Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

984 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hx15m6327z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

v ys trdt Jaargang < h i à ( Nummtr 102 9 lf*ri)i ; 5 cen)ii»«K .5' * jr./.r r. " . ..i-.j Woensa** 27 Maart ONS VADERLAND STICHTERS : J. Baeckelandt «a A. Temps». I » . Belgisçh dagblad verschijaende op il de d&gen dèr week v Qpsi«l «a, Beheer : i. BAECKEL.ANQT 17, rue Morlet, CAUfS ABOHKKSEHÏSS S*er waae<i Bteîigie *,"»» JB«S© fer •» S.O© » G.50 *■ *©=©$ Mes t <k ©«» Vw,«Ï4j>rî».uî* » Hf, w^Mortct, Eechl doar, vrïj en vrank wor €?ad en volk en taad HenaOTlMTUXKBN, HIIUWI T« zbnskn rub mortbt 4 7 bm nui OH»K"ll.LV 73 eaUU ABONNBMENTSPRÙigaV VOOit SOLDATKM 3>«t> xnreefc if ïRtaKen) 0.315 . »»« abonnbmbntbn dikhkk mut misïtsw» A CZ.fi 40 NUNMIRt IHKKN» AAN4KVMASO KM MKUiktf 3TKS0 nKUwnis *"5ïr UN mktzrlfdk ABHM GSZOHPXN TC WORDt» VLAAMSCHE EN WAALSCHE REGIMENTEN Een ootmoedige knieval voor raoe-der censuur met de hoop dat ik dezen keer tôt hare lievelingskindeuu zal behooren. Moeder cencuur, schijnt het is se-dert eenigen tijd beter gemutst, Best zoo. Ziehier dus een schrijven datregel-yecht van 't front komt en gericht is }egen iemand welke wel drie honderd Km. van't front aan 'tkampenis. Yolgensmijne nederige zienswijze ia het wel eens de moei'te waard te spreken over dingen welke niet zonder belang zijn voor de soldaten van den Yzer. Daarbij, moesten wij altijd btij-ven zwijgen, onze goede vriend van ginder verre zou wel denken dat wij het eens zijn met hem. Dat zou spijtig wezen. Dus een woordje een vraagstuk dat fel door de soldaten hier besproken wordt, al is het tegen de goesting van vanzekere menschen. Vlaamsche en Waalsche regimenten. * * * 4Voor den laatsten sluik te geven en te verdwijneu in den vergeethoek ■yraar reeds zooveel fameuze gazetten hun laatste verblijf kozen, wou fcet superpatriotiek blad, « de XX Seècle » door de pen van den heer Neuraynog maals een schitterer.d benijs geven van zijn vaderlandsliefde. Eu hoe kan het beter dan met nog eenè duchtig te kloppen op dezen welke het ongeluk hebben den naam van Vlaming tedragen en er tôt hier toe niet gekomen zijn zich te la-fcen leiden door de machlige firma Neurav-Van Goethem. Men kan immers niet ger.oeg die kwajongens op devingers kloppen.Die sGhreeuwers welke niet tegenstaande Yier jaren oorlog nog zoo doin en zoo koppig bleven en niet wildén inzien dat de monopool der ware vaderlandsliefde gehuisvesti is bij de familie Neuray-Van Goethem. ©ok, overal waar men draaien en zien en lezen kon, ging het over fla-mingantigme, aktivisme, passivisse en nog andere aardige dingen betrek hebbende met de fameuze Vlaamsche kwestie in den Neurayen zijngetrouwe navolgf r Van Gsoethem duchtige, kop-pige en soms weinige eerlijke tegen kampers vond. Waarlijk, het blad, dat den luister van de twinfigste eeuw in ons Belgie op zoo'n schitterende manier in het daglicht stelde, stierf gelijk het ge-leeld had. Ik dank den heer"Neuray bijzonder7 lijk omdathij opzoo'n prachtige wijze kwaœ propaganda maksn voor VI. en W* regementen. Spijtig dat zulke menschen eens-daags met hun genieen hun blad moe-ten yerdwijnen in stof en in ascli ! " Het laatste nus mer van de XX. S. was een soort *an manifi si onder-teekend door een gezagbebbend man en gericht tôt het gouvernement uit LesHavre. — Ken laatste verwittiging om in niets toe te geven aan de recht-vaardige eischen der Vlamirgen. Heer Neuray steeg wederom eens op zijn paard om overal rond te strooien dat hij, wiens blad zooveel aanban-gers telde bij de officierenen soldaten, plechtig verbiedt raan gelijk wie de hervorming in het leger voor te staan. Al wie zulke revulionnaire gedach-ten dierf bezitten, liep gevaar eens-daags te verdwijnen in denzelfden kuil, waarin binnen korte stonden het superblad der twintigste eeuw stuip-trekkend tuimelefi zou. Dit liedje kennen we allang. Doch deze maal was het prachtjg ! En zeg-gen dat er in ons leger menschen be-staan die geen eerbied gevoelen voor den prachtmensch Neuray. Hij toonde aan met ergpakkende bewijzen van metsersbazen en ondernemera dat deze wie VI. en W. regimenten,dierf vragen een slecht vaderlander is. Hij bewees op een verbazend, klare manier dat het princiep zelf van VI. en W. re-gitnenten slecht is. Hij liep om met woorden « Union sacrée » en andere hoogdravende tarrnen welkewij sedert den val van Antwerperi in zijn hoofd-artikels te lezen krtgen. ffij visl met.gebalde vuisten op den r«g van de ellendige volks\ertegen-woor^igersen ministers,welke, schij nt het, genegen zijn het prikkelende vraagstuk in den besten zin op te los-sen.Hij riep de heeren toe dat zsj, verte- genwoordigers van het volk, dus ook van het leger,zich &iet te bemoeien hadden met eene zaak welke juist de « Uuion sacrée » in het Iegerzoo felop het spel zet. Hij schreeuwde onze volks vertegen-woordigers toe dat zij die drie lion derd Km. van 't front afbleven, niets te maken hadden met een vraagstuk welke alleen door de militaire over heid op te lossen was. % Hij zag er verduiveld kwaaduit.Ook leven wè terwijl we hem durven vragen hoever hij wel van 't front nestelt en welke bijzondere reden hij , hoofd-opsteller van de XX- S. heeft om zoo tusschen te komen in zaken diè... enz. Doch we ontzeggen aan- dezen hoofdopsteller van de XX. S. zaliger gedachtenis is het recht niet zijn ge- dacht te uiten", gelijk we ook heel wel kunnen uitb ggen waarom zijn jonge makker Léo Van Goethem, piot is van « Het Vaderland » Ik ben van meening dat iedereen het recht hetft zijn stem te laten hoo- ren. Moeder censuur was ook van dit gedacht vermits ze heel het artikel van Neuray liet o<tjrdrukken. En 'k hoope dat mijn schrijven er ook zal doorko-men al behoor ik tôt het leger,< en al ben ik « voor » de hervorming zoo duchtig en soms zoo weinig eerlijk bekampt door den heer Neurav eu Cie. Ik meen dat de heer Neuray blijken geett hoegenaamd niet op de hoogte te zijn van de VI. B. bijzonder in het leger, Hij toontdathij nooit inbetrekking kwam met de soldaten, niet met de soldaten welke drie honderd Km. van Diksmuide vechten als leeuwen, niet met zekere heeren welke er persoon-lijk belang in %i-derï tegen VI. en W regimententen te zij n. — Neen, maar met onze simp la vo\ksjongens welke sedert bijijavierjaar de eer en het ge-noegen hebben te «taan aan den oever van den Yzer. En, verduiveld, indien hij toch zoo zekeris van zijn spel indien hij weet dat de Belgische soldaat tegen de hervorming is, waarosa maakt hij zich zoo verbazend kwaad als zekere menschen durven spreken van kiszing in 't leger? De soldaten laten stemmen? Och God ? Vergeet men dan wat er in de Soviet gebeurde? En zledaa» de heer Neuray in voUe galop door de russische steppen.,,.. Het wezeme toegelatenaan den heer Neuray te doen opmerken dat onze soldaten geene Russen zijn— datonze soldaten nog altijd een zuiver gedacht hebben van de vaderlandsliefde, al-hoewel deze vaderlandsliefde soms wel niet opgenomen wordt op zijn Neuray's Spijtig voor den heer Neuray enCie, maar de Vlaamschesoldaat heeit beter dan iernand de zaak ingestudeerd. Door duizend luidsprekende voorbeel-ien ondervond de soldaat dat er ietin 3ns leger te veranderen valt. Er moet verandering komen en veranderirg zal er komen niettegenstaande het ge-schreeuwvan zekere heeren. Ëa heeft de XX. S. zaliger da preten-tie de gedachten uit te drukken van al de belgische soldaten, toch durf ik doen opmerken dat ei nog andere gszetten bestaan welke niet op honderd kilome-ters van hier g-edrukt en oogesteld wor-den. 't Zïja die dagbladen, welke door Neuray met spotternij en verachting aan-xien worden, doch die op de soldaten veel raeer pak hebben dan de schitterende kranten komende uit de wcreld-stad.Doch van al die dingen wil Neuray niet weten. Aan hem alleen het reeht vansprekfn. Àls echte yaderlander bekampt hij al wat vlaamschis. Datgaat immers gemakkelijker dan den duit-scher te bekampen. Wee dezen welke het niet eens zijn met den almachtigen hoofdopstelder van het fclste blad der twintigste eeaw. Het is aan de soldaten niet toegelaten hua meening te geven over een kwestie velke eerst en vooral de soldaten aan-belangt Fernand Neuray en zijnjongen maat Léo Van Grethem verbieden het. En toch zijn er die spreken en'schrij-ven. Waanom ? Omdat geen menschelijke macht in staat Is de gevoelens te boeien. Omdat het hier gaat over eenc zaak welke wil-len of niet een oplossing krijgen moet. Dus is' het een plicht er over te spreken. Men moet immers stekeblind'zijn of steenkoppig om niet te zien dat die kwestie met rguzenstappcn is vooruit-gegaan.Niets op aarde zal den gang der zaken tegenhou.len. Dus in Godsname niet vallen op den rug van enkele Voikver tegenwoordigers dïe begrepen hebben dat het uur der plicht geslagen is. De kwestie der VI. en W- regimenten maakt deel van het programda der VI. Bew. Het is een punt van sociaal belang. het leven van 't land hangt er van af. Het is dus te bespreken door dezen welke het volk en de soldaten vertegen-woordigen.De heer Neuray mag nu roepen en schreeuwen, mag alledagen nieuwe gazetten stichten, op aile eerlijke en on-eerlijke manieren onze voormannen aan vallen, er zal weinigof niets aan te doen zijn. Dat is spijtig doch 't is zoo. Een Officier. IKRUSLAN0. Egn oproep van Trofzki aan de verbondenen» Het schijnt dat de houding van Trots-ki in den laatsten tijd niet mecr over-eenstemt met deze van Lemne en dat hij de révolutionnaire mobilisatie aan-preriikt eu een nieuwen oproep gerÎGhl h eft aan de Eransche zendiDg. O® wederslassd in Kat&kmsie Petrngrad, 24 Maart. — Ivaukasie wi de vernederende Turksche voorwaarder niet aanvaarden en schijnt zich meej en mser van Ruslaod te willen afschei den en* een ocafhankelijken staat.te vor m^n. L^gerkorpsen komen tôt stand an besioten hebben Kaukasie tegen di Turken te verdedigen. Tcheidze speelt een rel in devormin van de Die te van Kaukasie. Het vij andig offensief op het Eugelsch front Een v«rhaal van de ccrste isren van den aanval Een Engelsche oorlogscorrespondent schrijft : De artillerievporberiiiding was vol-gens het zeggen van talrijke soldaten de hevigste die ooit onderstaan werd Op het front voor de Eogelsche stellin-gen st*at ieder 13 m. een kanon. De Duitschers stuurden zulie ver-pletterende vlaag obussen entorpil-len dat getand ijzerdraden en loopgra-ven niet meer bestonden. Te zelfder tijde overstelpte zij onze batterijen met eenen mantel van stik-gassen.Het voorîoopig bombardement ge-schiedde rooralopdeontplooiingslijnen maar de loopgraven na eerste lijn wer-de nochtans genoegzaani beschoten om in sommige sectors onhoudbaar te worden.Een onzer divisiën bood in den om-trek van CroisitJ.es een prachtigen we-derstand toen rte Duitsehers als eene bijenzwerm hetXomand'sland beitarm-den.De Dnitsehers gelukten er in onze eerste lijnen te overweldigen. Men naoi onmiddelijk maairegelen methetoogop eenen"1 tegenaanval. Om 9 u. werd een hevigspervuur op de Engelsche lijnen uitgevoerd terwijl de vijand met grana-ten aangevallen werd. Een aanval met de bajonet dreef de Duitschers te mid-den ons spervuur tei ug. Om 7 a. verzamelde de vijand troepen voor eenen nieuwen aanval ten Z. van Bullecourt. maar dit maal werd hij on-der schot genomen juist toen hij opon-overdekt terrein kwam. Zijne verliezen waren varschrikkelijk. Dezen morgen was iedereen vol ver-trouwen.De Ëngelschen hebben vertrouwen in den uitslag De «Wee'ïly Dispatch » geeft een on-derhoud met Conan Doyle : lk geloof niet dat er"reden tôt onrust bestaat. Wij wsten door ondervinding wat zulks beteekent. De strijd zal aan Duitschland zooveel mannenkosten dat zij er geen zullen genoeg hebben om den strijd voort te zetten. Wanneer wij onze voornaamste tegenaanval uitvoe-ren, denk ik, ^al de toestand volledig gewijzigd worden. Wij moeten den storm laten uitwoeden. 't Zal een twee-de Verdun worden. Generaal Horace Smith zegt : Tôt nu toe Yernam ik nietsj dat mij doet gelooven dat iets gebeurd is wat wij niet verwachtten. Geen enkelred^n bestaat er om te denken dat dé toestand slecht i». De « Observer » : Wij moesten een afî.ocht op groote schaal aitvoeren maar het Engelsch leger staat pal en is on-geschonden.~Had de vijand overal onze rangen kunnen doorboren en onze divi-sieï van elkander «nijden zijn vreugde-kreten zouden zonder einde geweest zijn. Maar hij beweert het niet zoover gebracht te heÈben. De aanval met spanning gevolgd in Italie Rome, 24 Manrt. Het Duitsch offensief op het Engelsch ; front hoadt iedereens aandacht gaande Men volgt met de messte spanning de perioden van den strijd. De Yznr en Verdun ligt nog versch in ieders geheu- gen dat men overtuigd is dat bel ^ Fransch-Engelsch leger onoverwinbaai 1 is. r Het Ouitsch ojfensief zal mislukken zegt de : Amerikaansche pers 8 New-York, 24 Maart. g Iedereen heeft develdslagen in 't ooj van Atrecht maar allen blijven kalm ei betrouwend in den uitslag. De Ameri-kanen hebben een onvrikbaar vertrouwen ru de krijgskundederverbondenen en zijn overtuigd dat deze zullen stand honden tôt miliioenen Amorixa--en -op-dagen.Wij zijn overtuigd, zeggen^de bladen dat de verbondenen het otfensief ge-wenscht hebben en er niet voor vrees-den. Wij zijn zeker dat de verbondeneo het liever zagen uitbreken ophet wes-telijk front dan elders'. Indien we waarlijk aan het beslissend uur gekomen zijn dan moeten de verbondenen noch het uur, noch de plaats van den aanval betreuren. De Zegepraal met "Gods Gratie" telegrapheert de Keizer. Amsterdam. — De Keizerin heeft van den Keizer het volgend telegram ont-vangen : lk ben gelukkig U te mogen seinen dat met Gods-gratie de slag van Mon-cby, Kanerijk. St. Quentin en La Fere gewonnen is God heeft ons gesteund. Kon hij ons voort beschermen. 't Is de wanfeoopsstrijd zegt een Duitsche officier. Londen. De afgevaardigde van de Agence Reuter op het Engelsch front seint dat een Duitsche officier vlieger, evangen genomen in de laatste dagen, verklaarde dat het offensief het gevolg is van de wanhoop der regeering die er niet toekomt vrede te maken. De vijand stelt al zijne krachten in het werk. Altijd versche troepen vervangen deze die door den strijd uitgeput zijn. In Zwitserland denkt men den slag gewonnen door de Engelschen Parijs, 25 Maart. -c- In Zwitserland wordt de uitslag van den strijd aanzien als zijnde in het voordeel der Engelschen. Het dagblad van Geneve beschouw het duitsch offensief als volledig mis" lukt. Het telegram van den keizer aan de keizerin wordt openlijkin 't belachelij-ke getrokken. De duitsche propagande doet al hçt mogeiijte om de Zwitsers te doen gelooven dat Duitschland den strijd gewonnen heeft. In de Fransche pers Le Petit Journal — De groote strijd worc.t normaal voortgezet. Voortaan is geene verrassing meer mogelijk. Het een'ge waaraan men zieb m-ag varwach-ten is de uitbreiding van het aanvals-fr'ont dat reeds zeer breed is. Voortdu-Eend zulten moeten veische troepen aangebraçht worden. Voorden oogen-blik moeten de Engelschen enkel \ve-derstaan om op het gekozen punt on^%ôf derstaanbaar te worden. j Het gerucht der kanonn|ii o wordt gehoord in Eng|fand iTx2o Parijs, 25 Maart. — Men hoSrjïe Za-terdag morgen heel duidelijk fe«t^ano_n gebulderin de graafschappen vai^Kent. ROEMENIE Een oproep van Harghiloman Uit Boekarest. — M. Marghiloman heeft in het land een oproep verspreid waarin hij zegt dat de regeering voor eerste plicht heeft de vrede te sluiten, gesteund op den basis van 5 Maart. De regeering zal het mogelijke doen om de opofferingen zooveel mogelijk te verlichten. Verder zal het leven in het binnen-land heringericht worden en de land-kwestie op het voorland'gebracht. De. stakingen te Weenen * Kopenhagen, 23 Maart. — De «Démo-craat » zegt dat de stakingen te Weenen voortduren en dat de werklieden ver-klaren dat het onmogelijk is met zulke voeding lastig werk te verrichten. Dagelijks worden meetingen gehou-den waarin levensmiddelen, brood en sterorecht gevraagd worden. DE BELGISCHE DIPLOMATIE Maar nu zijn nieuwe tijden aangebro-ken. De oorlog is gekomen en die heeft de gerustheid van ons volk gestoord, in slaap g^wiegd door de wederland-sche traktaten. Onze staatsmannen stonden plotse-lings voor zeer moeilijke, ingewikkelde vraagstukken. Indien deze niet altijd opgelost geweest zijn zooals het be-hoorde is dit niet te wij ten aan den eigenaardigen geestestoestand van ons voik ontstaari door een lang tijdperk van onzijdigheid en aan het feit dat men zich in een klein land gemakkelijk gewoon maakt; aan een bekrompen g«-ziehteinder ? De leiding van onze diplomatieke zaken is nu bin»t den oorlog te gewichtig om er te diep in te gaan. Bit zal op zijd tijd hernomen worden. Het zal toch niet oncuttig wezeh eent na te gaan wat onze diplowatie was in het verleden en eens op te zoeken wal ze zal moeten zijn in de wel is waai nog onduidelijke, maar toch niet hee en al onbekende toekomst.- Ziende wa we reeds hebben kunnen doen en k aeht nemende wat er ons te doen staa zal het-mogelijk wezen de elementei van het werkprogramma van een dei voorname faktors onzer nationale be drijvigheid te doen uitschijnen. Wanneer de omwenteling van 1831 een.nieuwen staat hit leven gaf wer< het ontstaan er van in Europa zee sleeht onthaald. De belgisehe patriotten stelden doc het omvejrstooten van het in Weenei met zooveel moeite opgerlchte gebouw aan de beVreesde kanselarijen een zon-dsrling lastig en ingewikkeld vraagstuk. Het protokool ontstaan uit de lange en moeilijke beslissingen van de confe-rentie van Londen, hadden een staat doen ontstaan, die met zorg van enge boedsels omringd werd ten einde hem beter te kunnen bewaken en onder voogdij te kunnen stellen. De ons opgelegde bestendige onzijdigheid oefende op onze wederlandsche bedrijvigheid den noodlottigsten in-vloed uit. Oncter voorwendsel van kontrool of tueschenkomsl, had zij voor eerste gevolg onze diplomatie bij de keel te ne-men, haar aile initiatief te ontnemen en hare klelngeestige gewoonten te doen verkrijgen die met den tijd no" aangegroeid zijn. Hoe versehillend de Belgische diplo-matie uit de omwenteling gesproten met die voortkomende uit een wegciî-j feringspolitiek waartoe we veroordeeld , I waren. Geheel zonder voorbereidine, zonder voorgaande, zonder overleverin-gen, maar zoo levendig, zoo bedreven, zoo^kuap en vernuftig was de eerste. Hetzelfde wonder zullen we kunnen waarnemen wanneer Belgisch uitwen-dig politiek, beheerscht door de Con-' gokwestie, den gewoon I jk gevolgden l weg zal verlaten ommeer bedrijvigheid r aan den dag te leggen onder de kracht-dadige leiding van onzen koning Léo-r pold II. i (Vervolgt),

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods