Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

520 0
16 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 30 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gm81j98349/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND ! dntinlstratie s A. TEWSPE'RE Ikiier'Ultgever, I 7, rua de Vfc, CALAIS Belgisch dagblad versehijnende al de dagen der week Redaciie ; J. BAECKELANDT 1 7, rue Mlcsr!et, CAUAIS 1ABOX.\E«îi\TE.\ maa«d Bel^ic 1>»0 Franks'ljk 2.00 EDg«land-H«lla)id 3.00 trimvRter « •S.OO » 5.50 » 8.00 Men sclirljve s « Ons Vaderland » 4% rue d« Vie, Calais Recht door, vrij en vrank voor GocI en vtëlk en land rcdacticstukkin. nikuws tt zbnden rue mortet 17«n rui chantilly *73 calais ABOXîVEMEïVTSPRIJZEIV VOOR SOLOATEIV Fer week C7 dct&etl) 0«2r> oeze abonnementen oiknen met minstkns V» 4 <41 1 o nummsr8 ineins aanqivraaoo en daqelijki ** **«-****■«* a an he7zelfde adres qezonden te wokden prï" ■■ nm>\> r -• ?riTni n Il ! I i S 1 ■ l.fi> o - I ! • N : f j î * i'A ! ? Pas d'équivoque. (Stylo. XX S 30-10 H.) t'e bemerken geen klein verschil van atting tusschen een artikel versche-in XXe Siècle van 28 11. en eene preking over hetzelfde onderwerp in van 30 11 Is aangaande het beruchte autwoerd « Osservatoire Romano » aan minis-Sonnino gaf dat deze twee artikels hebben. e ge«st van het artikel^van 28 11. dt ten voile aangegeven door de rende uittreksels. De ondertitel luidt volgt : In eene huldebetuiging aan de chten van den IleiligenVader gebracht, rit de « Osservatoire Romano » redens inden om te schrijven dat België den de onderschrijft. in het besluit : Ik laat u rechters om r de waarde dezer bewijzen, over de \arblijkende missingen waarop zij be-ien en den bijzonderen geest die ze ■af een oordeel uit te spreken. ilijns inziens is dat : Wantrouwen en \euring. \'u in het artikel van 30 11. Titel : en dubbelzinnigheid... Eenige uittrek-s: « ... men zon moeten weten wat s. Rom. juist verstaat onder de onaf-nkelijkheid welke hij voor ons land lagt. » iDeBelgen willen onafhankelijkleven, willen van geen enkele mogendheid îangen of van geen enkele groep van igendheden. » ... Maar de onzijdigheid is een gedo-n, een vermomde afhankelijkheid. » i Indien Oss. Rom. wilt zeggen dat de igen niet méér vragen dan de herin-hting van hun land in den toestand ivoor den oorlog, dan is hij mis en jbewijst dat hij slecht ingelicht is. ize missing is zoovéél te meer te be-mren daar de openbare meening, die aipel is, gemakkelijk een overdreven gezag verteent aan het gedacht van het Roomsch dagblad en dat het gezag van den H. Stoel kan lijden onder de missingen begaan door dezen die voor zending hebben het te verdedigen. » 'tlswel zOoals ik gedacht had! Binnen kort zal XXe Siècle aan den H. Stoel laten weten hoe hij de « Politique Européenne » kan leeren... in 'aîle geval XXe Siècle een vraagsken : Al is uwe uiteenzetting als zouden aile Belgen tegen onzijdigheid gekant zijn, zeer ON WAAR, wilt ge me eens zeggen of onafhankelijhheid synoniem is van onzijdigheid ? En waâr staat zulks in de pauselijke voorstellen te lezen ? Waarom ▼erdenkt ge den Paus van tegen België te werken ? Ik voor mijn deel denk dat XXe weeral den bal erg misgeslagen heeft en zoo-danig verward zit in zijne « idées nationales de politique intérieure et extérieure » dat hij van links en rechts een woordje ontvangen heeft om wat minder lavN aai te maken ! en wat beter zijnen niond te houden... Dat tweede artikel is bijna eene te-rechtwijzing voor het eerste waar de XXe wat te veel het gedacht der franc-maçons over de pauselijke bemoeiing in verdedigt. Zou de censuur u toelaten XXe van uwe « idées nationales » eens klaar en duidelijk « sans équivoque » in "t Iicht te brengen... we meenen dat er een tijd was dat zelfs dezen die u beschermen en ondersteunen ermoesten tusschenkomen om u te beletten van... zotte streken te begaan. t Y\ as toen ge met «annexions » bezig waart ! Weet ge 't nog ?... at loopen er toch veel « ignorants, inc périmentés en incompétents » rond niet waar M. Fernand ! Arm België... Joost KAPPERS. BOEKENMEUWS mp ,n * u Miles Christ! », godsdienstig maand hri/'t nr. 1. Opstel en beheer : E. P ns, aalm., D 186 C. A. a. n ' ' llle Xog een tijdschrift ?... Ja en voorzeke: dat voldoening geven zal aân d( izenàen. onzer ernstige katholielu ' ngens, aan onze aalmoezeniers, offi ers en brankardiers, die weten dat e ' _ >ven 't uiterlijke van hun ooriogslevei , hun binnenste een diep leven leeft *eki z'e^'lë van 1 overige ; en die sindi 'a wenschten dat er regelmatig ernstij Ëi iedsel zou gegeven worden aan di ven. « Miles Christi » wil werken on en wensch, door velen zoo dikwijli wût te verwerkelijken. o,C \ olgens het inleidend woord wi Miles Christi » « de kennis van on ! .j iloof in al zijn geledingen verdiepen jn terugslag op de meest besproker aagstukken van onzen tijd nagaan er la; lodoende aan ons katholiekleven gevei i welover- en goeddoordachte,gerijpte Det ilfbewuste, godsdisnstige overtuiging e ons laten en doen in't private zoowe [,a s in 't publieke leven regelt en be ^ eerscht. » jpp «Miles Christi» wil : het godsdienstig laa ven in onze zielan opwekken tôt eer lannelijke, diep-bov«nnatuurlijke gods née fucht, gelijk ze logisch voortvloeit ui geh "ze christelijke levensbeschouwing dsii en gloed der goddeli^jke liefde aanwak J, e'en in onze harten ; onze zielen ver ullen met den overvloed van het lever eij er genade dat ons toevloeit van ons we oofd, Christus, opdat iets van dier he *«rvloed neerstort.e in de ziel van om i 1 Un volk. J^B-Ule edel aangelegde zielen denkei een meer innerlijk christelijk her Q^^Bîeeden van de ziel van ons volk. «Mile: o'MJifisti » zegt hun : « Zijn wij eerstvoo 1 -hristus, wat ons volk voor Hem moe l'1! |orden ? Zijn wij het misschien minde M an ooit in dezen tijd van lijf en hart 8" ilosden. Hij heeft recht op ons en on 1 °lk. Nu wij strijden voor... recht, gevei v,j Hem recht, die 't Recht in persooi irw s. Geven wij Hem dat in ons zelven vol j"t en naar ons vermogen in anderen 'an is ieder van ons de « bonus mile Christi»,de goede strijder voor Christus. dan zijn wij allen een volk voor Christus. » Dat is kranige taal, vrank gezegd wat elke katholieke soldaat in zijn binnenste ^ leven voelt. Mocht « Miles Christi » et in gelukken dit zoo grootsch programma ; hoe langer hoe breeder uit te werken. Daartoe zal het geven ieder maand : p l ien beschouwing over 't overwe^en-1 de kerkelijk feest van de maand. ^ F.en aitikel o\er t een of andei j geestelijk onderwerp dat de tij van den tijd meebrengt. ^ Juiste eu klare uiteenzettingen van t kerkelijke leerpunten, die oorlog en tijd , naar boven brengen. (jodsdienstige gedichteu. I Aanduidingen van of beschouwingen overboeken of schriften die 't geestelijk leven der levers kunnen of moeten aan-' helangen. » Ziedaar program en opzet. t Het le nummer geeft ons een proeve van uitvoering. Met veel voldoening hebben we die opstellen gelezen die ons [ beurtelings spreken komen over den . waren christen soldaat — over de heer-lijke liturgie van Allerzielen en Aller-r heiligen. Diep trof ons het diepe en | intens gevoelde « Litio » van Yerschaeve, terwijl E. P. Jans een goeddoordachte t bespreking geeft over « Het Yolksmis-" boek » van Dom Franco de Wyels. Allen die zoeken naar ernstige ge-dachten voor hun oorlogszieleleven zul-i len in dit eerste nummer i;eeds groote i voldoening vinaen. Wûj doen een beroep [ op aile ontwikkelde katholieken om deze j zoo verheugende verschijning uit al hun krachten te steunen door bijdragen en ( niet het minst door geld en prachtige propagande. Zoo wens.chen we « Miles 3 Christi » hartelijk welkom, een volledig p verwezenlijken van zijn grootsch pro-t gram in steeds breedere uitbreidihg, r A. D. G. i Uit ter hand te koopen : i NIEUWE UITEENNEEMBARE HOUTEN BARAK in dubbel hout 7.7 m. lang op 3 m. breedte ' bestaande uit 3 plaatsen. s Zichtbaar aile dagen ADINKERKE VELD 27. DE STIUI> OP DE PIAVE New-York 12 —P? correspondent van de A^sjciated Press seint van het j ltaliaansch oofdkwartie- : Eene aanhoudende beschieting had plaats op de boven-Piave, op een front van 60 km. :i Is de eerste strijd op de nieuwelijn. Dé«ruivang an den strijd hangt voor een grootriee.af van den vijand, want de Italianen zijn langs de rivier verschan«t. Het kanongebulder duidt aan dat de vijand zware stukken heeft kunnen anbrengen. 't op de lijn van de Pi ave dat het opperbevelhebberschap sedert 10 dagen den tegenstand voorbereidt. Het noor-dergedeelte van die lijn bereikt hetfront van Trentin en beschrijft eene groote bocht, die loopt van het wachtmeer naar de monding van de Piave. Maatregelen worden genomen voor de verzekering van Venetie dat Avaarschijn-lijk onder "s viiands geschut vallen zal. L 3 historische prachtgebouwen zijn om-ringd met zakken zand, en eene dikke laag takken. De aankomst der versterkin-genLonden 13 Nov. — « Times » : Het schijnt dat deltalianen hunne lijn heringericht hebben. Zij hebben bewijzen van grooten moed gegeven en hopen de beneden en midden Piave te behou-den. De ernstigste bedreiging komt uit het N. want de vijand kan in sterkte in de vlakte^dalen, de lijn van de Piave omtrekken en de Italianen tôt eenen nieuwen aftocht dwingen. Maar verleden jaar bezette de vijand ook Asiago en kon dan de pleinen niet bereiken. Het ltaliaansch leger kan hetzelfde zoowel bekomen als verleden jaar. Ilet tegenwoordig front is verdedig-baar. De Italianen hebben vooral gebrek aan kanons. De versterkingen der ver-bondenen komen nog altijd toe en wel-haast zal men van lien hooren spreken op de vuurlijn. De Italiaansche pers slaat een goeden toon aan. Gânsch het land leeft in hoop. De verbondenen deelen dit vertrouwen. Men hoopt den inval tegen te houden, maar in geval van nood zal met kalmte tôt een nieuwe aftocht besloten worden want de verbondenen zullen Italie niet verlaten. De kalmte op hetRussisch front, waar millioenen mannen werkeloos blijven, laat den vijand toe de verbondenen ernstig te bedreigen. I)e tegenstrever beschikt over de beste gemeenschapswegen. 't Zal voor Fran-schen en Engelschen, die enkel over een ijzerweglijnbeschikken moeilijkzijn hem het hoofd te bieden.Maar deze hebben grooterhinderpalen overwonnen. De vijandige troepenmachten Rome 13 Nov. — De « Messagero » zegt dat de Duitscbers op 't Italiaantch front veertig afdeelingen hebben met eene zeer sterke artillerie, vier Turksch# afdeelingen onder Djemal Bey, Bulgaar-sche troepen en het grootste gedeelte der Oostenrijksche legers. Enkel de oude klassen zijn in Oostenrijk gebleven. De ontruiming van Venetië Rome 18 Nov. — De ontruiming van Yenetie zou op 11 November begonnen zijn. Men heeft aile werken vcrnield die aan de stad een uitzicht van versterking gaven, want eene uur beschieting zou de prachtigste kunstwerken die op de wereld bestaan kunnen vernietigen. Geen enkel soldaat mag in stad gaan en de burgers worden verzocht deze te verluten. Vijandig legerfeericht Zooals te voorzien was valt de vijand aan op het bovengedeelte van de Piave. 't Yijandig bericht meldt reeds 14.000 gevangenen. De hongersnood te Athenen Athenen 13 Nov. —De. toestand is zeer ernstig te Athenen. De hongersnood neemt toe. Het is te vreezen dat de mis-tevredenheid tôt opstand overslaat. Het volk, misnoegd door de ontberin-gen, luistert, ondanks de pogingen dér regeering, naar de slechte raàdgevers. Het is volstrekt noodig dat de verbondenen naar middels uitzien om in den toestand te verhelpen. De hongersnood is het gevolg der blokkade. Artikels van eerste noodwendigheid zijn verdriedub-beld in prijs. t Ware eene misgreep den ernsligen toestand le miskennen. Het Grieksche volk is geduldig, maar een genster is genoeg om het vuur aan te steken. DE TOESTAND !N ROSLAHD Leuga legen de Msximaiisten Geneve 12 Nov. — De plaatselijke Soviet van de stad heeft besloten de beweging der Maximalisten tegen te werken en verklaart dat het garnizoen van Leuga Petrograd zou verdedigen. Eene aïvaardiging kozakken van den Don heeft een bezoek gebracht aan den Engelschen gezant te Petrograd en hem als verbondene van Rusland begroet. Sir Buchanan heeft verklaard dat Enge-land geenszins het gedacht heeft eenen afzonderlijken vrede te sluiten in het nadeel van Petrograd. Te Soroki, eene stad ten N. van Bessarabie heeft de bevolking de plaatselijke Soviet uiteengedreven. Berichten der Maximalisten Trotsky, leider der socialisten, kon-digt het volgende af : « De nacht van 12 Nov. zal in de ge-schiedenis aangeboekt staan. De pogingen van Iverensky aan 't hoofd van de troepen der tegenrevolutie, hebben een beslissend antwoord gekregen.Kerensky is in aftocht en wij nemen 't offensief. De soldaten, matrozen en werklieden van Petrograd zullen met de wapens in de hand hunnen wil opdringen en de macht van de démocratie bevestigen. De burgerij heeft getracht het leger van de revolutie af te keeren. Kerensky heeft met de hulp der kozakken getracht met geweld ons te knakken. Beide pogingen zijn mislukt. De een-heid werd enkel bewrocht en onze wil versterkt. Gansch het land zal opmerken dat het bestuur der Soviets niet voorbij-gaande is maar een voltrokken feit dat de overheid van werklieden, soldaten en landlieden bekrachtigt. De tegenstand aan Kerensky is een tegenstand aan de eigenaars, de burgers en de partijgan-gers van Korniloff. 't Is de bevestiging van het recht der volkeren aan de vrij-heid, aan den eigendom en het leven. Het detachement Pylkof heeft door zijn heldhaftig gedrag de zaak der revo-lutionnairen gestevigd. Nog blijven ons hinderpalen uit den weg te ruimen en opofferingen te getroosten, maar de zegepraal is zeker. Gansch Rusland en de Soviets mogen fier zijn over 't gedrag van het detachement Pylkof door kolonel Walden aangevoerd. Vergeten wij nooit de glorie waarmede de révolutionnaire officieren en soldaten zich beladen hebben. Leve het révolutionnaire Rusland.» (Merken wij op dat dit bericht de wereld rondgestuurd werd door de Maximalisten en dat het dus niet on-partijdig is.) De frwee partijen aarzelen te strijden Petrograd 13 Nov. — De toestand is zeer zonderling rond den middag. De troepen van de regeering bereiken de Baltische statie en waarschijnlijk zullen zij voor de bezetting der slad moeilijk-heden ont.moeten. Eenige regimenten zijn de Maximilistentoegetreden. Opver-scheidene punten werden ronden inae-richt.De ronden van de verschillende kam-pen komen niet in botsing. Wat verder hoort men schieten. Aan iederen hoek der straten zijn botsingen onder tegen-strevers mogelijk, maar deze zouden in dit geval niet weten of zij moeten strijden of verbroederen. Men kan niet veel zeggen over de ont-moetingen die plaats hadden tusschen de gouvernementeele en de révolutionnaire troepen. .De Maximilisten loopen hoog op met den heldenmoed hunner troepen doch 't schijnt .dat deze bij het eerste kanonschot de vlucht genomen hebben. De staat van beleg uitgeroepen Petrograd, 13 Nov. — Het revolution-nair komiteit heeft rond den middag den middag den staat van beleg uitgeroepen en aile meetingen, vergaderingen en sa-menscholingen verboden. Voor den eer-sten keer is het bevel geteeken.d. Het revolutionnair komiteit heeft een bulletijn verspreid, zeggende dat een vliegtuig der troepen van Kerensky neer-geschoten werd te Ligovo. Deze berichten melden ook dat de Maximalisten meester zijn van het arsenaal te Moscou en ook van de stad Kremlin. Eindelijk seint het dat de werklieden en de roode garde naar "t front van de révolutionnaire verdediging t.t.z. rond Petrograd vertrokken zijn. Het schijnt dat de roode w'acht zeer versterkt werd. ■ 4000 werklieden van de fabriek Poutlol hebben lien vervoegd. Pogingen tôt overeenkomsi Londen 13 Nov. !— De uagbladen sei-nen dat-de, toestand nog heel duister is. Zondai i i de het komiteit der ijzer-wegbedienden te staken, zoo hetrevolu-tionnaar komiteit van den Soviet niet poogde eene demokratische regeering op te richten, met het komiteit van Kerensky. De Maximalisten aanvaarddèn, maar de par tij van Kerensky eischten de overgave der Maximalisten zonder genade. Deze stelden zich dan tegen de legers van Korniloff, Kerensky en Kale-dine.De ijzerwegbedienden staakten dan 12 u. het werk en de onderhandelingen her-namen. Het groot Hoofdkwartier wil ook de verscheidene demokratische groepen vereenigen. Te Moscou werd een akkoord gesloten strekkende tôt het vormen van eene socialistische regeering, met vertegen-woordigers der Maximalisten. De militaire goeverneur aanvaardde. Op zaterdag seint men 800 slachtofïers te Moscou. Kerensky te Gatchina Parijs, 15 Nov. — Men seint uit Hapa- • randa dat Kerensky tegenwoordig te Gatchina verblijft waar hij zijn hoofdkwartier gevestigd heeft. Laatste ojjicîeele berichten Belgisch front LE HAVRE 14 Nov.. 23 u. Op 13 Nov. had voor Diksmuide een hevige artiiieriestrijd plaats. Vliejjers wierpen talrijke bommen op Âdin-kerke, De Panne en Veurne waar men talrijke siachtoffers telt onder de burgerlijke bevolking.Vandaag was de artiiieriestrijd niet zeer hevig op het front. Fransch front PARUS, 14 Nov. 15 u. Rechts van de Maas langs weerzijden groott artilleriebedrijvigheid. Onze detachementen voerden met welgelukken verscheidene ver-rassende aanvallen uit op de vijandige lijnen ten Z.-0. van Sint-Quentin, ten 0. van Sapig-neul en het Bois Le Chaume. Verders kalme nacht. PARUS, 14 Nov. 23 u. Artilleriebewcrkingen ten N. van de Aisne) in de streek van Vauclerc, rechts van de IVIaas en in den sektor van hetbosch van Apremont. Dezen morgen nrtaakte een onzer ronden gevangenen ten N. van Berry-au-Bac. Een onzer detachementen drong in de duitsche loop-graven ten W. van Cornillet. Engelsch front LONDEN, 14 Nov. 15 u. Ten gevofge de stijging der artilleriebedrijvigheid vie! de vijsnd gisteren namiddag onze steiiingen aan ien N. van Passchendaele. Hij werd ovsral afgesiagen. LONDEN 14 Nov., 23 u. Het mistig weder hsaft de vliegbewerkingen verhinderd. Onze vliegers waren toch bedrij-vig. Drie Duitsshe viiegers werden nederge-schstcn en vier gedwongen te dalen. Al de onzân keerden terug. Sedert onze verovering v, n Langemarck was de vijandige artillerie op dit punt zeer bedrijvig. De aanvai die wij gisteren seinden werd opnieuw gevolgd door eene zeer geweldige beschieting in dezen sector. In den morgen van 13 bereikte de beschieting zijn maximum. Onze artillerie antwoordde doeimatig maar de hevigheid van het vijandig geschut hield aan. Gisteren om 16 u. 30 werd de beschieting nog eens zeer hevig en werd eindelijk door een aanvai opgevolgd. De Duitsche infanterie poogde vooruit te komen langs den weg van West-Roosebeke. Onze artillerie sloeg den aanvai volledig af. Onze steiiingen werden in den nacht Iicht verbeterd ten N.*0. van Passchendaele. ltaliaansch front Rome, 14 Nov. Een vijandige aanvai werd afgeslagen van af het mser Ledeo tôt aan het Wachtmeer. Op de viakte van Asiago werden onze troepen n? een vierde aanvai afgeslagen te hebben achtsruit gebracht. Tusschen de Brento en de Piave bezette de vijand het front Tezzeiamono, Penzasa, Aton Filtre. De artilleriebedrijvigheid neemt toe langs de Piave. Vijandige pogingen om de rivier over te schrijden te Çuéro, Ferner, Sandona-lis.ts Piave en fntesiudura werden afgeslagen. Ons tegenoffensief duurt voort te Groves du Papadopoil en te Zezon, maar de vijand werd er nog niet volledig verdreven. Te Grisolera konden vijandige groepen de moerassen bereiken tusschen de Piave en de Cecechup waar zij zich versterken. Wij maakten 121 gevangenen, I———*i»«O rde jaargang — Maramer 907 Prijs : 5 ccsrttesagn . »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods