Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

332 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 09 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 31 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tq5r786k2f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ifiSftïEBS : J. Etetkstasrëi sa & îïsajpstfâ fc Belgisc'h dagblad vers< byneiicie op À -de d&gen der week «il îiitiiir : i.f S££BK£U... <t SI, i«s S&iïïïS, SALAIS mSCHIilJrVIIVGfiK! I . Per maatiid Belgle 1 FfaokWjli 2.SS E.«ge3&Hsï--Koïï»aa $,6® Fer trintester » S.O» » S.5© » £0^ EECHÎ DOOR, VWJ EH VKÀKK VOOR GOD EH VOLK EN LAHD MMê ?.ait:AC 71S8TU NSKUW9TK £KRbSN KWS MCUVCi 94 «IN RUK eNANTlLLV, «7*» Ô&J-ftK* EKgCHRIJVIlVGEl^ VOOR SOX.&ATKN 3»d«*> xKfMtk 0«3S ft«ZK INtOHKIJVINSKN »1«W«N MitCT SSiJtaYiNSI[JJ JT-ÎÎC vV_ca y NUMMBK8 1NCKNS AAMftKVKAAOB XN MaRLI^H ShiSir ft*N MKTzturDE adris «KZONDXN TK WttRMN ■--& STARKADD Anderen zullen uitvoeriger verslag uitbrengen over de vertooningen van c Starkadd » die iets meer dan bijval en waardeering btkomen. Wat Dr de Gruyter hier heeft ver-wezenlijkt mag gerusf op eene lijn gesteld worden met het artistiekste dat de beroemdste schouwburgen ons te genieten geven ; zijne regie komt de volmaaktheid nàbij. Hier is een v.-lledig samengaan van litte-rariscbe en plastische kunst ; hier is een stijl bereikt, die het spel steit op dit hoogere plan, waarop elk kunstweik zich te bewegeu heeft. Het beste wat de ontwtkkslings-gang der plastische kunsten ons de laatste eeuw opnisuw hebben ver-openbaard: lijn - licht - kleur is hier toegepast. Steeds was het tooneel als eene volmaakte schildsrij voor de oogen, dia oas soms denken deed san het karaktervolle werk van Lord Madox Brown of de enryth-rnische scheppingen van Burne Jon«s of Walter Crâne. Elk tooacel baadde in de atmosfeer io hst welk het spel zich te bswegen had om den volmaakf-zuiveren itidruk te verkrij-gen. Onder dit oogpurit was het tweede bedrijf, bijïoorbeeld, iets eenigs. Het meesterlij'i spèl van Dr de Gmyttr zelf, waarin de stand van een been, de houding eaner hand, een uitdrukkingsvermogen verkregen heeft, ons den idealen « Starkadd » voor de oogen getoo-verd,zooals Hegeuscheidt hem voor-zeker niet beter heeft gedroomd — eens onvergetelijke creatie —. Dit wij iets dergelijks op hst front te aanschouwen kregen is eene zoo gewichtige ge^eurtenis dat het mij tofgelaten zij, hier enkele kanttee keningan aan te wij den, ward, hi?r is in waarheid Uts van « een nieu-we leate en een nkuw geluid ®. Bîslist is er kts veranderd in Vlaanderen. Wij staaa nu voor een feit dat naar waarde disnt to?gelicht te worden. Voor twaalf honderd soldaten, op-gepakt in een brosi-heate zaal, voor twaalf honderd bonkige karels met opgestroopte hemdsmouwen ; die hunn® vest hadden afgeworpea voor d'ondragelijke hitU», heeft Dr de G. uyfer een meesterwerk onzer eigene modems letteikunda voor het voetlicht gebracht en hs.ast vier uren lang zijn de j oc gens in eerbie-dige stilte blijeen luisteren, aan-dach'ig luisteren trots de inspan-ning die da sleehte acoustiek van de zaal en hst motorecgsrucht bui-teu, van hea vergden. Bij het einde zîjn zij los ebroken in een eiadeloos applaus, in een stormend geest-driftig gtjuich. Twaalf honderd vlaamsche mannen zijn opgstogen naar huis gegaan na eene zuivere feunstvertoonir g ! Wia zside mij daar, dat ons volk ontaard is, dat ons volk onbeschaafd is, dat o^s volk niet lijp is voor schoonhdd, dat het slechts van op-getogenheid trapptlen zalvoorlaag zinneli]ka boertighed?n of melodr> matische grootsprakerige draken, dat tusschen onze kunst en ons volk eene klove spalkt, niet te overbrug-gen ? Hat middeleauwscha Vlaanderen dat aandachtig luisteren kon naar hst neïeve vertoon der roysferiespe-len, het renaissance Vlaanderen waar in elke gouw eene rederijk-kamer kon blo&ien, hst Vlaanderen der pronkerige landjuweeion en kutsïige Spelen 'tan Sinnen, waar-uit fijnproevers nu weer, ca jaren van vergetelheid, parelen van zeld-zame bekooriijkbeid tôt ons ge-neuebten nsar boven d^lven ; heeï dit verladen Vlaanderen stond het nfet borg voor het huidige, want, konden tien eeuwsn btschaving vruchteloos ovor een volk zjj i heen-g-agaan ? Was ons land niet door aile eenwen heen een brandpunt van fceschaving? De gloriezware naam van Vlaanderen bebban wij hem niet gelezsn boven den ingang der prachtig?ta musearaian der wereld-steden, glacsie bij niet in de wol en de zijde en de gouddraden der gobdlijnen ; gloeide hij niet in den kleurrljken nraud der glasramen ; dreunde hij niet in den zwaran zee-zang der argelen ; galmde • hij niet in het lied der beiaarden en het bronzen gedreun der psalmende klokken. Wia zeide mij daar dat het volk van Vlaanderen geene kunst meer kan geQiôten ? Dat Vlianderen slechts lachen kan, eenen narren-lach, weenen voor tranerige gevoe-lerigheid, juichen voor brutaal krachtvertoon. Hebbsn de volkeren der aarde niet het wèik onzer schilders aan hunne wanden opgebangen en voor hunna doeken komen ieeren wat sc'aoonheid is ? Wat z?iden za weer, da kortzich-tig«a passimisten, die voortgaande op uiUrlijhe ruwen schijn, ons volk hebben wiilen dosn dcorgaan voor een volk van bosren en dachten zij-nigfi dorst te lesschen met wat wa-ter uit dan pool, en zijuen honger te stillen met wat rîuwe worteiyn, dat volk, dat staeds had aangezeten aan de feestelijka tafelan van vors-teiijke wealde en van zijnen over-vlued het brood voor huanan geest en den dronk voor hunna zieien aan andere volkereri'had gedeeld. Wslk volk heeft geleden als ons volk, het volk van ïnomas à Kempis en Ruysbroêc, wiens woorden bie-ven opklinkan uit den mond van millioenen geloovigen uit aile stre-ken der aarde. Wdk volk heeft b'ûmiud en gehaat als ons volk, het volk der kruistoch-ten en der gemeentsn ? Effis, hèbban onze gihlemannen aan da wereld getoond wat het zag-g«n wou yrije mannen te zjj a en het oog op ons gericht, zijn ' door de eeuwen heen, millioenen mannen gestorven om die vrijheid, die wij hsn hadden Ieeren veraeren. Welk volk heeft gelstfd — voi uit gelaefl — met diezelfde razende bartstocht van ons volk? Dit is hst dat ons volk stempelt tôt een groot volk, onza kunst tôt eene groote kunst door aile tijden. Daar ligt da verklaring, Geef ons volk groote kunst, kunst waar het leven overmachtig in losvaart, io huivereiîden gloed en ons volk zal luisteren en medevoelen en zich zglf herkennen. Het lsven dat in haar laait zal 2inderan voor hat le yen dat gij hen zult vertoonen. En dan zal iedereen wel bevinden dat het niet ons geldt het misprijzende woord van « Starkadd » : « Wordt eerst een man en zingt dan wal gij zijt » ; maar dat om volk deg Starksdd zelf is die lusleloos neeriigt in het duin. Wek zijne flerheid op, toon hem zijn werkelijk Ik in den spiegil vaa het verleden, zeg hsm wat de toekomst van zijne heldenkracht varwacht, an overmachtig zal hij oprijzen en door nieuwa dadei, den wereld verbazan, dis, met blijde verrassing, — Hij ook — flam, ein-delijk, zal herkonnen en baminnend vereeren. Dirk VANSINA. Franls-rij MALVV VER00RDEEL9 Da haer Mal.y Is varoordeald voor misiadig plîchtverzuim, tôt vijf jaar ver-baoning, xonder verlies vaa zija burger-lijke rechton. Op t Westerfront Fonck behaall fwee sieuwe overwioiûngen Luitocant Fo-ct fcerslkt met tw38 cieuwe ovf rwiniiÎDgpn zijn 96ste waar-onder 50 aïs zeker erkend werden. Een millioen obussen PjiîJs, 6 Oogst. la hun vlucht hebbea de Duîlschers meer dan een millioen obussen van 77 en een talrijk maierlaal achtergelatec, dat zij hadden opeen£,eslape!d in htt vooruiizicht van haanea aaaval op de Marae.Opstelplaalssn voor criehonderd-tachtigers werden ook op talrljke plaat-sen ontdekt. Mon heeft 3 weben noodSg om een kanoa van 380 là gereedheid te brargea. Eaak ! Dj « S'.rassburger Post » zigt dat den 15 J uli, bij het begin der Rlaraegevech-ten, een obus terecht kwam ia het mld-den van dan staf vaa het 165 regiment. De majoor, een kapîtein, diia Iuito-nantsn ea eenige soldaten werden op den tlîg gsdood. EëioôBiiig De Ministerraad heeft gentraal Foch tôt Maarschalk van Franferijk benoemd en de Militaire Medalie tofgekend aaa generaaS Pejaîn. 23Colla.2aC4. ÂaDkoep door Duifschland vai Hoilindsche schepeo Amsterdam, 3 Ojgst. Een groot«3 binnenvloot vaa da Ven-nootschap Dr?el werd door een Duitsche : maatschappij aan^ekocht voor 5 500.000 ® gulden. Zij bsstaat uit 17 si-pers, 09 Rijnschcpsn en drîe stooankranen. Bulgarie Muiterij in heî leger Ercsiig-a muiterijen zîjn verleden week iosgeborssten. De soldaten weigerden te gekoorza-men en eiscktea een oamiddelijkea vrede. Gsdurande eon botsing bij Sofia werdeu de officierea door hua soldaten gsdood. 200 soldaten werden aangehou-ders.Op het front heerscht groote ontevre-danheîd onder de honger'gs troepen. De Dultscha lsgatie heeft aan de rfi-gaerlng beschertniog gevraagd en een sterke wacht bekomen. De soîdatea hebben de ruiten van de , Turksche Ugatie uitgegooid en de Wa-pens van Tarkija neergehaald. | De Turkscbe minister heeft zich ba-klaagd, maar vruchteloos. Finland. Wel verdiend Bazel- Een Finsche afvaardiging heeft den keizer het Groot Kruis van hat Orde v*n de Vrijheid ter bacd gesteld. Dok»;iîer hetft zija dank bç.tuigd en gezegl dat dit eeretesken voor heux het symbool was van do gfcvoalees die het Duitsche en 't Fiosche voik vereenigep. Hij heeft cok verzekerd dat de Duitsche regeerlng ailes zou doen wat in hare macht was om da taak des t iaschen mifjist-rs te B riijn te vergomakkelijken Waaneer krijgt de keizer het Groot ' Kruia van de Orde van den Vrede. Daar |zou Trotsiy kuonen voor zorgen. Elnseland De boodschap van Lloyd George GSsttren werd op hetzeifde mrr in al de schouwburgen, kiaema's enz. van het Vereenigd Koninkrijk de voigende boodschap van Lloyd George uit een verse-geld omslag getrokken en gelezen : Da boodschgp, die ik bij den aanvang van het vijfde ooriogsjaar aan het volk van het Britsche Keizerrijk zend, luidt : Houdt vol ! Wij zijn niet in oorlog voor gelijk welkzelfzuchtige reden, wij vechten om de vrijhîid terug te geven aan de naties die laf aangevallan en beroofd zijn en om te bewijzen dat geen enkel volk, hoe sterk het ook wezen moge, zich mag la-ten beheerschen door teugelooze krijgs. zucht, zonder eene spoedige, zekere en noodlottige straf op te loopen van wege de \r;je volkeren van do heelo wereld. Da verdediging van zulk eono saak niet tôt de overwianing doordrîjven zou da toekomst van het menschdom in ge-vaar brengen zijn. Ik zeg : lioudt vol ! omdat het vooruit-zlcht op de overwinnïog nooit zoo schit-terand geweest is als tegenwoordig. Zes maanden geleden hebben de re-geerders vaa Duitschland wetens en willeas de rechtvaardige en redelijke regeling, door de verbondenen voorge steid, van de hand gewezen. Den laatsten schija van geraalightid afwerpend, hebben zij Rusland verdeeid en Roumanie tôt slivendom gebracht en de wereldhcerschappij willon bemeesto* rec, door een verwoeden aanval teg&n de verboedenen, aie, naar hun meening, voor goed zoudsn verpletterd gewe&st zijn. Dank aan den onoverwinbaren moed van al de verbondene légers, is hat "klaarbiijkend dat de wereldheerschappij, waarvoor sïj blijgemoed den oorlog ver» iengd hebbea, onbereikbaar is. Maar den strijd is nog niet gcwonnen. Da groote Pruîssische aristocratie zal nog door macht of door list de nederiaag trachten te ontkomen oc zoo het milita-rismus een nieuwen isvensloop wiilen vjrzekeren. Wij mogea niât trachten ons aan da wreedheden vaa dan oorlog te onitrek-kea om die door onze kinderea te doen dragen. Wij niceten da taak, die wij opgeno-men hebban tôt een rechtvaardige en blijvende opiossing brengen. Op geene andere wij se kuanen wij de wersld vrijwaren van oorlog. Dus: lloul voi! Lloyd GEORGE. Een eigenasrdig voonîel Da hter Barnes, de vertegenwoordi-ger der werkers ia het co logskabinet, sprak gisteren te Camb'rldga als voigt : ik zou wiilan eane Haagscte conferen-tia zien vaa verboadenea I jgaricht door de Entente mogendheder, waaria niet alieen de r3geejingmaar ook de volkeren zoudaa vertegeawoordigd zij a : afge-vaardïgdenvandeingarichte werklieden, van da godsdienstige overheden en van den handel. De heer Barnes heeft ook gezegd dat Duitschland deel uitmaken most vanden toekomstigea statanboad. Wij sluiten imnurs een gewonen dief uit oa«a natieni. t uit, maar opeaea da oogen, zegt hij. De uitsîulting zou cen harvallîng ir> ouda gevaren voor gsvolg hsbben. Opnieuw de feps Een slecM begia Ean ambtelijk bericht maidt dat vijan-delijke luchtschapen dezen ngcbt 1 ol bij de isust gekomen zija road half tieo, maar ze zijn het land niet kunnen bin-nendringen.è Een £ep neergeschoten Een tweede keschadigd Vijf bestuurbara ballons hebben in den nâcht vaa 5 Oagst het land wlllen binaeadringen. ( Zij werdea door onza viagers aasge» vailen. t Een hunner werd 40 mijien van da : kust in vlatn neergeschotan ; een andera werd beschadigd. fen hôspifaalschip getorpedeerd Het was geladen meî erg gewoisde soldaten op weg nasf lîuis 123 doorïen Eoa der be.st ingarichte hospitaaL schapsn de « Warilda » (7.713 toc) is in den nacht van Zaterdag tôt Zondag in het midden vaa den nacht getoipadaerd geworden. Het schip voarda talrijke zwaar gewoaden. 110 gekwetstea en 7 man van de bernant iag worden ver-mist.De reddingsdie&st was zoo goad in-1 gericht dat al de Ilggendc Eieken die zich oamogeljjk kondea behelpen, door - de bemanLlcg oyergebracht zijnoptwae torpsdojagers en dat versebeidene hun-ner reeds's middags bij hunna familie waroo. Da siachtoffers zija meestal minder erg gekwetsten die loopen koadan,maar ' die door het indriagen van het water in het schip zelf, verdronken zijn. Toen het re idings werk voltooid was, bleven tien viijwillîgers op het zinkend schip vooi**h3t geval wian nog om hulp ' moest roapen. Ufe moedfga mannen hebban echttr nists niëer kuanen doen. 1 Ailes gebeurde in da piizwarte duls-ttrnis want de verlichting was afgesae-den.2 Tcrp&dûbooUn gezonkeu Dan 2 Ongst zijn twee Engelscha tor-pedobooten door vijandelijke mijnen ga« ; zoakea, met vtriies van 97 ma?2. Zoowel als voor da voorgaaada ramp i zija de familieiedea d?r slachtoffers | verwittigd. X>TULlt)®o2aleiï3icS. âan lager wal Voîgei.s ialichtingan uitNsderland en Dencmarken, zakt den moed in de schoenen van 't Duitsche volk, sedert da i laatste nederiaag. Voor twea maaad had het betrouwen in de macht vaa het leger, maar nu îs dit voorbij ea men tocuit overal da moe-heid van des oorlog. Het gebrek fs zoo groot dat de rijken een Zwitsersche bedieniag nemen om mes te deelen van de pasjt s die uit dat land komen. Hat zadeli k peil di\alt, diefstal wordt algamse ï en alieen hoop op pluadering geeft nog moei aan de soldaten. Daf zou wel kuosen zijn Parljs, 0 Oogst. Kapitein Saïzmann schrîjft in de «Vossische Z^ituag » Wij moeten deaaLdacht rropvestigen dat Fc ch nituwe rfservsn vormen zal achter hat front. Wij aullen vroeg of iaat er moa af te rekenan hebben op gansch de lijn, tenware de diplomatie voor dian tijdden oorlog d ed eiadlgen. De keizer vreesde reeds Engeland in 1914 Parijs, 0 Oogst. Ter gelpgerjheid vaa een hulde aan Ergaiand gebracht door den heer Ge» rar i, oud vertagenwoordiger der V. S. in Duitschland, veiklaardo deze : Wij vereeren het voîk van Ecgelaiid en ziju fier dat de Amerikanen aan hun zijde stredenvoor de vrijheid. De keizer ziide mij in Oogst 1914, toen Engeland la oorlog kwam, dat het al zijne p'iaa-aen dooreen wierp, omdat Eageland een standyastige mogendheîd was. Met hun zessen Al de vertegenwoordigers van Duitschland in het buitenland — ze zijn gazes sen — zijn door von Hintre bijeen ge ro?pen om onderrichtiogen te ontvan-gec over de Eieuwa rlchting der bu'tsn-^ iandscha politiek. Opstimâ op o.aderze«ërs ? » Ontmoedigenda geruehtan doon waer de ronde bij het Duitsche publiek. Men vertelt in talrijke steden; dat op« | stand uitgebroken is aan boord van de a tdnisbootea. e ! E n groot getal œairozen zou voor den k< p geschoten zijn voor hoogverraad. Met krijgsvermogen vas Âmerika i Loaden, 5 Oogst. ! Negen leden van het congres van da | V. S., die naar Eageiand gasoadan wer« : den om den toestand door dan oorlog geschapen te onderzoeken, hebben de voigende verklaricg, betreffende de werkingvan Amerika, uitgevaardigd. Het tijdperk van voorbereiding voor Amerika is afgeïoopen Ons oogmork nu is de overwinning en eer zal onzo wer-klag niet da minsta vertraging onder-gaan.Amerika telt twintlg miilioen mannen binnen de diensljaren en elk jaar berel« ken een millioen jongelieden hun één-ea-twintigste jaar. Amerika beschikt in de wereld over de grootste nrjverheidsmacht ondersteund door het grootste kapitaal. Haar land-bouw is zoo uitgebrsid dat zij desnoods alieen Eagelaad, Fraakrijk, Italie en zîchzeif van voedsel kan voorzien en ter-zelfdertijd hare soldaten, die het Pruis--sisch militarisme bestrijden, een voile» diêr raalsoen bezorgsn. Er zîjn voor het ooganbiik 1.500.000 Amerikaacscha soldaten in Europa. Voor het einde van Octobar zullen er twea millioen zija terwijl anderhalf millioen zich ia Amerika voimaken. Het zijn goede soldaten, jonge mannen van 21 tôt 30 jaar, die met do beste staatstroe-pen kunaen wedij'/oren. De Amerikaansche soldaat weei dat hij vecht om h&t Pruissisch militarisme te vernietigen en tiet om het Duitsche volk ten onder ta brengen. Amerika bouwt voor het oogenblik meer dan 25.000 vliegmachianen on telt io zija land alieen 100 000 vliageniers. De groote vliegtuigen, die een regess van <iood en vernieling over Duitschland zullen doen nee»komen,zullen bekwaam sij.. in 24 u. den Oceaan over ta steken. Reads zija er 500 gavechtsvliegtuigen met 500 toegevoegda motors \oor Europa ingeschaept en er volgen er nu 80 par week. Het einde is in het verschiet en Amerika begint pas niee ta doen. Elken dag zal îija macht zien àangroeien. £UXlSl£I.XX<C2t Mouraviejf zou vermoord zîjn Basai, 5 Oiigst. Men zegt dat geaaraal Moura?ieff die het legar bevool dat door de Bolcheviks tegea de Tcheco Siavea ward opgezoa-den, zou godood zija op het oogenblik dat hij zîjne troepan bovel gaf tôt dan vijand over te loopen. * Bolcheviks in China Londen, 5 Oogst. Men meldt uitPetrograd aan da Times dat de Bolcheviks en Duitsche krijgs-gevangenen ia Chiaa blnnengedrongen zijn. Tôt nu toa hfbben do Chihaezen zich daar niet aaa gestoord. De Duitschsrs koopen groote hoeveel» heden vee in Mongolie en handelen met de grootsta vrijheid. 0e verbondenen ia Sibsrie Londen, « Daily Chronicle » Do tusschsnkomst der verbondenen is dus na de Amerikaansche en Japa-neesche mededeeliagen, een voldongen feit ea ward door de werking der Tcheco Sliven bespoedlgd. Deîia moedige soldaten zîjn wel de oprechte kampioanen der verbondenon. Zij iijn oen van d« grootsta naties die oader den hiel der Oostenrîjkers en Hongaren lei-en ea dus van da onver-zjenlijkste vîjandîn van de Middenrlj-ken. ' Dark hun tucht zijn zij ontsnapt aan de ontbindiag dia de andere Russische legers vernietigd heeft en hun bastaan wijst e rop dat de invlosd der Bolcheviks niet al to groot fs in Siberie, waar zij sîiijd voaren t'egen de tuchtloozo Bolcheviks troepen vsrsterkt door gewapen» de krijgsgevangene'n. Hun toestand is nochthans om ver-schillende redacs ciet al te best. Van-dsar da tusschenkomst die volgens d8 Amerikaansche eh Japacecsche verkia» riagen in naam van al do verbondenen geschiedt m-1 de belofte zich niet in ta-ltitC ' mot de Russische iciwendige staat-kunde.Zij komeo ea alieen om Duitschland s en den du'tscheu invloed te bevechten en hulp te verleeaoa daar waar Rusland dis vragen zou voor haar zelfverdedi- gïag- Amerika zagt met klem Rusland zoo-i veal mogelijk economlsch en eedelljk to zuileu steunen, ! flELDS Vierde j««rg«tig — Nummer Î160 S 1 PEU S : 10 CENTIEMES Vrijdâg 9 Augustus 1918 ,, u»ncnt* tEPEf; — , , , . , , - , ... —„..—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods