecycr-bericht zegt dat een hevig artillcricge-vecht plaats heeft op de viakten van Asi-go. De veroverdestellingen van de Sis -mol zijn volledig van italianen gczui-verd.Veerfiec aaislieyûkigm Rome 10 Dec. — De Triburia zc-gt dat veertien socialisten u.'.k chouden v.-er-den te Milan. Er ie kwestie van een agenee voor déserteurs. De zmk ùv kr — ssgt Whisfèa?; Gbtirc&iSI ■ Londen 10 Dec. — Het Engcîselï voHc weet goed waarom het strij-'î m de oorlogsdoeleinden 3le hot bfyof-.t houùt ' het voor reclitmatig. Ik t zil ;■ >. vBrns niet nederleggen voor dit do cl bc rçj k ! is. ' t ls in deze bewoordingea dat \Vir-ston Churchil verklaarde "dat Er^eland den strijd zal voor tzetten tôt het uRerste. Ikbeken, zegde hij, dal de tce.iland ernstig is fcn men die over twee mnand"» niet kon voorzien. Ilct va^crTand is in gevaar, de zaak der verbondenen ,i-gevaar, de demokratïsciie Lsseii %'ipp- -*;; in gevaar. Zij zal hetnoa-zijn rednrc a de een niet te bepalen tijdstç dit aan-ien-lijk schijni te zuilen zijn. De afvaîligheid van Ru.sland zal de Duitschers toelaten belangrijke troepen-machten naar het Wesi'en" te sturen. Wij moe ten ons niet bo.vcnmate veront-lusten %vant wij IicIdîjcii niiclcldc1^ oiii t.": zegepràlcjQ. Wij nioesten Avijken voor Kamerijk maar deze aftocht xs enkel tijdeîi'k, Wij zuilen dien fegenslag goed mak^n. De-cindzegepraal hangt af van onzen wil. Hevige artilleriestîïjd ten Z, ■ ê:à Searpe e» ten N. vaa de Le;--: Laatste ôfpeieele kricfales —-—- Fransch front PâRIJS, Il Des. 55 u. Ontmoetingsn van ronden on Tahurs en tin fê. van Bszonvaus. Middeiiïiaiige artilîeriebedrijvigbeid Sn eenige sektors van Lorreinen en dsn Hocgen Elzas. j PARUS, î! Dec. 23 u. fêiddeimatige artilSeriebedrijvighsid. op bet grootste gedeelta van het front. Gsen infanseriebewsrkîngen. Engelsch front LCKBEN M Dec., E5 u. Beide ariiiierien v.'aren buiter.géivooa bs-drijvig in den sektor ten Z. van de Scsrps en ten N. van de Leie. In deze streek hesfî de vijand zser hevig eer.ige derpen beschoten. Gisteren avond vosrda de vijar.d esn ver-rassende sanva! uîtop een onzer kieine posten •ten 0. van Epehy. Kij vjsrd afgssiacjen. Voor Kamerijk ontmosîingén van ronJen. LONDEN IS Dec., 23 a. Wij raaakien eenige gevangenes tijdens een verrassende aanvai tcri W. van Huiîuch - Ky r I I11T Een Duitsche raid werd afgcskiaén ion Z van firmc-nlisrs. Ds vijandige viiegers toonden z;c;i ^aral bedrljvig ten W. yan Kamerïjk waa. zij ver-schcidene malen de onze ssayieta-n. Ds onze beschoten derpî:j, baraî en loopgraven. Vier Duitsche vliegtuigsn weréeh nsdsr-geschoten.Vandaag om ! | uren vcrlrokken oi4--»» vi'"-gers om do Duitsche manitief:- ferkiren «iaan Ejombardecren. De streek waar hsî aange^aida doeî lag was met wolfcen ovardekt docii"'Èfî trokken vorder. Zij ontdskïcn een be'anr'H' ijzarwegvertakkissg en wierpsn cî L, ' ' bommen. Ailen keerden terug. si! ROP^E, n Dec. Op gansen het Front t cvîuo kingen tusschcn ds Brenta "et: Fis- : î"n de kuststrêek. Gisteren namiddag voiras t'r. f •/"«'* eeno kraehidadigë pngfn-; uîî om c' ; s' ' genvanfiganzia-ZuitiaR; ;0 f.; r,va " Ka een bioedig çjc-c ' 1 v- ; ;! f / r.:'" 'r;-gen en hu taJrij^o doodtn e^î îjGttcrrc.w. ïwes Duitsche viieosrs wsrdeti ncJe ' -schoten. ■ perde jaarg&ng Prija ; 5Donderdag 13 Dec«saber 1 Ml

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods