Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

485 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 July. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 07 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk94z7d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fisirâs |âarg&Bt — II4 4 rStilS i I# «EMTIEMIil OiDf ftii 23 Ii!i 1918 ONS VANDERLAND *:î!CRTEB8 : I. Bieektlaxdl se R. Tauptn Belgisch dagblad m de op &i de dagen cler week <j«ô! aa Sahtsr : 1.3 1AECKELANDT %_ 9!, fjss ffâttva, CALAIS EVSCHRIJVraGEH l ?er maand Belglel.75 Franlit-ijk S.3S BiigcSarnî-Holland a,KO Per trlmester » K.O® » 0 KO » 40>®8 RECIT DOOR, VEII EN VRAHK VOÛS C-OD EN VOLK EN LANO K^OROTiea-fUKKKK, W»UW»T« mhbiw hu« w«UV»i « «h BU» qm»nt»l1.v. t». lîWCHRJJVISfiEiS voor SOLDATEN an «3<c iront O.S5 PHI INIOMMJVINai* BUNIN "»t IPeS? "wecâl cv «agenj u.»» 10 nuhmar8 inbcns a»«oiivi«*iid im oatiujm ï*er IsmaEfl *<»W aan m^si-rdi »d«u obzondin t« wormn VOLKSOPVOEDING1 God heeft aan ons lich&am, aan ouzen geest en aan onze ziel ver-scheidene vermogens toegekeiîd, waardoor zij allerlei werkingen kunnen verrichten. Die vermogens be-rusten van jongsaf in ons, zooals het zaad in den grond, dat ontkiemt, opschiet en vruchten draagt, onder den inviosd van vochtigbfid en warmte. In'h'tio groei en bioei worden 'le planîen verzçrgd en ieder plant volgens haar soort. Talrijkë landbouwers, bloemisten, hoveisiers, snoeiers, wijdeiu hun ge-heel leven aan plante&kweek. De kinderen volgen fcun ouders, bun grootouders, bun voorouàers in hun vak op. Gacscha geslachten oefenen denzeifden stiel uit. Dat is zoo voor het plantenrijk en ook voor 't dierenrijk. Ieder mea&ch nesmt ©r deel aan of stelt er belang in. Doch is dat ook 't geval voor het menschenrijk? Wcrdt er voor de ontwikkeling van de vee^vuldige menschelijke vermogecs zooyeel be-slag geraaakt, als voor den teelt cp den afcker en het opkweeken dtr dieren? Vele menseben kenntn bettr planten en dtcren met hun hoeda-nigtieden en kenmerken, dan hua eigeii kinderen en hun eigen men-schelijk wezen met lichamelijke en zedeiijke vermogens. M en oordeelt menigmden, en niet zonder reden, dat planten- en dkren-kanners motten opgroekn in hun vak, hetgeen als een erfdeel van ge slacbttot get-ldchtin d* fdmilia moet blijven en aangroeien. Velen ht-kom-rotren zich met dergfelijkfl vraag-stukken. Iâder boudt zich recht-streeks of onreehtstreeks bszig met dieren en planten. De eenvoudige naaister houdt a n èenige welver-zorgde bloempotten voor haar ven-ster en een jongetje brengt een paai kor ijntjes weelderig op.Spreek over dieren, over platten, over delfsîof-fen, men zaJ. met belangstelling luis-teren.Spreek oyer opvoeding van 'i volk, van de volks-under^n, msnigen zulien hun oogen dichlkoijpsn van vtryeling. J. J. Rousseau schrijft : « Het eer-ste van aile belangen, de opvosding der merïschen, 1s nog vergeten, niet-tegenstaande zoo vele gesenriften, di€ zooals men zegt, het algemeen nul \oor oogen hebben. » Spij'ig dat die fransche schrijver, die zijne vijf kinderen het esne na het andere naai een weldadigheidsgesticht droeg, ds sommige goede gedachten die hij ons buiten zoo vele verkeerde naliet. niet in prakttjk wist te stellen. \Ta-ren ïija gosde overwegirgen mis-schien als het berouw na net kw&ac en het gevolg van den bitteren na gmaak van verkaerda handelwijzîn' Yeel jufvrouwen zien gaarne bloe-men en houden zeer van een honc of kat. Zij kennen veel vreemde din gen, doch van haar zelf weten ze en-kel of ze ja of neen een lief gelaa hebben. Welk gedacht zouien ze we hebben over opvoedkunde ? Zou hei niet'onbetamelijk zijnin hare tegen-woordigheid over verzorging en opvoeding tespreken?Zijzouden mee nendat men hun voor kindermeidei neemt. Zij loopen blindelicgs in he huwelijk, waar ze weldra moeders 't is te zeggen, de eerste en natuur lijkste opvoedsters der kinderei zûllen wezen. Men moet geen Herbert Spence zija om te meenentiatde opvcedi»! niât gêeindigd is, wanneer z1j de {oe komsr.ige vaders en moeders nie voorbereid heefî, om hun eig^n kin deren goed op te brengan en « wan neer zij niet voorzitfn zijn van alD stellige be rippen die " onmisbaa 2ija voor dergelijke taak ». Onze meisjes mopsten gezondeop vosdkundige gedachïen opdoen. Zi roincen bloeme i en dieren en kwee kin die genegenheirl in zich aan cloor de bewondering dia ze er voo betoonen, door de gesprekken di ze er over houden ; van jongsaf vlechten 2e kransen, later pronken ze met een uitgekozen bloem op hun hart, ze spslsn van kindsbeen met een hondje en streflen en liefkozen het. Weten ze wel dat ze niet zelden de teederheid voor een plant en een dier, tôt in het belachelijke in hen ontwikkelen, en dat ze er door vergeten de genegenheid jegens kinderen, zusjes, bro^rkens, of andere kleinen, dia te zeer verwaarloosd en vergeten worden ? Onze meisjes voe-den niet gecoeg, doch verbergen, yerdrukken en verzwakken alzoo de ingeboren kinderliefde, dia ze heel klein zijnde, nog natuurlijk weg, be* tuigen tegenover een houten pop, waarvoor ze eoo bezorgd zijn. Een toekomende moeder ontving ds kin-derliefdo sis een natuurgave, om later ocgekut steld haar kinderen te beminnen en ze met een vurige en werkdadiga liefde op te voeden. De mei jes dienden van jocgsaf met kinderen te learan omgaan, ze ver-zorgen, ?e onderwijzan, opdat hnn dat nooit een ver^elendsn last, maar wêl een gewoonte, een voldoening, een beboefte wt'za. Aan geen erikel mehje kan da genegenheid en be-zorgaheid «*oor kinders schaden, ook niet aan haar dia niet tôt het huwelijk gsroepen is. 0. zs joDgsns mogen ook hun bail niet latea vervTeernden van de kinderen. Jongens, jaagt de kleinen niet birsch van u weg, streelt hun blonde kruilebaren, laat ze paardja rijden op nw knie n v^rhaal ze iets lief en stiebtend. II b eerbied voor hun r« ine harijes die week zij a als waas en daarom z^er vatbaar zij a voot goed en kwaad. Met u om kinderen | te bekomme-ren bewaart ge en vorml ; ge in u het heili^ gevoelen dat van | u later een waardig huisvader moet maken. Ongehuwde personen ook ; rnoeten de kinderen li fhebben ce I dienen mtt onzen Lieven Heer te j zeggen « Laat de kleinen tôt mij ko-, men » De liefde tôt da kindsheid, toi de bloem der jeugd, is dan meeseb ingeboren. Dis genegenheid moet men onderhouden en ontwikkelen en vorman tôt een verbèven en ver-standelijke liefde, die het sterkstc 1 middel en do beste aanwakkerinj jzalzijn om aan de opvoeding der jeugei bij te dragen, of om zijn eigen ti deren go^d op te brengen. M-isj?s en j or.gens, voornamelijl< gij toekomstige moedars en vaders. overweegt de punlen die de kerr vormen der opvoedkur.de, gedu-rende da eeezame ureji die in hei oorlogslaven voor velen talrijk voor-komen. Die overwfgingen zulien u | goed do8'>, ze zulien nw verirouwer ■ ; in de totkomst vergrooten en u voor-' b?reiden tôt de eene of andere ver-. hevene zending, ofwal tôt opvoeders van eigen kinderen in een eiger ; schoon vïaamsch Luisgezio, ofwt] . als een schuts- of troostengel vooi andere k'tinen. LA.MB., onderwijzer. De voedingstoestand in Belgie verbeteri M. Herbert Hower, do Amsiikaarscha voeciicgsregelaar, is ia Eaçeland aacgc-k mien, waar hij te Lond n de confer*;-tie ;aî bïjwouon der Engclsche, Fransche ei> Italiaansche voectin^srep-elaars I •» ean pers^esprek aan een vertegen woordiger Vtia « Daily News » ver-zskordo hij dat er geea gevaar was dat ds vorb ,'iicieDcn duc oorlog verliozen bij gebrek am voeJsel. Wij stSan er ve 1 bster voor dati de Mid ieu R jkjn, stewdo bij- Ce drie laatste maand^n was^da vof.dlog motiiijk vgrwsîfntîijfet lu Bel gië, t»»n van het gem's aaa sch-> pan, maar dit verbtitfirt nu sael, en B3I-oalvan^t i,u hot noadlgo voedsal. H d voadlogsvraagstuk is nu beter voor de verbondenen dan verleden iaar. -Eà sombere «WÂ^ROM?» - t ,■ ! aarom ging het er op llett Juli 1918 toe, als. ... iedereen weetket? ['t aarom ^ hebben onze regeeringen onze krijgsover-heid met haar hierin akkoordgaande, zelf het iniliatief niet genomen om dien Vlaamschen, uaar Prof. Pirsnne en ; Kurth, ook Bolgiscben, feestdag, in eere te doe/i houden en plechtig te laten vie-ren ? ■ ■ . \ H aarom werd op dien heugelijken dag ! gehandeld in tegenstrijd met den geest 1 van 's Konings woord en wensch ? \\ aarom wtrd die eeuige gelegenheid niet te baat genomen om de Duitschers met hun propaganda bij de Vlamingen ! in 't bezette land, een scherp wapen uit i de handen te rukken ? }f aarom a c h lté men het niet gelegen op 11 Juliden moed onzer dappere iJzer-helden van HîS aan te wakkeren, met aan den moed onzer dappere Groeninghe-helden van 1202 le herinneren ? Waarom zwegen al onze Fransch Bel-gische dagbladen dien » Belgischen « feestdag dood ? Waarom moet, in een oorlog voor vrij-heid, ouk voor de kleiner* natio'aalitei-tea. — de vrijheidsstrijd bij uitstek, de Guldensporenslag in den vergeethoek ge-stopt ? Waarom ? waarom .'/ P Ja... waarom ! • • dw. ^ i De Fraosche werklideepartij i ea de oorlog i 1 Pjiijs, 20 Jull. r Da vergaderlng der werklieden verte» genwoordîgcrs was zeer hevi^, zelfs inktpotten vlogen door da zaal. Er was geasa toenadering tebespf-uren lussch n de raearderheidspartij ecdemtnderheld. E >n besluit v/erd gestemd door 998 stemmers tegec 250 en 40 onthoudin-gec. D t bt sluît veroordeelt de geheime diplomatie, ste lt vast dat er geen recht-g vaardiga en duurearaa vredakan bestaan dan zonder aaacGhticg, dat da volkeren het recht moeten hebbon overhun eigan lot ta basiissen, dat aile bezette g^ooden moeten terug gegaven worden en ver-a go a din g gegeven voor de schade door d-n oorlog toegebracht. ï- Het besluit verw rpt ouk de econoini-î- sch? oorlog na het eljide|der vijandèl'.jk-' hadan, neemt h^t opvichtan aan van een ; i votkerarboùd votgacs présidant Wiison r- voorstelt. it Wat betrefl aen ioternationala conie- ii reMi?, hft besluit luidt dat d.ia sfhangt 1 na eaae sterka eawclgeordando werking le van de Wi rilioden en het verloenen aai la da vert-ganwoordlgers van.de m-îcht om i den -voit ; aa de wprkliedan aan de regee-e- riDg (-p ta dringer. Eîn gewapende 1- lusscheinkomst van de verb mdenen in 1. Rustaud, wordt afgjkeurd indien dit te» sr gen het verlangen van het Russische volk geschledt. Rtisland Hef lot der keizerlljke familie LausanSe, 20 Jult. ; Ds koniegin-moeder van Grlekenland, : O'ga. weduwe van koning Joris, vrleud ■ van Frankrijk, mooder van Konstantijn, , verblijft tegcnwoordig in Zwitserland, i waar zij zich ongelukkiger gevoeld dap ! In Rusland, haar geboortaland, dat zij ! ten gevolge der overwinnSng der Bolche- ■ viks varliet. De koQÎDgia verldaarde bij een psrs-gesprek dat het keizerlijk echtpaar van Rusland en geheel de familie zear gods-dienstig- is. Allen zijn overtuigd dat het lot van het vaderland en hun eigen be-stemmiag ten goede zal keeran. Zij on-derstaan gaduldig hua droavig lot en de stoffslijke ontbci'iagan die, sedert hua overbrengen van Tobolks naaî Ekaterl-r naburg, steeds toenamen. Dis moeiiijk-'t heden vergrootten vooral na da poging van de bevolklng om da famiiie te be-^ vrijden en Nikolaas opnîeuw op den troon te stellea. S edert de misln'kkïtîg van die samen-\ zwering wordt de ktizerlijke famille door ren strenge wacht nauwkeurig be-waakt, zelfs komen bolcheviksche wach» ten aan den tafel van de adelijke fa-milia.WHWlat8fflB85HBS£ff- "•>' * i -kV-T- - - De werking der Tchek^-Slaven T okio, 20 Juli. U ii goede bron wordt vernomen dat de Tchcko SIaven die tôt nu toe de moreela hulp van Amerika kregen, weldra stoffa-lijka hulp zollen ontvangen van Japan en Amerika. De Japansche rageering raadpleegt de diplomatische commissie vooraleer een besluit te nemon. ' a3TO.it/asclal^xs.c3L Toebereidsêlea ia Kiel - vocr eea grooîea zeeslag i^Don Haag, 21 Juli. Wij vercemen hier dat da haven van • Kiel opgepropt is met ssella kruiseis, "■ torp?dojagers, destroyers en andere ■ eenheden. Allen doen voorraad kolen en levensmiddelen en mucitia op. De ma-trozan denken dat bat de toebar eidselen zijn voor een zeeslag. Naar't zeggen van een Duitsch mairoos zou voor de maand Auguslus de Engelscha vloot aangeval-len worden. Da Duitscha duikbootan zouden zoo talrijk zijn als de harlng-schollen. ïfeidelberg door vliegcrs beschotea Londen, 20 Juli. Onze beschietlngsvliegers waran werkzaam binst den nacht van 18 tôt j 19 Juli. J Da fabriek Benz to Mannheio, de £ spoorhalte te Heidclberg, alsmede Bur- ï bach en Wudgossen wcrJea aangevallen Ta ManchelQ werd braud gssticht. Ean vljaadelijk vlifgploin werd ba-schoten ei een bom kwatn ep een loods terccbt. Twee treinen werden geraakt tôt slilstand gedwongen en dan mat ma-chiaegewcran bcschoten. Dan 19 Juli werd de poederfabriek te Obsrndorf aaugavallen en ontploffiflgen , werden waargecoman. ' , Al ODze vliegtutgon keerden terug. ( ' i '• ^ Een grool vcrvoersch?p gezoaken Londen, 20 Juli. s Het vsrvoerschip « Baranga » ('t gewe- ■ zen Duitsch schip « Sumatra ») dat naar 1 Australie vaardo en ongeschikte Austra-1 lifche soldaten vervoerdo, werd door een 1 Duitsch6 duikboot gezonken, op 15 Juli. i Er waren geen slachtoffars. Dea 16 werd esne sloep door eeu vij-r andige duikboot gezockm. Gaen offîcle-ren werden gered en 12 matrozen van ■ de bemannlng waren da eenige overle ■ veïiden. :! s ; 10.000 Ameûkaseîi op één ? iuiîsch schip a j. ! H.>aveel so'daten kan een groota trans-.0 1 attastiaker vervoaren ? Oalangs, vertelt n een 1 fficlsr, kwamen er, met het gowe-3-izea Dnitscha schip « Vaterland », niet l0 ! minder dan 10.030 soldaten naar Eu-! ropa. Verwoede gevachten tusschen Aisne en Marne .1, X — Een offensisf in 't Noorden ? ! 0e teesfaitd veraaderî î c Een aanvsl fegsn de 1 havens vsa'tKaiîaalvcrwacht , Da geheele to stand in Champagne is ' ' door den FraDsch-AmerikaanschejtegeB-- aanval veranderd 1 De sebooeste bijval is de vooruitgang bij Soissons, waar de kacoas de belang-" rijke ve-rkeerwegen kunnen beschieten. 3 Daardoor worden de Duitschers ver- J ■ plicht aile vervoer langs de banen te ■ ■ doan on dat voor cen sfstand van ■ 30 mijlen. Hael waarschijnlijk suîlaji de Dnit-schars van hun offansief in Champagne afzlen, een groot deei van detroepenvan den krogsprÎEs werdan geslachtofferd, en't ware niet onwaarschijnlijk dat de Duitscbei s heel hunne lijn veranderden e en ean grooten afstandachleruît trokken-0 Da aftocht dar Duitscher zou kunnen »p een beslissende neerUag uitloopen* n Hat intiatief berust nu in de handen van Fcch. Geheel do duitsche stellingen s tusschen Soissons ea Ryms Eijn in ge-n vaar. Wel iogelichte oorlogkritiekers zeggen dat er geen verder vrees meer bestaat ia Champagne. De legergroep van prl^s Rupprecht is tusschen Montidier en het kanaal, waar hij steeds over vele reserven beschikt, en waarschïjnlijk zulien deze versche afdetlingen een grooten aanval uitvoe-ren op het Esgelsch front. De Âmerikanea ia 'I gevecht De eenhaden dia met de Fvanschen vechtan ten Z.-W. van Solssons gingen r, og vooruit, alhoewel de vijandjnicuwe afdeelirgen in allerbaast| naar de be-dreigde pîaats stuurde. De Duitschere hebben vele verstf rkingen gekregen. Krijgsgevangenen bawijzen de tegen-woordigheid van 10 legerafdeelingen tegen daFranschan en Anurikanen, die staan op een front van e&kele Km. De bestorming der Amerikanen duur-de van Donderdag morgen tôt Vrij dag avond. Buitengewoon veel Duitschers werden gedood of gekwetst. Spoedig werden de Duitschs earsta lijnen over-schreden en ean hardnefekig gevecht werd in een bo ch geleverd. Inlusschen trok eene andere Amerikaaosche een-heid rond 5 ure 's avonds ten aanval. Een Fransche officlsr die de Amerikaaen aan 't werk zag, zegda dat men niet ge-noeg da waarde en den geest van op oflering ^oa roemea. Een fwee-uren gevecht in \ duister De \merikanen dio de vooruitgescho 1 e i stellingen ten Z. van de Marne ver-d- digden en deze die tan W. van Cha-te&u Thierry lagen, werden ook door de Du'tschers sangevallen. 530 Duitschf rs werden er gevangen en 't plan d< r Duitsch: rs verijdeld. Op ze-ker oo^eiibiik scheen de vijand op hei punt te overwinnen. Na een allerhevig-ste baschîeting met slikgassen en hooge springstofîen, trokken een duizendtal Duitsehers de Marne over. De Amerika nen vochteu twae uran lang in de voile-diga dulsteriiis en voerden twe? maal een tegenaanval uit. Eiudelijk werd hun orie gegeven achteruit te trekken op voorbereidde stellingen. Frassche Heiden Genersa! Mangin Hij werd geborcn, ta Sarrebourg, in 1866. li^ 1885 werd hij soldaat én leerde aan da schoolte S-.int-Cyr het volgende jaar.Hij werd onder-luitenact bevorderd in 1891, kapiteia in 1887, batailloa-com-matidant ia 1900, luitenant-kolonel in 1905, feolonel in 1910. Van 1889 tôt 1899 verbleef hij in Sane-' gai, Soudan, West Afrika of Marokko. Stoutmoedig en opwekkond van aard, 1 heeft hij binst dezen oorlog eene glorle- I.rijke roi gespeeld : het heroveren van hei fort van Douaumont, de aanval aan d< Chemin des Dames. Toen werd hij van het bevel ontheven, maar werd door de onderzoeks'Commiasle in zijne eer her« steld. Hij werd tarug aan 't hoofd van aen lagerkorps gesteld en hieid de Dvtlt-schers tegen in hunnen aanval tegen Parijs in Juni. Nu heeft hij een belang« rijk bavel ie voeren. Gtneraal Gouraud Geboren te Parijs in 1867, is hij ook een laerllng van de offîcierea-school te Saint-Cyr. Ouderduitenarit in 1890, kapitein in 1897, bataillon-overste in 1899, ward hij gedurende zijne loopbaan verscheidene malen gekwetst,. Hij streed In den Congo en versloeg Samory. In 1907 werd hij luitenant-kolonel bevorderd. Binst dezen oorlog voerde hij het bevel over het expeditiekorps van de Darda» neîlers, een granaat rukte hem den rech-terarm af. Van zijne wonde genezen in 1915 werd hem 't bevel gegeven over een leger op het Westerfront. Gedurende eeuiga maanden verving hij generaal Lyauteyals algemeene resident van Marokko.Heden bekleedt hij een belangrijk bevel op hot Fransche front. Vtu up IlUt JL' lilUSUUO 11UUU 9 r M. Koosevelt veineemt de à dood van jongsten zoon i- Cysternay, 19 Juli. M. kTheodore Roosenvelt zegde toen hij den dood vernam van zijn jongsten zoon, Quentin Roosevelt, lultenant vile» 1 ger. Qaentios moadar en ik zijn zeer ge-n lukfcig dat hij naar 't front is kunnen n. gaan on dat hij in de mogelijkheid ge-0 steld ward zija land ten nutte te zijn en !" zijn waarde te toonen vooraleer de dood 8 hem getroffen heeft. 1. DE FRANSCHE TROEPEN VEROVEREN CHATFAU- S THIERRY , «g I FRANSCHE AMBTELIJKE LEGERBERICHTEN ht ^ PARIJS, 21 Juli, 15 u. |fl Dezen morsen drongen de Franschen "• In Cbateair-Thierry. Hevlge gevechteh I Bn grijpen plaats ten N. an ten Z. van de e" Ourcq en tusschen do Marne en Reims. P Wij gingen nog vooruit. 1 PARUS, 21 Juli, 23 u. j De strljd werd In gunstige voorwaarden veortgezet tusseben de Marne en Aisne. Tsn W. van de Ourcq gingen onze troepen vooruit al strijdende in de streek van . Mon- i toire. Meer ten Z. gaan wij vooruit fen 0. ven ! de lljn Tigny-Billy-sur-Ourcq. ^ ;r_ Ten Z. van de Ourcq trokken wij tôt over I 'a* Neuilly-St Front en veroverden de hoogten f ;jg ten 0. von Croise en Grlselles. De vijand ,| werd over de lijn Besu-St-Germaln-Mont-St- A en Brue-Chateau-Thierry geworpen. fl ,e. Tusschen de Marne en Rtlms hevlge strljd. 1 et Engelschen, Franschen en Italianen vallen I ' hevig aan. Wij veroverden St Eugbrasle en f °e Boullly en gingen vooruit in de vallel van de | gj Ardre. De Engelschen kaapten 4 kanonnen , :a. en 400 gevangenen. 1 le- ôp hef Belgisch front BELGISCH AM3TELIJK LEGERBERICHT LE HAVRE, 21 Joli. Onderlultanant Coppens behaalde zijn 16e en E 7e overwinnlng. Een vliegtuig werd door de kanonnen neer-gebaald.Op hei Engdsch front ENGELSCHE AMBTELIJKE LEGERBERICHTEtj LONDEN, 21 Juli, 1& u. Wij maakten g8vangenen en kaapte machinegeweran tijdens verrassandt a an vallen. Lacgs weerzijdea geschutsbedrllvlg heid. LONDEN, 21 Juli, 23 u. Nlets te seinen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods