Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

956 0
24 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 24 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55f64t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Qrukker-Uïtcever : A. TtfePIRE-lfilYLE dcput %#r*i ■ ' "TT g ABo*ME«BF«TrM ' " «SÏSÏÏSSr:Ht-CHT DOOR, VRIJ, EN VRANK •*■ ♦ I "TSSSST" « - | LS0 p. periwar.nsl 1.80f».^r maeiid 2 ÏO fr. arr niaend CPSTEL i J. B«ÎCKEUSËT, rue Mortet, !ï, CALA». -#■* v/GOR GOD F «M VA! ÏC PN f A S*J H 9 1 **00 fi* pe«-tpin»e«t«r 5.00 fie. per t**ime-.*te<> 8.00 f*. prr îrâm ...... S— m V VS L. IV C-.I ^ S_A1^SLI I 1 Men schrtjft in: TS, r«® OhantWys 21 bss, ruo 8t. D.ni* Oa! ■ « hii »i «n« » i ii ».i— „ _ 1 oorrssooadenlasi. s» Ondsmheiding Wordt benoemd tôtRidderin hetLeepoldè orde en vereeremer^t met het Oorloge kruis, boogeerwaarde heer MonseigLeu MARINIS, hoofdalmoezeuier van het Bel gisch leger, «om de groote zelfsopoileriB door hem in het uiroef^nen zijner hoog bedisning, zoo op de *oor- als op de ach terlinie, aan ""en dag g«legd. » (Léger dagorde van 18 Nov. 1916). Verheugd om het toekennen dezer on derscheidir}g,bipdeD wij aan Monseigneu Marinis de uitdrukking aan onzer op rechte gelukwenschen. De Radactie van 0. Y. " Notre Belgique " Een nieuw dagblad voor de Waalsche soldaten: 'k Was nieuwsfierig, 't stond immers sinds eenigj dagen uar'geplaLt t'allenkanten. 't Vitl mee ; over't oorlogsnieuws, 't nieu s uit het land, d^n volkschen leven-digenden trant heb ik het hier niet; wat rmj beviel was dat het specifiek waalsch is Al te lang hebben beJgische fransche biaden geschrevtm sis oigaan van aile b îgen, zoo Vlamingen als Walen : de Vlaamsche biaden waren voor de Vlatriin-gen .alleen, de fran che voor Walen en Vlamirgen bestemd. De schuld lag én bij de Vlamingen zelf die geen algem^ene niet-plaatselijke d*gbladwn hadden, én bij de ver'frauschte vlaamsche lezers en rlr* WT 4 ek 1 ^ r» h ta « - otpf» V» ri 1 itxï» c r-i i r\ uiiaio_ gen van de overtuigu g dat. de puDUeks gedachîenwisseling over aîg^meen nationale eu meusch lijke belaogen enkel in 't fransch >-an plaais hebben. De.tijd van dezoc gezegdefranscl>«bel-gischn » pers is aan 't qpxorten : de Vla-raii gen hebben in oorlogstijd zich zelf dag- en weekblacîen gemaakt (weekbladen hidden ze vroeg^r reeds, en degelijke); het nieu^s teunnen ze ook daarin le/en, en hunne ge lachtea wiss len kun en ze enkel da j-r. En onmiddel jt na den oorlog komt er De S'ar daard. De Walen ooli be-ginnen ook meer Waalsch te voelen en bt-grijpen dat de Vlamb gen liefst in 't Ylaanisch denken, lezen en schrijven, dat b'j /evolg de he'f sc'ne fntnsche ga-zett^n en*t l voor henzelf bestemd îijo, en dus ook meer Waalscti moeten zijn en ni-t, « Selgisch » zonder meer. Voorzeker vullen de Ylamingen ook nog de belgisehe fransche gazfcttsn lezen, gelijk ook -docn voorde vreemde biaden: om te wetenwat er in 't waleuland ge-beurt en gedacht wordt zoowel overbij-zondere aïs alg meene belangen. - Zoo o®*? durven verhopen dat meer en meer onze waalsche landgenooten zich zullen de moeite doen de g«dachten der Vlaming n te volgen in hunne eigen Ylaamsche biaden. Doch dif fransche ga-zetten r/ij voor de Vlamingen de hunne nit-t mfer» ev*nmin bijna als Et!g>?lsche en Holiand^che We zullen dan hebb in waalsche bla-den en vlaamsche bkden : voor « louter belgisehe t - noch visch noch vleesch - zal er gean plaats meer zijn. * * * Dit de Walen maer waalscb, meer één, meer samen beginnen te voelen, daar ben ik blij om, én als Vlaming en als Belg . Als Vlaming: 't is immers de grondslag van ganâch on?,e be®eging: in Vlaanderen Ylaamsch Ieder volk, iedere stam moet zich zelfbewust zijn, moethoudenaan zijn ei >en aar-i en t-al, onderling samen o^-len als b^hoorend tôt éés zelfde specifi k g^heel, onderscheiden door taal en be-schaving van ei» ander. Wij zijn vj-snd van aile op^lorpi'ig, van aile geestelijke onderdrukîiirjg, van allé verb^stering. « Mijn Vlaaod spre^kt zij eigen taal God gaf eli latd de zijne, Ea laat ze nji '„ijo, laai ze kaal Ze is vlaamsch en ze is de mijne. . God heeft het menschdom in verschi1-lende rassen verdeeld : aarom zouden de menschen ze doen verd ijnen ? De schoonheid ligt in de geharmoniseerde ves scheideuheid; eentonigheidis af=chu-welijk. , Yele Walen waren de Vlaamsche Bewe- \ ging vijandigjde verpansching beheersch-\ te Vlaarid ren, zij hadden er voordeel bij. f poch vooral zij begrepen < e Vlaamsche s- Be eging niet; zij hadden zelf geen le-s_ vendig, t ationaal,waalsch gevoelen. Gaan ir ze nu meer waalsch voelen en denken, [_ j| ze zullen er zelf wel bij varen; op geeste-g lijk gebied en zelfs op stoffelijk ;0 : heeft het nationaal - samen voelen i- aan 'û volk altijd veel voordeel bijge-bracht. W*t ik aan Vlaand^rôn wensch, ik wenseh het oos aan Wallonie. En de ziel van de Vlaamsche Beweging zullen r ze stilnan bâter leeren vatten door eigen persoonlijke ondervinding. En dat ook doet m)j plezier. Wij willsn geenszins onzen neus steken in Waalscha zaken, doch vragen wel dat ook aoderen zoo handelen tegenover ons. Wij vragen enkel dat men ons zelfmees-terlate, bij ons, in Vlaanderen, de Walen mogen bij hen doen al wat ze willen. Dat ieiier kere voor zijn eigen huis en j'ich met zijne ïake bemoeie. Daarom is , 't goed dat van Waalsche zijde meer spe-ciaal aan belangen van 't waalsche land woçdt gedacht : zoo îullen zij zich min-der geneigd gevoelen om voor de Vla-1 m ngen ook te willen zorgen. Ook: als Belg zie ik graag dat de Walen ^ meer waalsch gaan voelen. Twee kleuren kunnen schoon 2ijn langs een, en door-eengemengeld, afschuwelijk. In een land waar veischillende stammenzijn ligt de eenheid en de schoonheid niet in ver-smelting maar i. verscheidenheid. Elk ras moet zich ontwi kelen volgens zijn eigen aard: dan alleen s.an het komen tôt voile krachtontwikkeling en volmaakte beschaving. Waar er dus twee rassen zijn _ moeten beide leven in aile vrjiluid vol-3 kander. Gebaurt dit niet dan bloeit wel , 't eene da^l maar niet het andere, ofwel bloeit geen van beide. Een vols verbas-teren schaadt den verbasterde en veelal ook den verbasteraar. — En men werpe ~f nietop: Belgie was rijk en voorspoedig. Ik ant fvoord : hoeveel voorspoedigar, 1 vooral onder geestelijk en maatschappe-' li k oogpuntzou Belgie ge^eest zijn hadde l Vlaandeien zich vrij mogen ontwu kelen 3 ia eigen aard en taal, langs Wallonie. " Trouwens, niemand heeft het recht ee?k ~ \ vol* te verdrukken in zijnen geest even-| rnin als in zijn lichaam; en elfe volk heeft ! recht. op zelfbestemming en eigen be-l' pchikkingen vollt-dige vrijheid vooral in t getstesleven. Da ge= scelijk-, verdruk ing !' van 't Vlaamsche volk hee ft niet alleen a Vl.»anderen doch ook Belgie veel ge-k schaad. 't Schijnt dat de gedachten stil-aan bnginnen te keeren. 0 ! er z d nog wel eens geroepen wor-den — of lierer gegcholden ^orden — met « l'unité nationale, 1 âme belge » en wat ~ v,eet ik al; doch indien belg bedui it : de vtrsm'eliing van waalsche en vlaamsche j* ziel dan beteekent Belgie 'n bastaards-land; indien eenheid wit zeggen :* over-heersching van den een boven den andere 1 dan heet ik die eenheii veidrukKirg -l" dustweedracht. Neen, d*t het Vlaamsche 0 volk zich ont*ikkele in eigen aard en e taal, dat de Walen meer waalsch voelen en samenvoelen en werken aan de groot-" neid van hunne stri ek — met de onze zullen we alleen wel klaar komen — dat S dieVlaamschgezinde en Vlaamschlezénde S Vlamingen en die Waalschvoelende Wa-\ len ieder van hunnen kant hun eigene t, ' belangen zelf regelen — hetgeen daarom r geene bestuurlijse scheiding bedoelt — s en voor de gemeenschappalijke belangen maika der de hand reiken en samen-g werken, dan is er wsre, blijvende een-n hei i in gelij heid, vrijh id en samenwe!-3t kirtg, dan is er schoonheid in verschei-n d nheid. s- Wadsche d-îgbladaa langs Vl-.amsche, k W. alschvoelendeWalen langs Vlaamsch-- gezinde Vlamingefi,daar ligt de toekomst: d en zij die met'n « âm belge » in hun e lijf loopen en noch Vlaming noch Waal willen zijn, doch « b Ige tout court » 'îie ! mogan acnter blijvt-n tls v e den Yzer * zullen overlr kken. | Vlaamsch langs Waalsch, dat is B-4-' gisch. Hoe vlaamscher de Vlamingen, i_ " hoe waalscher de WjJ -o, hoe meer-ééii ~ en hoe schooner Belgie. j" Mij dunkt dat wa oanr naar toe gaan. Da rom was ik blij toen ik 't 'erste num-V'»n « Notre Belgiqup » zoo specifiek l" waalsch vond. Moge net *oo voortyaan. 3- 15 Nov. 1916 LIMBURGER. I Duîtschisn'j toreldt aan graotrulag! H»t »al met d« Sleljpen moelïsitt Lausanne, 20 Nov. — « Le Démocrate de Dé lérnont » schrLft het volgende : Wij hebben laatst la on.e kolommen ulteengezet dat het nleuwe Duitsche leger dat gevormd wordt, niet zal gebezigd worden om de leemten aan te vullen, maar om eenen grooteu slag te wagen op cen der flauwste punten van het front en wieos doorboring de mce»te strateglsehe en polit'eke voordeelen zou «plereren. Wij denken te mogen beweren, dat de deelae-mlng van dit nieu we leger van één millloen man-nen, den oorlog niet twee tôt drie jaar zou verlen-gen, maar wel dat het, ia gc-meeDSchap met eene groote bedrij i^heid op zee, zou dieaen voor een macbtig offensief tagen het « Nauw van Kales » met het doel Eageland af te scheiden van het vaste land. De onderzeeérs zouden eeae groote roi ver-vullen.Daarbij gezien de groote voorbereldselen die ge-nomen worden aan1 boord van de schepen van de Deutscher Lloyd en de Hamburg-Amerika lijn, moet eene ontscheping of eene poging tôt ontsche-ping op de Engelsohe kusten niet uitgesloteu worden.'t Is waarschijnlij i dat wat door Maarschal'c French, in zijne laatste redevoering op -i Njv. ie Wolverhampton bedopld werd, wanneer hij /1q-speelde op eene mogtlijke Duitsche ontscheping langs de Eugelsche iusten. Scboon ontwerp 1 Maar de Moffrfn vergeten dat d?n Y er nog bestaat en dat de Baigen hem be ^ _ i in o â vol g" aCondaurniiiiiiiier * teekening: over Ver du fi van ^pinoy. Hei overlijden van den Keizer van Qotteerijk Londen, 22 Nov. — De Keizer van Oostenrijk is om 9 u. 's avonis ia ztjn kasteel van Schoen-brunn overleden. De Kei .er au Duttschland was reeelmatig op de haogte gehouden van diens tjpstand. Wann er het nieu *s van zijn overlijdr-n toekwam scinde hij onmtddeltjk dat bij met d n Koning van Bulgarie en den Kroonprins van Tarkeye de begraving zou bljwenen. V«rrcssi»C; bij d*> W«8»«nsche b Londen, 22 Nov. — Ds dood van den Keizer f verwekte groote ontrosring te W enen, waar het publiek verrast scheen door deze zuospoeaige ont-knoopli;g.Gedurende den dag echter hadden riseds oorust-weskende geruchten de ronde gedaan. RUSSISCH FRONT Ë®gs© *î «M?s"'mS«85is»g ©p ; fetet tvi-tat va» y *«c«sie Petrograd 22 Nov — T-,n Z O van Q^riot hebben aaniieiJijke turksche trocpar.mïthten aangevallea. Nibij Sultaaabïd werd een Turksch effea-sief mat groote verlieîen afgesbgen. | Ee« fe.l«.'isa« aauwai is* 48«1 *as itk'U&es Peirograd sa Nov — Op het wesielijk f ont, in de streek van Idou'^ïî, gelufcte een kieiae aanval met verspreili g va-, stiksrassen. Het dooit in da bebosc-iie Girpathen, de wegen zijn on'oegaanbaar. i — UIT ITALIE « '«-t •> Sr" vc- ârtillcriebédrijvigheid op froi^t vnn GinSie Rome 22 Nov — Op het front van Trenten sloegen wij sleine aanrallen af ia de valleieu van dea Astieo. Op het fro t "aa GiuHe grootere vijmdige aitilleiiebedriivighnid. Slecht wdeî- op gsr.sch het f'ont. Op ee? ige punten va de bergacbtigf stretk dislde rte barcmeter tôt op .4* onder z< ro. ne «or og !n poumanie Os se v4Brbo^di9<BOB âsa j Pettograd 22 No '. — la de vallei vjn jiul w jien de Roemenen rd £trijden i s de richting v«n Graio a. Geene veranlering op het fros-t van den Dor.au en iu Dobroudji. '«voOFjHitgrsmUî Isa %%re«t®îfik oviumà» N w York 22 Nov. — De îjzererweg «an 0 so*» Gr-io>a is gfgesneden c p een« lecgte van 30 km Man hetft maar weii ig officieel nieuvrs uit Roemenie. OnzaionoMi op hei front kunnen week-abonnementen bekomen op OWS VAOER-I.AHD » al* deze len minait* met 20 incen* aangevp*a|td «forden. Wie cen* week n» de eer*t* besielline niet betstsld heeft, kan «erd*r geen w«*k- I abonnement meer bekomen. I Offioieele m®d®deeiinge*s | Niets te seinen op het Belgisch front. ! | Païa'ljie, !88 How. tSsi. t i Badripigheid van ronden in de streek ten N. van de Avre en in Loreinen ± j /en 0. «n Armaucourt. m ». | î Qn0ndirbroken artilltrieslrijd op een grgot ded van het front en vooral ! f hevig m de streek van Vaux en Douaumont. I ! arl»«ri«&£ t t Londen 22 Nov. 17 u. — De vijandige artillerie Inonde zich opni uio | t b*nl,njvsq qedurend,e de», noch-, *echts van het n eùw frnvt tm Z. van de f î A»cre Ten. 7. van de ri' ier w>r i een vijandige ronde afgeal gen. T f jirmden, 22 Nov. 21 u. 10 — G*riur*nde den daq vijandige artilleriebe- j \ jriiviakeidimdv seclorsvan Beaumont-HamiienYytrm. , i t j bombardeerden d»■ Duitsche lijnm van Uansart, ten 0. van den, An- i ? rrpfin. lenN van de vaart van La Bassêe. . . , } I Als qevolq van een, bombardement m°t tranehèemoriiers; voerde *e nja d ^ I een aanval uit op ons front ten Z,- W. van den heuvel Sint-Eloi. t î Een qed^ltevm onze eerste lijn loopgrachtr-nwerd b'.schadigd. 26 ma>,- | ! me^adeAnacMvan 20lot 2i bombardeerden onze viagers stalien, ka< ton- ; ! n menten en co vooim. Al onze vliegcrs keerden terug. : : ....■^2. - | Io de Balkans - 1 j ¥«ri>»«<ie eca p^edtï fl€i fe.m, te >« M. ï®o»sa»iiir , » t _ i De vtr'jondene troepen zattea hunnen vcor-uirtfang vcort, ter. N. van Mo '-slir ei ia de boebt vaii den C*rna. De dîppere Ser»iers hebbijn ds tiorpea Nova si, Tju, Orah vo, Vra o'Hsi, RibartsI, bdia k tu Souftedoi be-| zet. Andere regimenlen t»tb ©• r.a de ver ve-ring van den berg 1378 zw ■ r s ag of s oot 1 Mako>o b«z t, le.ï Z va de be en Robisté. Tusschen Mi!ko?o en dez^î bt ..-tu h: b^et de l; Ser iers err siigen wede ,4ç d onfmoèt. Ba 0 Bulgaren hadden versteik ger ge?oaden uit Prilep. e 0 e vefbonHenen heb' den vijand echter, , verslagen en heb-en vocrait ang gemaakt ia . het Wtst-lijk ge^eelte van d- hocht van den Cerna en zijn in de om k van Dobromir aaDgekomen. Dit dosp iigt p 10 km. ten NrO | van M .nss'ir. 't Is het eer-t-î Ser i.-ch regi-; ment peerdenvolk dat, ■ a de Franscheu. en ; Russeit, in de stad drong-. Zij haddeii al zwem-^ j men dea Cerna o?erschn n. | Na duo Mor astir getn k 11 te zij , hebben a f de Frar schen, ten N, van ci 1 d, dea heuvel a 821 en h<-t doip Ktk in a b: , wat mesr ten i 0. zijn 2ij tegen Karameu ec. Orisari en ver-e j volgen nieuwe vijat (Hge 1 iecheiE nten, die . de vejslagen regime te t jr -iiulp ges uurd ! waren. k | Het beste bewiis d i de al var. Mor astir be-. lanç ik mag gevo dt'n vos ;n, is de haast sarmede de v)iaRd,.,sers1i ik <n «mur». | vcia eiix,; gCB iH dux!lu^IirZiQ • 9 PttHâel e v« laear*. g«sa Zurich 21 No?. — De « N ue Zurcher 2ei-a lu'^g» schrijf , dat een plat-ste militair verz^kîrai heeft, dat Moi stir o t uimd werd 1 om nuttelooae verliezen te vermiiden. g D ; correspo ïf'eat In de « Meunchr.er New-ste Ntchrlchter1 » seim, dai meu dsrkt dat I gen^ra&l Sanad een ernsïig effansief began-ner. hi< f(. Vv ij moeten o s tôt zei r mstige gevechten op dit front bertiier, zegt hij, en de Dui sch-Bulgrartcha irotpen moeen asn fene scinik- II kelijse diu ku g wed^rfct.sa' . Geneiaal Sa tail e heeft oen algemeeLen aan-a1 op dan e^ter- vlengel verplaaist. vijand Ni PariïS 22 Nov. 17 u. — De dikke mist heeft !» de krijgsbew> rkingei verh. derd ten N. ran * Moraslir. g D : vijand heudt stand cp le hoogten van t- Snfgjvo, op 4 koa. vaa Mo mstir tôt aan dea heu el 1030. Ten Z-W au Makov® heb!>en «ij 500 ge-i tangenen g •• oœen. Op den westedjken o ver vsn het meer î Prespa, hebben onze troepen Leskovcr bazet J en gaan vooruit naar het Noorden. I 11© S<--r v-ier.îs tenie' S»nit t Pdrijs 22 Nov. 13 v 40' — Nietleyenstaande y den hardeekkigen wederstand hebben wij gis- t teren vooruitgscg gt msakt.. Wij hebben het 4 dorp Prapet fcczet en den'îja: d tôt de vlucht * ged- oï gen, ten N van Sfiuholdol. I Wij h'-bheD Dui schers k,- B l^aren ge\a.n- î gen genomen Eyn belararijke buit is in oaze I haeden ge*a le 1. De vijand h eft voed ^Idepots, ganiew rk- ? tni^on en atia^r caaterisal aci er^t late«. 1 Wi§* «a» m I «rlK&aui , | Klgi&@ aanko.ïdigiiigeis : i aan 1 Iranii ««toi* 3 regaJ» Seboorie- huweil,i--eE0?prii3deQsàan&0ndigin£Sii, : : Aaver'.esrt tn cas blad, uw biad, tkaâtsèSe 1, ttU -vij^elxnge» en soidaten. •* lîimmer 579 Prijs : ^ C^ntiemen Vriidag 24 November 1918,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods