Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1214 0
14 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/930ns0mm4n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ons Vaderland Belgîscli. dagbîacï verschiraende aîîe dagen der week IlVSCHRIJVINGEiN l'es* n>aan(| (trl^ic l.*ïf> FranUrljb £.25 ISngeland-IIolIaiMl 3,50 . ' » 5.00 » 6.50 " » ÎO.OO V4 pefeinschrijviugrn O.S5 fr< of B cea(!c:i:on g;cx* nntniuep EBCiT DM*. VRU EN VRAM ! Jâ* 'W VCÔE G0D EN V6LK EN UNO ______ * Stiesters : J. BHEeKELHNDT en A. Tempera Opstel en Beheer : rue Neuve, 91, Calais DE MOFFENLEER Wij komen in «La Nation Belges en al het overiga moet buigen of ran 3i Okfober laatstledan ean zeer verdwijnen. bd ngweMsend ariikel te lezen. Het 3.«Het eind rechtveerdigt de mid- aat or s toe de gaeetestoest&nd te deîen ». Dit beginsel heeft twee toa- jestudeersn van de reiactie die er passinKswijzen. Ilet princiep van le verantwoorcelijkheid van op zich het vol^cngen feit en dat van de 1£emt- naîuurîijke evolutia. Het eerste, het Htst stuk vangt aan met deze woor- mefist geliefde in Over-Rijnland, be- ien : staat hierin de gebeurtenlssen te « Medeburgc-rs der steden en dor- 'ïetngeTelî aan,t9dr°- 'Z l'iVeen wit îco men bet u ooe niet gezegd heeftî tn een belaa!48 iat «Ls Nation Bel^e» de eischen ^ P" van het Vlsanasche volk vijandig is. Anderen richten naar do wanding Ilet is onwaar — maar wil vrsgen u bunrer inzichten een aanhoudenda niet'on s op ors woord te gelooven. P-rscampagne in, en sebeppan in Op dit punt zcoals op aile andere ^wazerikkenraidden een gémit gij ods oordeslen in de tos- daçhtecsfroom. Wanneer de groote komsf, naar wat wij scbrijvan zul- ™assa voldosnde gehypaoHsaard is, ton. Wat het verleden aanbolangt, *1®* Sunstig coganblik gekomen. q afwaehting dat gij een persoon- oe«oalda gebsurtsnis dest zich iijke opinie vormen kunt bij de le- gbd voor, als de nooiRakelijke ing van de artikels door « La uitkoiIist van cea nataurlijke evo- îation Belge • en «LeXXeSiêle» Iahe- laa het talenvraagstuk gewijd, ont- 4. « Hoe wreader een oorlog is, iou<3t de geluigenis van > een des te korter sal zijn duur zijn duur l/lsamsch en vlaamschgezind jour- zijn. » Gaat er stout op. los, bindt îalist, M. Augus'c Mo met, die wij aan den scbandpaal, sebiet omver, le ear niet hebben persoonlijk tè verbant, set gevangen, sluit in ; en :enr.en. » gij zult de vrede van het kerkhof « La Nation Belle j» heeft he?le- Ierwez®nli,'ken : kanielen is bâter nsal de smeekends houiïng van een 51 r0f_<în-3ren-j'eifreéenaar eensr slechte zaak. 5- (( Begmselen, zooals uitvlucht-;aaf orisde verrechtveôrdiging zien. ssls» ?iîn c?aar om ®r gebruik van te Mr F. Neuray raaakt een beroep op maken. » Wees gesn slaaf uwer baie toekomst. Is het een vast voor- gl^sslen. Hebt geen andero vaste jercea voortaan beter te hand^len? beginSelen dan dio van den weers--ie-Jen der steden en dorpen van haan- Raadpisegt dus voor ailes de t beviij.de Vlaandêrea, " mistrouwî luchtgestelïenis en verrechtvaardigt 11>. In de verbondene landen is het uw<? ®n uwa eischsn door set wacfotwoord. Maar gaan wij over m9"^eP ichtige begicsalen. iaîr het beroep op bet verleden. Er zijn ùt van alla slag ; zoo : h3t tVelja, best«a vlaamsche medebur- bsgissel dgr natioialiteit, de voor- [frs, en gij katholiaken, legs « Le uitgang en de basebavipg, hst Earo- Siècle » en « La Nation Belge » psesca evenwicht, de natuu/lijka ■sa onder <^en oorlog en gij zult ge- ®n historisohe grenzen, waarborgen ificbt worden. ~ der «Union Sacrée », beginselen Wat da getnigenis van M. Àugust yac^ «konomischan aard enz..'. loneî aanbélan^t, die Mr F. Neuray . ?.■ * We£S de man van oogen- )eweert niet le kennen, zij is waard ^-llk' van gelesenheid in zijn woor- vat de gefui.^enis van een avon- ?a, ® Laat nooit een aursgenoot waard is. Voor het ove- stroobalni uwer eischsn los, maar ige kennen wij den opsteller van b9rek-3n er wsl de .formuul van, stijf De Telegraaf » al even min. En ofz^Qaazoetnaarde omstandigbeden. vij zijn de eenigan niât. Msgstens Om vollsdi» te zijn som ik de be- ;acn®n wij vereakersn dat Mr F. ginselen der Moffenleer op : euray voor ieîs in de befaamdheid 1. Het lot lacbt d© vermeîelan to3. « n oJe sebittarenae onbekende g. Aanvallgn is beter dan zich ta clî0nK-j . , , verdedigen. m ^et bedo»ld arUkel, he' 3_ Zaïit de verdesldheid en gij suit irogramma van « La Nation BsI^r » zeparsralan !v«r het Vlaamsche Vraagstuk. Dit f A . <roc/ramma is het onze. Dit is ons v]aw ta l'1p eersta om een m er- mtwoord V'3W ta krijgan bi] esn bsfaamd vt7 •• 'a-, . . mensch of een vooraanstaand tecan- •< ij spa.en dâ levers <1e bawiirea sJrever, zoo hij er meda instemt. ^ fe^sc&ouwingen die Mr F.Ncurav k t i i * laa zijn oplossing van het Vlaam- a3®Pra ^ °P, f,®0^0" 'che Vraacstuk bijsleept. Het is ean , denkkracht, i^werp van sophlsmen en dnizend- . i eû a de propheten. wsl weerlecrde dwfling^n.Het ao*- , *®rzekert u medaplichtigon in aerk van « La Nation Bel~e » is tan *i]5ndeliik karap, sebrijf hun idera c'e publieka opinie naar de mvio^d en bskwaamheid to?, ayq f6 vormsn. l&st hun ovsrfloâdig sprôlcôn Daarbm verkieeen wij een woord 18 erûsti" Bseggencer de Moffenleer di? wij „ ' , . Ai°k. (aten, wasr zij ook ta vinden £ij. verklaart neuîraal te zijn in D, Moffealaer h een gansch sys- vraagsîukkea «s u hinderen. van theorieën sa prlBci«pan, se.wurgt de vnjheid der ande-i !v® weinig e-rlijk aïs kristen.|r®n en gij ?-ult de volksopinie zijn. och wset men waar noeb op welk ULYSSE. ?.tum (t«n wars de Moffenleer een ! Hssftlwoord sou ziin voor Macbia- — el^sm) zij haar ingeplsnt heeft in I -friLa; maar zij is zoowat overal HollBIld 61 hcî fenen ges'opsa. lu -de Moffjrtl^er ond^rscheiden VôIRCfCfl f'j de takîiek en de leer; dszestrekt - tGe het wulckeurijï en au:o ra- Parljs, 12Nov. is h gezag en elke kwada wil te Men scint uitden Haag op 9Nov.dat '■-:p?nan tegen het zedelijk verweer <3e regserisg tildscs de bespreMn» er zwakken. «Jcr b grootlagen vcrk!«arde dat HoIlanS jZiehier enkrle harsr beginselen : we^sc^t deaii ta Bt'mea aan de vredas» , ,r , . , . t> i ! onaerhandeîiûgcn bctrakkeink het punt «Mach. Icornt voor Racht. •— voor het stîclitân van eea volkerenbond. r;ie ruEcbt 7.g'/.t bi?r, bsdoaltal wat itt het recht is, maar wat vaa aard ®saa*nm-*- , i Mit te v r .lrukken d. i. te ?erplet- ? îrènofte vevmii ken. Zoo de bru- ff» tffî* sAMAlra rte m* ch . de ge!dmsc>itèa, net on- m uFr0vP i"?r S0.8SÏ6ÏI f !c'tvà^rdigd favoritism, de on- ggslaskî 111 Âmerilâ Ip rkt -- stoutiieid, de verajoedans- ** r > rioortraptbei i. Parijs, 2 Nov. 2 n, SGOi !S TW[f d.e1slamçn" Uit Washington. - Gazlen de wapen. Ijpeiii'g viedï Zijner iciich en en stilgtaod getoekend en de vredo nakand ïiood meft vrije kaait i n >rije is, zulien de Iaatste oproepiufioa vac IN PIM MEMMUAM DQKSissIo^narlsscnvanhstH.Harf, âienenû in het Belgiech leger, aalmoezeniers er brankardiers hevelen in de çebeden dei lezers van « Ons Vaderland » de zieîer aan hunner laatsi voor 't v aderland gs-vallen confraters-brankardiers : Jossf Woutc?s en Bdtiard Dewree. J02EF GOUTERS, van Hamont, sluden; in Godgeleerdheid, werd zwaar gekwetsi door handgranalen den 6 September, go-dur ende een aanval der Duilschers op onze steîlingen in den sektor van Jperen, Hij werd door de Buitschers gevankelijk medegsvoerd, maar bizweeh nog denzelf• den dag aan zi/ne vvonden. Juist le voren (vas kij in de meesi vleiende bewoordin-gen voor een eercolle onderscheiding voorgesteld, om zijn buitengewoon moediç gedrag gedurende en na een raid, toen hij 3 nachten en 2 dagen lang, zonder ophouden zijn moeihjk werk had ver-richj, de bewondsring afdwingend van ofjicieren ensoldaten. E8U&RD 9EWREE, van Borgerhont, slu-dent in Wijsbegeerle. Brankardier in de 5e legerafdeehng. Buitengewoon moedig (vas zijn gedrag geweest gedurende hel offensief van 28 September. Bij vicl den 6 October getroffen door een obusscherf aan het hoofd. De achting, die hij in zijn kompanie genoot, was rlgemeen en zijn dood laat er een ware leemte achter. Bniden waren samen op het front ge-komen en hadden er zonder ophouden 28 maanden lang onder hun jongens hun heldhaftig werk verricht. Zij ook, Sô'oals zâ'àWét ànderèn, zij hadden tôt doel van hun leven gesteld het qoed-dosn aan anderen. Zij droomden het te do en aan de arme heidenen uit Oceanië of Kongo. God heeft hun opof-feringsbegeerte anders vervuld, door ze te aanvaarden a la een deel van 't reine offar dat koopen moest de vi rjhooping van 't Vadirland, de algeheele herople-ving van 't Vlaamsche vo'tk. Hog over Gfioiiilheidsfliefs! W ij namen de vrijheid in het nu m. mer van eergisleren van « One ?aderland s eenigs der menigvuldige' tekoHkcmingen van den Gezondheidsdienst adn îeduiden. Heden doen wij een voorstel. Naar de handelwijze van ds Hoogere Sanitaire Overheid oordeeien wij dat het getal hospitalen te beperkt is voor de herbsrging onzer gewonden en zieken. Zulis kan een treurige onvoorziendheiâ veropenbaren, maar het brengl de tos-stand niets pooruit. Waarorn onze jongens niei naar Engeland vervoeren. 1Vu de kavens van Oostende en Zeehrttgge vrij en in voldoende maat herstelà zijn zou het çervoer vlug genoea kunnen ver-zelcerd worden. het is zeker aan de Engelsche overheid nog le moeien aanvragen, maar wn ver* kiezen zelfs dat boven de besîaande foa-stand.Wij ivenschten ook dat onze herstel-lenden in een zeker kamp betere herber-gin» penoten. Zij liggen thuis in onver-warm.de leemen hullen, wat in daes jaar-getijde wel niet best zal zijn. Sedert éttelijke dagen ook is aan lichtstof niots meer te bekomen, en de jongens om de verveling dood te krijgen kru'pon met den donkeren onder de dehens, vermits er geen petrolie U vinden is. tfeliscr een kantien, maar eerstens is er zooals in aile kantiens die zelfeerbied heeft, niets te bekomen en ten tweede het getal tafels is beperkt. Lzzing en bockerij zijn er niet te vinden. fa, ds Gezondheidsdienst ! HA UTR UY- W IN TER. &■ ; ^ ■ i m • i..,., Wat de vijand zegt Baie, li Nov. Het Duitsch staîberlcht van 10 Nov. te 12 uur, luîdt als volgt : Tu'ischsn de Schcldo en de Maas, haeft de vijand gisteron onze bewoaia-gan gevolgtî aan da ovorzijde van Ron* EÔa, Louze, Sï'Ghislain, Maubeuge, Tro-Ion en aan dsn overkant van Sormonne, ten W. van Charievîlia. Op ds hoogten ton O. van de Maas en in da viakta vaa Woevra, hebben we verscheidena aanvaiiea der Amerik&nen afgesiagsn. Voorzitter Wifson Icesf voor hef Kosgres des voorwaanlën vaa den wa.pggs!iîs!asd af Parljs, 12 Nov. Washington. Voorxitter WU*on heeft gisteren voor het Koagree de vcor-waardan van den wapesst'lstaad afge-lezen.Vervolgecs sprats hïj eeae Jango rede-voering uit wa&ria hij deed opmsrkan dat de oorlog geeindîgrl was aangesien Duitschiand die voorwaarden aanvaardt. Het doel der Verbondenen !s beraikt : Hst Duitsch Jmp'rlallsme Is veraîatigd en de groote aattëa die zich vereenîgden om het ta veraîeten zijn 't akkoord om eenen vrede te sluStsn dloalle wenschen varvult, de zwakken besekermt en aan de sterken hen recht geeft. VoorsUter Wllson vosgde er bij : De Verbondanen hebben belorsfd do Mîd-decrljsen te bevoorraden. Da ongebruîk-te eebepen zuilen daartoa aangewend worden. Vervolgans sprêkQ&da ovar da Duitsch? re^olutie, bastatlgt hij dat dezo, gezian de onstandvastigheid van do ra» geering, ons mo;t verontrusîen. Wij moêten dus geduidîg zijn-zoodat de latscJea die hst juk der verdrukkers af-schudden tljd hebba de vrîjheld te her-nsmsn.Pe wegea M het Dmfsche !e|er gaat vdlgea om h Duitschiand te geraken Aïs u'tvoorïng van een der wapsastil» . standhesluiten gaat het Dultsche leger : beglnnen da begeUa gabledan Eizas-Lo« ' tbaringen ea gansch het dgel va Bolgie dat. het nog bgzit te verlaten- Aan dea kant van Eizas Lotharlagsn suilen de Duïtschers spoedlg de streck kunnen winren die hun door hunne au^oritaiteii op hun eigen grondgcbled zulien toegeksnd zifn. Za bsseMkken hierom ovor vsrschiiiiga mlddeîea. la Roog-Elzas, bultija de groota Art^re-de-Rocaie, die in de vailel van den R jn en Basai aan Strasburg verbladon, kunnen ze de wegen gebrui-ksn die leldan naar de bruggea îgewor-pen over «'en Rijn, recht voor Lorracb, te Veuf, Busachi en te Kehl. IosgelSjks de rcgiinsntên die zich op da naburïge poslties van de Lotharîng-sche grens bsvÎDden, tusschen Pont à« Mousson en Avrieours gljn zaker zîch gemakkelljk en zonder ta îangen duu? te kunnen tsrugtrekken, dê«k aan de goede wagen die nrar Palatinoir en naar den Rifa ïoopea en waarvaa de doorgoag mogelljk 5s, zaîfs voor groote «ffî-ciieven, dank as» da brugtrea gaîagdop dîshoog-ien vaa Baatadt, K'îr'sruhe, Sp?ra, Maai-rhclm, Wams en May«nc?.. Lothariugsa basit waarlijk vfle schoona en brîeda wagen die naar .Sarreguamlnes, Sarre-, byuck, Sa'rrsiouis Ioopan en van daar^ Mayanea ianss Bîncaa bereîken, of langs Krous:ncck, of draaien naar het deel van den Rhijn gqlegan tusschen M^nnheim en Karîsruho lan^s Kaiser sîau^ern, Lanndstuhî en Prlsmaneos. De duitsche eenhaden dia voor den wapenstllstaad, gslast waran de' toegaag vaa Elzac Loth«ringen ta verdedigen teîîsn slcehts 50 afiealinge», en die slesfets 0 tôt ?£«©.6-00 man tsiien, den aehteruîtdlanst inbegrepsn. t—« «w» iimMB5^gaPBnw r— 11 ■ ■ ■ ■■■■■.» 11A de Hdllasdsche re|eeriig | dea Keizer leelalêo ep haar groodgebied le ?erhl?jvsa ? Den Haag, 11 Nov. Da aankomstvan dea sfgezctten kaiser heeft in Hoiiaad een grooten gecstdrift veroorzaakt. De autoriteiten ea de mea» nlng schijnen ean grootaa mocllljkheïd ta ondervlnden. Veien oordaeian dat den afgezatten keizer en krooriprirs naar Duitschiand dienen teruggesonden. De Hollandsche regeeriagheîft eeaige moaiiijkheden een besiuît to nsmen, omdat nog niomaad schîïnt to weten In welïe hosdanigheid Willem von Hohan-zoiîern zich in Hoiiand bçvindt. Do eens zeggan dat hij nog aan het duitsch îeger bahoort, hij moet gaîritsracerd worden. Andore houâan staan dat hij een nleawe duitsche repubOksin ia en dat men niet hoe men hém, ia daze gevaHen, bçlc.ttsn zou zijnen vriand do graaf BSnsîncli ta bezoaken. In aile geyal, da tosstand der rolzigers van MaesirScht, moet uiterst euriaua zijn. Daze streek is vol duitscha dasar* taura en krljgsgevangenen. wasgeuder iirSnhnm<lAr^ lînlïannn. 3D S3 1RIPUBLIIK UITftEROEPEl f@ IBBriljn en te Waenen ♦ — DE KROONPRINS VERMOORD DE KEIZER VAN DÔITSCflL&ND GEINTERNEERD TE ARNHEM DE KEIZER VAM OOSTENRÏJK OP VLUC9T 'p De Eepubliëk uiîgeroepen Zurich, 12 Nov. Voigens do • Muacher Augsfcurger ^bandzaltung » ward de repubîiek Za-;erdag uitgeroapan te Berliju. Oe Erônprias gefusîllserd Amsterdaai, 13 Nov. Da Hollandsche bladen sainen dat volions berichtan uit Duitschiand gekomen naar nog niet bsvestïgd, het gerucht In >mloop is dat de KroEprlnzaangehouden ward op den oogecblik dat hij trschtte !n Hoiiand te vluchtea. Hij werd door de soldaten gefusilleerd. 0® Keizer geï*îî@r£eesod, le Arahem Londen,13 Nov. Voîgens da «Daily Mail» zou de Keizer jfïaterneerd worden te Arahem. !ïe (s/fûôïheviûg vaa Olde&kcmrg ©nt'roônd Londen, 11 Nov. Do Groothartog van Oldànbourg werd snttrooad. ileswîg-HoIsfeiiîi wôFdt eefâ repsâfeîiek Kopenhagea,11 Nov. « Daiïy Tetagraph ». •— Da « National ritsnde », meldt do vormiag van een roorîoopigbeBtuur vanSIeswlg-Holatein, îatwelk den vorm van repubîiek aan-îaemt. De Duitsche minister vsa Oorlog blijft Parijs, 12 Nov. Men seint uit Berlijn dat Mr Shenckj minfster van Oorlog, aaa de nieuwe ra« geering zljna medewarking zal verlee» nan om da bevoorrading en de ontwape» ning te verzekeran. De nieuwe ksnseUer « Daily Mail ». — De nieuwe kacs^lier Ebert boazemt weinig vertrouwen la. Iadien geen enkeie rageering machtig genoeg Ss om don vrade te teekonea sn zijn wU aan Duitschiand op te dringen zal zulks voor Duitschiand nog slechter zijn. De sagepralendo lagars der Verbonde*. nen zulien nog vooruit gaan en in geval vaa nood zal ds vrede geteekend wor* den te BerHjn. Be Eepub!i«k ia Oostearijk Da Repubîiek ward ultgarospen ta Waenen. Karel I en sijse famiiie op de vlucfeî Baie, 12 No^. De « Gazette de Voss » bondigt aaft , dat kaiser Karel eneijne famIHe gisteron1 Lchoenbeurm verlleten In eeae onbe* kende rîchtlng. Denkelijk zulien ze naar Zwiissrland vluchten. ROEMENIE VERKLAART DEN OORLOG AAN DUITSCHLAND s Baie, 12 Nov. Man saint ult Budapest aan de «Gazet an Francfort» dat da nieuwe Roemeen» jj che ragesrlng den oorlog verklaard ^ teeft aan Duitschiand. d è®ts uîiumasum aaa M^ckensen Roemenia heeft aan Mackansan son îtumatUEi gostuurd de ontwapening of etvertrek dor duitsche troepsn eischen» ,e blnnen de 24 uren. In geval var. welgering zal Roemenie e wapens gebruiken. Hé isfrede van onea Kosing in de Hdofdsîad Het gerucht Is la omloop dat onzan KonSng Vrsjdag, op zijnen feestdag, ' sitno piechtlge intrede zou doen te i | Bvussd. ie -fôorwsarles va® wapess-ilsîand | Parijs, 13 Nov. [ Op den oogenblik van ds onderteeke-nlngder voorwaardenvan wapoEsliîstand I, gaven de Duitsche onderhandolaars ze* kera biijken van toegevendheid. Zij merktsa liochtans op dat zekero voor« 1 waardon ondsr aadere, het aflaveran van » vervoertulgon het volk mel hangergnood 1 drelgea en do uitvoeriag dôf vooïWaar-■ den vermoaliîjken. Pe opgeweadenheid i ia ESsfts»L<»thariagen Parijs, 13 Nov. 1 Gaaeraal Petaïn heeft In een dagorder 1 zijne troepen geluk geweasoht over huane heldhaftighcdan en han heloofd i dat zij tôt aan dea Rijn aouden gaan als s bevrijdara van EIzas.Lotharingen, dat - aiottegenstaaade de mlsdadan dac.r ba-• drsven eene waardlge kalœte sal bowa-roc. ©psîaad der Duiinche solflafesi t® Luil& Amsterdam, 18 Nov. Er wordt ult Den Haag gaseia't dat da Duitsche soldaten vaa het garnlzoan ts Luik In opstand kwamen eaerhet rooda vaaadal heschart op de Epoorhci on da fabriaken vaa Englebert. De grootsta opschudding heerscht In de stad. Batgîsche vaandeJs wspparea omtrent aac ledsr veoster. Prias Rupprecht en de duitsche goa« verneur z!ja op de vlucht. De vreugde der bevolking le onbe« schrijfelSjk. Duitsefilsnd roept de hulp der Verboaieaea ia ©m de orde le liasidhaven in EIsas-Lo'i&ariagen Amsterdam, 13 Nov. Het Duitsch opperbevelhebberschap heeft de Verbondenan gevraagd hatvoik in Elzas'Lotharingen tot bedaren té! brengan. Op Bommige punten neamt da hevol* king eene uitdagende houdiag aaa te* genover de Dultsoha troepe». Met garnizoea vaa â,uvesy in opstaad Amsterdam, 13 Nov. De «Telegraaf» seint dat ernstlge on« lusten uitbraken onder de troepen vaa Aaveai. T. I ViETOw NU1HER 1248 . .fW"*!; Wn<EJTiÉMEH DONDEROAfi li. HavrflMA « rt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods