Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

298 0
05 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 February. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv99w48/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierdf: Ja»rgan$ - Nummer î 83 Priis : S cealiemto Dinsda? 5 Fefcruari ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgisch dagblad verschimende op al de dagen der week Opstel en Beheer : J. BAECKELANDT 17, rue Mortet, CALAIS A BOSfKigSMSïîtf'rSÏMf &"««" sunaoît BiSeSjçKe lî'JMassfc.e'JjJfc îs.»î5 <5»;£"Ssi«a!-Sïo3l!HQs8 3.5© Pei* «s $•©© » W.SO » iO>d9 R3eù p«îStrîJve i « <n*a» VaiSc^lauicl » if, a*ste tl« Vî?, CaSais Reeht et- S-*. 9 vtî| en vrmh vmr God en vûtk mn land nSttAOTI«&TUHK2M. NIKUWI 1 CF. ZBNDRN MORTIT 17 EN HUK CM*HTti,l.V 19 «1' ABor^rvKMKr^TSPHi^siv vooit - «ï»gr$»ra> 0.3S OBI* AKONN«MBNTÉN osefjkn MCT Mi«STt'?s? =~«5Jr ^ ** 9 M KA «ÎO NUKWBhS !M£EN8 AANGEVRAAÙO ÏM WCf. ' * « Pesr KïpttJffrMfS, AAN HmCLfSH ADnctt OBOKDIH TI WOPW EENHEID Onder d( zen titel g''eft Serutator ii den Belgischer; Stand ard van23Jan een paar bolommen len beste waar door de bibliog afic van de Vl iam sche beweging met een goede inten tie en een paar vinriigheidjes is ver rijkt geworden. Wat mij betreft,- i: heb een onlzagelijke achling voo ailes wat getuigt van goeden wil ei een opstipperlje mag i< soms graag Mijn goede intentie zou i< dn naast de zijne willen plaaisen; d4 deze ook de bitterheid verzoete di mij onwillens in de pen zou Lomei als ik velezaken overdenk waanne it Serutator goedkoope afhandelin schaft. Een weinig doctrina en eer, evan gelisch anatheraa : dat is de rijk gave van Scrutator's artikel « Ove de eenheid der liefde en de verschei denheid der middelen » kan mon ht eerste gedeelte noemer ; over azeker bui'ensmijterij » gaat het in ht tweede. De vaste medewérker van den Bel gischen Standaard is van m een tri dat wij langs vijf-en-twintig verschii lende wegeii a en meer nog » op hé doel toeloopen en hij vraagt : waar i bet één programma? Wanneer word eens het minimum vastgesteld waar aan de ec-hlheid van ons vlaamsch zijn kan getoest worden ? Ik offarde een vinger van mij ban op het autaar xan de politieke eer suur, ware het'iatoprechtetaalstroo ken moi ht met de st'am zel vende be gripper) ov; r per-vrijheid. Ma&r me het pno roœ den moi.d, waag ik he toch u te zeggen, Serutator, dat g: vijf-en-twint'g J-eeren en nog met aan vergissing eùvel gaat. t » 0 0 Och ! en dat ééne programma e dit minimum van vlaamsche eischer: Waar zit gij, Serutator, dat gij nn kranigste gebaar der wereld ope deuren inloop "en vastenpreeke houdt na Paschen? Wat ontzaglijL goede wil, man, die gij gebruike kunt in dat heel kieiue midden waa het alfabet van de Vraamsche bewt girg pijnlijk wordt gestarneld, waa geen minimum is van voornemer omdat er nooiteen maxinlum van bt tcachting was; wa.tr çien nog sebon melt met « onvoorwaardelijkheid en bet aûgstvallige berkauwen vand « spreken-of-zwijgen theorie ». Neen, Serutator, het is niet wa.j dat de eenen van de parti] zijn va Cephas, de anderen van Pau lus, d gtndere nog van Apollo ! Zij zijn aile van de parlij van Vlaanderen en he is niet alleen in die breede vaandel-plooien van de ééne vlag dat hun sa mensluiting verzinnebeeld ligt. Daai was een tij i d t subtiel onverscheic werd gezoeht; dat éenheid van in-ziebt en éenheid van handelwijze ir de toekomst werd geproclameerd er de schakeering onder de flamingan tea in de opvatting van de tahtie'^. Maar dit laatste is nu zoo 'lelangrij ■ dat uit de grondige \oorsteUb g var onzebewr'ging ideeële op/attiny; er praktische in-daad-zetten te samei dienen te loopen. En wat men ooî betwijfelen moge ; dat is. Daar i: thans geen schommeling. meer ove takiiek ; enkei het halfdozijn men schen die Serutator dj eer aandoe als t'ractiete rBkenenzijngekemsche's door het absolute gémis daarvan. Neen, antilhese tusschen liefde ei de middel n, zooals de medewerke v.m de Belgisehe Standaard het zo< praktisch zpgt, kan rmar bestaan ii de voorslelling van hen die sind: twee jaren «oaling hebben verlorei met het levende en zooeiende Vlaan deren En aan durf c>m de logisch uitwejking van d^n inzet : « Gultuur autonomie voor Ylaa- deren » tôt il zijn laatste ko ssekwen'ies te aanvaar den o tbreekt bet allermit:st. En da Serutator, is de toetssteen waaraai het her auwende flamingantisme vai de handelende Vlaamscbgtzindheii wordt verkend. Aile gebazel ove « on-politiek » en « on-diplomatiek is voor 't oogenblik « onzin t gewor den. * * * Vrij uit het ordewoord geven 0| Scrutators goed bedoelde onbehol penheid mag niet gebeuren — even min zou een vake veeg er door gaai over zijn voorstelletje van buiter smiiter j. Daar is volgens ham onzinnige autocratie, onver»tandige willekeur ir debeweging; daar zijn te veel kwa jongens en révolutionnaire ; daai wordt te weinig water in den wijr gedaan - en't is tijd dat zelfzuch en heerschzucht aan den anderei liant van de deur ga«n staan. D ii is een heel rekwisotorium ei men zou geneigd zijn te vragen aai Serutator wat er dan eigenlijk no! goede elementen in debeweging aan wezig is en waar. OlIi ! waar Serutator zijn ingevini haalt die elfmenten te vinden zijn zal hel waarschijnbjk een veelgelief( tijdverdrijf zijn aan contemplatiev Vlaamschgf zindheid zijn hart op t< halen. En daar Serutator — een beetj< zeg man van een paar andere men schen van hoogergezegd speciaa Vlaamsch kaliber — klaagt dat som migen zich buiten de Vlaamsche ge meenschap gesloten voelen, mag i: hem zijn eigen theorietje over he minimum in den geest brengen ? E als de halfbeid daarvoor terugschrit en achterblijft en heel wat ander • bekommernissen overwegend laa ' Z'jn, moeten zij dan die vooruitschre ; ' den, den sterken, iogi-chen gang va 1 de gedachte, als de kleingeestigen e 1 onverdraagzamen worden ui'gekretf t 5 ! Och, die eerslgenoemde mensche 1 hebben reeds xooveel officieel wate ^ in den vlaarnschen wijn gsdaan da • de smaak niet langer verkenbaar is ' j Wat zou Serutator doen met de mer 5, schen die h t honderste part va ■ ! een minimum flamingintisme al ' | rui enbrekerij aanzien en zich toc 1 ! als een fractie in de beweging late ' I doorgaan ? Die worden heel eenvon dig opgeborgen in de prondelka^ • van den Vlaarnschen strijd, bij d collectie der goede inzichtea, bij d vruehteloos aaugewende.voetstappe en de uitgebraclite wenschen. i Flamingantisme is scheringen in-slagvan e<n heele gedragslijn ; het wordt niet op zij geschpven als een hooge hoed komt overwaaien en uit-gehaald bij een aandoenlijke gele-genheid. Wie, door temperament tôt de beschouwende beweging willen behooren, blijven stil zitten op hun stoel en laten de verwezenlijking van de geda> hten haar natuurijken gang. Maar dat er door hen niet telkens ge-tornd wordt aan de vaster groeiende eenheid als zij zich door hun dade-loosbeid zèlf vereenZaamd voelen; dat zij uiet trachten voor te komen als leden vaneen gemeenschap waar-uit zij zich zelf sluiten... en dat dan de vrede met hen zij die ik hun van harte loewenscht. SCHOLASTIGUS- -**aK)tgSBarlm-- VOX POPOLI ■ -J \ De stakingen in Ouitschland " Ëen betooging tegen de aanhoudinf van Dittmann zal gansch Duitschlam ; door ingerieht worden, Haasse rroej • de invrijheidstelling aan H«rtlinj,maa deze verklaard zich onmachtig, Met is de warklieden ook verbedei vergaderingen te houden daar de bg geering vreest dat besluitselen zullei gestemd worien die den toestandrer ergeren. De schrijrer keert Irsmer en Sara] Lerch werJen aangeho'uden. De vredesonderhandelirgen te Brest-Litowsk Het oogenblik is niet erg gunstig voo Trotsky om de besprekingen en rede redekaingen heiaan te vatten. Er> staa geene voldoende macht achter hem on zijne woorden kracht bij te zetten. Zal nog een tijdje aanloopen eer d rust en de orde zalhersteld zijn in Rus land, Maar Trotsky is de man niet om zic! daardoor te laten afschrikken. Voor he huidig uur, moet hij tijd \Vinnen. Ili zal den schijn aannemen van op d Daitsche voorzitter in te gaan. Maar., daarom kan hij nog lang redetwister Zonder er den schijn van te hebbe valt hij Duitschland ?ian door een dul bel ofïensief : offensief tegen het bir nenland om zich eene maehÇ te rerzeke ren, en offensief tegea Duitschlanddoo de prediking zijner overwentelingsgt gedachten. Hij heeft reeds zeer belangrijke ui slagen bekomen. Zijn wederhelft, Lt nine, gelast zich binst den kortst moç« lijken tijd Rusland onder zijnen duir te krijgen, en hierin is hij reeds verr gevorderd. Ukraine, de kozakken, Gai kasie strijken de vlag vôor de maximg listen. De laatste tegenstand bestas nog slechts in Roemenie en een dec van Ukranie. Trotsky Jangs zijnen kant, heeft he in zijue militaire onmacht ook al zee verre gebracht.De vergaderzaalte Bresl Litowsk is de hoogst wenschelijkst plaats om zijne leer te verkondigen ei te d®en verspreiden zelfs door zijn vijanden. De rechtvaardigheid win toch d« harten, al wordt ze nog voorge houden doer den zwakke. Het duitsch volk heeft ook nog een oor voor de ge rechtigheid, zoodanig zelfs dat de duit sche realpolitiekers vernederd wordei daor hun eigen volk. Trotsky heeft he daitsche volk zelf voor hem weten t winnen, en de weerklank deeer zede lijke zegepraal op den vijand zal on misschien meer voordeel opbrengei dan de schitterende overwinning. Dit laat hem toe koud te blijven voo de mercurius'woede der pangermanis ten. Het Duitsche volk en voaral he Oostenrijksche bestatigt dat^ Trotsk niet meer vraagt naar de rechtvaardig heid, en om onrecht te plegen zal d duitsche regeering er moeilijk nieuw offers van bekomen. Het duitsche volk ziet ook dat d kleine vooral het slachtoffer is der ooi logslust van de groote. De werkma Mjdt schrikkelijke ontberingen in d mi ldenrijken. Hij ziet eene yerzachtin van zijue lot in de vriendschappelijk bemachtiging van den russischen graan zolder. Mij weet dat de oorlog slecht verwoesting en geengraan zal meebrer gen, Daarom eischt hij onmiddelij eene vriendschappelijke overeenkoms met Rusland. Het Duitsche volk zal in dien zin w< den daorslag geven aan de onderhand* lingen te Brest-Litowsk. Zooniet da heeft de Buitsche regeering binne kort af te rekeïien met het geestdrifti maximalistisch léger dat Lenine aan vorm#n is. en met zijn eigen volk. Duitschland en Oostenrijk hadden ge hoopt weldra hun morrend volk tt zwijgen te brengen met het graan va de Ùkraausche Rada op 't pnnt ston te levcr«n. Maar ze hebben er neven ge pakt. Een maximalistischa Ukraansch afvaardi^ing is naar Bjest-Litowsk ge komen in voile verstandhoudiug me Trotsky an ze ontzeggen aile gezag aai de vroegere graanverkoopers ! De mid denrijken zoaden gaarne beide Ukraan sche erkennen om toch langs eenenkan aan graan te gerakeù. Maar Trotsk eischt uitstel over de beslissing tetda nieuwe bevelen van Kieff komen. Maa 't zullen bevelea zijn van terugroepinj der graanhandelaars : wast de maxima listen zija tntusschen meester gewor den te BLieff, _ In afwachtinsr van nieuwe afgevaar digden ait Kieff zal men de vraagstuk ken van yrondafebied bespreken. De inwendige toestand in Rusland Ukranie Volgens de verklaringen van Trotsky zelf te Brest-Litowsk is gansch het ko-lenbekken van de Donnetz en de nijver-heidsstreek van Ekaterinoslav in de macht der maximalisten. Zij hebben ook onder hun gebied de goevernemen-ten van Karkoff en Poltava, evenals verscheidene andere streken van Ukranie.Ailes duidt eene vermeerderÎDg van invloed aan der Soviets en eene vermin-dering van gazag der Rada. Caucasie De bolsjewicki hebben Stavropol in Caucasie reroverd en trachten een sa-mensûîeltingskabinet samen te stellen. Tsrkeye zou aan de commissarissen van het volk van Transcaucasie eenen afzonderlijkcn vrede hebben \oorge-steld.Finland De witte wacht der finsche palriotten maakt goede vorderingen in 't Noorden Gansch dit deelvau het land is in hare macht gtvallen. la d« jr«nsstreek, ta Uleaborg heb-bs* zij «ano overwinning behaald »p de Runsische bezetting. Deze moest zich •rergeven met eene batterij ge-schut. Te Tornco gaven de russische granswachten zich over zonder slag. Se rmssische regeering heeft orde ge-geven aàti al de russische troepen van Finland te verlaten ; maar deze weige-ren grootendeels ; zij beweren de finsche werklieden te moeten verdedîgen. Zweden en Finland Finland en Zweden zijn twee landec die door boschaving en geest zeer ge-lijken op elkaar. Altijd heeft cr ne4gin^ tôt toenadering bestaan tusschen dez( volkerea.Zweden volgt met inspanning de gebeurtenissen in Finlaad. De be-houdsg#zinde partij dringt aan ap tus-schenkomstom den russischen invloed die zich deet geldea in het Zuiden, tegen te werken, en voor goed van het ge-buurschap van den gevaarlij™en Russi schen reus van af te gera^en. Finland zou er misschicn best bij varen. Aiand Door de uitroeping der Finsche onaf hankelijkheid blijven de eilanden Alanc afgezonderd liggen van Rusland tus schen Zweden en Finland. ZwedeE heeft er een oogje op ; maar de moei-lijkheid zal misschien zonder gewelc geregeld worden door van die eilander een kleine republiek te maken op dei leest van Andorre. De economische tôesfand in Rusland De maximalistischc overheden heb ben naar de staa,tskasdoen overbrenge het goud der russe-azîatische bank 150 kgr. goud in staven van de ba; k vai Siberie, met nog 800 kgr. aangeslagei goud. Het onderzoek in debrandkassen doo bijzonderen gehuurd loopt voort. Ail dagen ontdekt men duizende roebels il goud dat naar de staatsbank word overgebracht. Engeland heeft reeds de betaling de russische koepons in Engelsche han den op zich genemen. Frankrijk heeft ook zoo gehandeld i Drcember ; maar ter gelegenheid de naaste betaling had er in de fransch kamers een hevige interpellatie plaat door vooruitstrevende socialisten di vonden dat de opzegging der betalin van de scliuld door de maximaliste een zeer billijke maatregel is, daar h de kapitalisten treft ! DE VÔLKBEWEGING IN EURCPA De omwenteliugslucht uit Rusland begint naar aile landen over te waaien. Trosky en Lenini hebbenimmersgezwo-ren van aile landen in rep en roer te zetten. Maar tôt revolutie zullen zij in de We.sterlanden zop lichtniet gerglie;-. Het volk begrijpt genoeg de les van Rusland en de ellende die uit eene omwen-telïog voortvloeit om rot zulke middelen ziji ea toevlucht te nemen. Er zijn andere wettige middelen ter hand om zich te doen gelden. Er zijn ook onrecht-streiksche dwangmiddelen, zooals algc-meene staking en betoogiogen. Deze grenzen van dichtbij aan de revolutie; de overgang van het eene tôt het anrlere ligt bij de hand. Daarom zullen de rc-geeringe.ii moeten waken dat de volks-wil zich kunne uiten en zich op Wettige wijze doen gelden. Er dient rekenirH; gehouden van de verlangens van het volk. Tôt hiertoe hebben de financiers het groote woord. gevoerd en nog dik-vvijls de rechtschapenste niet. Daarom haalt men in aile lar.den het schrik-beeld der algemeene staking boven. Het volk is overal dm oorlog nioe. lacht met de groote leuzen en macht-spreuken der staatshoofden omdat het daardoor te dikwijls begoocheld en ont-goocheld werd. Dat is een feit en feiten mogen niet wegge-moffeld. Het volk vraagt naar rechtschapenheid, naar openhartigheid, naar rechtveerdigheid naar rfedelijkheid, naar bezadigheid. Degenen die zox) hun volk aanspreken en door hun daden de oprcchtheid hunner woorden bewijzen, die zullen op hun volk mogen betrouwen. De uit-slag der gebeurtenissen heeft, het betrouwen der massa gescholit in hen die ze anders voorspëlclen. Elk redelijk mensch Vsaagt zich af waartoe die ijs'e-lijke menschenslaaîlting engeldverkwis-ting toch heeft gediend en waartoe verdere opofferingen zullen dienen. "t Is immers klaar voor blindwi dat de oarlog nooit zal eindigen door de ver-plettering van eene partij. Drie jaar oorlog zijn er van d»en geweest om ons vo or die werkelijkheid te stellen en ze te doen begrijpen. Men zou zeggen dat Hertling en andere imperialisten dat niet begrijpen willen. Ilij wil de kans wagen in het Westen. Maar c'at hij niet mislukke want dan staat zijn hoofd ten prijzc der volkswoede. — . .«—tttssagsyw— —; Hel hooglepunt vandeoorlogskrisis is nakend volgens Wilson Président Wilson heeft aan de Ame-rikaansche boeren die te Urbana Illinois) in congres bijeengekomen waren, gevraagd hem naar hun best vermogen dit jaar te helpen. De doeleinden waarvoor de Vereen.-Staten in oorlog zijn, zijn de hoogste waarvoor vrije mannen ooit geslreden hebben, zei Wilson. « Het doel is, zoo zei hij, te beletten dat het bestaan der menschheid en het lot der volkeren zouden bepaald worden door kleine groepen militaire anto-craten die hun eigen belangen en een zelfzuchtige overheersching nastreven.» De président heeft er op aangedron-gen dat aile pogingen moeten aange-wend worden om de zege te behalen : « Gij zult verstaan — zooals de staats-lieden van de oude en de nieuwe wereld het begrijpen —dat 't lioogtepunt van de eorlogskrisis nakend is en dat de einduitslag zal beslist worden door wat de eene of de andere dit jaar zal uitvoeren. Over de redenen die de Vereenigde Staten tôt den oorlog hebben verplicht, zeide Wilson : «Op schreeliwende wijze heeft Duitschland niet alleen de wetten van 't recht, maar nog de sinds lang erkende over-eenkomsten van het volkerenrecht en de internationale verdrsgen geschanden. Duitschland's bewindmar.nen hebben ons economisch leven van Europa willen afzonderen, door aile verbindingen met Europa te belemmeren en zij hebben getoond dat zij er op aanstuurden vorv altijd de werkzaamheid van ons nali«;-naal leven in gevaar te brengen en te verhinderen, en het lot van Amerika van de willekeur van het duitsche keizenijk te doen afhangen.»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods