Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

588 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3cz7j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

liertU iaargang —• Hummtt 1170 mm i iô csntxsmsm ■ Dinsdag iO AMi«stm 1918 ONS VADERLAND uo (l|ej .ÏCBTEIS î î. Basskèiétéi |s fi. teJBjpeîi SI il ' VTJ;/ :i!LH51LL Vu;!i^/ I .tUjJW I.LT <3!^^ Belgisch dagblad versçhijaeade op ni de dagèn der wael i ■ '•*• *t. " r «s 8«i«w : l.i l&EStEU». Jt il, rae Sslsev#, iftUUS m^CHKïjvm«Eis » chrj rmifcâeiKt BelgSet.VB Vsr&sMJit BngclBgd'XolSusâ IM a' 4rlt8se®ter »• 8«0S s- ®.&9 ËECMf 9«§E, m I» VRAHK . mm CflB ER VOLK R» Lâ«p 1 !',»as.«'fnaï«ksami hiiuwd t« »hbin ku« weovb, ®i hk km «mimati ?«» 9»i-»*a raSCHRUyiNeEN VAOR SOI-DATEIS *>_. r,, t» J.. . ft.HCt VilBtïB INSÛMBîJVIHaSM SIBMBM MKT tCIWSTBf*» WCt'K \f K.".-y." J * Y*?® <14 MuaKlU IWEIH0 AANOKVM»*»» BH S*®»' 3as®«sïfiâ «.«SsM MaLTZKL.PM &»*se sœoKMN rm w«*»*rï awi UITENLANDSCH OVERZICHT ui il il telijl »a»^jw t iMOts & g wl îlij kl , Oei)â belangwekkeadstô gebeurtgmsses jlogl internationaal f.ebied grijpen be arinjald voor onder ds linkerzijda. Pvo|D3 meerderheid der Socialistiscb-Irlij ia Frankrsjk is tan laatsti ge ■euXrd. Da ia'loed der mlncriteil gini 'ynfderl maanden wassend. In but jaaî Jksch congres nu haalde de moti tij,T)Dguet het met 1544 stemmen op di schL Rsnaudel (11Î2) Een extremistsr 2gefoeP Loriot vereenigde eea 300 3terr i dJ^n. Da neerlasg van Ranaudel is { mapmerkelijker daar sljti groep-de rect Tr/Ieugesl on het ceatrum der Part Lsloeg. Longuet is da klslusaon va sBaJe schooiisoon van Kari Marc en oab T.'ijfeld eea der klaarziandste Fransch locialistec. Het leiderschap dat na d agJioord van Jauiës op dea v0oravoa Bgejaa den oorlog, zoùddr strijd Offir^io ci'iL} Renauiel, of trouwer gesproke ®^T0or hom op cigsn rij an rot oyarg Homea werd, komt weer in b*k* amei ' landen. Longuet reikt ?ast niet eve lan de schouiers van de reuasafigui lie Jaurèî was, maar hij ia oppaiiec "^ie beats maa ovxr v/io da partij b iciikt. A Thomas verrait tôt aanvoe fier vait een steeds smeltando roinde pid. | Looguet's dagorde besfrijdt e^.e tu «chenkomst der Bondg^nootan in Ra land, teozij op algaïneane aaavras lan alla da Rassische socialistiscl iKroepec, staat de Internationaïe Coj (Fereatie voor en drsigt da oorlogskr jldifcten té weigeran, zoo hun geea pa Ipoorten toegestaaa worden- Keii blaa rj'vverd gestomd tegssover Tsoaîis ea i ilyeertig. ?l * ° * , I In Ergeiaad zet Mr Hendersia m Iïjver het werk voort voor't ^alk h hen hooge ministerieele belrekkœg o Jïegde. la een rede voerisg heeft lij m Iverscherping de propaganda vocr et Iinternationale bijeenkomst vooî!pz< I Hij vçrilaart dat hctantwo^rddè^Ga I traie Socialistea in groadelijka ove I senkomst treedt mai da purxtee t< ^ I het Labor-Memorandum. Het aatwoord der Oostenrijkscïa S m cialistan, deakeiijk het werk vanYi 6 J tor Adler boort tôt het besta wa ^ I sadert vier jaren hooran mochten H I aaaveerdt onvoor-vi'aardelijK dea vcife I ranbocd met verplicht8nde beslech'i! Il en ontwapaaing en verwerpt ekoao^ I schen na-strijd onder om 'î even w I ken vorm, aanhechtingeo en indem? I taitaa. Dargalijka badoaiingen kuaa I niet bereikt -worden, verklaart het, de I een overwinniag vaa esn der bei n[ zijden. Iader zou îich haasten de < derworpea volkeran de r anderen y I ta maken, maar dia lijncr aigan ju volkaran verwerpen. Oferwiaîiing z ) alleen htt iœperialism der overw ' naars aandikken en de overwonnen 4 tôt weerwraak prikkelen. Eakel een ciale omwantallng vermag da voila v j wezenlijkïng te fcraDgen der aelf schikkiatï voor alla volkeren. Int schen is het de piicht der Socialisl ta werken voor een spoedige vre zelfs wanaaer dit een afcsinsû 'R ms. op da voila tbeoretischa elsch van 2 btschikking. Zij stian de ver/ormi van Oostenrijk-Hoitcaria voor ia s faderatia van autonomische staten, vragen de herstehing en schadelo stelling van België. Een volstrekt mocratischa vrede zou da vraagstuki vaa Elzas, Italie, Polan ea Turktye 1 lossan op grand van zelfbeschikki' doch zij koesteren ge8n illusi.s. j vraagstukken kunnen au niet opgel worden, en zij teekeaen protest i tegen een voortsetten van den oor otn ia od te lossen. Bii crebrek san 11 laatste echter moet het socialism -izija iavloed gebruifeen, ten einde >. j besluitiîîg ettos ta ber^iken « in z< 3 ' ver het mogelijk is zonder den oorl< - voort te zetten- » 'i Dit is inderiaad fiinka tasl en getui een heel sakalijk begrip der toestandi e ontdaan van de gewoae rethoriek. \\ a gelooven niet dat e-r iets govonden ks - worden in da geschiedenis van d i- oorlog dat de ware staatkunde me e besedert, tenz'j de prir.cipeelo voc t" stallen van voorzitt-r Wilson- Het ij het klaaruitgesp okeesta van aile « j centrale antwoordea en sîaat vrija t aan die een opgewonden toestand d e voîkmassa's in Oostenrijk-Hoagai 0 îaat verajoeden. De breedheii van 1 d grip ervan is oabatwistbaar esi da hc ë diag dis aan£ei;oai9n wordt tageno^ a BjU'.iëis eene viriurele schuldbeks tsnis. '8 I Het standouat der Dultsche mind n heida sozialdemocratsn levario sr,di u ; laag geas twjjM meer op- Wat de 1 ^ j trtkkelijke ge tais terï t® der miadarhi j ; baàraagt blijft eene moeilijk te bea woorden vraag. Wel wetan wij dat r': een parlementaire grofp omvat vaa | ledac, — mogelijks eu al meer s- j w&aronder Hsage, Ledtbour, B rnste 3" j Rubis, dia alleea mat Uebknecht ■g Ma irt 1915 de oorlogskredieten weig ^ da, P. Lenseh, Peirotes, G-yer ea Stc i* dccb haar kracht is ia vsrfaou Hng a! 6" sienlijker ia de extra-parlemsnta 3_ middeps, waar gekeada publicisten 0(1 fi^uren aa steunen zooals Fr Melsriî *° ds geschiadscbrij ver vao hf.t Duits I socialisai, Clara Zetkia, Crispiea, 6: Haarboofdst un is zeker da massa .wij zija overluigd dat moest, zoo Eogelaad, Duiischiaiïd z'ch ooit £ . eea algemeeae verkiezîng wagen, '•J i voor de meerderheid cnaaiigeca P" ! veriasgingen zouden vcorhanden z et en 00k daar da minderheid tof ec !ÎJ œeerderheid 20u oatpoppen. Zelf bij da m&erdcrhsidssozlalan B~. geen afwijkicg van de punton vaa ! r~ KiemoraEdum te bsspeuren en Hend in son verzskert ou s dat althans ia gïoote iijnen sr eerihsid bsstaat, 0-k-v&et e-»g[i- |î" 11- 3R or le il-'jV ox ir> ei Wat z&l het gevoîg zija van ai d 50 Zal hua s'reven bekronlng vinden ? 1 er wlileti het Eiet oritkecnen dat hun k be- son grosien met dec Ioop der dageti. dS- en ie, snt î Slf- og en en os-ie-;en3P-ig,)ie ost tan iog dit PRETORIU! Nieuwe vooruitgang ten N. en ten Z. der Avra — w — J CAHY-SUR-MÂTZ iERÔVBEB Itî >0 )S Belgisch franî ^ Van weerskaaten w< rd hevlggesch "B ten in da vakkan vau Merckcm en Bo jj sioghe. in E :a onjar aanvalsafde liegan dro:> door tôt in cea vljandelijke stelling hot -vak vaa Merckam en v roverde er krijgsgevangenen en ee , maehîecgewae iris Fransch frr tit de r| D ' Fraf sche troepai trokk?n vetoi> ten N. en tac Z. van da Avra. De star er siellingen vaa hot C îsar's kamp ten ^ ia van Roya v>*£rden ^eroverd. )e. Aan de Avre werdan meer dan duiïai u. krijgsge''angeHen genomac, terwiji n: chie- goweren en een bêlasgrljk ma' er ria » lu onte handîn vielen =n" Maer tan Z, werd Cany sur-Matz i genomen. ;r. Viucbteîoos lavsrds da v!jand esn 1 ' , genaanval bij Carnoy. Tea N. van do Aisne hsbban wij 3Ô" vîjancïeîijka stallingan vero?erd op e iid front vaa 5 Kta. en ceao dïepie v Qi~ 1.500 m., wij !;a«i8B or 240 krijgsgevî sjj g-euen. 26 — Essgelsclî front De Brit.che trofpen gîngea voor 1Q ton N. van Lihons, gij trokken eane na er* ver Su da Duitscha iijnea. Die \erric ill; ting, die niet zoaier belarsg is, lever ux- ki ij gsgevat gen e n ea machiengeweri ; " L'e vljand hseft e n plaatssnjian as lI3 val beproïfd ia hat vak vau dan Sch en panberg, maar hij werd na htviï strijd terug gaiaagd. bij zij n aaaval omtre ch cintrent Locre;s had hij r.iet meer b jv 3Z- 2 ' De krijgsvénicbtiaicii hq h an Loges bosch er j 510 j Parijs, 18 Oog&t. ijn i Met weisiagen hebben da Fransch n0 ' ean belangrljka vcrrichliïig uitgevoï ia het Loges bosch. Msn w^et hoa hardnekkig da_Du schcrs dia s^eliing verdedigden.'t is c iat,' sterke st< uâ van de frontiija Roya-L er sigty. Een sterka vijandige tegeaaanval u gavoard door een legeraf iee ing v Verdun gekomen heeft onsdeze st îli tijdelijk ontnomtn. Gisteren morgen hebben de Fransc troepen daDuitschers, die noghetwes lij k. deei van 't bosch ba^aten en > heldbaftlg vsrdedigden, tôt er de bs Roya L'is^igr-y achteiu'.t gsworper. Roya wordt lu van hot N. en het bedrrigd, terwiji Lasdgiy httzelfde oadergaat. Zao wordt het plan der verbondor maihodisch afgcwatkt. De vijacd v(l'pîicht zija een nieùvven aftocht dosa, dia voor hem droevîge gevolf zou kunnen hebbdD. i Het Eussisch légion te Viikfs-Ereîonseï p ] Parijs, 18 Oogst. v ^ Het RussSsch legioan, sameagosi ' 3 uit vrijwllligers van eene Russische sn_ 1 deelin^, heeft aen aandael genomen ! de gevechten rond Viilt rs-Bretonce « D u 20 AprU heeft het li-gioen 1 ; zcer mbrlliis-i taak ver-uld, de b i htb er va,, i et le, loeo werd gedood. I Op i k r ocvgaub is. was het vijan i geschut zeer hevig, da bailen plofiac den gron en fcran->tenontsp onger- a aile k^nt n. Da iagioetii airen moes wijken. Een hl ine mmijîfe, Koroarpf, we! gelettord, mear met -,uiig hart, ï fijao soldatan toe : n Kameraden, ha . "Voor de eervan hat legor, voor da v h&id, vooiuit ! » Do Russsn keerden op huasa sîap t rug, maar Ivomaref berslkta het d niet, hij werd door een bal doodelijg wond. Het mîlitair doel was bereikt, n de verlie-zen der Russen ware^ grool Hua moad en hunna zeJfopoftei werden zelfs doo/* da Franscha zoua ■> hrwnïirîprrl. | De Duifsche verlie^en 1.520.000 dcoden s«dert 't begisa van den o«rl< |o Parijs, 16 Oogsî. 'Q S'.dert bat begîu vaa den corlog, i sr op h t el'ida van Juli 1918, habban r- Duitschers ongpveer 6 niiliioan rean v lbren aan do den, gekwvtsten en v dwf-nenen. Gadurende ait tijdperk worden na| 'i!: no-g 12 millioî'n soîdatea opgerojepi ^.e zoodat da helft bulteo sîagzou zijn. Een groot gedeeîta echter van de ; ,j îjwctsttn heeft, na genezing, hun pia , ^ in de rangen teruggenomen. rf3. Maar het iotaal dooden, tussefc 1 Oogst 1914 en maart 1918, is v^rschr jj. k- îîjk Er zouden er niet min zijn c 1 400.000. e- Bij dit çijfer*moet men cr 120.000 v gsn voor de aanvalbawoging van 27 Ma do en dn voigenda gevechten, dia duurc en tôt 17 Juui 1918. ân . Op dszan datum hadden da Duitsch ■E- 1 520 000 doôden ta bstreuran. Men bezit nog geene juîste aanduid gen nopens ce verliezea van dan vija sedert 23 JuuS, maar z!J moetea oe tv/ijfeld zeer gvoot zijn en zuiîen bov ,j(. gemelda cijftrs nog vsel verhoogen. Z De Esgelsche vliegdiefist de ■a- 339 vijsudeSijke vliegers ;"* eens week neergeschclei ea Londen, 18 Oogst, int Verlsden week heeft de Engels' aI vliegdienst hat rekord bchaald op westarfroct. Van den 8 tôt dea 15 werden 339 gf andelljke vllogers neergeschoten of < pHcht ta dalen. Ook vermistan de Engolschen 123 h ner vliogers. Binât ean iuchtgevecht bovan de b van Amiens naar Roya werden 48 vij j .deiijke vlisf ers neergehaaid 6n 17 schadigd. H.J D^za uitslagen hebben een zeer " deelîg gevolg gehad voor de Duiis troepen. ' « i- it- sn ^L£3aex»ils.^ Kg he Een iaffe Duihche aansla Washington, 1G Oogst. ,r De Duitschera Roman eea wree; aaasîag te plegen tegaa eene kusts 2 der Vsreenigda-Staten. » j Esn Duitsch schip, waarschijclljk duikboot van groot kaliber, vaarde _ dicht bij de sïad Wilmlngton, la ne , 1 der Carollna, en zond in den Ich: z^0 waarbîj de stad ^ebcuwd !s, brandei pakkeu, die al brandenda nio&taardg 1 1 son voortbrachtea. Da brandende pakken bereikten stad niet en alleen de bewakars van vuurtorsn en »an do kust waron sla( offors ran de gasssn. Da « E^ening Sua « schrijft : Alhoswal da Duicscha aanslag op kusten vaa Caroiina slechts zes sla( offers maakte, —: de bewakars van el'd vuuttoren van Smith-lsland, — is af- ' klaar dat die aanslag tegen Wilming ln gïiîcht was en dat het e»k 1 eioor ux. j verandering van t hoogwater is da^ on vlotteuda massas, die gassac voortbrï 'el- ta-, niât in de ri«<r feoudan kor ia. s dti kaap Fa^r en zoo in do s dig vtrfpreid Wuraea, in ; ' •' 1 ' ii'mufrrâCm'ITflnÉ" il' ngs - ■ ter; aweden tp Iweedsche vredesgezlude lt ! rij. Stejkholm, 17 Oogst. Zekers Zweiîdscho pacifistîsche Dea ep'-iigï gen haddea aan daregaering oei smèikbrkf gezonden, vragende dat 2 ge- de» bij de oorlogvoerecde landen \ ° stapp. a zou aanwenden tôt htt bes aar dig«n van den vrede. De président d8t; ml isterraad heeft geantwoord, Ing die batrachliag zaer ongelegen wa von dat zij zeker zou van dehandgew v/orden door de oorlogvoerenden. PERSOVERZICHT m |i <' . 1 1 De ÂOLNISCHE ZEITUNG kondigt een interview,v af van admiraal von Hintze, betreffende de verklaring van Lloyd George, ais zou Duilschland voor zes maanden de recktmatige en redelijke vrede.svoorstellen der Entente van de hand gewezen hebben. In afwachting dat wij het volledig afkondigen, geven wij liiervan een paar uittreksels : Er !s in hetgeheel geen sprake van :ot dat .Duitschland redelijke vredesvoor-de stellen varwerpa. er- Van waar se ook uitgicgea zij« alio ar- gezo:<de voorstellen, die voor r. oei ha:.;-dea een voorafgaacde baspreking door ye. b voegde persoii sn uit te lokken ea g. ■ 5j3 daaa werden mat het 00g <-p den vrede ' door ov.reenkomst, door de (intente met ,ï8= verachting en mispr'.jzen van do hand |t° gewezeà. De staatsmannen der lîatenta nemen „„ Vveer hun toevlucht tôt dezaifde dubbel-zlanige verklaringea, die we reeds hon* . .." derdea malan weerisgd hebben. Han a programma b'fjft evon împftrlaiistlsch an a'auhechfcingsgednd a"ls vroeger Mon oa" heeft waarlijk moeite ta geloovec, dat art ooit een etikcle rîdalijke evorwegieg l&n eea vasten vorm aanneman zal, zoolang da driftea der volktran door geweten-ers looze ophitsing zullan aaagevuurd worden, zooals dît bij onzs vijandan het Iîl- gevai is. ad, De veraatwoordeîijkhaid van da voort ge- se*ting 1ot in hot oaeindige van det en» gtr'ji is dus te wijtsa aan de staatsman-nen der E itente. De DAILY CHRON1CLE geeft daai een flink antwoord op. Er zijn veîe korta manieren om do ge ® voclens van Dultschland op de proaf te stellon en misschlen is da kortste wel Duitschland te vragea of het do vrades I 1 voorwaarden vaa Brest Litovsk en van S' Bukarest wil herzien. Graaf Hei'tling .1 heeft maar heel voor kort verklaard, da! V dit niet gabeuran zou en von Hlatza's e'° Junker partij is er zeks-r niot op gestald un. hem daarover van moàning ta dooa ver aaderea. jan En toch zoolang deze voorwaardes an- niet herzien en voiiedlg veranderd zlju. k , !■ ««en Wilsonvrada moffeliik of denk- baar a a blijft da toetredint- vaa Duitsch» land tôt Wilson's pticcîepsn een eea« voudigs leugaa, waaraan niemaad sich . •iaat baeitnemsn. De Pransche dagbladen hebben tôt nu-toe het interview van von Hintze niet besproken ; rnisschien kunnen wij in een volgendpersoverzicht hun meeding mede« deelen. a • ■ De proviseSr van het Lyceum van Ageti heeft op een openbaar feest een rede-voering uitgesproken waaruit wij het volgende overnemen : Hitgane waarnaar wa streven is de bestraffiag der mlsdadigers, de herstel-licg der veroorzaakta schada en vooral waarborgea voor de toekomst, dus een stevige grens. Deze grans is de Rlja, en die werd ons door de natnur ea de ge-schiedenJs aaagewezen. De HUMANITÉ die ons met die rede-voering bekend maakt, nierkt daarop aan : • Ik zou aan Mijuheer de proviseur ele vraag kuanea steilen of hij allusBelgië, LuXamburg en eea groot deel van Neder» land mede wil aanhe'chtea. En verder : Haden wordt, of gij het wllt of niet, de liokeroaver van den Rijn bawooad door een daitscha bavolking, die Fraak» rijk niet oaahechten mag, zonder de misd^ad te bedrijvea waarvaa zij zelf het slachtoffer is geweest in 1871. Doorzul» " ke taal te sprakan, verrechtvaardigt men ten voila de duitsche beschuldigiag ais zou da Eatanta aanhechtingsplannea la 't schlld voerea. De ECHO DE PMRIS die met de Humanité en ook met Wilson daar in niet overeenkomt, zegt spottend : Maarweike zija de oorlogsdoeleinden vaa do Humanité ? Frankrijk ea de Ver-bondenoa zoadea eea Stataabond moe* tan stichten waarvaa alla beschaafde nattes van de wareld moaten deel uit-makan.Ean bond, waarvaa Duit«chland deel ■ uitmakea zal !... wvj- ~ ty " cîî© Fran&rljls. fle ((Bupeîiî-Thoîiais» verga n Parijs, 18 Oogst. g Een oude Franscha kruîser, da « Du> petit-Thounrs » dia samen met de Ame-rikaanscha vloot het vervoer over den ^en Atlantischea Ocîaaa bescharmde ward tac^ dea 7 Oogst door eea duikboot getorpe* deerd. Amerikaacsche destroyers hebben de schipbreuk6lingea opgeaomea. im, 'as- ï? uslanci de -h" De Srifsche consul te Moskow Baie, 17 Oogst. .Vjt. Maa weet nog niât of de Britscha coa-ijea su! de toelating gcttregen heeft om Moa^ het kow ta verlaten. ton M Litïlnoff, msximslistisch gezaat te de Londan, zal zijn vrljgeleida bekomer s de met de to--lating Engeland ta verlater tch- van zoohaast da Engelscha consul te nen Stockholm zal aangekomen zija. itaa Te Vîadivostôck Vladivostock, 17 Oogst. De ve bondenen hebben dea staat var 6 belcg uitgejojpsn te Vladivostock. Deze maatregel werd genomen ten ge volge der houding der Bolcheviks, zi ver-, willen da vrijheid van hunne opper esn hoof JeD, die door da Tcheken gevangei ivve- : genomen werden. oet- De bolcheviks hebben eene groote be poc- taoging op touw gezet om d8 algemeen vaa weikstaking ta verkrijgen en granate: dat te werpen. s en Om deza onlusten te vcortomea hel ezea bea de verkondenea ia algemeen ovei leg den staat vaa beleg aitgeroepen. r ami* 1 iwi tu Een Duifsche Staatsbediende vermoord Londen, 16 Oogst. Uit Amsterdam wordt geseiad dat cen Duitsche staatsbediende uit het distrikt Wender, eon genaamde Lengbusch of (voa den Busch) vermoord werd te Alt-drestenhof.Men dockt dat die aanslag door de Ieden van de Soviet opgestookt werd.De Soviet telt vele pirtijgargers in Livonie. Do moordenaar gelukto eria te ont-saappan.Do Duitsche overhedea hebben I de aaohouding bovolea vaa eea groot ' aantal verdachta persoaea en de stad eene boete opgelegd vaa 50.000 mark. I Vertrek van het Duitsch ^ gezantsgkap Stockholm, 16 Oogst. 1 Het Duitsch gezactschap heeft Mos» j kow veriaten nadat het nieuwe samen» 1 , zweriagen ontdekt haeft en nadat vijî j aanslagan beraamd werdan tegen Ilelf- I l fcrîch. 4 De Boïchevlken hebben aile verkeer I tusschea Pdtrograd en--Moskow onder- J brokon. Er werden niet minder dan 30.000 J officicran en burgers aangehouden. ^ Eeo bolcfeevistich legerbericht 1 Balf, 17 Oogst. v i Da bolchevistische propagandadlensl. ^ ■ zosd naar Dultschland volgond radio : 1 î Op het front van het N.-O. veroverden M wii Kirilo-k. fl Te Kasaa worden hevige gevechten ■ 9 gelev^rd, vooral bij het dorp Spassk, op i de Volga. I llchtingen kwamea toe aaa het front 9 »• van den Don, meldende dat het loger M > der koziksan stilaaa veibrokkelt, even-j® aïs het léger der tegen refolutioniialren.^J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods