Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

569 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2q640/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AIMMNIiHGlàTtK s k* TâÊM&B Di'ubkei'-Ultg:rv«r 1?, I lie tic Vie, Calai* Beigisch dagbiad verschijnende ai de dagen der week aiaâÊîîâ ? À» MMMikmi iV, rue Mortvt, CALAIS ABONMEMEKTSPRIJZEM I Per maand i Belgic 1-50 Frankrijk 9.00 Engelanc!-H&llan<$ Î 0a Per trimetter * 4.00 » S.50 » 8.50 Bien schsvjve ■ « Ons Vaderland » 17 rua <!• Vie. Calais RECHT D00R, VRIJ EN VRANK -*~ -*■ •*• -*■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND! BedactUgtufcken. nleuws, la te zend a Rus Morts», 17 en rue Chantilly, 73 Cala » ABONNENIENTEN VOOR SCLDATEN i PeP week (7 dager) 0.25 ) Deze aboom menttn dienen met mlnstens 10 Pep maand 1.10 1 nummers ineens aangevraagd en dagelijks aao Ze adies gtzocden te worden. Over den Oceaan In onze voorgaande nummers hielden we onze lezers trouw op de hoogte van de zoo hoogst gewichtige gebeurtenissen, die ver-leden week voorvielen aan gindschen^kant der zee. Met de grootste belangstelling volg-den wede actie van Staatsvoorzittor Wilson, de ontwikkeling van zijn gedaehte binst dit wereldconflikt. Alhoewel met ganscb zijn wezen genegen tôt den vrede, ziet Wilson, uit kracht zijner voorop gezette beginselen, zich gedwongen tegenover de rechtsmis-kenning van Duitschland, den oorlog te kiezen. Wat iedereen voorzag is nu een v«l-dongen feit, niet alleen staat, Àmerika naast ons met de gansche macht van zijn zedelij-ken invloed, maar 't staat ons als strijdend bondgenoot in oorlog tegen Duitschland. Dinsdag, 3° dezer, stelde Wilson voor aan het Congres officieel den staat van «orlog te erkennen tusschen Duitschland en de Yereenigde Staten. 's Anderdaags en den volgenden dag gaven de twee Kamers hun antwoord. Met verpletterende meerderh»id werd de staat van oorlog, met al zijne gevol-gen, aangenomen tusschen beide landen. We kunnen niet anders dan met vreugde den nieuwen bondgenoot begroeten. Moei-lijk is het, nu reeds al het belang te beseffen voor ons van deze daad. We hebben de vaste overtuiging dat ze ons eerder lot den vrede voeren zal, dat ze een grooten invloed gaat uitoefenen om den duur van den oorlog te verkorten, Hoe zwart men de zaken uok. inziet, niemand kan ontkennen dat de in-wendige toestand tn Duitschland en Oosten-rijk elken dag verergert. Elken dag doet de Yoedselnood zich soherper gevoelen en klimt de ontevredenheid. 't Is de toetrede van Amerika niet die dit gaat verbeteren. rDe andei;e onzijdigen, nu ze beroofd zijn van hun grooten zusterstaat zullen hoe langer hoe minder voor Duitschland gaan voe-len, zoo ze liet nog deden en nog veel «m-atichtiger worden in hun handelsbetrekkin-gen met dit iand. iNduvver wardt aldus den ring toegeliaald die de Middenrijken atsluit van de overige wereld. Afgezien van den zedelijken steun die aldus den Yerbondenen wordt verstrekt, is de steun op finantieel en econemischgebiod moeilijk hoog genoeg te sehatten. Amerika komt tôt ons met al de kraeht van zijn pro-ductievermogen op alla gebied, met zijn outzaggelijke stocks reserren, met des praktischen organisatie gee3t van zijn volk, met gansch de maeht van zijn fabelachtigo kapitalon. Reed» duiden de besluiten vaa het Congres de richting aan, die 't Amerikaansche vslk nu volgen gaat. Zijn krijgs-vloot is zoo sterk dat ze aanstonds met de Verbonden vloten kan beginnen madewer-ken en algemeen is men van gedaeht dat ze vooral zich zullen beijveren den duikbos-ten«orlog te doen eindigen. Zijn handels-yloot gaat weer vrijer de zee kiezen, ver-grootals ze n«g is doorde Duitsche schepen die in de Amerikaansche havens geïnter-neerd waren en die nu oorlogsbuit zijn. Zoo doende wordt de beYOOirading der Yerbondenen, ondanks al den ijver der duitsche duikboatenaanvoerders, heel en al verzc-kerd en mist de duitsche blocus zeker zijn doel. Krachtig richt het zijn leger in en reeds is een voorslel om een gedeelte aanstonds naar Europa te sturen om zijn plaats reeds in te nemen aan de zijde der Verbon-denen. Voor het einde van den Zomer zal het Amerikaansch leger wel weinig zijn invloed kunnen doen gevoelen op het front; maar de ernstige en koortzige voorberei-ding, die aanstonds begonnen is, moet de Middenrijken doen begrijren dat door de aanwinst van Amerika het troepengetal der Yerbondenen gedurig aan stijgen zal, ter-wijl het hun hoe langer hoe moeilijker worden zal hunne verliezen weer goed te maken. de boodschap van Wilson heeft wel is waar het Duitsche volk, ten minste zijn geknechte pers, weer vas ter rond zijn keizer geschaard. maar van die eerste beweging zal weldra veel kracht wegvallen als hoe langer hoe klaarder zal worden het bewust-zijn dat de daad van Amerika, hen nog vaster afsluit van aile hulp, dat die daad beteekent een nog verergeren van den voed-selnood, dat ze beteekent het nutteloos en doelloos strijden tegen tegensta nders die met den dag hun kansen en hun krachten zien verhoogen. Mocht nu van wege de Yerbondenen een nog meer doorslaande succès zich voordoen op krijgsgebied, het Duitsehe volk zou stilaan, maar zeker, tôt het besef komen dat het menschelijker wijze gesproken, reddelo«s verloren is. H. Paachan 1017 Met lentetijd en -zonne Nu nadert Paschen weer. Ik droom van zaal'ge tijden : Jong ben ik als weleer... « Naar Rome zijn de klokken — Zegt moeder — weggevlucht » / En wij gaan kijken om ze Te zien hoog in de lucht. Maar plots van uit den toren Met klaren bing-bong bang Klinkl over ganseh de streke De blijde klokkenzang. « De klokken — jubelt moeder — Uit Rome zijn terug ; Ze brachten eiers mede : Nu naar de lochting vlug ! » Uit 't stroo beneên de tronken Zijn de eiers gauw vergaard, En moeder dan aan 't bakken F en lekk're gouden taart... En op den dag van Paschen — 't Is al cén blijdenis ! — Gaat heel 't gezin ter kerke En viert Verrijzenis. Het sneeuwtuit doek voor 't altaar Ter Heilige Tafel noodt : Wij nutten samen 't Manna, Het zoete Hemelsbrood... 0 God, laat mij zoo droomen, Nu Paschen nadert weer ! 0 laat diei dag mij leven Blij-rein nog als weleer l DE LENDELEDENAAR. Amerika in oorlog met Duitschland Voorritter Wilson te'keot het kesloit ?a« dco «orlog Washington 7 April. —Yoorzitter Wilson heeft gisteren om 15 u. het besluit van den oorlog, door het Congres gestemd, onder-teekond.De vloot gemobiliseerd Washington 7 April. — De Senaat heeft een eerste oorlogskrediet van 100 millioen dollars gestemd. De algemeene mobilisatie van de vloot is bevolen. Bel loger oitvangt gewerea es ■aaitiëa Washington 7 April. — M. Lodge heeft •en wet onderteekend, aan de staatssekreta-ris van oorlog toelating gevend geweren en munitiën te geven aan het leger. Al de draadlooze telegraphiestaties werden door de regeering in beslag genomen. A«*rika kaa 6 miilioea soNaten oprotf i New-York 7 April. — Het ontwerp van den verplichten rliensstijd werd in het Congres nedergelegd. De wet zal de jongelingen van 18 tôt 24 jaren onder de wapens roepen. Yolgens de officieele statislieken zou men aldus zes millioen mannen bekomen. Al de gehuwden, de bedienden in de oor-logsindustîio en de onbekwamen zullen uitstel ontvangen. Niettegenstaande dit zal het opgeraepen leger 3 millioen mannen bereiken. Het eerste leger van 500.000 mannen zal gekozen worden bij middel van eene loting onder die 3 millioen personen. Daitscbers asage^oade» Washington 7 April. — De minister van justicie heeft de aanhouding bevolen van 65 Duitschers, waarvan verscheidene reeds veroordeeld in vrijhcid gesleld waren. Een plan van aanhouding in massa is tôt in de nauwste bijzonderheden vastgesteld. Men verwacht dus de aanhouding van hon-derden spioenen.f Daitech* opdeneeërs geseiad New-York. — Duitsche onderzeeëcs werden geseind tussehea do eilanden Bermuden en Perto-Rico. Een gehelasie droacHeoie telegraaf ontdekt New-York 7 April. — Te South Berwieh werd eene geheime statie van draadloozen telegraaf, door de Duitschers opgericht, ontdekt in eene hoeve. De Duitschers werden aangehouden. In een ander huis waaï een Duitscher verbor-gen was heeft men dynamiet ontdekt. Een der spioenen is een Duitsche officier gezonden door de Duitsche regeering. Men heeft verdedigingsplannen van de kust bij hem gevonden. Te Atlanta hebben de overheden een radio ontgraafd, die toe-behoorde aan de kommandant van den ge-interneerden kruiser«Kronprinz-Wilhelm». DHîtiehe matmei tfoea bia sehip spriagea Washington 7 April. — De bemanning van deDuitsche kanonneerboot «Cormoran» weigerde zich over te geven en deed het schip springen. Zeven Duitschers werden gedood, 20 ofli-cieren en 44 matrozen gevangen genomen. 0e afbraak net Oostesrijk en Tirkije ▼erwacht New-York 7 April. — Men seint uit Washington dat de afbraak met Oostenrijk en Turkije nakend is. De gezanten van Oostenrijk en Turkije zouden ten gevolge van de oorlogsverklaring aan Duitschland hunne reis! iieven vragen. D3 Amerikaansche gezant heeft reeds Oostenrijk verlaten. Chili en Pérou zullen volgen. New-York 8 April. — De dagbladen in de hoofdsteden'van Chili en Pérou vragen den oorlog tegen Duitschland. Zij drukken den wensch uil van de bevolking die zonder uit- Ofcol don karbanr -rril Looti Ij Ion "TOWï deele van den wereldvrede. De Boertjes hebben geea reden om Duitschland genegen te zijn Wat M. Uyds verklaart Londen 7 April. — De correspondent van de Agence Reuter in Den Ilaag heeft een onderhoud gehad met Dr Leyds, gewezen staatsminister van Transvaal, raadgever en vriend van président Kruger. M. Leyds heeff vrank weg zijne meening verklaard over den tegenwoordigen oorlog. Vooral verborg hij zijne genegenheid voor Frankrijk niet. « De Boers, zegde hij, zullen nooit Frankrijk vergeten. » In 1900 verge-zelde ik presidentKruger die geen stofï'elijke maar zedelijke ondersteuning kwam vragen. De Fransche regeering verklaarde rondbor-stig niets te kunnen doen, maar behandelde M. Kruger als voorzitter. 't Was niet aldus vanwege den keizer en de Duitsche regeering. De Boeren vergeten niet dat de keizer weigerde M. Kruger te , ontvangen. Wij verwachtten meer van den-gene die, betrekkelijk den raid Jameson, het gekend telegram gestuurd had. Nog eens wij vroegen geen stoffelijke ondersteuning maar wij vroegen narr genegenheid. Wij t vroegen aan den keizer niets dan hetgeen hij gemakkelijk kon geven. De Duitschers protesteeren lhans omdat Amerika munitiën aan de verbondenen , zeudt. Zij beweeren dat Àmerika aldus de ornzijdigheid schendt. Duitschland vergeet dat het tijdens den Transvaalschen oorlog . van een ander gedaeht was. In dien tijd verschaften de fabiieken van Krupp en de , Oostenrijksche fabiiek n van Skodam oor-logsmateriaal aan de Engelschen, alhoewel t de openbare meening in Duitschland de Boeren genegen was, terwijl de Fransche \ fabrieken van Creusot de gelegenheid om goede zaten te doen niet te baat namen. M. Leyds eindigde i ! De overwinning van Duitschland ware eene ramp voor Europa. De toestand in Griekenland De reservisten verbrand^n de dagblade» der Veiûzelistea Salonika 7 April. — Reizigers, dezen morgen van Athenen gekomen, verklaren dat de vervolgingen en gewelddaden der reservisten tegenover de Venizelisten sedert eenige dagen verdubbeld zijn. Benden reservisten doorloopen de straten der stad met den revolver in de hand. Zij houden de verkoopers van de Venizelist-gezinde bladen aan, ontrukken hun de pak-ken en verbranden die. Zij verbieden den uitgang der drukkerijen en vermenigvuldigen de gewelddaden on der het oeg der overheden. Eene Engelsche overwinning Zij makan voomiitgaitg op men f ront van 5 km. Maar dan 6000 gavanganan De EngHsf.hea aeaieni meer daa 6 000 gevaigeoea Londen 9 April, 21 u. 45 (officieel). De krijgsbewerkingen ontwikkelen zich stelselmatig volgens ons plan. De Duitsche lijnen werden veroverd van Hénin sur-Cojeul lot aan het Z. van Gyvenchy-en-Gohelle, op eene diepte van 3 tôt 5 km. De vooruitgang wordt voortgezet. De vijandige verdedigingsstellingen op het front bevat tusschen den heuvel van Vimy werd in den morgen door de Cana-deezen veroverd. Zij bevatten in hunne loopgravenstelsels de dorpen Neuville-Vitas-se, Telegraph, Hill. Tilloy-les-Masselaines, Observation Ridge, St-Laurent, Blangy-Lestil-leul, de hoeve La Folie. De vooruitgang ten gevolge dezer krijgs-bewerkingverwezenlijkt deed al deDuitsche verdedigingsstellingen in onze handen val-len samengesteld uit loopgraven. en de dorpen Feuchy, Chapel-Feuchy, Hyptrabad, Redoubt, Athls en Thielus. Om 14u. telden wij reeds 5.816 gevangenen waaronder 119 officieren. Maar dit aantal vertegenwoordigl op verre na het juiste getal niet. ■ ■ Een groot deel der gevangenen zijn Beie-ren die vooral groote verliezen ondergingen Onder den buit sommen wij op kanonnen loopgravenmortiers en talrijke mitrailleu-zen.In de richting van Cambrai bracht een nieuwe vooruitgans ons tôt aan het bosch van Havrincourt. Hetdorp Demicourt viel in onze handen. In de richting van Saint-Quentin veroverden wij Poutru en Vergnies. Talrijke dorpen beroverd. Londen 9 April, 11 u. 20 (officieel). — Wij hebben dezen morgen om 5 u. 30 een aanval uitgevoerd op een breed front van af het Z- van Arras tôt aan het Z. van Lens. Onze troepen drongen overal in d Duitsche leopgraven. Op gansch het front mie-ken zij aanzienlijke vordering. In de richting van Cambrai veroverden wij de dorpen Hernies Hernies en Bouvries, wij drongen in het bosch van Avtncourt langs den kanl van Saint-Quentin. Fresnoy-le-Petit viel in onze machl en onze lijn werd vooruit ge-bracht ten Z.-O. van Vergnies. Wij kunnen nog het aantal gevangenen niet opsommen, Het eiland Zaste voor il. Veatzehs Londen 7 April. — De Venizelisten hebben bezit genomen van het eiland Zante dat thans voor goed aan het bestuur van den koning ont-trokken is. De prefekt van Zante, bezoldigd door den on in g-, A J «/-ci y vif w»l vOfcvtf "ii )' w*>rv wapendepot ingericht had op het eiland. Hij vreesde dat de bergplaats door het klein détachement der verbonden troepen zou ontdekt worden. Gebruik makende van de afwezigheid van den prefekt hadden eenige Venizelisten koning Konstantijn vervallen verklaard, Maar daar zij niet wisten of de meerderheid hun zou volgen en vooral daar de verbondenen niet wiîden verweten worden onlusten verwekt te hebben op een eiland door hunne troepen bezet, 'had men hem de gelegenheid gegeven opnieuw te verschijnen. Hij miek er ten anderen gebruik van en bracht opnieuw het eiland Zante onder de heerschappij van den koning. Maar welhaast werd hetwapendepot ontdekt. De verbondenen bestaligden dus dat de prefekt de onzijdigheid geschonden had en verbonden hem. De Venizelisten namen onmiddelijk het bestuur van het eiland in handen. De toestand in Duitschland Planderi»fen te 3S«rlija Zurich 8 April. — Men seint uit Berlijn dat woensdag bij den verkoop van het groensel ernstige woelingen plaats grepen voor de ma-gazijnen, die door de menigte bestormd werden.De voedingskwestie wordt steeds moeilijker. Op 15 April komt het nieuw broodrantsoen in voege. De « Laatste berichten van Munich » noodigen de bevolking uit zich spoedig aan den nieuwen maatregel le gewennen. W ij ho-pen, zegt het blad, dat die maatregel het ons zal mogelifk maken te wederstaan lot na de volgende lastige maanden. OmlusieB te larmea Rotterdam 8 April. — Een onzijdige, die hier van Barmen aangekornen is, zegt dat in die stad ernstige onlusten plaats grepen. De mannen van den landsturm. geroepen om de orde te handhaven, weigerden te schieten. fm heeft «eioig boop te Kenlen Lausanne 7 April. — De Volksjrazet van Keulen geeft een belan^rijk artikel, waarin zij bewijst dat de bevolking van Keulen openlijk zijn pessimisme lucht geeft. De gouverneur heeft kraclitdadige maatregelen moeten nemen om er de slechte gevolgen van te beperken. De trambedienden hebben het recht de personen aan te houden die onrustwekkende geruchten verspreiden. Gansch het personeel van den geheimen politiedienst heeft bevel gekregen op de gesprekken te letten. De overtreders zullen met gevang gestraft worden. Het ^olk «erlangt den vrede Zurich 7 April. — De Gazette van Zuid-Duitschland schrijft : Het Duitsche volk bekommert zich met niets anders dan met den vrede en het wil Aveten hoe lang het er nog zal moeten naar wachten. Degenen die denken dat het volk hervormingen vraagt, bedriegen zich, want het algemeen stemrecht zal hun geen voed-sel verschafl'en. , De « MuHehner Abend Zeitung » bestatigt dat het den derden Goeden Vrijdag is die in oorlog beleefd wordt ; hij hoopt dat het de laatste zal zijn. Zij hebbea er geioeg vaa Een Duitsche gevangene ontving korte m1?;? ^leY'vo Ige n d e in 't Duitsch : « ÉezièTw î® dit portret, gij zult iets opmerken. » De Fransche kapitein, met het onderzoek der correspondentie gelast, legde het portret in een bad en ontdekte de volgende woor-den : « Wij zijn op het uiterste, ons ont-breekt ailes. De eene wapent zich tegen den anderen, 't is de revolutie. Eene doitseba rrpuikÉisclia partj Zij s«felt in Z*itser)acd Zurich 8 April. — Door het opdringen van den schrijver van « J'accuse » (schrikkelijkste beschuldigingsakt van een Duitscher tegen :ijn Iand), van Dr Roesemayn-, gewezen koofd-opsteller van de « Morgenpost », schrijver van het vlugschrift « Allemagne réveille-toi ! » en van een groep Duitsche inteilectueelen in Zwit~ serland verblijvend, zijn thans onderhandelin-gen aangeknoopt met het doel eene Duitsche republikeinsche partij te stichten. Het doel van deze partij zal zijn : een hevige -propaganda uitvoeren in Zwitserland en Duitschland ten voordeele van de ornverwerping van het huidig regiem, de troonafstand des keizers en onmid-delijke afkondiging van 7 algemeen stemrecht. De hoofdpersonen dier beweging zijn van oordeel dat Duitschland nog enkel op deze manier kan gered worden. O* kirakerTorroien is» Proiaea Parijs 8 April. —De keizer noodigt M. Beth~ mann-Hollweg uit hem eene wijziging voor te leggen van de huidige kieswetten de recht-streeksche en geheime kiezing beoogende voor de volksvertegeniuoordigers van de Pruisische Kamer. Laatste officieele bericMea Parjjs, 9 April, 15 u. Van de Somme tôt de Aisne ontmoetingen tusschen ronden. Niettegenstaande het slecht weder bedrijvig-heid der artillerie. Ten N. van Reims is een Duitsche aanval op onze stellingen van Courey mislukt. Ten Z. van dit dorp werden twee vijandige detachementen afgeslagen. Parijs, 9 April. 23 u. Van de Somme tôt de Aisne bombardement. Reims werd hevig beschoten. In hei bosch van Parroy werd eene vijandige poging afgeslagen, E« Qîitploffing nabij Mit Londen 8 April. — De correspondent van de agence Reuter op het ' Engelsch front seint : Woensdag laatst heeft het vuur der Engelsche artillerie eene der grootste ontploffingen verwekt die tijdens dezen oorlog plaats hadden Een straal van vuur verhief zich tôt op eene hoogte van 300 voeten en den grond beefde op verscheidene mij ten'in 't ronde. De Engelsche obussen hadden zichtbaar eene bergplaats van mijnen getroffen. Aangezien de onlploffmg gebeurde te midden een aanzienlijk rgesehutpark'i moet de schade" verschrikkehjk geweest zijn. v ——— gSfDERDE JAARGANG - N.ummer 696 PrîjS : 5 Ceiitiemeil WOENSDAG li APRIL 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods