Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

555 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 June. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63c22n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND mwmmmàtm s a. isur&fit Or-Itlr«-*-ï7 ÇtST^vw ■& Y, b'wc* die V,c, Calai* Belgisch dagbiad verschijneode a! de d&gen der veek mbactib s j. t*eeimAiaf ' «■*. ="«*«" WiirU't câLfl^ àBOIStiKaSHTS^SIJZiH ■ ?tr oiuitÀ i S«%î( i>SS IfpfcRkrtjk S.00 Ersqi«sta»iî-H»HoK'S 3.0!" ?er grimssësr - 4.00 » S.50 * 8.50 &é» »ohri|vst s « Ors VjKsSsfflRssa » 87 iw» «S* Vin iMteli RECHT DOOR, VRU EN VRANK -* ♦ -*- *" VOOR GOD EN VOIX EN LANDI » „..7a^r, . ,, y./.r . ■ .^,\ .., ii —^— âU»4*att«rftlJC)K«ii; 9!«t*iprv -- *«-» w - * «* v~, ^ s 0»|*tfl ftBO**£MË»TFK VOOR SCI.OATEM i Per «?e«h <f ««»»<*> 0.85 > *oaçn.tt,«ni«ii ««usa s ai aAimstïm 10 Psi- *,«=*«■•* Î.50 > **^?71.,S*£,ÏÎr'.'.t T1".**8tt a** o.dP«« (r«Kond«i9 t» «ro*4^a> Over beloften De vervlaamsching der Hoogeschool van Gent en de verwezenlijking van de gelijk-heid voor aile Belgen, niet alleen in recht, maar ook in feit, zijn de twee beloftun, den Vlamingen toegezeid door den hoofdmi-nister is zijn Iaatste intervieuw. Toen we in de XX* Siècle (die in dien zuren appel heeft moeten bijten) bet arti-kel, di*n intervieuw bevattende, onder oogen kregen schudden we, in twijfel het hoofd en motnpelden : « Bah ! morgen ver-schijnt er weer epno vsrbetering van den huidigen tekst... » En met kalnie berusting en in voile zekerheid van ons noodlot, wacMten we naar deD voleenden dag. Wij hadden ons vergist, Voor de eerste raaal onder den oorlog is in vlaamsch op- j aichi gawilde dubbelzinnigheid ter zij gela-ten en mag de minister wsarlijk getuigen : « Quod scripsi, scripsi ». Wij betoonen hem dan ook openliik onze erkentenis, niet om zijne belofte — men dankt niet om een be-lovea, noch ook om een verleenen van een reeht. — maar omdat er dezen keer iets ligt in zijn verklaring dat de V'amingen niet meer gewoon waren te ontmoeten in made-deelingen of stukken van de officieele we reld : namelijk « klaarheid ». Laat sWn dat de verklaring afgelegd werd door dan Minister als privaat persoon, niet als kabinetsoversie, Isat staan dat zij te laier are komt en zij vroeger veel verbittering en tweespalt bad kunnen beletten, laat staan dat ministers komen en gaan en belofte voor ons lang geen zekerheid uitmaakt, toch ver-heugren we ons. , Twee feiten maken onze vreu^de uit. Het eerste : De minister heeft er op gewe-zen dat het voorstel der Tervlaamsching der Hoogeschool van Gent moet uitgaan van de Regeeriag, Het is dus niet omdat mçn ons belooft « Gent» te vervlaamschen, noch ook om de zekerheid die <?ergelijke belofte voor ons zou m^ebrengen, dat wij blij zijn : de vervlaamsching van « Genî » kwam er toch omdat al deVlamingen «Gent », wileneen-drachtig en onwrderstaanbaar. Maar dat de vervlaatnsching zal uitgaan van de regeering inag verblijdend genoemd worden, omdat zulks ten voile in het programma ligt onzer Vlaamsche B^weging. Yan Ganwelaertheeft altijd gevraagd dat het Gouvernement het initiatief zou nemen in zake Yervlaamsching van de Hoogeschool van Gent. Buiten dat alzoo de vervlsamsching sceller zou plaats grijpsn, zou zij gemakkelijkcr aangpnomen : worden, door onze brokers, de Walen, die tereoht haar zouden aanzien als van alge- i meen vaderlandsch belang Zij zou t^gen i veel minder tegenkanting te strijden heb | ben en zij zou vaster op haar pooten staan. f Daarbij i^ b&t maar biliijk rfat vsn daar het ' herstel van hei recht kome, { In de tweede plaats verheugen wij ons omdat de Minister herinnert « dat » de regeering, met eenparige goedkeuring, harer leden, verklaard heeft dat zij zinnens is de gelijkheid niet alleen in recht maar ook in feit te verwezenlijken » en omdat hij zelfs niet aarzelt te zeggen : « Dit programmais j de gerechtigheid zelf. » S I't Is om die twee punten uit het intervieuw *»o den Ministar dat wij in ons bart ver- ; blijd ïija. Wij meenen er de goedkfîuring in te vinden onzer Vlaamsche Beweging. 0 I zou Vlaanderea eindelijk verdiend heb-ben te verrijzen en weer in het licht der zon te glanzen gelijk in vroeger eeuwen!... f i ■ i t L. EVAW. (IS. D. H.). — Terwijl dit artikel terpers lag vernamen wij dat de acht-bare Minister de cBrofqueville in zijn iaatste interview stelhg d-. Vervlaam-sehinff von de Hoogeschool van Gent bedoelde. Oproep tôt onze katholieke jongens Makkers, daar hegint voor de derde maal binst dezen oorlog de Junimaand. 't Is de maand van het h. Hart. In geen land der we-reld werd het H. Hart echter en ernstiger vereerd dan bij ons. Dat moet uiaar blijven I binst den oorlog ook. Onder de katholieken uit de legers onzer bondgenooten groeit een groot-sche beweging om dit jaar het H, Hart meer te vereeren. Zoo doen de Franschen, zoo doen de katholieke Engelschen en Ieren. Wij mogen niet t-n achter blijven. Verre van daar. hier moeten we weer aan 't hoofd staan. Wij zijn Christenen, die wetfn dat menschenwerk, men-schenkracht, menschelijke bernqeiïng en bere-kening ijdel is, als God daarin zijn deel niet heeft Wij weten dat, zooals Joarjpa d'Arc het zegde, de zonden van de legers de zegepraal tegenhouden, maar vie weten ook dat de uit-boeting de een voor d'andere daarvan veel kan goed maken. De vereering van het H. Hart doct ons daartoe de twee krachtigste midde-len aan de hand. Dat elkceu van u zich persoonlijk toewijde aan ht t H, hart. Dat er puhliekc toewijdingen geheuren van de compagnies, bataljons, enz. Dat er in de compagnies reeksen van zeven man gevormd worden die oïder hen den Eeuvngen Eerediensi van het H. Hart brengen, die om de heurt een dag te weke bij-.onder aan het H. Hart te wijden en dien dag vooral uit eerherstel aan 't H. Hart, de listen van hun j raw soldatenleven edelmoedig dragen. Dat allen zich laten opschrijven in 't Gulden \ Boek van 't Belgisch leger aan het H. Hart. Zoo leggen ze publiek en plechtig getuigenis af van han toewijding aan den « Koning der Eeuwen ». Voor die inschrijving zende men zijn naam, graad en krijgswires aan den E. P. Oversten der Oblaten : De Panne. Vlaanderen, Betgië aan het H. Hart ! dit is 't ordewoord ! maar noch Vlaanderen, noch Bêlaië behoort aan 't H. Hart, zoo gij u niet toewijdt aan 't M. Hart van den Meester. Makkers, donker is nog altijd de hemel! gr-en licht straal door. Onze diplomaten wer ken, onze oversten werKai en 't gaat niet voor-uit Wordt God nW te veel vergeten ? Ma-'■ ken we die vergetelheid goed. VOX POPULI. Ootttnde beschoten Londen 5 Juni. — Dp Engelsche admirali-teit seint dat de zeebasis en de werkhuizen van Oostende hevie beschoten werden. Talrijke obussen troffen hun doel. De vijan-dige batterijen antwoorddëù. Onze schepen ^ keerden ongedeerd terug. Trêves gebombardeerd Als weerwraak opd^ vijandigfrbombarde-menten van Rar-le-Duc op 29 en 30 Maart, hebben onze vliegers in den nacht van 3 tôt 4 Juni Trêves overvlogen en er duizend kilo-gram projectielen.geworpen. In den zelfden nacbt werden de vlieg-pleinen van Morhange, Habsheime, Frescati ! en Sissonne gebombardeerd 16.300 kitog. obussen werden op de barakken geworpen. Àndere vliegers wierpen bommen op de statie van Lûmes, de munHiebergplaaisen van Warmerville, de statiSn in de itreek van Laon. Brazilie in staat van oorlog Uit seeer goede bron verneemt men dat de termen vau de afschaffirigderonzijdigheids-formuul in Brazilie, zooveel bet« ekenen als eenr verklaring van den staat van oorlog met Dnitscbland De Duitgche aanslagen tegen de Brazi-liaansche sebepen lieten ten anderen geenen twijfel meer over dat de staat van oorlog bestond. De Braziliaansche regeering en het volk waren sedert lang ten voordeele derrerbon- | •1 «en g?st»ir'd, rnanr besîoten onziidigte blij ï-n zoolang zij niet vcrplicht waren hunne g< dragslijn te verinderen. Gaoseh Br»<iiis zal met yoldoening dien maatregel vernemcn noodzàkelijk gemaakt door Duitschland zeif. Men mag overluigd wezen dat Brasilie al zijne krachten in de scbaal 1- ggen zal. Als eerste maatregel heeft het de 42 Duit-sche schf-pen aangesJagen die in zijn havens iisreen Die vertegenwoordigen een aanzien-lijken inboud en zullen ter bcschikking depr verbondenen gesteld worden. Brazilie heeft eene bevolking van 26 mil-lioen inwoners en zou een leger kunnen vorm *n dat op het Europeesch front groote diessten zou bewijzen. Dt krisis in China Shangbfï4 Juui. —De miiitaristen hebben eene voorloopige regeenng optrericht mat de*i diktator Hsu-Sbih Tcbang aan 't hoofd. De regeering kbI voortaan volledig worden afsezonderd. De miiitaristen bebben de censuur d r telegramsnen iDgesleld. Twee niouwe provinciën hebben hunae onaftoackelrikheid uitgeroepen. Zes hebben besloten de regeering te ondersteuoen. D« voorloopif« r«(Mri»g w'i •rksud îrsrdm Londen R Juni. —Uit Shanghaï aan de « Morninj? Post » : Da voorloopijro militaire regeering, gevormd te Tien Tsin heeft aan de mogend-beden do erkenning gevraagd. Zij zal het programma van Tuan Chi-Jai voort^etten, er in begrepen den oorlog tegen Duitschland.Pékin is thans volkomen afgezonderd. Het is heel waarschijnlijk dat de voorzit-ter zijn ontslag zal geven. Da militaire kommissaris van Shanghaï heeft eene conferentie bijeengeroepen waar-asn de plaatselijke overheden weigerden dee! te nemen. Ten gevolge dier weigering heeft de kommissaris zich ten voordeele der onafhankeiijkheid vrrklaard. De admiraal heeft zijne vloot samenge-trokkeQ maar liet nog zijne houding niet kennen. Pekia bcdruigd Londen 5 Jnni. — Op 3 Juni waren de troepen van Nichou-Tchung op 25 mijlen van Tientsin. De generalen van Mandchourie kwamen t'akkoord en hebb n wagons opg< ëischt oin îroepen naar Pékin te vervoeren E!f provincîërj hebben de onafhankelijk-hf id uitgeroepen. De meerderheid der miiitaristen zijn gestamd voor het voorzitterschap van Tson-Cbi Tchang. 1 In Amerika D« Koodiphop vn M. WilsoB» mmm Uavland o»d!«r«clicpt Washington 3 Mei. Op 24 Mei wprd belangrijke boodscbap geseind van M. Wijson aen Rusland waarin Am <rika zijne oorlosrsdoeb inden v .stslel de. Men w- ft thans dat dez-^ boodsch^p niet ter b' st mming gekomen is. Mao ha«ft op*>:rn <rkt dat le Duilscbers sedert de Iaatste dagen a| het mogelijke doen om teleerrammen te ondersch^pppn'nf i er a dere o - rtez tt vn. D;a peasimisiischa | berichten uii Rusland werden in den Iaatste » tijd met eene buitengewone snelheid geseind, terwijl de opticaistischc of wel veel lat'r kwatoen of niet. Da regeering haeft e m s tige bevelen gege-ven voor een ouderisosk bptrekkelijk. het | onderscheppen van de boodschap. JD« e«rsto 4«r inlijvin^ : New-Tork S Juni. — Op 5 Juni om 7 uren | 's morgends w<=rd de iulijving der rekruten 3 begonnen en duurde tôt 21 u. Da uitslag zal J onmiddellijk kenbaar gemaakt worden. Men denkt dat te New York alleen 650.000 jj mannen sich zullen laten inschrijven en dat } 99 OlO hunnen vaderlandschen plioht ver î vullen anllen. Aile maatregeîen werden gtnomen om de \ inlijving te vèrz»>ker^n. Meer dan 30.000 s soldaten zullen op de uitvoering van de wet I wak^n. De stsd New York is volkomen kalm. : Teéreuwoordig is Amerika werkelijk in f oorlog Te N'w-York en Philadelphia werden reeds 200 personen van Duitsohen oorsprong waaronder talrijke officieren van 't Duitsch leger, aangehouden. Londen 5 Juni. — De eori- van de Times te Washington : Volgens aile waarschijn-lijkb den zal het expeditiekorps van G ne-raal Persbing in de herfst opgevold worden door 100.000 tôt 120.090 Staatsmilioianan. Deze troepen waren in tijd van vrede niet verplicht buiten Amerika te dienen ; maar d« ni uwe vet schenkt de roffeering oorlof er t bruik van te maken wasr zij wil. De troepen die zoo lang op de grenzen van Mex'co streden, zullen in 't korî - naar Europa komen, Men achat datre^ds 250.000 Acnerikanen op het front zullen strîjden voor de 500.000 mannen beschikt voor de toekornstige Lente en Zomer zullen aange-komen zijn. m mJSLANB I«H layrir Il Giornale d'Italia. — Een Onslenrijksch officier ontmnette een Rnssische vckonver en schont hem neder. Weiniçen tijd nadien ver-scheenern ongewapehde Oostenrijksche ronde met een vnt vaandet vnor de Rnssische loop-graven. — « Wat will oe ? » vroeoen <>e Rus-sen. — « Wij zijn grlast ons I? vrsrhoon"n o^er de handelwijze van een officier die een uwer mannen komt neder te schi»ten en wij geven u de verzekering dat zulks in het vervolg nirt meer zal gesc'-deden. » Zonderlina feit maar 't werd g^schreven door eenOostenrijksche kohnelaan een vriend uit Italie. Rousskeié Slovo (Moscou) — Gedurende eene meeting van de kadettenpartij las een -een onderluitenant een verslag af over de tucht in het Russisch leçer. De spreker verklàarde : Ik weet niet of het-çsen men vertelt over de troepen achter het front waarheid is, maar ik kan u verzfkeren dat deze van de looparaven niet ontvluchten en aan een iizeren tucht onderworpen zijn. v Ieder deserteur weet dat hij door f"nen bal in den rag zal a e troffen worden wanneçr hij ontvlacht, want zijne makkers ziin besloten aile lafhartigen onmiddelijk tr kastijden. Het leger zal zijne taak tôt het einde toe vervut/en. Men verbroedrrl niet meer met de moffen ; wanneer zij afkomen met een wit vaandel, worden zij zonder aarzrlen nederçeschoten omdat men bij ondervinding weet welk ver-trouwen ztj verdienen. M. Kerenskj van zijnen kant heeft verklaard dat de verbroedering in de Innpara.ven niet zoo algemeen was als men wel beweerde. t^a>o«silof oppcrfeweraal Petrograd. — Gpneraal Alpxeieff, opper-bevelhebber der Russiscbe levers, werd ter besefeikking van de voorloopige regeering gpsteid. Generaal Broesiîof werd opper bevelhebber benoemd. TtFkUriigeii S?. Alkert Thomas Petrograd 5 Juui. — M. Albert Thomas heeft aan persmannen zijne indrukken medpgedenld over het Russisch en Roe-meensch front. In 't algemeen bereidt men achter het toekomstig ofifensief. Op het gedeelte van het front dat hij besocht, ziin de soldaton ook ten voordeel8 van een offensief srestemd. De minister drukte vooral op de herin-ricMine1 van bpt Rorropensch b*cpr. Hij besloot : Ik H^nk aan dp mocplijkheid van een offensi^f. H°t zal kracbtdadig op Rof mpnie m >g?n rpkenen. Vijf mfll'OM TrajieB 'I •ff*B8?«f . Londpn 5 Juni —ZMiip»-in w< lk' tf rmen df viif millio'n kn«kk' n di'î ^rasrpn op r-pn punt verzameld t < w rden, hun voorn- m?8 Iatpu kennen : Wij hebben ons pigpn infanterie, kanon-nen en kavalerie, en wij zull n tonnen aan de Duitschers dat Rusland poed^r secto^a hpeft om hen te vtroielen, welk ook de houding dpr andere Russische troepen moge wezen. Dê krisis i» «J«o wwrdiensl Het blad der soldaie<i en wprklifden z«~t dat het leger dagelijks 456 wagons lavens middelen noodig h eft. In Maart ontving bel enkel 300 wagons pi;r dag. In Anril ging ; het zooslecht dat detroepen enkel 80 wagons per dag ont-ingen. Sinsdien is de toestand verbeterd- b oorlsgsdoMen van Frmkrçk De Franscbe Kamer heeft in geheime ; zitting aan de Russische demokratie fm die ; der gansche wereld hare oorlogsdoeleinden > bepaaîd : 1. T ruegave van Elzas Lotbarintren. 2. Herstelling voor de berokkend ; schade. 3. Ondergang van het Pruisisch militarisme,FrawMia lâatst» Parijs, 6 Juni; 15 u. De artillerie ica<> in den nacht zeer bedrijvig op een groot deel van den Damenweg, tusschen de Ailette en den weg naar Laon. Ten O. van Vaux ùllon, ten N van den mo-lea van Laffaw en in de streek ten N.-W, van = • •- 'V W— n »■— A1 . Braye --n Laonnais v< e.rde» de Duitschers gis-teren ra eene he h- beschieling Iweeuanval-lep ait op onze stell ngen. De annvallers wen.'en do r een h*vig çeveeht en na oroote verlie ■ n ond- ranon te hebben terug ges'agen. Wij b hielden volkomen onze lijn. Kanontiadr or> h.pt overioe van h"t front. He-vige artilleriehewerkiTigenop hetBel isch front. Parijs, 6 Juni, 23 u. Dezen moraen hebben de Duitschers na een i^evig bombardement op anze strllingen tusschen de Ailette, denweo van Laon en ten N. van Brayp en-LaonnaJs verschille^de aamwtlen vit-aevoerd in verscheidene punten van rten sec-tor. Twee poomgen op h»f Bois du Mortier, tenN van V ax"ill n werden onrnidd tijk door ons vunr nfa vln~c*\ r<- hrbh-n den viiand çro->t nerli^zen berok! end Op rffi Dammwoa virbr. ie diiiife^ers aan np h."t fr^nt Pa^thrnn-Ferme île h Roycre. De ftanval wrd in ziin nehrrl af -rslacen en kon neraen* onze (ijnen brreiken uitgfnomen ten Z. van F Vain. Na rpn hardpp''ki<j vewcht zijn --enige loop-granrn van d?n viiand oeblewn. On al d« andere punten werd de vijand af-geslaoen.K.aln>e dag op het overiae van het front, ten zij in Belnie raa.r de artilleriestrijd hevig is in sector van Nieuwpoort. B*lf!s0 !«f#rfcsrte&! Le Havre 6 Juni. G"durpnde don dag was de artillerie van weerskanten zepr bedrij'vjgf op c^mch het fron' maar voomnmelijk voor Diksmuide en H t Sa« Op dit Isatst? g- deelte v;in ona front voerden wij een vprnielingssrpscbutuit op de vijandige batterijen en versterkings-wprken.Onze vlieo-prs borabardeerden de spoor-haîlen van Vijfwegen en Langemarck. Eapilsil* liilsfi laricItM Eew SSi»ireIs«lici «nviil ten Wi. w»ia d« Searp« Londen 6 Juni, 15 u. In den '-Ratsten nacht hebben onze troepen ten N. van de Scarpe nieuwe vordering ffema^kt op de westerhellingen van Groenland Hill Wij gingen lichtjes vooruit ten W. van Lens. Ten N. van Yppr drontren wij op verschei-dene punten in de vjjandige lijnen en berokkenden den tegenstrever aamienlijke verliezen. Londen 6 Juni. 20 u. De krijî?sbewprking van «'isteren ten N. van de Snarpe w rd met welgelukken uit-Revoerd. Al da beoogde puntan werden bareikt De vijandige stellinppn op de w^sterhel-lingen van Green'an^ Hill werden veroverd op pp-i fr int van 1300 meters. W j r,amen 161 gevangenen waaronder 4 "ffîcî<,rpn. T°n N. an Yp»r nam°n wij ook tijd^ns pe" v jTugqpnd < Ban-a1 c»inis'e e,evans,«non. Grmte arii lerifb dr'jvi<rhcid on d«n noordero-ver - de Scarpa, om Vimy, Arrnentiers en Yp-°r. Ac t Dui'schp w-rden n'd^rge- seboten en pv.-nvp.- I gedwongen te d^len. Z ven der omen keerden niet terug. Op het ItsliaaRsch front H«vl|e *«rà|d e«bij Oorisis Rome 6 Ju'?'. — Een hevige strijd duurde aan an af Montenero tôt aan de hoogten ten O. van Gorizia. T«»n Z van Jamiano was de sir jd 200 hevig niet. Wij bracht n onze ni- uwe lijn wat achteruit voor Houdar en namen 25€ gevangenen. Bij dflin vijand al*ii<f bras*6S»ss im C»aliseklaBd Zurich 4 Juni. — Een brand, waarvan de oorzaken niet g^kend zijn, hepft ten errooten d 'ÎP de fabri^k Sten» und Kaufmann, te Elœsiorne nabij Kiel verniald. Da schade wordt op talrijke bondprdduizenden marks gerek^nd - n de meerderheid der arbeiders ziin zonder w »rk. E>" e andere munilief ibrî'k op het zaîfde dorp mo st piotseli 'gs 150 werklieden afdanken Ea'- g?de He der kriî^sarsenalen> van Detmold, r.abij Lippe, werd op 31 Mei door brand ve^nield. Al de w rklieden ""an het arsenaal staan zonder wprk. De oorzaken van de r&mp zijn niet gekend. » " PERDE JAAftGANG - Nommer lu »f»li I * MallaBU» VR„DA<J 5 ,UNI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods