Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

473 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 March. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nk3610wp2j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^ ".A " STICHTERS : 1. Baeckelandt en A. Tempere Belgis&fe dagblad Y£asclujnende op al de dagen der week Opstal n] Bsheer : J. BAECKELANDT 17, rue Mortef, CAlAISj ABOmraMBNTBn i?ep uiuiiid Belgle 4.^5 Frcraterijfe 3.35 Ea^laB^oUaind S.SS Per trlanesteo* <* &»QO » 6.SO *» 40>09 Mess «ehrljTe i « Ou» VcuicHaiu! » fi"?, rwtMortet, CaSaïs MmcM door, vrij en yrasik vaar Gôd kn wéîk m land «œ»#.«TiMTU«KBN. MIBUWI Ta ÏRNOBN RUB MORTïT 17KN RUI OHANTILLV *• CALAIS ABONNBMENTgipRUZErV VOÔR SOLDATES* ^ea* week <S»*eïî> ©*35 ABONNIMSNTBN DISNEN MIT MINSTINS J' " 4t^ o «UMMERa INKKNS AANaKVRAAQD KH KAtIUJKl «•tr *,U" A«H KaTMCrct At»RfB aKZONDBN TX W3R6SM DE BESCHERMING VAN ONS RAS Het Gezamenlijk Verzetschrift der Ylaamsche vereenigingen in Belgiô is krachtdadig opgetreden tegen het be-drijf der fanatiekers die buiten de Bel-gische regeering om, en met medehulp van Duitschland, de leefbaarheid van Vlaanderen waanden te waarborgen. Ditzelfde protest blijft daar echter geenszins bij.Metflinke bewoordingen herinnert het er aan, dat de vervlaam-sching der Genlsche Hoogeschool de eisch is van aile Vlamingen ; dat wij willen « een Vlaamsch bestuur, een Ylaamsch gerecht; de ontwikkeling van ganseh het Vlaamsch volksleven door eigen taal ; en « last not least ». De lescherming van ons ras. We mochten het verwachten dat de Franco-Belgische pers die met onge-wonen ijver het Waalsch activismé doodzwijgt, met het oog op bedoeld verzetschrift alweer eens noar eigen sprongen haar vaderlandscherij zou lucht gevan. De moed van een Yliebergh, een Vermeylen, eën Sabbe, om bloedeigen broeders en zielevrienden, terwille van hun verblindheid, te laken, was in al zijn zelfverloochening en smart en spijt niet voldoende, om hen die met moo-dwil onze edele zaak rersehoppen, tôt betere gevoelen» te brengen, Die lui hebben in ditwaardig enrechteisehend verzetsehrift niets anders in aanmer-king kunnen nemen, dan hetgeen in bun kraam te pas kwam, ni. de brand-merking van het samenwerken met de Duitschers. Niet zonder welgemalien rijden ze daarop stokpaardje, op een wijze die ona, Vlamingen, tergt, omdat ze onze heilige zaak aan de openbare Fransche me«ning prijs geeft, als een zaak die uitteraard zelf door Duitsche invloeden wordt bestookt, als een zaak die voor België is, een gevaar en een vloek ! Ze hebben erften handje van weg om door allerhande veralgemeeningen, ▼erdachtmakingen en loenseho wen-kea, Ylaanderen'a herwording als Bel- gië's verwording voor te stellen.' * * » We aehtea het danig gelegen, eer-biedig de aandaeht van onze regeering er op te veatigen, dat een samenloop Tan omstandigheden de Ylaamsche kwestie in al haar ganschheid op den voorgrond heeft geworpea en dat dien-tengevolge « De Daad » zich opdringt. Niet zoozeer. men gave acht 1, niet zoozeer het afzonderlijk Ylaamsch be-lang dan wel het algeheal Belgisch be-lang vergt het stellen van daden. Want het is voor niemand geen geheim meer dat in weerwil van al het betreuren*-waardig gebeurde,de Ylaamsche kracht tijdens dien oorlog allenthenen ge-Weldig naar veren i» gedrongan,en dat de Vlamingen thans mani genoeg zijn om hun zelfstandigheid uit te werken en te rerzekeren. Indien wij j'uist nu van regeerings-Wege daden vergen, dan is het omdat wij niet alleen Vlamingen willen wor-den in den echtsten zin van het woord maar omdat wij ook Belgen begeeren te blijven. We zien klaar en duidelijk in, dat zoo het de regeering niet mocht behagen tôt het stiehten van eene VI. commissie dadelijk over te gaan, en aile pogingen aan te wenden om de Vlaamsche waardigheid bij het leger tôt haar voile recht te laten komen met Ylaamsehe eenheden in te richten zij de Belgische eeadràeht, ontegen-zeggelijk een bedenkelijken ondienst zou beWijzen. de regeering moet hier van ten voile bewust zijn.. Zij moet niet handslen 2oozeer om de Vlamingen naar waarde te beloo-nen, niet zoozeer om ons aangenaam te zijn, maar eerst en vooral omdat de drang der omstandigheden waardoor hetalgemeen Belgisch belang wordt cmlijnd zulks eischt, als het onuit- stelbare, als het onontwijkbate. * » * We mochten er ons in verheugen te vernemen dat aile buiten het bezelte gebied verblijrende volksvertegen-woordigers door de regeering worden bijeengeroepen. Aile Belgen zien het gaarne gebeuren; de Vlamingen echter, dolgaarn ! We hopen dat waar het Ylaamsche aangelegenhedengeldt het ophun ver-gaderingen niet zal blijven bij een krachtdadigeverzetaanteekening tegen het Koninkrijk Vlaanderen en dies-meer; en we zijn zoo vrij eerbiedig te zeggen dat wij onze verwachtingen heel wat hooger spannen. We wach-ten op de lang verbeide daden. En bij het stellen van die daden dient de eisch der onderteekenaarsvan bovenvermeld verzetschrift in acht ge-nomen. De geest welke diegenen hoeft te beadelen die Belgie teu bate onver-wijld de Vlamicgen recht moeten laten wedervaren weze : de beschermlng van ons ras^ Laten we nog herhalen dat meer taalmaatregeltjes met het oog op die beschermirg niet anders dan als een spot kenden werden onthaald, en dat het heil d.i. het algeheele belang van Belgie een alomvattend icgrijpen vergt in de Vlaamsehs wantoestanden. We vertrouwen stellig dat de regeering de brandkwestie met zooveel doorzieht en rechtvaardigheidszin zal weten te beslechten, dat zij die met hun bloed borg staan voor de bescher-ming van hun land, eindelijk het zul-len mogea vOelen. dat de Regeering met haar daden borg staat voor de bescheraiiug van han ras. MILES Belgie is onmisbaar aan Duitschland Graaf Reventlow verklaart in de « Deutsche Zeit*ng » dat een « Middon Europa » niet mogelijk i» zonder de overkeersching van Bglgie. Dititsehland, zegt hij, heeft de groot-ste v.rijheid op de zee noodig, vrijheid gagrondvest op de duitsche macht, j®aar niet op internrtionale v rdragen, die morgen nietig kunnen zijn of ver-lamd door toegeyingen^ aan andere mogendheden. De vraag der bijzonder-ste grondgtoffen, die Daitschland na dea oorlej zal moeten invoeren omeene voordeelige «aededinging op de wereld-markt te nebben, i« niet alleenlijk le-▼enszaak vo»r dan daitachen handel, maar cok veor hut dsiUche keizerrijk. Deze leveasza&k kaa niet voldaan zijn indien Duitschland de hooge haad op de YIaai»s«h# kusten niet a?ag behou-den.Belgie sehijnt heden na de Ooster-oplossing naeer dan ooit onmisbaar aan Dniischland. Osiâetvraging ovcr het n»s-sisch verdrsg De « Weser Zeiting » verklaart dat de partijen der meerderheid in de duitsche kamer volledige ophelderiogen zullen eischen oyer den staat der oude Russi-s#he grenzen. De ondervraging aal gebeuren wan-neer het vredesverdrag volledig zal goed gckeurd zijn. DE IEKSCHE TOESTAND De Iersche toestand verandert besten-dig. Zoo komt een nieuwe factor zich bij de vorige voegen. Do Iersche natio-nalistische leider, John Redmond is dood. Hij overleed ten gevolge eener heelkundige bewerking den 6 Maart. Allerwegen werden bewonderend9 woorden gehoori om zij a loopbaan te schetsen. Maar 1ôjh is er zoo iets dat onibreekt. Allerwegen spreekt ev diepe eerbied uit de «flîcieele lofbetui-gingen, maar nergens hoort men den hartekreet van diepe vereerin»/, als wa-re hij de uitstraling van het hoogste ideaal van zijn volk. Als rechtstreeksche voortzetter der leiding van Parnell, had hij zijn partij door min stormige tijden te voeren. Hij wss meer de kalme berekenaar ,die schikkingen in der minne treft. Jammer dat hij wellicht meer dau eens al te in-schikkelijk bleek, en in geschillen met de engelsche regeering zijn anglo-nor-mandisehe bloed hem te veel genegen-heid voor hen inboezemde tegenover de belaDgen van zijn land. Zijn grootste daad was het doorvoe-ren van de Homé Rule wet tôt op het Statute book. Ze werd het uitgangspu'nt van de huidige omstandigheden en ge-beurtenissen, waarin John Redmond een zeer.gematigd aandeel nam. Eo kii s campagne voor Waterford.isnu weldta open. De leider der partij wordt mogelijk Mr Dillon of Devlin of mis-schien Mr Glanzy. — De Sinn Feiners stellen Dr M. Ca'rtan als candidaat. De uitslag wordt met veel belangstelling te gemoet gezien, als een sterktetoets voor de komende gebeurtenissen. Engelacd zou wel een revolutie te meer in Ierland willen. De bladen zijn vol beangsiigende klanken. Uit ze ère bron wetendalhicr de wensch vader der gedachte is.. Ierland is kalm en wacht beraden op zijn recht. Op het land en in de lucht De vijand sehijnt zijne proefnemings-operatien van het Engelsch front naar het Fransehfront te willen verplaatsen. Zondag deed hij twee sterke aanvai-len, in Champagne, op den weg van St. Hilarius naar St. Souplet, alsookin den sektor van den t mort homme ». Beide aanvallen zijn totaal afgeslagen, maar de bedrijvigheid van het geschut sehi jnt in kracht toe te nemen, dat beteekent ojisschien, dat andere gebeurtenissen zich vaorbereiden. In aile geval de aanvallen hebben het zelfde karakter dan de voorgaande, hun lot is ook hetzelfde geweest. Dat wil zeggen dat zij zieh niet meer voordoen zooala andernemingen van voorgaande beteekenis vooreen algemeen optreden. Gedurende dien tijd ontwikkelt zich de luchtbedsijngheid, de vijand zal weldra begrijpen dat zijne luchtritten rop Parijs en Londen, niet zullen onge-straft blijven. Engelsche vliegers zijn over Stuttgart gaan zweven waar zij de ij <rrwegstatie en een autonobielfa-briek vercield hebben. Een andc-re groc-p heeft ten N. van St. Quentin stapelplaatseu van munitien gebombardeerd, kantoDnemeDten e* vliegpleinen worden regelmatigbezocht. Een ander eskadriel heeft de troepen langs den weg leelijk onder vuur gen«-men. Twintig vijaiiden werden neerge-sehoten, terwijl wij er drie verloren. Langs onze zijde is er ook tameiijk goed w ik gedaan.In vier dagen heb-bea o r/.e. vliegeri 23 vijanden naar den aardl> -dem gestuHrd, 24 000 kgr. bom-œen hseft men op vijandelijke gebou-wen geworpen. Een duitsch schip op eene mijfi geloopen Londen, 12 Maart. Volgens een snelbericht uit Kopan-haeyhen, zou het duitsch sehip « Hin-deuburg » op eene mijne geloopen en gezonken zijn. Het grootste gedeelte der bemanning werd gered. De ramp gebeurde ten £uiden van de Alandeilanden. De Âmerikaansche Hinister van Oorlog in Frankrijk De Amerikaansche minister is in eene haven van Frankrijk ontscheept. Giste-ren is hij te Parijs aangekomen. De minister heeft de reis aan boord van een kruiser gedaan, deel makeede van een gansch konvooi, 10.000 man Amerika-nen aan boord hebbende. De minister heeft dus de reis gedaan te midden zijner soldaten. De overvaart is zeer be-wogen geweest daar het konvooi twee-maal door een onderzeeër is aangeval-len, doch zonder gevolg. Fransche vliegers waren het konvooi zeer ver in zee te gemoet gevlogen. Herman Wer.de! verklaart den val van zijne partij Berne, 12 Maart. — Herman Wendel, socialisten volksvertegenwoordiger, is een der meest invloedhebbende leden der partij van Scheideman. Hij komt in de « Volkstem van Frankfort » een zeer belangrijk artikel af te kondigen, Wendel verklaart, dat tengevolge van de tegenwoordige gebeurtenissen, het politiek bankroet zijner parij zekeris. Na dien vrede met Rusland, welke de onderhandeling met Petrograd aan-geteekend hebben de oogen slui-tende; na het vredesverdrag met Roe-menie, afgerukt met het mes op de keel van die ongelukkiger, die bezwijken. Verzoeningsvrede ! Wat blijft er over van al die woorden van het recht der volkeren om over hun zelven te beslis» sen ? Oatwapenining ! Verbond der na-tien ! Wat blijft ervan over? Een ijdel gerucht en een weinig rook. Nieuwe krisis in China Londen, 12 Maait. Men meldt uit Tien-Sien aan de Mor-cingPost s Een nieuwe politieke krisis is onver-mijdelijk. De voorzitter moet ontslag nemen. Qhina is in vier partijen verdeeld : het zuiden vraagt de bijeenroeping der kamers. Hetmidden eeneovereenkomst. Het noorden wil het zuiden bevechten. Eindelijk Mandchourie wil het keizerrijk herstellen. In deze voorwaarden sehijnt de mede» werking van China met Japan heel on-waarschijnlijk. Het schandaal der leveringen in Duitschland Baie, 11 Maart. De debatten der kommissie van den Rijksdag over de zaak der motoorfa-briek « Daimler » te Stuttgart, toonen dat men in tegeowoordigheid is van een groot schandaal van militaire be-noodigheden, gekenmerkt door de over-groote winst der bestuurders van de fabrieken Daimler " zoo wel als door de overgroote verdraagzaamheid van zekere krijgsoverheden. De fabriek heeft lo.OOO mark doen betalen voor terugkomende hiotoren aan 5Û00 mark, hetgeen voor dien en-kelen artikel eene zuivere jaarlijksche winst vertegenwoordigt van 48 milli-oen mark! De bestuurder eischte nog eene ver-hooging van 59 o\o, indien men wei-gerde dreigde hij met werkstaking. ' 't 1s deze laatste bedreiging die de overheid doen besluiten heeft te han-delen. De socialistische volksvertegenwoordiger Noski verwondeit zich over de traagheid der legeroverheden. Hij bevestigt dat deze zaak niet eenig is, De volksvertegenwooediger Erzbergcr verklaart ook gansch verwondert te ■ • 0Ver het geduld van het ministerie van oarlog. Hij heeft bekend gemaakt j t Groenel voor zijn vertrek vin het oorlogsbureel, een memoran-,„m had opgestelt, betrekkelijk groote AXehe handelshuizen. Men heeft op-„r.,prVt dat dit dokument aan de kom-I missie niet is besteld geweest. RUSLAKD Het ontslag van Trotsky Berne, 12 Maart. Het Fremdenblatt van 10 Maart be-spreekt het ontslag van Trotsky als volgt: De hoofden dcrRussische revolutie, kunnen zÎGh liouden aan hetgeen uit-voerbaar is. Zij hebben het russisch volk nog eens in het gevecht willen du-wen, uitgeput en reeds in staat van ontbinding. Zij hebben den moed niet gehad uit de zaken de noodige gevolgen te trekken. Zoo is Trotsky, zoowel als Kerensky een ongeluk voor zijn land geworden en deze twee namen, zullen als droevige feiten in de geschiedenis van Rusland geprent blijven. De « Berliner Tageblatt» vindt dat men geheel onrechtveerdig geweest is tegenover Trotski : Al degenen die Trotski van nabij kennen zijn verwonderd geweest over zijne wetensçhap en zijn sprekersgaven. Het is spijtig dat een man met een zoo groot talent zijne vermogens ten dienste gesteld heeft eener zoo slechte zaak. De « Berliner Tageblatt » denkt niet dat Trotski voor altijd van het tooneel verdwenen is ; men zal hem den eenen of den anderen dag zien terug verschij-nen. Voor den o.ogenblik is hij buiten-gecijferd, want de Russische voorvallen zullen in lang nog niet voordeelig zijn aan de gedachten die Trotski heeft willen verdedigen. Ovep de mogelijke gevolgen van Trotski's verdwijning, schrijft de « Gazette de Vos » aile slagvan voorbehou-diogen s Het kan zijn dat hij geen voorstander geweest is de vredesvoorwaarden der middenrijken -te aanvaarden \ maar daar heeft de zaak nog geen belang ; het kan niet belangrijk wezen zich af te vragen of tegenwoordig eene meerderheid bestaat of niet ten voo'rdeele van de aanvaarding. De aanmerkingen der e Vorwaerts » Baal, 11 Maart. — De « Vorwaerts » zegt over het ontslag van Trotski : De loopbaan van Troski is eene ver-wittigiug voor de socialistcn van aile landen. Hij toont dat het socialisme, zoolang er geen « ligue des Nations » bestaat, eene macht moet uitmaken bekwaam om de ware belangen van^het volk, ook tegen het buitenland, te verdedigen. Een Protest der afgevaardigden van de grondwettelijke vergadering Stockholm, 11 Maart. De afgevaardigden der verschillende afdeblingen der meerderheid van de grondwettelijke vergadering, onlangs oatbonden, komen het volgende protest te kennis te brengen aan de Konsuls der verbondene mogendheden te Moskowa : De vrede gesloten door de afgevaardigden van het volk verplicht de volkeren van Rusland niet, Alleen ikunnen verplichtende macht hebben voor deze volkeren de vredesvoorwaarden aange-nomen door constituante, aan wien ook het recht-toebehoort te besluiten over vrede en ooilog. De gemeene afvaardi-ging der constituante doet een beroep op al de Russen, ten einde al hunne krachten in te spannen om de vrijheid vrn het land, zijne eer, zijn vaderlands-liefde te verdedigen en om met ëer uit den droevigen toestand te geraken waarin het land nû verkeert. Het bestuur van Finland be~ kent de Duitschers geroepen te hebben Het bestuur van Finland von Vasca heeft een beîicht uitgesproken waarin hij uitlegt, dat wanneer de Duitschers ontscheept hebben dit met zijne toe-stemming gebeurd is. Daar Finland wapens gekregen heeft, had het met eigen macht kunnen strijden maar de talrijke begane heuveldaden, de groote hongersnood en de aankomst van ge-heele benden maximalisten vanRusland komende hebben het bestuur verplicht te doen op de hulp rekenen van een machtigenjvriend. De verîegenwcordiging der bondgenooten in Rusland Zullen de bondgenooten zonder di-plomatieke vertegenwoordigers blijven in Rusland ? Het is een vraagstuk wa.arvan men de belangrijkheid niet genoeg kan onder-lijnen.De verbonden regeeringen kunnen er niet aan denken het Russisch volk aan duitsch-oostenrijksche ondernemingen geheel over te laten, waaryan dit volk gansch omringd is. Langs Finland, de Baltische provincien en Ukranie trach-ten de duitsche invloeden door te drin-gen, zelfs tôt in de midden levensaders van het groote Rusland. Het is voor ons een overgroot gevaar dien tegen toestand zonder tegengewicht te laten, onze tegenstrevers zullen onzeafwezig-heid gebruiken om noodlottig nieuws rond te zenden, onze wexking te ontze-»uwen en onze politiek aan slechten wil toeschrijven. De inlichtingen die heden van Rusland komen zin tegenstrijdig. Geruch-ten van de meest onwaarschijnlijke om-vang doen de ronde in dit groote land waar aile geesten voor dadelijk en ge-zond kritiek niet vatbaar zijn. Wij hebben onderhandelingen te vervolgen, verbintenissen aan te knoopen, steun-piïaaten te zoeken en te maken. Gansch een werk van propaganda te herbegîn-nen die anders in de handen van duitschland en Oostenrijk zullen val-len.De gezanten der verbondenen hebben Petrograd verlaten waar het verblijf ze-ker gevaarlijk geworden was door de nadering der duitschers. Maar Petrograd is gansch Rusland niet ! daar is Moskowa, daar zijn nog andere Russische steden. Zeker de diplomatieke korpsen waar-van de snelberichten traag en onvolle-digd overgeseint werden waren om zoo te zeggen van het overige Europa afge-sneden, zij hadden redens te doen gel-den maar die waren misschien niet voldoende aangezien het overgroot belang der te vrijwaren zedelijke belangen. Wij willen hier geene kritieken doen gelden, maar zorgen voor de toekomst. Het is niet mogelijk dat de verbonde-denen zonder vertegenwoordiging blijven in een groot land dat uit de geschiedenis nog niet gebannen is en waarover onze vijanden te vroeg hunne meesterschap hebben uitgeroepen. De Eoemeensche onderhandelingen Baie, 12 Maart. Men meldt uit Bukarest ; Eene officieele bijeenkomst heeft Vrijdag op het kasteel van Setrogeni plaats gehad, onder voorzitterschap van den eersten bulgaarschen afgevaardig-de M. Tontsohef. Deze drukte den den wsnsch uit de onderhandelingen te bespoedigen. De eerste roemeensche afgevaardig-de sloot zich bij dezen wensch aan en om rekening te kunnen houden van het algemeen verlangen, heeft hij voorge-steld hem zoohaast mogelijkalles schrif-telij'ç mede te deelen aangaande de de opmerkingen der middenrijken omdat hij ailes persoonlijk aan zijne regeering zou kunnen blootleggen. Bijzondere mededeelingen zijn hem vandaag gedaan geweest en den eersten faemeenschea afgevaardigde is naar Jassy vertrokken. Hij wordt donderdag terug verwacht. Vlamingen abonneert op « Ons Vaderland » fiaaimachienen * § SINGER* verkrijgbaar bl] P. MOREAU, Veurne ITBKVBJV Vlerde Jiftrgang^ Nuffluer 1019 _____ Prl]« : 5 cenli€m«s Vrijdtjl 15 Maart 1§15 ■. ka a« * n u i t*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods