Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

389 0
15 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 15 December. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 25 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6h4cn70297/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde j&argang — Haouscr 936 Frijs: 3 ce&ti<tn£ca Zaterd&è 15 Deceïsbsr 19i7 ONS VADERLAND Administrât!* i A. TEMPERE Drukkar-Ultgevar, 17, ru* da Vie, CALAIS Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week RstEaciie i J. BÂECKELANDT I "7 ■•im VALAIS ABOMIVEÎSSKIV'S'EW Per maand Belgle liBO Frankrijk 3.00 Enf eland-HoUand 3.00 Per trlmester « •S.OO » 5.50 » 8.00 Men fchrUve i « On» Vaderland » 17, rue die Vie, Calais Reehf door, vrlj en vrank voôr G®d ên véïk m land rroaqtikstukkkm. ni5uw8 tk zendcn rus mortet t 7 en ruk chantilly -73 caul« ABONNEMEIVTSPKIJZEIV VOOR SOLDATES! ^sw^^lï (ftp 0»2ï> dezs abonnementen dienen met minstens * .JO NUMMcn8 INEF.NO AANQEVRAAQD EN DAOBLUKi DE PAUS EN DE VERBONDENEN Naar aanleiding der openbaarmaking door de Russen der geheime overeen-komsten onder de verbondenen wordt er doôr de vrijmetselaarspers weer een lastercampagne in gang gehouden tegen den II. Vader. Die pers zal werkelijk nooit iets leeren of liever ze wil niets leeren. Wat geeft die heeren het vader-land, wat geeft hun het lijden van millioenen soldaten, dit ailes is niets. Hun stomme blinde haat bot vieren op al wat katholiek is of katholieke instel-ling, is levensdoel voor die bende. Nu de omstandigheden zoo klaar, voor al wie zien wil, aangeven hoe juist en te gepaster tijde de pauselijke vredesnota kwam moesten ze ten minste 't verstand hebben te zwijgen. Men vergelijke eens den toestand der verbondenen in de maand Augustus met wat hij nu gewor-den is door 't werk der russische zoo blij-begroete demokratie, door 't werk van 't italiaansch bezwijken (ten minste van een gedeelte van 't leger), door het belemmerend werk van al dekuiperijen in een zekere andere demokratie ; men make eens dievergelijking en men hebbe den durf nog wat verder in de toekomst te zien. Dit ziet de vrijmetselaarspers niet. Dit schijnen nog anderen niet te zien. Nog erger is dieweigering van antwoord aan den Paus geworden. Nog hebben die heeren 't verstand niet te zwijgen. Ze zijn blij de zaak nog eens te kunnen ophalen, de feiten nog eens te kunnen vervalschen en hun goedzakkige lezers nog eens te doen gelooven dat de Paus in 't ongelijk is. Nu zien we klaar, maar helaas moeten we dezaken nu zien in een licht dat we nooit hadden durven denken. De Verbondenen behalve Ame-rika antwoordden niet aan den Paus, omdatvolgens de «Isvestia» « Frankrijk, Engeland en Rusland zich verbonden hadden Italie te steunen in zijn verzet tegen aile diplomatisch werk der vertegen-woordigers van den II. Stoel, ten opzichte van den vrede of 't regelen van vraag-stukhen die met den oorlog in betrekking staan ». We hebben reeds uit al onze kracht en met al de vurigheid der verontwaar-diging die we als katholieken bij die daad gevoeld hebben, tegen die handcl-wijzeprotestaangeteekend.Maar hebben de katholieken genoeg, diep genoegden hoon gevoeld die hen weer is aangedaan door Van twee zaken een : ofwel men houde op met te spreken van strijd voor't recht, van wraak over't schenden van volkeren-recht, ofwel men beginne met dit recht zelf te eerbiedigen. En dien eerbied eischen wij katholieken des te vollediger, daar het gaat over het hoogste zedelijk gezag der wereld. Doch er is meer. Volgens het volkerenrecht is de Paus een Souverein, de eerste der wereld. Zijn gezanten hebben onder aile gezanten aan een hof de eerste plaats. Welnu volgens de overeenkomsten van « den Haag » heeft elk onzijdig staatshoofd het recht op een gegeven oogenblik zijn bemiddeling aan te bieden en het is aan de strijdendenverbodenzoo'n handeling als een onvriendelijke daad aan te zien. Hoe brengen onze verbondenen hun geheim verdrag overeen met die over-eenkomst die ze zelf onderteekend hebben ? De H. Stoel heeft door de «Osservatore Romano » verklaard over die handel- - J -wijze ten gepasten tijde zijn oordeel te doen kennen- Maar dit belet niet dat van nu af aan, elke katholiek moest protesteeren tegen zoo 'n kaakslag, toe-gebracht aan onzen oppergeneraal, aan Xs Stedehouder. Vroeger reeds schre-ven we dat wij katholieken te goedzak-kig zijn, dat we ons te veel laten wel-gevallen. Datmoet uit zijn. Erzijn zaken waar tegenover men niet koud blij v en mag. Wij gelooven aan beginselen en als die beginselen, mogen we met zwijgen. « De Waarheid is nooit gebonden » zei de gevangen apostel St Paulus. Verantwoordelijke regeeringen, wij katholieken der gansche wereld zijn een maeht, de grootste die bestaat, wij wil-len niet dat ge doet alsof we er niet zijn. En we hopen dat onze Belgisehe katholieke regeering in deze een woord, een fier woord zal durven spreken tôt onze verbondenen. I __ _ De vernieling van hef Fruisch militarisme is ons doeî Eedevoering van M. Asquith Londen 11 Dec, — De verwachtte re- devoeringvan Mr Asguith werd 'uit.ge- 1 sproken in hetstadhuis van Birmingham 1 in tegenwoordigheid van eene groote ' menigte. i la het begin van zijne redevoering ' verklaart Mr Asquith zich met Mr Grey < verantwoordelijk voor de oorlogsverkla- ring van Engeland. , Mr Asquith raakt vervolgens de kwes- i tie aan van den brief vau Lord Lans- i down en zegt : t 1k moet bekennen dat veel beknibbe- s lingen van-dezefl' brief mij schijnen r voort te komen door het feit dat men er 1 eene beteekenis in vindt die ik er niet y- in zie. 1k vind dat het voornaamste ar- s gument van Lord Lansdown is dat de 1 verbondenen, alhoewel den oorlog met r vastberadenheid voort zettende, moeten v trachten aan al de volkeren de oorlogs- v doeleinden uiteen te zetten. n De voornaamstevalsche opvatting van onze oorlogsdoeleinden is dat de verbondenen niet alleen voor doel hebben â te overwinnen maar nog Duitschland te vernederen. te verarmen en eindelijk Duitschland en het Duitsche volk te verpletteren en het buiten de mensch- f heid te plaatsen. Men is gedwongen te v bekennen dat dergelijk doel_ nooit vast- £ gesteld werd nocli in Amerika noch in J Engeland. c In November 1914 zegde ik te GuilJ- A hall dat wij nooit den degen in de sche-de zouden steken voor het Pruisisch < militarisme volkomen verdwenen is. j — — — ' De vijand hee$t 1 2.50© vlisgt'uigesi ( Londen 11 Dec. — Het Duitsch leger ' bescliikt over 273 luchtsmaldeelen die 1 uit 2.509 vliegtuigen bestaan. Er zijn 160 smaldeelen voor de be- ! schieting, 80 voor de verkenning; 23 , voor de hommen uit te werpen ; 40 ja- • gers en 30 gevechtsvliegtuigen. De Duitsche meesterschap dreigt neg ; te verhoogen door eene stijgende voort-| brengst van nicuwe toestellen. De gebeorienissen in Rusland De Japoîieegen le Vladwosîok - Ds mistevredenheid leger de MaximaMen slijgf De belangrijkste berichten zijn no altijd deze uit het Oosten. Zeli's nu u: het uiterste Oosten. Men seint uit Vit divostok de ontscheping der Japoneeze in deze haven. Die gebeurlcnis is in d huidige omstandigheden van groot ht lang. Het is zeker dat de soldaten va den Mikado op Russisch grondgebirs treden als bondgenoot. De reden va hunne ontscheping wordt zonder on wegea bekend gemaakt : er is kwesti de ontzaglijke voorraden in dit punt va Azie opeengestapcld te bewaren von eenen aanslag der Bolcheviks. De ein< statie van den transsiberiaanschen spooi weg is dus aan het toezicht van Lenr., onttrokken. De berichten melden ee volledig akkoord tusschen deJapanei sche en Amerikaanscbe regeeringen. Op het Roemeensch front komt ee verwachte gebeurtenis voltrokken t worden. Op 9 Dec. om 22 u, 30 werd te nieuw bevel een wapenstilstand geslotr tusschen de duitsche en roemeensch legeré. Op 12 Dec. werden de onderhandelir gen hervat te Brest-Litovsk tusschen de duitschen generaal Hoffmann en d afgevaardigden der Maximalisten. D Russen zijn er heengetrokken met nien we onderrichtingen. Het is waarschijû Iijk dat de vijandig»vredesvoorste'ile niet openbaar gemaakt worden in Rns land, omdat men wil verbergen da Duitschland meester spelen zou en d russische werklieden zich met hongei loon<»n zouden moeten tevreden stellen Ook beginnen de russische werklicde de .oogen te opsnen. Een snM bericht uit Stockholm seint dat ijzei wegl^edienden zich tegen den afzondei lijken vrede der Maximalisten verklarei Voofal stcllen zij zich tegen de bevrij ding' der duitsche en oostenrijksch gevangenen, wclke voor Ilindenburj eene groote macht zouden vormen to zijne offensieven in Frankrijk, Italie ei Griekenland. De Japaneezen beseHen de mtinfiHedepols van Vladiveste! New-York 11 Dec. — De dagbladei seinen vandaag dat een kontingent lapa neezen zich te Vladivostock gevestige heeft. Alhoewel het nieuws noch ofîi cieel bevestigd, noch tegengesprokei v.rerd, denkt men dat de Japaneezei reeds zekeren tijd eenige punten bezet ten waar munitiën en leyensmiddelei opeengestapcld liggen. De « New-York limes » driikt der wensch uit dat het nieuws echt zij. lie is noodzakelijk, zegt dit blad, dat mer maatregelen treffe om deze voorrader te beschermen. De Japaneezen bezitter sedert lang troeperi te Vladivostock er men moet niet aarzclen de levensmidde-len en munities daar verzameld naai Kaledine te sturen. Zij moesten deeind-statie van de transsiberiaansche spoor-lijn bezetten. Met dit pand in handen, met Kaledine die de mijnstreken be-waakt zal het de Bolcheviks onmogelijk vallen lang Duitschland te ondersteu-nen.De ijzerwegbedienden îegeîs den 3fs©nderls]ken vrede Stockholm 11 Dec. — Men seint uil Haparanda dat stakersbewegingen zijn uitgebroken te Petrograd. Deze bewe-ging is een protest tegen de Maximalisten die door aile middelen de uitslagen der kiezingen voor de grondwettelijke vergadering vervalschen. Maar het voornaamste feit is het be-sluit der ijzerwegbedienden. Die mach-tige vereeniging stemde een besluit, d( algemeeene werkstaking uitroepend oj al de Russische ijzerwegen zoo de regee ring een afzonderlijken vrede sluit. " Dit ontwerp heeft voor doel de bevrij ding der duitsche en oostenrijkschi gevangenen te beietten en alzoo d< midder?rijken een grooten steun te ont neroen voor hunne toeko'mstige offen sieven. Kaledisie en de maïrozen des Zwarîe See Petrograd 10 Dec. — De maximalis tische gezanten bij de vloot der Zwart g Zee seinen dat een detachement verge- 1 zeld van eene ai'vaardiging naar Kaledine - gestuurd werd. Dezes mannen hebben n een afgevaardigde aangehouden. e Kaledine heeft vervolgens een kracht- - dadige proklamatie afgekondigd, aan de n vloot der Zwarte Zee verbiedende het d zelfbestuur van het grondgebied der n kozakken te storen. ® Men bercidl v/oeHngen r .... [- Petrograd 11 Dec. — Het militair ■- revolutionnair komiteit noodigt de sol-e daten en werklieden uit morgen te be-« toogen onder de kreten : Weg met de kadetten ! Weg met Kaledine en Korni-loff ! Weg met de vijanden van het volk! n Weg de burgerij ! Huizen, banken en e werlcplaatsen hooren toc aan het volk ! it Men vreest voor hevige onlusten. n c Geveehî tusschen kozakken en Maximalisten ^ Londen 12 Dec. — Vrijdag en zaterdag e woedde een hevige strijd in den omtrek van Bielgorod, tusschen stormbataillons . en Maximalisten. a De eerste bestonclen uit turcomannen, . regelmatigte kavalerie, sapeurs enlnfan- 1 terie, in 't geheel 9000 mannen die op e bevel van Doukhonine het front verlie-. ten om naar Kaukasus terug te keeren. De Maximalisten bestonden uit matrozen -, infanterie en achtkanonnen ondersteund . door een geblindeerden trein, gestuurd door Krylenko die gedurende den strijd ■_ nog versterkinçen opzond. Van weers-j kantén waren de verliezen zwaar. Volgens de Unie der ijzerwegbedien- 2 den werden de stormtroepen verslagen, T maar Kaledine stuurde kozakken ter t 1 Ukranie en de kozakken Petrograd 10 Dec. — Ilet poliliek belang van Ukranie en de streek der , kozakken vermeerdert. 4 Het is zeker dat de republick van Ukranie tracht het center te bewerken 1 van eene beweging waarin al de streken " zouden treden, tegen de Maximalisten 1 gckaot. Ukranie is ïn verband met de Tartnren 1 van Crimée,, de kozakken van den Don, 1 van Oeral, Kouban en Kaukasus. Het akkoord met de kozakken van den ' Don is van het hoogste belang. Ukranie vindt het noodig de kozakken t aan zjjnen kant te krijgen. De Ukraan-sche vereeniging der kozakken zal het bezit van Zuid-Rùsland, ri j k in graan, kolen en staaî, verzekeren. Ukranie vraagt de ondersteuning van al de groepen der kozakken en zegt dat \ de Don de bakermat zal worden van het j nieuwè Rusland. ! Ilerinneren wij ons dat Ukranie voor den oogenblik geen leger bezit maar ■ sa men met de kozakken de regeering van Petrograd kan bedreigen. De ©nderhandelingen heraangelr.noôpl ; Petrograd 12Dec. —Eergisterein avond zijn de russische afgevaardigden terug naar Brest-Litovsk getrokken, voorzien van onderrichtingen door eene spéciale kommissie vastgesteld. Morgen zullen de afgevaardigden met de Duitschers de onderhandelingen voortzetten. Btiiîsslte vôôrwasrden Petrograd 11 Dec. — Men denkt te ■ weten dat de Duitschers voor den wapen-: ' stilstand de volgende voorwaarden stel-1 den : 1. Ontruiming vàft Petrograd tôt aan het sluiten van den algemeenen vrede. 2. Waarborg dat de Baltisehe vloot : niet tegen Duitschland zal gebruikt 5 worden. Daartoe zoa men de ltanonnen - uitnemen en op land brengen, en de - bemanningen ontschepen. 3. Voor aile vredesonderhandelinghet afstaan van gansch Ukranie aan Oosten-rijk erin begrepen de kust vaBi de Zwarte Zee. Hoe overtlreven deze voorwaarden ook - schijnen, tocli bjîjkt het dat zij gesteld 5 werden. Hevige artiispiebedrijriglieid op gsnsch het front Laafsfe ogicieele berichten BsMscIj front LE HAVRE, !3 Dec. In den nacht taînelijk hevige arliiîsnebe-drijvigheid in den sektor van SSerckem. De dag van 12 Dec. was betrekkelijk kalin. In den avond wierp de vijand bommen op Adinkerke en De Panne. Op !3 zwakke artilleriebedrijvigheid. Fransch front PARUS, 13 Dec. 15 u. r/îiddeimatige artiileriebedrijvigheid op ge-Heel het front. Wij sloegen een aanzienlijkenverrassenden aanval af op het bosch van Courières. PARiJS, 23 Dec., 23 u. Bij tusschenpozen ariiiieriesinjd wat hevi-ger langs weerzijdcn c'a Maas. Een dultschs verrassends asr.vai îs voHedig misfukt ten Z. van juvincourt. Op !2 wierpen vliegsrs bommen op Quin-kerke. Geen slachtoîiers. Engelsch front LONDEN 13 Dec., 15 u. Gedurende het pvechi van gisteren cm Buliecourt voerden de Duitschers twe e zzn vaiien uît na eene hevige artiilerievoor berei ding. Da eerste was gericht ten H. tegen onze steiiingen van de Kindenburgiijn ten 0. van Buliecourt ; de tweede op een breed front ten 0. en ten N.-0. tegen den hoek gevormd door onze loopgraven ten Z. van Reiencourt-les-Cagnicourt.Bciden werden met veriiezen voar den vijand afgeslagen. Een ar.der aanva! op het tweede punt liet eeniga vijanden toe in onze iïjnen te dringen. De enkele Duitschers die onze loopgraven konden bereiken op de andere punten werdan gedood of gevangen gemaakt. Do strijd duurde gansch den dag en den i nacht In het kort loopgraafeiement waar de vijand voet gevat had. Hij veranderde onzen ioesiand niet. Wij brachten den vijand verliezen ios binst : eene ontmoeiing t'en 0. van Zonnebeke. LONDEN 13 Dec., 23 u. Deze» morgen vis!en wij met bijval een vijandige post aan ten Z. van Villers-Guislain. Tijdens een granatengcvacht maakten wij dezen morgen eeniga gevangenen. Duitsche artiileriebedrijvigheid ten Z. van de Scarpe en ten K.-0. van Yperen. : OP 'T ITALIAANSCH FRONT > .. , De dostenrijkers bereiden een nseuwe aanval > Turin 11 Dec. — De sneeuw is ver-• sclienen op het Italiaansch front, maar i niet in voldoende hoeveelheid om de 1 ki'ijgsbewerkingen te verhinderen. 1 Gonrad von Hoetzendorf trekt zijn 1 artillerievuur samen op het punt waar - de nicuwe Italiannsche lijnen in verband komen met de oude in den sector ten Z. - van Asiago. Men schat dat daar op een , front van 10 km. ten minste 1800 kanons r zijn opgesteld. Natuurlijk wil Hoetzendorf een nieuwe groote slag toebrengen op een gevoelig punt. De correpondent van de « Secolo » zegt dat de Franschen zondag avond i haastig aan hunne verdcdigingsstellin-gen werkten toen zij door het vijandig vuur beschoten werden. De Fransche bevelhebber deed dan op de Oosten-rijksche lijnen 20.000 obussen schieten die de vijandige batterijen tôt zvyijgen brachten. De sektor van Montello is door de Engelschcn reeds in een echte forteres herschapen. Hevige aanvalîen worden v afgeslagen RGSV1E, 23 Dec. Gisteren hernam de ariilierle den strijd om de Brenta en de Pi-ive. !n den morgen veraverden wij senïge iaop-grsven die wij daags te voren rieî konden bezetten in de streek van ce valîei Délia Ber- i raiîa. Wij maakîen 5Q gevangenen. Twee vijandige aanvalien werden na een bioedig gevecht afgeslagen in de vaî'ci Caicino Sn den namiddaq herhaaide de vijand zijae hevige aanvallan ten 0. van de Brenta. Bij hotvaHen van den nacht gaf da vijand den strijd op ten gevolge de groote veriiezen. Op het front van Tomba en iangs de Piave , artiileriebedrijvigheid. ! rrrrn— IN OôSTENRiJK EN EOHEHEN Wij vinden het niet onnutig eens het verhaaî te geven van een onzijdigen die twee jaar In Oostenrijk en Bohemen verbleef. 't Kan dienen als een kijkje bij den ! vijand. Nooit, zegt bedoeld persoon was een land dichter bij ziju onder-^iti^ dm tsgek.Woordig Oostenrijk. Wij spreken niet over Hongarie dat sedert den oorlog toont dat het een bij-zonder en afzonderlijken staat is en er : aan houdt het te blijven. Op een punt vooral dient de aandacht - getrokken te worden:'t is op de haat die ■ bestaat tusschen Oostenrijkers en Hon-! garen van den eenen kant en tusschen Turken en lion garen van clen anderen c kant. 1 Gij weet natuurlijk dat de schrikke-lijke ellende die tegenwoordig heerseht i » in Oostenrijk, en die oorzaak is dat men voor de Lente in de hooge middens een hongersnood vreest, voor ailes het werk is van Hongarie en Duitschland. Deze twee landen verstaan zich onder elkan-der om Oostenrijk uit te buiten. Oostenrijk durft niet piepen daar het vreest bij de minste protestatic nog meer moeilijkheden aangedaan te worden. Betrekkelijk den oogst van Roemenie hebben Hongaren en Duitschers gehan-1 dcld met een ikzucht zonder voorgaande r De Dwkschcrs namen natuurlijk het j part van den leeuw, ook de Hongaren namen goed hun deel en de rest ging j naar Bulgarie en Turkeye. De Oosten-, rijkers durven niet zeggen dat de Duitschers met de beste brokken wcggeloo-, pen zijn. Heel omzichtig vcrwijten zij Hongarie zijn akkoord niet nageleefd ' te hebben betrekkelijk den oogst van Roemenie en zelfs Hongarie. Woelingen en pksnderingen "V 'i Is om die reden dat in Oostenrijk woelingen volgen op woelingen. plun-deringen op plunderingen en betoogin-gen op betoogingen. Zeer dikwijls worden de onlusten in het bloed vèrsmoord 't Gebeurde aldus te Pilsen in Oktober toen de werklieden van de fabriek Sko-do staakten om in de straten te betoo-gen. Vooreerst om hunne ontevreden-heid lucht le geven deden zij hunne werkplaatsen en een poederfabriek springen. Om de orde le handhaven stuurde de regeering Hongaarsche cavalerie en infanterie die buitengewoon geweldig te werk gin gen. Op de koer . van de werkhuizen werden talrijke ma-chiengeweren opgesteld. Er waren meer dan 200 dooden en gekwetsten want de Hongaren treden tegen de tjeken op met ongehoorde onmenschelijkheid. Tezelfdertijd staakten ook de ijzerbe- De mannen onlbreken ^ ooral treft u het gebrek aan mannen ledereen, de werkli den der mnnitiefa-briek uitgezonderd, is in het leger. Al de mannen van 18 tôt 50jaren zijn op het front. Deze van 51 tôt 54 verzekeren de bevoorrading en den dienst in het etappengebied. De inlijving der jonge-lingen van 1900 en 1901 zal in Januari plaats hebben. Zij werd ten minste door plakbrieven geseind. Voeg daarhij dat de overheden Hoîi-garen en tjeken, twee bloedige vijanden naar dezelfde kampen sturen. Niet zel-den grijpen in die kampeiji bloedige ge-| vecliten plaats tusschen die twee natic-naliteiten.Terwijj de Duitschers naar Italie trokken als versterking naar het Oostenrijksch leger klaagden de soldaten van den keizer dat hun broodrantsoen twee malen was verminderd geweest. Indien dit nog gebeurt zcgden zij zullen de plaatseiijke opstootjes die plaatsgrepen eeue algemeene uitbreiding nemen. t Zelfs de hooge Hongaarsche ltlassen s bewerendatde vrede zoo spoedig mc> - gelijk noodig is zoo men het volk ?niet i wil laten omkomen. ï Om te eindigen ik verneem dat de Oostem'ijksche oflicicren er zich aan - verwachten naar het Eransch front gc-it stuurd te worden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods