Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

694 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 11 May. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/251fj2b02h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i««ri«n| « Ms?<asaser 1072 rang i 10 cmrmmn SaterJ«£ 11 Kti i9lB ONS VADERLAND fîISHTERS : I. BseeksFasdï s«t A. Vamps** Bélgiseh dagbl$d tp . • de dagea der week «91M es lehs»r : J. 3AECKEUKSÏ 91, tu» Keuve, CM, *!f- J. f ABOMttWSMKSSIT»» »tar aswauedl 8eigie û**f* rrwekr||k3rSS ®i»œ«2»s»«.œ«>58aM«£ 8.$® ~-'»r ts*î59»eat«»" « a* Q,B3 *. .©«©s? • Me» ve « « On» ^»*es»ïs«s4ï 0, £>£, s-si^^ortet, Cae.8s5.Se EeçU. émrr. wlj cta wmeE wçr. ©ad mm wlU m 3&std «K»Jf.Tfra*»*!«nt. ISIKMW» T« «us NEUVE 91 SM R»| «RMRIU.V *8 WUll ABe^ WKMKBifirapîSÏ^ÎKBm VGffiR 8©ïiSîA.,H!Sgï<K t?Pï* W««fe ff djag-eïïj OtS© . •«« A*©*N«S*«NT*H ihimxk M*T tsfrr.a'ï'-'we »««• <«IW« HUMMBRe mcwii AANSSylttUIV KM t'SBB ' Atw Mtmmtpwn Miof."««ïfiv-. K sa ALLEN EN TER OOGST Lijk de landbouwer, bij het over-vallen van een akelig onweer, zijne rijke akkers ziet ver^oesten en mei gejaagd hart het eiode der vlaag af< wachf; zoo ook staat de alom-ver-spreide Vlaamsche schare reeds vef.'rdig voor de opstanding tôt bel Leven, waarvan eene ongemeem werklust de hooeste uitisg «al wez n Arb id edelt ! Die leuze, eene dei traditioneele kenmerken door he Vlaamsche volk imœer meegedragei waar nood of onheil hen ookbracht zal weer hoog g&schreven stssn ot ziiiîe wapperende vaandels. Iedi r za rian ten oogst geroepen worden, wrt!v Vlaanderen ligt braak- ten velde er ten geeste. Aan u da,n sto^re Vlaamsche ar beiders den kloek gespierden arm il machtigen zwaai weer open. Evenals de bijen ©p.vrije vleugelet bijeenzwermen en oaverpoosd dei honing lospeuzelftn, zonder omme zien of keeren, zoo zult ge uw ver deelde schare doen neervlijen oj eigena akkejs, waar verborgen schat ten naar ontginning wachtea. Dîn zal de landmaa zijne dri ;siig^ rossen, proestend en snuivecd var iûgetoomde kracht., langs onze doo danakkers leiden en z* ophtre^ea to vètgiimmfmde voren, waaruit p.ovni g'ela ftalaufen zullen opschieten. H ni zek«ns en hoaveo, afgeliind me weelderiga beemden en lancterijeis mogen da^waer betooverd worder mat afwissèlend feleurenspel en zan gerigen wyprVlaue van zachtwegster vende geluiden. Wat een gegons vaa ronkendi ^pisiiewieien en ioggs stoo-rduigen dis langs fiankopschietende schou wf»n zwarte rookwalmen uitspuwen wtjl aDenthenen Vl-iamscti alaam o{ Vlaamsch-jn bodem dreuot. la diczeif.îemengelirig van klankei <5ulleq,bij goudm morg^-DS^ï d,dor{ eu" gîad zich den weikomgroet toestu reJ,j hIs. aanvangste<?ken lot dei arbeid "*û veedzaain wtdijverôn to welstand het voik- Ea bii iEvai'1^ van den ge^gfl"tîeï avond zaldeai>^0F !er rust( b^geven in een ^elbuis » wasi kleme kleuters zui. ^ ,ai3 ir « hemeivreugd ». Ban "e. ^ . 3 heid weer genieie's de zsiltfc 8"°r'^ van 't landelijk minnespe! i>,n jeugd blijg^'zind ter sabole tij»-*>0 ? zingecd « Mijn Vlaanderen heb •' hartelijk lief ». Aan u dan ouderwijzer met hand en tand vooruit ter ontwikkelicg det Vlaamsche jeugd die u zo® kwistig zal geschonken worden. Bâîer dan wie ook hebt gij de noodwendig-heden van uw volk begrepea en ge-voeld naar het voorbeeld van hem; die zij« volk leerde leten. Biezelfde jeugd, besmet met de kiamen van het zielelijden dat, ons volk totkwijning brachf, zal bij u ter heeltag komsn. Aan u hpt genoegen om het esrsf uit die jonge borsteu de Vlaamsche wee-gezp.ngpn te hooren en ze met geest-drif' te begeleiden. Onze Vlaamsche geschiedenis, g^baand door een volk met roemrijk verleden weze dan een Bijbfl voor het op^oinend g»slacht wantdaarin vooral bgt de zelfppre-kende kracht tôt. bawustmakkig van hurinf hooge vlsamschheid. Voor zoovelen is uw woord de eenipste gloed tôt loutering voor den groot°n ingang tnt het le/en en uwe school een tuiç>, waar de jonge boompjes gericht er, ontlast van aile overtol-ligbeid of aangevuld m-^t krachfig levenssap eess znllen opscbioten tôt vruchtdragende boomftn, met mach-tig uitgespfeido krui^. Zoo zullen de ouders hunne liefdelir-gen weer-rijgen a's bèwuste mannen, die met heilig pHchtb'.sef aan oudren zij^e li^fviê en ifed zullen deelen en zeh de stichters worden van h^t « evan-gelisch » huishou:ien. A'ti u dan intellektueelen en ge-léerden de hoog >r loopbaan opan-gemaafet. 't Zijn immers de wanorde-lijke gt enhuopeii ni«t die Vlaandg-rans leven zullen atremmen, want steene ; laten?ichgemakkp]ijk samen-vog^en, mair het aaestelijk gebouw weer oprîch'en in ai zijrie verdiepen dat vergt vernufè en kennis. R-:eds te lan» b?stond het vo roordeel dat het Viasmsebe volk gr>ene weten-schap bezat. Daar voorel hebt gij de eer op he voorplan te staan en. het Vlaamsche volk eene eigen-centrische Vlaamsche wetenschap te schenken, die eene waacdige mededingster moge ziin harer uitheemscba zusters. En cens dw gedachtenstrooming ga-sticht en geleiJ door elkeïi bocht der weter schsp, zal de verderfelijke kloof tusschen volk klassen en hoogerer: stand a-^rg'vold zijn donr den natuurlijksteii en kortsten weg, dit is zijee taal. Nog nooit stond het voetstuk der op te richten zuil zoo vast en welgeschikt ; daarop bouwen rnoat de innerlijke zelfbetrachting zija van de hooger ontwikkelden. Kunst om de kuast. Die leuze ver-eeuwigde bet talent onzer groote voormannen en gaf voroa van hnn diepsU ziela evoel, waar an gansch Europa nu nog de onv«?rgete!ijk< gporen draagt. Dit weze het voor de âffïi^sschap. ^al Vlaanderen zijne middel-egù'v.^she befaanj iheid nog waardi^ ziin en «ijoe toreiiS weer tijden vas roem baleve^, waarover het nage-slacht mt-t htM}igen dank zal zirjger en jubelen. BOSGIA. CoËScriptie en Home-Kule voor Ierland (Volgeas de Daily Chronlcle van 17 April) Bij de derde lezing van den M ■* Power Bill, deelde de regeeïirjgdooi haren spreker, Seorge Barnes, mede dat zi| besloten w s een Hotne-Rûla Skil voor de kamers te breagen ec het doen te stemmen of haar oatsiav te geven. Hij onîweek echter hel aatwoord op de vraag van de nali© ^aîisten en van Garson : of er geer coï'scriptie zou zijn voor Home-Ru le CarsOQ dan steunde op de noodzake lijkheid van een klaar antwoord er hskelde de regeering om de maniai waarop z|j voorstelde wat hij niets anders kon noemen clan een kooï voor de nationalisten. M. DiUdn sloot zich aan bij Carsot en eisôhte een klare uiteeozetîins van ce iczicbten der regsaring, Dat is Vit" *ooveel môerBâlang dat Garson en zijne unionfetischa collège's samen beraadslagen wat ultimatum ?.ij aan da regeeringzullen sturen; en dat de nationalisten daa de regeerîag aile moreeî recht ont-kennen om eonscriptie op te leggeo. Hij bekelde Bonar Law om zijne ra-devoerit g die niets anders was dan vijandig tegenover 't. Lersche volk. Hij zende dat hij wel bsgreep dat Bonar Law het op hem en zijne col-lega's gamnnt had, wanneer hij président Lincoln's woorden herhaalie: « Schiet aile opiniëa neer » Dat zfgt hij, dat zal onsni)t afschrikken en nog veel rninder de Sinn-Feiuers die gij zelf aile dagen versterU. Hij wiist op d-1 ernstige gevolgen van de han- BEEICKT - Men gelicvc allé briefwisseîiïig te sîtiren asi é Ons Vackrlaad ^ rue Keuve, 9Î, Calais dflwijze der regA«ring : gansch Ierland— protest;mien zoowel a!s ka-tholieken — zal opstaan tegen d( re?;eering; het verzet tegen zulk( schaamteiooze rechtsmiskcnRiog er zulke ondragelbke verdrukking za algfmeen zijn. Rseds hoorde hij van eene protes tantsche vrouw van te lande dat zi, z^.lf de soldaat zou dinver schister die haren zoo zou ko m en h den Verder verklaa de Dillon dat ginsct het nationalistisch Iariand qvsrtaigc was dat dit voorstrsi van verplichter dienst voorg>>steld werd door Edwajrc Carson ora Home-Raie onn-og lijk tt maken. Indien nu de loyaliteit verdwanei is dio in 1915 cfoor al de Eogelsohi blàden zoo hoog geprezen w rd, ei nu ici E igelaud gansch vergetei wordt, dan is 't en&el omdat h:; Isrsch yoik afgehonden heeft te ge looven i> de wezonlij^hsid van E ;ge land's voorliefde voor de vrijheid. M Barnes, Labour lid van'toorlogi kabinet, nam da«rop 't woord ei drukte demee- ing uit dat er in S>" geland g.^noeg st«atsrnannen warei om tene overwii ning te hthden Oj 't Iersch front en een Home-Rul in leven te roep- n volgens 'i plai der Gonventie. Dan ver.zekerde hii i > naam d?" regesri ^ dat zaj een Home-Rule bii zou doea stem men. Garso i vroeg verdereo ui.îeg e; zegde dat zij ge-sn ten mïnste twijfe of oazèkerhiid wilden hebben om irent de vrasg of zij eerst Ho m -Rui Zpuden hebban. Dillon bswfcfrde dat hij spette ma 't I^r.sch volk en het ia neiten woi vangen. Ook Devlin sloot zich aan bij Car son om een kjara veiz- k viïig. Wan neer Bornes zijne bevesti^ing h-r haalde vrofig Heals : indien het lise rebhuis den Bill r;iet aànneemt, zn de r-g'3ering dan aftreden ? B .rèe antwobrdde bsvestigend. O'Qrady trok zijn antwoord in twij fel. Docii dan kwfito Lloyd G-iorg z lf tassch n en bpvi'Stigde dat hi zou aftreden. Dan Iw.i m opnieuw G'^son te b .-rd-als .ware .unionist en hekelde de re geeùng nogmaah om de manie waarop zij co- acripîie voorsteldi teg iij ertijd als Home-Rule : gi hebt ue eene fout bedreven op di andere van 't begin tôt het einde. Dan vtrdedigde Uo^d George he retsht der regeering arn co'iscripti op te lfggen in L rland tôt verdedi éing van hat rijk. Dan at,twoordr. bi op Garson die beweerde dat de re geeri.-ig haar woord g :broksn ha g. geven in 't begh van den oorlo — dat Home-Ruly niet zou in voeg koasen voor 't einde van deu oorlo^ en zegde dat niemand had kunne voorzien dat de oorlog zoo lao zou geduurd hebben; en dat 't ni na zoo langeri tijd noodig was e voor-'trij zoowel fds vooi Ierlànc Tev«:ns was het vsa 'thoogstbr Iang om een ooilegswagen zaeh eu gernakkelljk doen te roSlen, da de Drrsche kwestie opgelost wsrd Verders, de Amerikaansche meenin stemt in met den. Man-Powef bill op voorwaarde dat zelfbestnur gpge ven werd En dat was van uiterst g oot belang omdat niets meet kai biidrpg n tôt het bakomen van d voU - Asnerikaaosiche hulp dan 'tge yen ¥<m self estuur voar leriand. PATRICK FLEMING. — — Anxerils.a (( Ltisilasiia » herd cht New-York, 9 Mei. Ter gele^enheld van den verjaayda van het verlies der " Lusitaaia" had een iadrukwekkeujen dienst plaats i de Drievuldigheidskerk. Esae groota ver^ad;irlug werd gehoi den itji de Carnegie H aII, den vooravonc De woordvoerders namen als them huaner toespraîïen : « Gedenist de Lus tania I » OP HET WESTERFRONT Tdebsreidsdentoteen nieuw ejfensief Londen, 9 Meî. Men kan metxokerheid vaststfllen dat de vijand niet wsrkeloos blijft en een nieuçv en groot oft' r'slef berei;H. De voorbareidifig moet omtrent ge» eîndigd gijn. Waarschijntijk zal de vijand op ver-scheidene purtten aanvallen. Amiars v.'erd riï.tuu't oog verloren, ondsnks de ffevechten vr>or de h^uvelen ia Vlaanderen. De badrijvi ?heid is groot rond de Somme en de Atscre. De artilieria werd niet verwaarloo-sd. Men m3g zich aan hevige bpschietingen verwac'ftten, zooals deze van het offen-sief van 21 Maart. * De ijzerwegén nanr het front van P«-roone werden he.rsteH, nîfuwe spoor-Hjnen wfir^en g'éjplaatst în groot getai en al het materiaal voor een grooten slag Hgt vereenigd tusschen de twee rivieren. De vijand nam ze'.fs ga?n voor.^or^en om die voorbereiding ta verbetgen. Krijgsgevangenen verklaren eeuparig dst de troepen bestemd voor den na-ke.'iden aaàval gereed zijn om de eene na ds audera in den vuutkolk te worden geworpen. la Vlaanderen Ss de werkzaamheid niet gerïnger, maar het moerassig ter-rein vertraagt het vervoer der zware karmas. Tusschen h?t boseh van Nieppa on de hauve's van Viaânderea graaft de vijand met ha&st loopgrachten en spant pin-draad. De stratm^vaa Meteren en Bail-ltui zija een echte doolhof. De wapens van den vijand De miiigiw/erfers binât den aanval Londen, 9 M i. Hcô fcomt het ckt de > !jar d zoo rïp kon vooruitgaan gedu.rende de eersta dagen van het offensief, verder dan men ooit zsff ?' Tiidens hr»t eersta deel van huhnen optocht werdends linietro^pen geste«nd door een nieuw modél minenwerfers, een mortier, schietecde met ohussen met hevige springstof geiaden, omtrent da grootte van de fransche « 37 », onge-veer 3/4 mijl ver. Het kaaon blijft op de wieleà staan en schiet met genoegzame jniathsid om de tanks en de mitraijsu-zenverschaïssiagen te treffen. Het ge-sohut 1s ook zear doelmatig tegen de linietroepen. Bij da vflr^a.'i jing is elk bataljon voorzien van 4 derg.ilijke mortieren. Bij d-i aanvallsn, ter oorzak;3 van den oncf-feu grond, is dit getal bepsrkt' tôt 2, de kanonni< rs der twee andere stu'iken br ng^n den sciietveorraad bij. Echter kunn n zij masr twee of drie dag«a de li ieî«0 3pen volgeo. Binst dian $ijd is hun werk hael.doelin'itigi zij voliëd'.gea de begonnen besehietingen ; waarroor men vroager kanonnen gebruikte gedu-rerjd : dagen, wordt h-îlzelfde.werk vol-bra<lit in eenige uren. Franlirij 1s. 't Geseliiî C2erniîi°€iemeiiceau voor de kommissie van buitenl^ndsche z&lizn Parijs, 8 MeJ. De kommissie van buiiealandsche za-kSn, aïs besluit dar studie van hat oastecrijksch dossier, heeft een oïds" gestemd waarin vermeld wordt, dat, na onderzoek der vrsdesbeâprekingeg door Qoslenrijk aacgegaa» en voortgezot in 1917 eu 1918,de kommissie bestatigt dat dezo besprijkinizen op geen eakel oogen-blik de galegeiiheid gaven eenen aan-neembaran vrede met Fraokrijk en de vtrbondenen te siuiten. Duitscb.landL De vrees voor luchfaanvaîlen Gsneva, 9 Mei. — De « Sazette van Lausanne * sehrijft dat de gemeecteraad vaj; Mulhouse aan de inwo'iers bevolen j hf-eft een masker tfgerc de stikgassen i aan te schaiïen voor 10 Mai, om zich te ^beschermen in geval van luchtaaavallen Het Engelsch gouvernement beschuldigd Majoor-genefaal Frederik Maurice, gewez^n bastuurdnr der krijg«v«rrich-gen, heeft een brief gezonden naar een aantal nieuwsbîaden, waarin hij zekere. ministers beschuldigt onjuiste mede-deelingen gedaan te hebben in de Kamers. Hij sehrijft : Mijne aandacht werd gevftstjgd op antwnorden, gegeven door M-B'jnar Law den 23 April, op de vragen gesttdd door M. Lambert*, kol.odeî Burne et M Pringla aangaandrt de uitbreiiing van 't Britsch front in Frankrijk. Deze. antwoorden bo-vatten zekere misgrepen, die ten slotte van rekeniog een voiledig verkeerden uitleg geveu van wat er gebeurde. Zirîhier eenige f<dten : M. Priogle : « Was oie uitbr.dding van ons front besproken in den ooriogs-raad te Versailles ? » M. Bonar Law : « Dit bijzonder punt werd geenszins besprokea door den oorldgsraad te Versailles. » Dit is een der laatste onnauwkeuriga raededeelingen- van de regeering in de Kamers. Den 9 April zegda de eerste minfst^r : « Hoe was de toestan l bij het begin van don strijd ? Niettege'istaande de groote verlîéeen van het leger in Frank-rijk ia 1917, was ons leger in Januari 1918 sterker dan in Januari 1917. » Dat is niet juïst. Gsdurende do2elfde toospraak zegde de eerste minister : «la Mésopotamie is er eene divisia blanken, en in Egypte en Palestina zijn er slechts dria ; het overige zijn India-nen of gestsund door een zeer kl^in getal Engelschc linietroepen, ik spr^ek aileen van de linietroepen. » Dit is niet da echte waarheid. Deze brirf is de uitslag niet van een militairan sèanslag-. Hij werd jloor gesu soldaat gezien. Ik ben door overtuiging een zoo recht^innig democraat als dp eerste minister, de laatste zaak die ik verlaag is hst landbe3tuur in handen van soidaten te zien. B'jvengemelda onjuistheden zijn door een groot aantal soidaten gekend, en die kennis baart een wantrouwen tegen de regeering., die het moraai der troepen aantast op een oogenbîik dat ailes zou moeten in 't werk gesteld worden om het rnoraal hoog te houden. Daarom be8loot ik dat m5jn plioht van burgt-r boven die van burger moe&t verkozeri worden. De houding der regeering M. Bonar Law zegde : De brief van generaal Maurice brengt twee kwesties te berde : eene militaire kwestie doot het schrijvea over militaire zaken, en de waara«htigheid der mioisterieele ver-klaringen.Wat de eerste raak betreft, deze zal door den legerraad geoordeeld worden. Wat de tweeue kwestie betreft, de regeering van een laiid is ontîiogelijk als een ouderzoek der daden van de ministars vereischt wordt telkens zij bï schuldigd worden door personen die hooge bedianingen bekluedden. Hat gouvem'/ment stelt voor twee recjiters te banoemen, die een eere-gerechtzouden vormen om de beschul-di^ingen tegen te ministers te onder zoeken. M. Laubert echter vraagt of de regeering niet zou wiHen drie leden van dt kan ers kiezin ia p]aats der twee rech- ters, of een komitelt van kagierleden. — Rocmenio Het vredesverdrag geteekend Het zal den ssaam dragen van vrede vanEukaresl Zurich, â Mei. — Uit Berlijn wordl ofïicieel gemald dat da vrade geteekend is tusschen Hoemenie en Duitsehland. De Qndsrteekeniag gaschiedde ondei 't veorziiterschap van von Kuhlmaim, op het kasteel van <&>trocani, waarin 1916 den oorlog bes'oten werd door den kroor>raod. Het vredesverdrag zal genoemd wor den : de vrede van Bukarest en za weldra kenbaar gamaakt worden. Het Bulgaarsch-Turksch geschil zoi vereffend zijn. Het* zuidslijk deel va Dobroudja ko«t aan Bulgarie, het nooi delijk d.eel staat onder 't beheer de kvier Midden rijken. Duitschland bekomt groote ekonc mische voprdeelçn. DE ONDERZEE;CHE OORLOG •iTwiMii i— Een duifsche duikb^o^, de "U-C 39", gexonken Londeo, 9 M -i. Een hollendsche briefwisselaar gseft eenige omstandigheden nop-ïns de ver-nieling van dien duitschan osderzepër en de gavangneming dsr bemanning door een britschen torpedojager. De onderiieeôr verliet zijn basis om middrrnacht en df>ed de noorwaegsche boot " Hanskinck " zinken ; later zond hij ook de engolsche stoomboit "Hans-tarson " da diepte in, en 's anderdaags was 't de heurt der noorwaegsche "Ida". Twee uran later beschoot de '-U-C 39" een stoomschip en ee^e sloep, doch de mist deed hem die uit 't zicht verliezen. Ro*3d 1 uur 's namiddags beschoot de duikboot een stoomschip, maar onmid-delijk werd een salvo gelost door een nabîjzijnde engelsche torpedoweerdsr. Da onderzeeër duiksld»1, maar te laat. Hij was getroffan en kwam vol water. Dan stak hij waar boven en een nieuwa sslvo doodda zas rnatrojen. Deondtr-zeeër stopte. De 17 overlavenden en da twee engelsche gsvangenfin werdea aan boord van het engelsch oorlogschip ge« nomen. — Hieuwe trdepen naar Frankrijk Londen, 9 M^i. De " Daily Chroniole " sehrijft : Het besluit >van naar Frankrijfc een groot aantal troepen te zenden, die tôt hiertoe bestemd waren voor do v.erdedl-ging der eniralscha westarkust, is voor bet ooganbiik waarschijnlijk noodig^, en zonder af te rukenea met de bescher-ming der knst ; want, op dit tij istip van den oorîog is het beste middel orn eene ontschephjg op Engelands bodom ta voorkomen, voorzekar : de duitsche légers in Frankrijk zoo b?zig houden dat zi} geen beàchikbare troepan hebben oin ean gevaarlijke overzeeschs tocht ta ondernemen. ' Tegen het luchlbombirlement Ouilschers te Marg&te Londan, 9 Mei. M. Mac Phersun, staatsschrijvarjhaeft in de Kamers verklaard dat 80 duitsche officiera» en 25 soidaten van minderen raug in'tkollegia te Margate opgesloten zijn. Men weet dat de haven van Margate dik'wijls het mikpunt was der duitsche luchUanvalicn.. De handelsvloot Jaarlijksch verslâg tfenden, 9 Mei. De vereeniging van den dienst der haadalsvloot gseft volgaud verslag : De handelaschapen hebben binst het verioopan jaar 13 millioen mannen ver« vaard, 25 millioan ton màtev'alen, ean millioen zi^ken en gakw- tsten, 51 millioen ton olie, kolen en brandstoffen, 2 miilioen paarden, 100 millioen kwin-talen graan, 7 millioan ton ijzererts en voor ee*e waarde van 500 millioen pond sterling. B usland In Finknd Ile d esstplicM onder Duitsche dwingelandij Stockholm, 9 Mei. — Da laatste ki-lichtlngen kom nde uit Halsingfors toonen in hoever de Duïtschers zich ran 't land meeatar makan. Zij hebbsn besloten al da pstrool, benzine, metalen, koffic, tabak, het le., der, da kieerstoffen eu de caoutchouci op te eischen. De verplichtende soîdatendienstwerd uitgevaardigd, onder het toezicht van Duitschland. Het toeziebt werd insgelijks uitgpoa» fénddoorde duitschers over de Fin-landsche inkomrechten. Al de goederen van da verbonden landen komende wori den in stapelplaatsen weerbot^den.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods