Ons Vlaanderen

2018 0
09 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 09 January. Ons Vlaanderen. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88s97/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Oorlogsnumm Door Eendracht sterk ONS i : n i !... iv VLAANDEREN Voot ailes wat het blad betreft, zlch te wenden t Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL AD PRIJS : 10 Gentlemen ner Numrner. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trinlester : l.OC Aan onze abonnenten Niettegenstaande ons herhaald aan-dringen blijven velen onzer abonnenten ons postzegels zenden om den abonne-mentsprijs te voldoen. Zoo komt het dat wij hier op ons bureel op dezen oogenblik voor omtrent tien duizend frank postzegels liggen hebben. Die toestand kan natuurlijk ni et blijven duren. Om er in te verhelpen hebben wij besloten den abonnementsprijs per post te doen ontvangen en daar de inningskosten de zelfde zijn voor twee als voor éénen trimester, zoo zullen wij voor zes maanden in eens doen ontvangen. Aan al onze lezers dus wier abonnement in December of in Januari vervalt, zullen wij een postkwittancie zenden van 2 fr. 25, 't is te zeggen 2 fr . voor 6 maanden abonnement op Ons Vlaanderen en 25 centiemen Voor de ontvangskosten. Onze lezers zullen ons die verande-ring niet kwalijk nemen, te meer dat dit voor hun geene v ermeerdering van onkost zal zijn, hen veel achter-naloop zal vermijden, en voor ons die ■ overvloedscrisis der postzegels zal beletten. Wij verhopen dat allen onze post-kwittancïën wel zullen willen aan-vaarden.Nutteloos is het van te zeggen, moest de oorlog gedaan zijn voor het abonnement vervallen is, — wat wij vurig verkoopen, — dat wij Qns Vlaanderen blijven voort zenden. Onze nieuwe inschrijvers moeten dus anders niet doen dan ons hun juist adres zenden; wij zullen den Inschrijvingsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen. 't Gebeurt ook dat onze gëabon-neerden hun blad niet ontvangen of op tijd niet ontvangen. Dat ze eerst eens reclameeren bij den facteur of op het postbureel, en als het niet helpt, dat ze ons verwittigen ; wij zullen zelf bij het postbeheer een reclamatie indienen. Wij zijn gelukkig terzelfder tijd aan onze inschrijvers te mogen laten weten dat in de maand Februari aanstaande, -Ons Vlaanderen op grooter formaat zal verschijnen. — Alsdan beginnen wij ook, zoo volmaakt mogelijk, een groot Lijst der Belgische Vluchtelingen in Frankreijk. Wij hebben ook besloten den prijs der Opzoekingen naar verloren Vluchtelingen te verminderen voor onze gëabonneerden in dezen zin dat wij in de plaats van drij inlas^chingen, er vijf zullen plaatsen voor EEN frank ; de niet- gëabonneerden betalen één frank voor drij opnamen. OORLOGSIMIEUWS Fransch — Belgisch front Het artillerievuur heeft toegenome op het belgisch front, alsook de ove strooming die de duitschers genoodzaal heeft drij lijnen loopgrachten te ve laten, zij verloren daarbij veel krijg voorraad, zelfs kanonnen zou het schi nen, en 'misschien wel manschappe ook. Op 3 januari hebben de duitsche verscheidene gemcenten achter het be gisch front gebombardeerd, onze arti lerie heeft met zeer goed gevclj; vc: schillige puntcn van het duitsch fror gebombardeerd, voornamelijk batt< rijën ten Oosten van St-Joris. E vijandelijke artillerie was bijzonde hevig ten Oosten van Yper. Op het fransch front valt er niel merkwaardig aan te stippen: gewor artillerie bedrijvigheid. Russisch Front Sinds het begin van 't jaar is er vei andering op dit front gekomen, tei wijl onze bondgenooten dapper weei staan op de overige gedeelten van hu front, zijn zij op het ziud-westelijlc de< overgegaan tôt eene geweldige offer sief, voornamelijk in de streek va Tchartoriisk en ten noord oosten va Ozernovitz. Niet tegenstaande hevig tegenaanvallen van ostro-duitschei kwamen de Russen gestadig vooruit e namen op 3 januari 16 officiers. 766 so daten gevangen. In het Oosten Rond Saloniki is er weinig of gee beweging, men legt den stilstand de ostro-duitschers-bulgaren uit door ee: geschil tusschen den duitschen en bul gaarsche staf. De Montenegrijnen, hebben de oo stenrijkers die ze aangevallen hadde] met bloedige verliezen 1 eruggeslagen Op de andere Fronten Niets byzonder aan te merken. Rond den Oorlog 29 december. — Eene oosterrijksch vloot op verkenning werd op de vlucb gedreven, twee destroijers, de Lika e: Triglav verliezend, de fransche onder zeeer Monge werd gecouleerd, en ee vijandelijk watervliegtuig neergescho ten. London, 31 december. — De En gelsche kruiser Natal, springt door een ontploffing. Saloniki, 30 december.— Twee duit sche vliegers, de stad overvlogen heb bend worden de duitsche, oosten rijksche'en bulgaarsche consuls gevar gen genomen. ier januari. — Nancy wordt ge bombardeerd. Twee inwoners gedooc London, ier januari. — Het reiz , gerschip « Percia » wordt in de mi delandsche zee gecouleerd. Boven 300 dooden. S iloniki, xer januari. — Koning Pet ^ van Serbie komt in de stad aan. Londen 5 januari. — Hoofdminist Asquith heeft heden voor het pari ment den bill neergelegd de algemeem dicnstplicht uivoerend voor al de jon _s mans in England van 18 tôt 41 jaar. j Genf 5 januari. — Aan de Beurs ve Y Genf is de mark gedaald tôt 94; c r_ kroc n tôt 60. ,t Laatste Berichten >. Paijs 6 januari. — In den nacl ie van 4 tôt 5 januari hebben de dui ,r schers de fransche stellingen aang vallen tusschen de hoogte i93 en de; s van Tahure zij werden volkomen terui e geslagen. Le Havre 5 januari. — Onze arti lerie heeft deze der du'tsche ten ooste van Dixmuide gebombardeerd, de; laatste tombardeerde Mencappelle. Petrograd 4 januari. — Ten noorc oosten van Czernovitz hebben d j russen een lijn tranchées veroverd. H( wordt gezegd dat de oostenrijkers c stad reeds ontruimd hebben. (Czernc n vitz : hoofdstad) van Bukovina. * Wat Ieder viucmeiing loei weieu a staat in « Het Handboek voor de Belgischen vluchteling in Frankrijk ; Ziehier de lijst der behandelde ondei werpen in dit Loek: n Almanak voor 1916. Een groot r Schat ; Vaderlandsliefde ; Leven i water; Papieren die de vluchtelinge: altijd op zich moeten hebben; Geschi len op het werk en modellen va: arbeidskontrakte î ; Vergoedingen de i vluchtelingen, wetgeving, moeilijkhe den, om recht te bekomen, modelle van fransche brieven te schrijven in d verschiilende omstandigheden (me vlaâmsclie vertaling) ; lijst der E. E Almoezeniers der vluchtelingen en de e werken waarmee zij zich bezig houden t Vergoeding der recht hebbenden de 1 soldaten ; Reizen in Frankrijk, ko s te loos reizen ; Terugkeer naar België ove 11 Engeland en Holland en over Zwitseï land; Wisselen van belgische bank brieven en uitbetaling der koepdns de belgische rente; tôt welke consuls d 2 vluchtelingen der verschillige departe menten zich moeten wenden; Wer der Vlamingen, Bescherm komiteit de Tijdelijkuitwijkelingen van oostVlaar deren. Franschmansgilden ; Geldverzendir gen naar België; uitbetaling der da£ '• loonen en jaarwedden aan Belgiscl 1. staats agenten in Frankrijk verblij venc in Nationaliteit der belgische kinderen i d- Frankrijk geboren ; Briefvvisseling, ie verzenden van collis en geld naar belgische krijgsgevangenen in duit-er schland ; Vlaamsch Fransch woorden-boekje; nuttige hooftzinnen met hunne er fransche vertaling ; Bekendmakingen e_ van fransche patronen voor deze die m werk begeeren. g- Men eindigt het drukken van het boek dat op 10 januari gedaan zal ge-n daan zijn. Onmiddelijk zal men over-le gaan tôt het opsturen van de boeken aan de horideide inschrijvers, die dan het werk in den loop van aanstaande it week zullen ontvangen. t- Het wordt herinnert dat de prijs een 3- frank is in postbon op te zenden naar ;e « Ons Vlaanderen », 181, rue de Cha-r- ronne, Paris. Na 10 januari kost het boek een frank vijf en twintig centie-1- men. n — Het Briefje van den Be!g l- Wanneer wij ons vluchtelingenleven :e hier in Frankrijk vergelijken met het ;t st 'lle, gelukkige en goedkoope leven welk e wij in België leidden voor den oorlog, i- zuchten wij en wcnschen wij dat welhaast die geesel een einde nam. ^ En nochtans, indien wij mogen wen-, sclien van welhaast naar 't lieve Vaier-• land terug te keeren, mogen wij op n dezen oogenblik niet denken aan den >. vrede. t' Is inderdaad goed dat men uète dat de Belgische vluchtelingen van geen e vrede willen weten, want zij die geleden J hebben, hebben 't rccht in die zaak met i aandacht aanhoord te worden. Wij willen geen vrede nu, omdat wij ie veel geleden i hebben, omdat wij haat en urok in 't r harte dragen, omdat wij willen dat de rooversbende ten eeuwige dage onscha-n dclijk gemaakt worde. e 't Is ook 7 gepaste oogenblik niet om t vcrzuchtingcn voor den vrede te doen. Op Frankrijk, dat den grooten last r van dezen krijg draagt, mogen wij be-; trouwen. Generaal Galiéni zegde miniers r niet later dan verleden week voor den Senaat: « Frankrijk wilde wer achttien r maand, den vrede voor hem en voor de anderen; het wil heden den oorlog... - Deze die op straat of in het werkhuis r het woord vrede uit spreckt, is een slechte e burger. » kngland toont zonneklaar zijn wil, k nooit toe te geven, want het maakt zich gereed, voor al de ongehuwden den alge-meenen dienstplicht in te voeren. Wie het Engelsch volk kent en zijn zeden, sinds eeuwèn barsch aan aile verplich-;- ting, zal onmiddelijk begrifpen, wat dit e beduidt. I; Frankrijk en England zijn zoo kalm n en vastberaden, dat zij, terwijl de vijand

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods