Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1789 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 August. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bn9z19v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vijfde Jaargang - Nuinmsr 1512 Prijs : iO ce;. nem -'^■gCTPKSgaa VrJjdag 22 Augustus 1918 h m. ■ —.Lu i lÉnr ONS VADERLAND Tolk van h et Vlaamsche Front " Ons Vaderland " was en blijft het blad onzer Vlaamsche (80 °/0) IJzerjongens. H et t8ld9 verscheideno tienduizenden lezers op het front. Aan den IJzer ontving " O. V. " en zijn programma den vuurdoop. AANKONDIGINGEN : j OPSTEL EN BEHEER j P«'»e;l:in1to,n'l|fii'l8™ : »f. U^S de regel (imnimuin 1 Ir.) 67 KOOPMAhSSIKAAI. 67, SRL/SSBL - 7eletoon 2201 Ylerde blad : 1 Ir. — Derde blad : A ir. — Mer.gelmaren : 3 ir. Snipperlingen ; 4 Ir, — Fainilieberichten : 3 fr. de regel. INSCHRÏJVINGPRIJS : bu groote kontrakten sel^ngrijke korting fr. 6.50 VOOr 3 maaild | ff. 24.00 liet iliat Aaiikonaigmgan worden ttngenoman : PUBL1GUEIÎ E. 8WEZ ^ i voor soldaten adolf maxlaan, 141, BRL'SSEUNoord (v»n 3 totlZea van 2 tôt 5 u.} ] » 12.50 voof 6 » i 1.50 pr. peu maand Mijn broeder sneuveSde, mijjn vader bestierî het van verdriet. ik bîeef de U steun miijner inoeder en mijner zuster. Niettegenstaande a!le smeekschriften | moest ik na den wapenstilstand onder'thatelijk juk van'tbelgische militarisme. Op 8 Augustes, ontvang ik een telegrann dat moeder op sterven ligt. Geen verloî ! Een schacht en is geen mensch. * Op 9 Augustus, teSegram : Moeder dood. Die jongen ligt in garnizoen te Ath. In naam van de Schachten «feafe » ta o i* a » a m s (Legermacliine en Mensehelijklieîcl) Ik boa Scliaclit... eu vader van drio kinderen. In mijn hoedanigheid van 27-jarige schac'nt on vader van dria weerlooze kleintjes ben ik aanvankelijk terecht gekomen in do pampa's van Casteau, het blakkc drilkamp. In den rommol van lago barakken, waar de wind in wabberde door ruit-looze raampjea en regon zeeverde door 't papieron ciak, heb ik vier weken ge-nesteld hais over kop tusschen de andere makkers. Drinkbàar water was er niet, soep en paiatton wel, allo Godslieve dagen, maar na drie weken werd het me te bar en ik verlangde naar de zoete vrouw en de kleintjes, och )a, ze zouden een poosje vergaapt staan wonderoogen op den vreemden galeiboef met bruine piunje on kaal geschoren kop, maar dan zou ik liun toeroepen bij den naam en woest zouden ze mijn beenen om-grabbelen on vechten om een l'iodde-ring.Jk ging steliig naar iiuis nu, de stakkers liaddon al iang genoeg ge-wacht on ik had daar reeiit op on ik leet'de in een vrijgevochten land. Maar er werd geen vergunning vorleend en ik mocht er op -staan kijken met ver-waaiden blik. De tueht, mijnheeron, do « hoilige » tucht. Zoo gedwee slealorcleu wo rond in het imillo zand en door hot stijve kruid en och, wat een zietsverheugend sohouwspel moet zoo eon makko pracht-kudde hebben opgelevoid voor het lief-hebbersoog va» gegaloneerde yee-drijvers.Kort nadien zijn wo naar Ath geto-gen. Aan het stadhuis wachtte de preut-sclîe '.anfare ons op naet i'uipon vlag ou een plechligc Brabançonne. De offlcieele rokken staken een borst op en de kroeg-deernen jubelden om het koniende vertier. Als cen kubieke rois in dorren woestijn slond de naakte kazerne te blakeren in do zon. Donker als lood was het pompwater en viezelijk van ronk. Tegen den wind walmde bot op on doordrong de stoero krochten. Daar mocht ik dagelijks mijn getaando bakkes mec afspoelen en do vette brei uit mijn soopketcltje af-schrobben.Daar werdon voel jongens ziok : een hier en een daar on na 'n paar dagen in aile « ICelderkamers ». Op 't onver-wachts wierd ik onwol en draaierig : een heele dag weer had ik water en bloed gezweet in de broeihitte en tegen den avond daverde mijn lij£ van koorts (40 graden werd me gezegd) en toen werd ik door 'n paar makkers met stroozak en al vole trappèn af en gan-gen door gedragen in eon ii.iamme Jiei-dordonkerte... nee ! dat was de « Kran-.kenzaal ». Drio eeuwighoidsdagen iang heb ik de laksche ui'on daar voorbij weten kampen : voedsel of drank voor zieken werd er in de kazerne niet ver-ieend, eenuiaal kon de eenigo verplo-ger ontstiappon en bracht eon teug gekookte meUc mee, op eigen risico. Daar was geen kamergeinak on voor mijn behooften moest ik, net als de an-doren, de tochtige gangen en de wijde koeren doorwankolen lot aan een afdak orgens. — Bij gebrek aan spuv/bak liad een makkor aan den voet ^'an mijn j sponde (want we lagon met tweo in î één bak) een breeden plas gefluimd. 3 « 25 rnaand iang bleof ik opgeoischt L door do Duilschers om pas na don wa-1 penstiistand weer thuis te geraken. » Daaraan heb ik gedacht in do vorloron , uren ? want ook in deze ballingschap - werd ik ziek. i' Daarom heb ik veoL gedacht on om - de hevigheid van het patriotisme in het 3 land van Benlemans. > En toen ik voor den eersten keor J over den koer slenterdo werd me een 1 verachterd draadbericht besteld : « Moe-3 der ernstig ziek kom dadelijk » Met 1 mijn ramrnelende lijf ben ik naar de 1 bureelen gesnold ; ik wist me zelf afge-3 teerd en akelig on ik vroeg eerst verlof L' om op eon bank to gaan leunen. Toen 1 dieri' ik nitpakkon met mijn telegram " en mijn schuchter verzoek om naar huis. Maar het bericht was niet radi-kaal genoeg, alloen bij sterfgeval en 3 dg'l. mocht men me toelaten : Moeder - moest dood eerst... ' Ais iamme Goedzak, ben ik niet ter-r stond weggevlucht uit de temmers-1 krociit, ik heb me zelf al opgewreton - en verwenscht sodertdien. Een paar dagen nadien was moeder ♦ werkelijk dood : dan mocht ik gaan. Moeder had naar mij govraagd, in stil-1 Ion angst ; ze heeft me niet meor zien 1 toesnellen in mijn grooten hartstocht I voor liaar on ze heeft in het laatste uur. _ getwijfeid aan mij. Ben halven dag le laat ben ik weer . binnen gekomen on dan heeft een stuk officier zijn sierlijkste dril-fransch uit-gehaald en : « Kom de D... - klonk het en dat ik al iang genoog den embusqué j had uitgehangen en dat ik in « la pro-0 cliaine guerre » (den aanstaanden oor-log) net als de anderen op den vijand p mijn geweer af zou vuren ». Ik ben schacht en 27 jaar oud, en als je maar scliaclit bent dan mag de wereld vergaan rondom u; dan mag' de zon je doodschrooien op het barre plein, dan mag je verdachte spek vreten of r hongeren, dan mogen de tommors je '' toesnauwen en bestraffen in onvorstaan-0 baar koeierwaalsch, dan mag je weer-3 loos ziek vallen on filosofeeren in de II duistero voriatenheid van klamme kel-~ ders over de kostelijkheid van de dagen der jeugd, dan mag je moeder steen-ii dood vallen en mogen je kinderen vei-a kwijnen of vervreeniden van u, dan ■- mag je stikken in je eigen vuiligheid : : vei'domd ! Maar de heeren inslipjas en a de ollicieren hebben niets gezien en :i ailes gaat op zijn bast; er mag geen s ietter vertornd aan do heilige tucht, :i zooals ze neergedrukt staat, zwart op t wit, in liet iegerregiement ; de eorbaro - tucht v/aarin we worden opgekweokt « pour la prochaine guerre », hot eerst - volgonde bloedbad. ; Er is maar een ding dat dougt bij do j Mofl'en, zeggen de temmers hier, on dat r is hunne krijgstuclit : haar moeten we machtig worden. >- We zijn geen menschen, we zijn S radoron in de doellooze legermachine. Ile ben schacht en vader van 3 kin-r deren. In naam van aile huisvader-schach- 0 ten uit aile drilkampen en kazernen ^ beleof ik er een duiveisch genoegen k aan don heelen leg'erboel te verwen-n schen. 1 mi in iiihi m^32 Nog de vetrouweii]ke nota ; aan het Q. H. K. De puiîîjes op de i's ; M. Ilymans heeft du^ iaten weten dat de vertrouweiijke nota aan de JBelgische } i-Vi?nteri niet onderteekend is met ^ijn naam en niet var; 3 Juii gcdagteeîcend is. < Het bestaan zelf van het document wordt ( in twijfel getrokken, et pour cause. ( In de maand Juni kregen we volgend , stuk zonder handteeken van M. Hymans en zonder datum. « O. V.» krijgt zoo soms van die documentjcs en we raden g dan ook onze regeoringsvrionden aan hun t arehieven beter te bewaken! Daar we en- j kei een uittreksel ontvangen hebben, zou- ] den we graag heei het stuk gepubliceerd 3 zien door den minister /an buitenland- 1 sche zaken. Er 7.ai toch wel een volksver- tegenv/oordiger gevondea worden om M. 1 Hymans even te interpelieeren. Ministère des Affaires Etrangères | Direction P N. 4240 Copie d'une note Confidentielle pour le G.G.G. Belge. ' (Uittreksel) ... .En ce moment tout agent Belge dans le Limbourg doit aider dans la mesure de ses foresss à préparée le retour de cette t ï province à la mère patrie — ne pas né- * gliger une occasion de montrer aux Liin-bourgeois que leur intérêt est du côté de la Belgique, encourager sans indiscrétion les Lîmbourgs qui se montrent nos partisans, ceux qui le sont secrètement, ceux qui pourraient le devenir. I Ils doivent marquer par l'aide plus em-3 pressée qu'ils donneront à ceux-ci la dif-î férence qu'ils feront entre L imbourgeois et Hollandais. Ils doivent témoigner cha-que jour, à chaque occasion utile, leur reconnaissance aux Limbourgeois pour leurs * bienfaits envers les réfugiés" Belges. 3 Il faut qu'en ce moment les Bel- 1 ges du Limbourg donnent l'impression d'ê- 1 tre confiants dans le bon résultat à leur - point de vue, des négociations avec la - Hollande, pour la révision des traités de * 1839 c.à d. pour le règlement des ques-" tions de l'Escaut et de la Meuse. Qu'ils se montrent très sûrs de l'appui que nous fournira l'Entente et de son efficacité. Ils ne doivent pas faire trop de propagande directe (la laisser faire par les Limbourgeois eux-mêmes) qu'ils laissent entendre que si le Limbourg redevient belge il restera ou. redeviendra limbourgeois, qu'il ne sera pas joint à une autre province, qu'on n'y implantera pas la langue française, que le catholicisme y s sera aussi protégé que sous le régime Hol- 2 landais. L'anticléricalisme n'est pas de 3 mise dans cette région, au contraire., Bs Mtjnen vai Ûjpr-SileziB overstroomd Ê& Hongaarsche regeermg wâiskeii ïïit Buitsclîland DE 0NTKUÏ3fma VAN LIJILAND Bazel, 20 Augustus. — De Duitsche re- geerhig heej't de vol^ende nota aan de En- vc tente t^ezonden : gt Op den avond van 14 Augustus is de ont- In ruiming van Lijfland, ten zuiden van de m Yemen begonnen, met het wegvoeren van de 22e brigade nationale verdediging naar ,d Wilkoni.czi, De ontraiming zal vvaarachijn- M li jk op 3 Sep tomber geeindigd zijn. ■ ICBEIi'I1 LEGT 1)EÎV EE1> AF fl Uit Vv'oimar wordt gcmeld : De kommissi^H van de Ouderen uit de nationale vergad<^H ring heeft den datum van Donderdag Augustus, 6 uur 's avonds, vaatgesteld voc^B het afleggen van den eed door voorzittë^H Ebcrt. î>E STAKiNG IN SILEZIE Berlijn, 20 Augustus. — De voorzitters der syndikaten van mijnarbeiders, metaal-bewerlcers en elektriclens van Cpper-Siiezie [ fl malien een b es luit bekend, waarin zij ver-klaren dat de vverkstaking niet is veroor-zaakt door kommunistische propaganda H-' maar door het afwijzen van de eischen der werklieden. De pe'rs, die Maandag meedeeldo dat . regelmatige Poolsche troepen met de Spar- 13 talcisten samenstreden, verklaarde Dinstiag Y.? dat er hier alleen sprake was van onre- }{ gelmatige benden. âe DE OPSTAND BliEIDT ZICH UIT sc Berlijn, 20 Augustus. — De epstand bïêidc 1 zich uit te Kattowitz. Het sciiijnt dat de oproerlingen wapens hebben ontvangen van de Polen en de streek bezetten volgens een op voorhand vastgesteld plan. d,1 Men meldt dat zij de uitvoerende macht se uitoexenen in de beztUo streken ^n dat ho zij al de inannen van 20 tôt 40 jaar onder w de vvaepns hebben geroepen. kr HJDEMBORPJF'S »E!M)ISCHBIITÏN Berlijn, 20 Augustus. — De denkschriften ti^ van Ludendorff verscliijneii vandaag. In het slot legt Ludendorff de schuld v?.n de ram- te pen, die over Duitschland kwaiaen, ton laste aan de omwenteling. Hij zegt : Dit al Les werd veroorzaakt door de zwakheid vdii de Regeering, vertegenwoordigd door g/ den Rijkskanselier en door de machteloos- SJ heid van het voile dat geen leider had. Binnen 20 jaar zal het Duitsche volk de partij vervloeken, die er zich op beroemde de omwenteling to hebben veroorzaakt. Deze omwenteling heeft van de Duitschers j een paria-volk gemaakt, dat geen bondge- JjA nooten meer kan vinden, een land van ÉH heloten in dienst van vreemde kapitalisten die zichzelve misprijzen. \M OOBLOG IN T KLEIN Jfl Een groot decl van de Duitsche inwo^B ners van Shopenitz alsook gevangenen over de Poolsche grens gebracht, Sterlj^H benden, met machinegeweren gewaper^H zijn samen getrokken aan den oosteiijk'^B uitgang van Kattowitz en liouden <.^1 steenwegen onder vuur. Een regiment, geholpen door cen pantserden trein en v.eldgeschut, is aai|H vallend opgetreden in de richting van Ja^^| nov en heeft zich van verschillende mijnen11H meester gemaakt. Een Duitsch vlleger, die door een onge-val verplicht was te landen, is door de r opstandelingen aangehouden. in Ook te Mcplowitz hebben de troepen 011 moeten strijd leveren tegen de benden, die se: tôt hiertoe op afstand konden gehouden he worden. tu MIJMEtf ONDEE WATEE Warschau, 21 Augustus. — De werksta-kingen in Opper-Silezie hebben reeds erge gevolgen, Tvvee mijnen zijn overstroomd te Morgenrot en te Mondorff. Twee andere staan op het punt overstroomd te worden.— ■<»» - —■ Se toestaM la Hoagarîje to , HET EINDE Y AN AABTSHERTOG JOZEF a; Bazel, 21 Augustus. — Uit Weenen wordt geseind : Volgens inlichtingen uit w Boedapest zou de aartshertog Jozef zich w , weldra terugtrekken. De banken vveigeren <(; | krediet te verleenen aan de nieuwe re- ^ geering, wat een slocht teeken is. Ock de Entente steunt de regeering niet. In «u deze omstandigheden besprsken de burger- ç«{ partijen het aansteUen van een raad van 3 leden, die den burgerstand, de landbouv/ers en" de nijverlieldswerklieden zouden vertegenwoordigen. Deze Raad zou do opperste regeerings- ^ macht uitoefenen. DE ENTENTE ZAI, OOSTENBIJK V< « BESCKUTTEN > sc Bazel, 21 Augustus. — Volgens een be- ^ richt uit Weenen aan de « Erankfurter Zeitung » heeft de Opperraad der verbon-denen cgunstig» de vraag van Oostenrijk in aanmerkinp; genomen om zelf (do Entente) de orde te handliaven in westelijk Hongarije. Op het einde van deze week zal cen bepaald antwoord worden gegeven. 1 BELA KUN OP DEN DOMPEL Bel a Kun is naar een ander internee- d ringskamp in Neder-Oostenrijk overge- b1 bracht. al Huizen (e kort d n De Fransche regeering heeft een kon- 21 tralrt gesloten met het Amerikaansch huis b Mo Arthur uit New-York voor de levering g< van 2 duizend huizen, die zullen opgetrok- v ken worden in d<2 verwoeste ge^iedea van v Frankrijk, . g. M de VredeskoBferentie DE DIPLOMATIEKE TOESTAiND , Parijs, 20 Augustus. | De Opperste Haad • van de verbondenen is dezen namiddag ver- ' ga lerd. Hij heeft de militaire, zeevaart- en • iuciitvaartbepalingen van het vredesverdrag ( : mrt Oostennjk aangenomen. 1 militaire verslagen over de ontrui- ' van Lijfland door de Duitschers wer- ■ ^^Hbesproken. ^^^Htraad keurde de briefontwerpen goed heràtellings-kommissie aan do Duit-aardiging, betreffende de uitvoe- j zekere vredesbepalingen. , ^Bjzonderc kommissio heeft den tekst ^ ^Keld van den brief aan de Oostenrijk-aardiging, die het définit' f vrec es- j zal vergezellen. Deze kommissie ] ^Kiet meer bijeen voor Vrijdag ; in ^^^^BT;rgaderingcn zal zij- haar werk eindi-^^^Hpaarna heett de Opperste raad alleen , laatste goedkeuring to hechten j i^^Tden vaste n tekst van net verdrag. ( Wm DE TBAKTATEN VAN 1839 HOLLAND WEIUEIiT (JHONDGEBIED AF TE STAAN ! Parijs, 20 Augustus. — Dezen morgen j is de kommissie gelast met do herziening van de verdragen van 1839 vergaderd. M. Van Swinderen werd gehoord, die verklaarde dat de Hollandsche Regeering wei-gert de minste territoriale of ekonomi- ? sche toegeving te doen. HE YKEDB MET OOSTJîNItIJK YOOlt J S« AUtiUSÏUS - j . Pailjs, 21 Augustus. — Do « Matin » ' deelt mode dat de Opperste Raad waar- c schijnlijk al de dokumenten betreffend £ , het vredesverdrag met Oostenrijk in zijn ï v^rgadering van Zaterdag 23 0. k. zal be- '■ krachtigen. Het verdrag zal terstond wor- ■ overhandigd aan de Oostenrijkscho af- ) v aardiging te Saint-Germain, met 5 dagen i tijd om to antwoorden. 1 Waarschijnlijk zal den vrede worden ge- * teekend den 30n dezer maand, * — ' \ Enislaiîil en Âfganlstan j EEN NIEUWE BRITSCHE POL1TIEK . c The New Statesman t.-, het Engelsch t tpleit in een hoofdartikel over eden c ïaanschcn oorlog » voor het vol- r jn nieuwe Britsche politiek jegens 1 £ wil niet meer of minder dan vol- i heid voor Afganistan wat betreft { mdsche betrekkingen van het land. { ie moet er naar streven de vriend c niet van het oude despotisme in £ lar van het verlichto nieuwe Afga- i t zich begint te ontwikkelon. De edigingspolitiek voor Britsch-lndio 1 vcrwikkeliugen in Afganlstan te \ . Tusschen do bestuurgrens van £ ie en de Durand-linie (die de 1 an Afganlstan) ligt eon zone die i >eg is om dienst le kunuen doen [ srjen tusschen Britsch-Indie en een c ïcho aanvaller. 1 - meent « The New Statesman » \ in het $>elang van Engelsch-Indie, die strcok \ 1 onafhankelijk te houden, zoowel van Afgaan- 1 s sche als van onze eigen inmenging. Dat is ( 1 het eenigo wat de Britten ervan moeten over- < tuigen, dat het Britsche rijk « niet begeert te staan tusschen Afgauistan en deszelfs i plaats in de zon ». ! «. 1 • 1 De Ver. Siaten en Mexico Carranza, do voorzitter vau Mexico, heeft een snaaksch antwoord gegeven op de ver-wijten, die door de Amerikaanscho regeering tôt hem gericht waren wegens moorden en aadero geweldplegingen aan Amerikanen be-dreven in Mexico. 1 De Mexikaansche voorzitter heeft ni. kalm-^ weg goinsinueferd, dat er in de Mexikaansche , 1 wildcrnissen grooter veiligheid bestond dan ! 1 « in de steden der bcsehaafdste mogendhe-" den ». Dat wordt in de Vereenigde Staten be- • grepen als een stekeligheld over de rassenon- 1 iusten van den laatstcn tijcl in Washington, " Chicago en andere Amerikaansche steden, " waar blanken en zwarten elkaar in de liaren 2 vlogen en ook dooden gevallen zij-n. 1 Evenwel, in de groote (!) politiek blijken dergeiijke scherpe zetten op den duur mee3t-' al weinig profljtelijk. En inderdaad, een atdeeling ruiterij der Vereenigde Staten heeft thans de Mexikaansche grens overschreden, om de Mexikaansche bandieten te vervolgen, die twee Amerikaan-~ sche vliegers tegen losprijs achterhielden. ■ Sîim boven Sîim Er wordt in de laatste weken en maan-den heel wat Duitsch kapitaal naar het - buitenland gesmokkeld en dat slaat meest-al mee. Maar nu is toch de Berlijnsche politie de smokkelaars eene te vlug af geweest, en dat nog op hoogst moderne wijze. Zij had namelijlc Iont geroken van een poging om i- 20 miliioen over de Zwiteersehe grens te s brengen. Met behulp van een vliegtuig g gelukte het de politie-mannen om den trein van Berlijn naar Bazel, die den buit ver-□ voerde, bij Neurenberg in te h al en en de smokkelaara op, te pakken. Op den uitkijk Be JapaiîSGts0 SîaatkHile ^ ea Sjanîessifï n< De beteekenis van Sjantoeng Sjantoeng neeft voor China eene be-langrijke gxidsdienstige en ekonomische beteekenis. Sjantoeng bezit eene prachtige zeeha- ven, Tsingtao. Het is de eenige haven, Zo ten noorden van Hongkong weike toegan- jy|-(l kelijk is voor moderne schepen. Het is de eenige uitvoerhaven voor den handel n van gansch Noord-China. In godsdienstig g opzicht is Sjantoeng voor den Cliinees het heilige land. Te midden dezer gouw ligt [_ he kleine stadje Sjoefoe. Daar leefde en we stierf China's roemrijkste zoon, do wijs- vei geer Confucius, en daar rust hij in zijne hei , grafstede, waarrond de graven zijn ge- ste schaard van vijf en zeventig gesiachten we zijner afstammeiingen. Twee duizend vijf dy honderd jaar heeft de Chineescho bescha- we ving geteerd op de verheven gedachten de ^ welko van den heiligen wijsgeer van Sjoe- te " foe zijn uitgegaan.Enkele kilometers van hei het gezegende Sjoefoe rijst een hooge bel e berg, het heilige gebergte, waar sedert vai 1 40(J0 jaren de bewoners van heel China zij " ter bedevaart zijn getogen. Voor den Chi- tôt 1 nees is Sjantoeng wat Arabie is voor den ten a Mahomedaan en Palescina voor Jood en christen. ÎN Japan en de Chineesche kwesiie ( ' Toen Japan de wapenen tegen Duitsch- rne land opnam vei'klaarde hij bij monde van sio graaf Terautsji, toen minister-president, kei I dat liet niet den oorlog inging om de de- zet * mokratie te doen zegevieren. Voor Japan ste was de hoofdzaak de uitbreiding van den en Japanschen invloed in China. i China speelt in de Japansche buiten- mo landsche staatkundo de hoofdrol : China gez is voor Japan het aangewezen uitbrei- dingsgebied. In Japan zijn idealisme en DE sentimentaliteit van geen invloed op het buiten!andsch beleid De politiekers zijn j » het niet eens over de opportuniteit van nje . Japans deelnamc aan den oorlog. Er be- Gp ^ staat eene partij die de meening is toe- q n gedaan dat Engeland en Rusland voor de len( . Japansche politiek gevaarlijker zijn dan te . Duitschland en dat cen ver bond met dit lier _ laatste land boven een ver bond met de rug 3 Entente had moeten gesteid worden.Toen Amerika naast de Entente in het strijd- wa( perk trad, was de openbare meening in Japan erg ontstemd en won de meening veld dat het oorlogvoeren aan de zijde van de Entente een politieke blunder Qp was. ^ | Be Japanners trachten Ge; Sjanfoeog 4e bemachtigen c^r Deu 15 Oogst 1914.werd door Japan een ul- Pn' timatum tôt Duitschland gericht.Japan eisch- j1.^ i te zonder voorwaarden en onverwijld de 9* n overdracht van het door China in pacht - aan Duitschland afgestanc grondgebied lcel s van Kiaotsjoe. Japan liet aan China ver- m<? staan dat het dezç gebieden later zou te- SCJ - ruggeven. In 1915 werd door Japan aan X China een verdrag opgedrongen. dat de dlS l. tei-uggave van het betwiste ge'oied na den V2E d oorlog voorzag, maar tevens zeer verre- ^UI II gaanae ekonomisc'ae voordeelen aan Japan {yp in Sjantoeng toestand. ^ e De Japarmers deden ondertusschen hun 0 uiterste best om zich in Sjantoeng stevig j1 . e vast te zetten. In 1917 sloot Japan een Kri-u geheim verbond met Engeland en Frank- e rijk. Beide mogendheden zochten China e in den oorlog mede to sleepen, doch Ja-a pan teekende daar verzot tegen aan. Om u dien tegenstand te breken moesten Frank- 1 rijk en Engeland een verdrag onderschrij- sch » ven dat Japan de vrije hand liet in het per k voormalig door Duitschland bezette Chi- hui l- neesch^ grondgebied en aan de geeltjes de gei s eilanders ten noorden van den Evenaar in da£ •- den stillen Oceaan afstond. 1|5 -t Do Japanners workten ijverig aan de vog !s inrichting van het vero/erdo gebied. Ze We hebben in Sjantoeng een burgerlijk be- stuur ingesteld en van de Regeering van DE China en van deze van Koltejak hebben j ze vergunningen afgeperst om hunno be- ma zetting van Sjantoeng te verduurzamen. j Hunne banken hebben hunno gelden daar , j in ondernemingen in Sjantoeng gestoken. , Ze hebben de toelating verkregen de Sjan- . ft toeng-buurtspoorwegen met den Hankow- X v~ Peking buurtspoonveg te verbinden. Ze > 'S hebben hun toezicht op een aanzienlijke in lengte van den Mantsjoerije-spoorweg uit- , 2" gebreid en men vermoedt dat ze nopens Mongolie nog verdere toezeggingen heb- no 1- ben afgedwongen. In China vevzekeren de , • 10 spoorwegen liet commercieel monopool ■n over het doorkruiste gebied en zoowel ^ 2- China als Japan hebben do spoorwegen in gebruikt om de Chineezen het bev/ind in sel i- iMantsjoerije te ©ntfutselen. Slagen al aai ii) deze Japansche ondernemingen dan is Ja- kei û. pan meester over de hoofdhaven van Vei !u Noord-China met den spoorweg, die de j rijkdommen van gansch de streek toe- tel û voert, en Peking wordt van drie zijden rer t-- omringd met eene omwalling van gebie- wi: den onder Japanschen invloed. je 1 De Sjantoeng=kwes}ie i! en de Vredeskonîsrentie slti 1 P8 China zona naar de vredeskonferentie sel eene vredesafvaardiging, wolke lucht gai' bel aan de ontevredenheid welke onder de J Chineezen heerscht, ten gevolge van het Zoi imperialistisch optreden van Japan in ze China. Steunende op de beginselen van In Wilson eischen de Chineezen dat Japan ha i- hun onvoorwaardelijk het betwiste gebied ' ît terugschenlce. Het verdrag dat China in -cl t- 1915 met het mes op de keel heeft moe- ke ten onderschrijv.en is eene rechtsverlcrach- Isl ie ting. Het geheim verbond van 1917 is wi m met de nieuwe wereldbeschouwing niet Er id bestaanbaar. ha m Japan deelt deze zienswijze niet. De ce te huidige regeering wordt door de jingo- de ig partij uiterst hevig aangevallen.Het heet v.v in dat Japan deze kwestie aan de vredeskon- po r- ferefttie niet kan onderwerpen zonder de ie nationale fierheid te krenken .China heeft ge (Vervolfi ouderaaa, 6de kolom.) re: Snipperlingen Wearbericht van 21-S-1378. Baronielerstand op01,opmiddag751m,I,04 Hoogste tempei-atuur ' 26"1 Laagsto » io°8 Voclitigheid 00 5- Nederslag 8mmS 10 Heerschende windricliting Z-W i. (ieui. sneibeid van don wind 5 m. per s. 1, Zonnescliijn 9 u. 5 Magnotischealwijking 12°4 West ■i BE IEIISCHE GEESTELIJKHEID | EN' HET 1ERSCH.. ;t Het lersch werd in den loop der eeu- i« wen nagenoeg overal door het Engelsch 3- verdrongen. De nationalistische beweging e heeft de lersche taal weer in eer lier- ' ï- steld. Mgr Dr Gilmartin bezocht verleden n week het Connucht college te Tourmakea- jf dy.De leeraars en leerlingen heetten hem i- wellcom in de lersche taal.Mgr antv/cord- n de dat het iiem speet in het lersch niet te kunnen antwoorden omdat in zijn tijd n het onderwijs totaal verengelscht was.Hij e beloofde zijn steun aan de veriersehing ■t van het onderwijs en verklaarde dat in a zijn aartsbisdom (Tuam) niemand meer i- tôt het priesterschap zou vvordei: toegeia* n ten zonder kennis van het lersch. Q INVOER VAN HOLLANDSCH VEE. , Gezien do groote uitbreiding c.ie mond-en klauwzeer in Nederland hebben geno-i- rnen heeft de Minister van landbouw be-n sloten de invoer van herkauwers en var-,, kens aan de Nederlandsche grens stop te :- zetten, uitgezonderd voor de dieren be-n stemd voor het arrondissement Doornijk n en de beide Vlaanderen. De dieren voor deze provincies besuemd 1— mogen na onderzoek aan de grens voort-a gezonden worden. n DE REGEERING EN DE t ETAPPEN-BOER m n De Belgicistische Regeering heeft een 1 nieuw middel gevonden om munt te slaan op de kap van de etappen-boeren. Overlaatst werden te Eename verschillende uit Duitschland teruggevoerde paaruen J te koop aangebodeu. Verschillende boeren ^ herkendeu hun paarden. Ze eischten ze te-® rug. Nutteloos. De paarden werden tegen a 5000 frank en meer verkocht. Ondertusscuen ' wachten de boeren op de paar duizend frank schadevergoeding, welke zo wcllicht eens ^ zullen krijgen. r OPIUM-VERDEELING ÏN AMERIKA. Een beambte van den Amerikaanschen Gezondheidsdienst heeft onîangs medege-^ deeld, dat op iedere CO bewoners der Ver-ls eenigde Staten, 1 opiumschuiver of mor-[_ phinist voorkomt, zoodat er in het ge-L_ iieele gebied der Unie ongaveer 2 à 3 mii-e lioen van deze ongelukkigen zijn. Hij fc schrijft deze toenamo toe aan de geniak-^ kelijke wijze, waarop men zich opium of morphine kan verschaffen. Vele artsen _ schrijven op ioders verzoek een bewijs,dat 3 de patient deze verdoovingsmiddelen noo-e dig lieeft. Zoo verhaalt de ambtenaar ^ van een dokter te New-York, die in twee _ uur tijds 231 van deze recepten afgaf. De 3 Ainerikaansche Gezondheidsdienst wil nu iijsten invocern, waarop de menschen, die 2 werkelijk dergeiijke middelen moeten -r hebben, genoteerd staan. Deze personen ^ krijgen een kaart,waarop ze zich een zeer , geringe dosis kunnen verschaffen. Zonder a kaart wordt geen opium meer afgegeven. ^ VERZEKERING TEGEN REGEN. To Londen is een verzekeringsmaai- - schappïj opgericht, waarbij hôteliers en t pensioenhouders in badplaatsen endergel. - hun gasten kunnen verzekeren tegen re-e gen Indien in een week meer dan tweo a dagen regen zijn, waarop totaal meer dan 1|5 duim regen valt, wordt de rekening e voor die week met 20 à 40 t.h. verlaagd., e Werkelijk een goed idee. r. DE STAD DER HOEDEN. " Het Duitsche stadje Guben is de baker-maat eener reusachtige hoeden-industrie. * Jaarlijks worden daar millioenen hoofd-deksels Vervaardigd. Een schatrijk fabri-' kant in deze branche heeft nu aan Gu« ben een allermerkwaardigst muséum ge-schonken. Het bevat n.l. hoeden in al-lerlei vorm en gedaanten, van de 15de eeuw tôt op de meest moderne hoofddek-sels toe, een collectie van niet minder dan 500 nummer, 4ie in den laatsten tijd " nog aanmerkelijk i$ uitgebreid met aller-^ lei helmen en kepis. n in 1915 het verdrag met Japan onder-n schreven en zoo China heden de kwestie 11 aan de Vredeskonferentie voorlegt, betee-> kent zulks dat China Japan aïs eenwoord-n verbreker beschouwt. e De Japansche Regeering haeft het ecli-ter voordeeliger geacht de Vrsdeskonfe-n renti het geschil te laten slechten. Ze wist dat de vredeskonferentie zich met de beloften in het verdrag van 1915 bevat zou tevreden stellen en de goedkeuring van de vredeskonferentie versterkt de po-g sitie van Javjan in Sjantoeng. De jingo-pers laat verstaan dat Japan de ekonoini-ie sche voordeelen in China bevochten zal il' benouden on uitbreiden. le De Chineezen zijn gemelijk ai'gedropen. ît Zoolang hun geen recht geschied zullen n ze geon lid worden van den volkerenbond. kn In China zelve wordt overal de Japansche in handel gehandicapeerd. :ci Ook de Amerikanen zijn over do Japan-n sche politiek in China kwalijk te spre-e- ken. Toen in 1917 Lansing met burggraaf i- Ishii, Japans,che gezant, onderhandelde is wist hij niet dat Japan met Frankriik en 2t Engeland een geheim verbond gesloten had. In den Amerikaanschen Senaat werd )e de Japansche handelwijze fel gelaakt en o- de Amcrikransche kapitalisten volgen et met groote be?:orgdheîd de ekonomischo n- politiek door Japan in China gevoerd. le Al dat gekonkel en geknip is weinig fl geschikt om den weroldvrede te bevorde-rer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods