Ons Vlaanderen

1769 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 26 April. Ons Vlaanderen. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z72b55/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dorde Jaar. — N«" 10. Prij» : 10 C*nti«m«n per Nummer. Zondag, 29 Apïil 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT EL.KEN ZATERDAG ABONNEMENT SPRÎJS : |i vc.ot Bclgio en Pran'.rijk : Yoor t-en jaar fr~. 4.25 Voor maand a 2.25 Voor drij maand .... » 1.2-5 13 uit eu Frank, ijte : Voor eeti jaar » 6.&5 1)00fi EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, W«lliaokstraat. TE PARIJ8 : 181, Rue d« Charonne. AAN ONZE LEZERS Vrieridelijk verzo^keti wij onze lczeiswier abonnement in de maand Maari of April vervait en die ons nog don abonnements-prijs niet lieten geworden, ons een po^t-mandaat van twee frank vijf-en-twintig voor ecn volgenden sernester, of van vier frank vijf-en-twintig voor een geheel jaar te willen opïturen . Het is voor ons natuurlijk gemakkelijker — en voor onze lczers ook — zoo zij voor een geheel jaar inschrijven; het spaart ons veel weik en nutteloozen onkost ; wij denken wel, lijk de zaken nu gaan, dat we voor het einde van't jaar thuis zulien zijn; maar, lijk Ons VLAANDEREN reeds voor den oorlog in België verscheen. zoo zal het ook na onze terugkomst, met Gods ^ratie, v jort uitko-men en bijionder géwijd blijven aan de belangen onzer urtwijkelin ;ea . Per pjstkwittancie doen wij enkel, op aanvraag, de JAARLTJKSCH'^ abonnemen-ten ontvangen. — Sommige inschrijvers zanden ons een mandaat zonder ons te laten weten waarvoor het dieuen moet ; sommige laten ons zelfs niet weteu wie de amender is. Het moet dan toch niemand verwonderen dat er gazetten op den dompel geraken. Men lette er dus goed op van het mandaat te doen op makea op « Ons VLAAN-DEREN, Paris », van ons te zeggen wie de afzender is en waarvoor het dienen moet : voor een Nieuw Abvnnem^ni, voor eene Yer nieuwing van abonnement of voor Boeken. Aan de vragen voor adresverandering kunnen wij enkel gevolg geven, voor zooveel men er een postzegel bijvoegt van 15 ctn. ; den abonnementsprijs van Ons VLAAN-DEREN hebben wij zoo laag gestcld moge-lijk en het is ons onmogelijk die bijko-mende onkosten te dragen . Ongefrankeerde brieven worden gewei-gerd. VLAAMSCHE GRIEVEN Ik ga u niet weerhalen wat ik vrooger reeds schreef, doch ik reken h.t me nu eenmaal ten plicht, een toestand duidslijk te maken, die voor velen duister schijnt en voor de Vlamingen ondraaglijk is. Wanneer er gesproken of geschreven wordt over wantoestanden waarin de Vlamingen nog steeds verkeeren, dan richten wij zoo heel giaag onze blikken naar de hoogste sport onzer staatsladder, dat we heusch niet opmerken dat er tusschen het eigenlijkc volk en de Regeering, nog andere personen leven en hun invloed uitoefenen. Dat is mis, en vooral bij legeraangele-genheden I Zeker! het is niet voldoende dat van hooger hand, de Ylaamsche taalwetten en aanbevelingen herinnerd worden bij elke « Inspection Générale » ; men zou de hand raoeten houden aan d-e uitvoering, dat is meer doelmatig dan elke herinnering. Maar dat slnit niet uit dat vele op-de-ladder-staande personen, en vooral geboren Vlamingen, zeer veel bij dragen, zelfs dik-wijls de oorzaak zijn, van vele klachten welke nu op 's Regeerings kap geschoven worden ! Over een paar dagen nog ontving ik een brief daarover. Ik schrijf Ltterlijk af ; (het cursiveeren isvanmij.) « Vandaag ook komt ons S/L. « appel voor iedereen » Hij komt daar wat af te lezen, ministersbesluit. In het fransch natuurlijk. Daar stonden daar in rang : 15 Walen en 60 Vlamingen ! Die Luitenant is een Gentenaar, het is niet om te gelooven en toch waarî Er warèn ér vëirschillende die zegden « Voor de Vlamingen hetzelfdel » Hij heeft dat wel gehoord, doch zrgde n'ets 1 En zeggen dat hij zoo goed Vkiamsch fient als ik misschien nog beter ! Dit is echt droevig en dat gaat zoo de eenen dag door de andere ! » Ik zou het nu onecht vinden, zulke toe-standen heel en al de Regeering aan te wrijven ! Vlamingen die — een of meer schrcden de staatsladder zijn opgeklommen — mi'doen grootelijks wanneer zij zoo handelen. Wanneer Walen b. v, in de onnwgeiijkheid verkeeren zich met hunne Vlaamsche min-deren te onderhouden, dan staan zij voor een toestand die zeker onecht is maar die, voor lien althans, tcch verschooning kan vinden. Maar wanneer Vlamingen zich wetens en willen s in een or.echten toestand plaatsen tegen-over hunne minderen, dan volbrengen die Vlamingen hunnen plicht niet, noch tegen-over hun Volk noch tegenover hunne minderen . Het dunkt mij zelfs dat zij de Regeering dan in een zeer onaangenaam geval stellen, iets wat nu vooral 2.ou moeten vermeden worden, door aile" weldenkende Belgen ! Als eenerzijds Duikchland en-; bevecht met wapens, list en logen, ons volk ver-deeld en de kunstmatig geschapen partijen tegen elkander opjaagt, en anderzijds onze Vlaamsche franschspiekertjes, de kloof tusschen de Franschsprekende en niet-Franschsprekcnde Belgen nog weet te ver-breeden, dan vraag ik mij af wat er van ons geworden zal en wie van beide schuldigen de Belgische eenheid het meest ondermijnt ! Besluit : Zou het niet hoog tijd worden dat aile Vlaamschs^rekende officieren, onderofficieren, korporaals ea brigadiers, eens dueidwerkelijk het hunne bijbrachten om de Regeeting te helpen in het bewerkstel-ligen harer goede inzichten nopens de Vlamingen ? C. Hodister. Het Briefje van den Belg. De International» mac ht van Belgrâ. België bezit etne tnachi die overgrool is en die ons in de bcwxrde tijden welke ons land beleeft, heropbeurt. Die macht spruit voorl uit zijn tachiigjarig bestaan als vrij land en uit zijn h'ouding in dezen wereldkrijg. Is het zijn onzijdigheid ? 'k Gelooj het niet. Velen denken dat deze den slrijd niet zal overleven, en dat ons land in de verhevenste en vdkomenste soiiverciniteit over zijn lot nu en later hel recht moet hebben te beschikken. Men mag zeggen dat de belgische onzijdigheid inderdaad enkel een zware last geweest is, die gedurende jaren ons op den rnk gewogen heeft en ons belette in menige omstandigheid te bekomen waarop wij recht haddsn. Maar onze macht bestaat in het behoud van onze zelfstandigheid, die nu en late? meet blijven zocals zij ivas, geheel en onverbrok-keld.Zeker is het, dat Belgies weerstand de internationale figuur van ons land jet hesjt doen aangroeien ; de omstandigheden overigens hebben aan ons land, teezelvertijd als île moedige houding van den koning en zijne soldaten, een bel an g gegeven dat het vroeger niet heid en heel natuurlijk is het, dat er voelstappen ge-daan werden, om ons Vaderland in bondge-nootschappzn te brengen, 'die eerst, na den oorlo-i al hunne werkkracht zouden vero-pen-baren.Dat mag niet. België moet blijven, vrij België en n:ets meer. Vriend zeker, van de heldhaftige landen dat met hem voor de wereldvrijheid streden, maar geen bondgenoot. Ons macht bestaat in een groote en yoUedige politieke en internationale vrijheid. Geen groothdidswaanzin, zelf indien.ons grondgebied °rooter werd, mag deze internationale macht van België verminieren. BEI G Uit ors Vadsriand. bhossel. — Ondvr voorwendsd, dat licht-seinen werden go a bij een bezoek van geallieërde vliegers, is het gedeelte van Brussel gelegen binnen d?n singel der Pak-huis-, Barthélémy-, Slachthuis-, Waterloo-, Regent-, Bischofsheim-, Kruidtuia- en Ant-werpsche lanen, alsmede het g^heele ge-bied van St. Jocst-ten-Koode, gestraft met vroegtijdige s'.uiting van de schouwburgen, bioskopen en herbergen. Ook mag nitmand zich zoeder bijzondere vergunning tusschen 9 1/2 ure 's avonds en 4 ur„- 's morgens op straat vertoonen. schaahbeek. — Op de 170 stalen melk, van 1 Januari tôt den 23 Feb uari aan den scheikundigen dienst onderworpen, werden er 146 vcrvalscht bevonden. Op 4 stalen brusselsche kaas waren er 3 slecht. het vier-de verdacht. Op de 14 stalen olijfolie waren er 13 allesbehalv^ olie 1 st. mstuas-jetts. — De politic-kommissa-ris alhier heeft 107 pond boter aangtslagen van boertjes, die hun boter in d-;- gt meenîe kwarnen verkoopen tegen 12 frank per kilo. Door de zorgen der politie werd de boter aan de huisvrouwen tegen den v^stgesiel-deu maximumprijS verkocht. L0VEND86EB.— Vlaamsche koppigheid . — Met echte vlaamsche koppigheid weigerden de lieden alhier om voor de duitsebers ook maar het geringste werk te doen. Ver.chei-dene werkliedcn — meestal stokers van dçii spoonveg ~ vrerdea daarom in e;hte-n:s geaomen. De dappere Vlamingen b<>ga-ven zich naar de gavangenis ondtr 't zin-gen van de Vlaamzchs Leeuw, be 3pankxnq is ïlaahoehek. — De Spanning in verband met den militairen toestand bereilet in Vlaanderen een hoogtepunt. Ge-alliëerde vliegtuigen verkennen voortdurend de bewegingen der duitsebers. In verschil-lende plaaisen zijn bommen geworpen, ter-wijl de prachtig vliegende machienen ook de veldwerken bestoken. De lijkeo van het front worden thans door Vlaanderen naar Antwerpen vervoerd en verder naar de kerkhoven in de Kempen en Limburg door-gezonden . Zwarte zeilen dekken de wagens, ahtwerpin. — Een alhier wonende Neder-lander ging bij de duitsche overheid om een pas, om zijn ernstig zieken broeder in Nederland te bezoeken. Hij kon dien pas krijgen, werd hem gezt'gd, tegen eenejvaar-b >rgsoni van 30.000 frank ! hkbesthal3. — De duitschtrs hebben een zestal Herenthalschc bargers aangehouden en hun zware boeten opgelegd, omdat zij zich sciiUldig hebben gemaakt aan het zin-^e i van de VUamstke Leeuw! Een oprui-end lied voor de duitsebers ! zwusaardk. — De gemeente zal eerlang ov'.r elektriceit voor verlichting en drijf» kracht beschikken. Een ruiine machineka-nier is gebouwd op den grond gelegen tu^schea d>: kerk en de ambachtschool. brooge. — Wegens den heerschenden vleeschnood heeft het gemecntbestuur toe-zichteis voor de slachthuizen benoemd. De beenhouwer?, die vlcesch zulien ontvangen, moeten hun winkels des Zaterdacs om 7 uur openen en hun waar verkoopen aan de persmen in 't bezit van een vlèeschkaart Elk gezin ontvangt slechts 150 gram vleesch per week. h en gaat vooht met te ostvoeren. — voor enkele dagen, werd er bij een Duitsch telegrammedegedeeld dat de Duitsche keizer bevolen had de ontvoeringen van Belgen op te schorsen, de niet-werkeloozen naar België terug te zenden en, naar het beginsel zelf der ontvoeringen tôt een onderzoek te doen overgaan. Maar weldra zou men ernstige redenen vinden om die tijding in twijfel te trekken. Hierna volgende bijzonrierheden, geknipt uit het blad Les Nouvelles (nr van 5 April 1917), schijnen het beiicht van dit Wolf'-telegram ten voile te logenstraffen. Luidens het Mateuiihter bkd trouwens, zou men in verscheidene plaatsen en name-lijk te Brussel met de ontvoeringen h>.rbe gonnen zijn. Een trein gèdeporteerden is d^n 2 » Maart 1917 uit Brussel vertrok'cen, te 3 uur 's morgens De gedeporteerden zagen er strui-schejongelingen uit; zij waren voor den arbeid in de koolputten bestemd. Nicttegerislaaj;de z;j voor den vijand weigerden te a' bt.id-.-n en een arbei Iscontract te teekenen, werden 54 man van 18 tôt 2O jaar den 23 Maart 1917 te Brussel verzarneld. De trein welke lien wegvœrdc, zoo scîirijft het Les Nouvelles, nam r.og talrijke groepen gedeportre-dea te Antwerpen, Leuv'en en Luik op G0G tôt 700 g.'deportcerd<.n werden te Aken, den 24 Maart, te 8 uur, afgeladen; zij werden daags nadien naar Duïsbnrg opgc-bracht, waar de kinderen steenen naar lien gooiden en de vrouwen in hun gezicht spuwden . De Duit chers, nnar hetzelfde blad nog mcdcdeelt, behandelen de gedeporteerden met hardvcchtigheid : zco deze'laatste op de werkplaats ontbreken, gaat de p .litie ze naar hun logement opzoek':n. Z j krijgtn lichamelijke kistijdingen te verduren, en worden von voedsel beroofd . Fiansche gedeporteerden, die einde Maart toekwamen, zijn gedwongeain dekoolrnijnen van W.sîf.ilcn te arbsiden. thiblt. — Sedert enk: le dagen komen lange treinen aan g< laden met boomstammen en gezaigde planken. Duitsche genietioepen zijn steeds in de stad gekantonneerd. Troep -n met de macht. 't Zijn bijna allen mannen van 36 jaar die er nogal tamelijk uitzien. Het groot hoofdkwartier van den hertog van Wurtcmburg staat op Sprieten. Autos gaan en keeren. O^ersten komen binst d'n dag en binsi den nacht het hoofdkwartier binnen. De motocyclisten vliegen in razende vaart met orders naar le linie. In Thielt is het huidig al spanning. c. E'CKEN. — Veiblijven te Britgge ;"De zus-ters, volk en de weezen uit het gesticht, de E. H. Pustoor B;utsaerf, Aloys Jacques, Francis DcBruyne, Petrus Verhelst, Hoorel-bi;ke van dtn Kloeflioek, Aloïs Verhaeghe, Loenie Claire, Zulma Dejonghe, Petrus Hemeric en doch ter Marie, Aloïs Pison, Karel Despagel en vrouw. Henri Hillewaere, H. Madelein, Achiel Vereicke, Henri Over-berghe, Henri Moreel, Vermanders, Baeldens, Aloïs Van Damme, Aug. Vanacker, Ch. Peel, H. Dupont, Louise Buthaye, (haar man is dood) Justus Vereecke en vrouw, René Vandenberghe. Woi.en te IJcHirvddt : Desodt.de familie Preyers, Emma Thomas, David Sonneville, de doch ters De Coodt. Wonen te Werchen : Pharailde en Emma Gunst, Wonen te Handzae-me : Baasje De Gryze en zijne zoon Cyrie!. Wonen te Zwsvezeele : Emma Verhelst en hare moeder. dit sluib (Hollandsch - Oostvlaamsche grens), waar thans nog een zeker getal belgische vluchtelingen vertoeven, ontvangen wij volgend schrij ven r Wij hebben een nieuwen burgmeester ! En een Roomschen ook I 't Is bijna 400 jaar dat hier geen katholiek meer aan 't hoofd v. n 't gemeentebestuur stond. Nu, de katho-lieken de meerderheid hebben, kon het toch moeilijk anders. •t Was Zondag x April, Hôtel « Het Hof van Brussel » aan de kade te Sluis ». Rrrr... Alto ! — Met wien spreek ik ? Met Birkens, den nieuwen burgemeester van Sluis.— Oh! zeer vereerd, h'er Hof van Brussel. Sluis. — Juist 1 Wil u zoo vriendelijk zijn drie kamers voor mij en mijne familie klaar te mak^n, ik kom nog van avond naar Sluis met den tram van 6 uur. Wil u even de raadsleden varwittigen en een souper klaar maken dat ik h un graag zal aanbieden ! — Zeker Mijnheer,allés zal in orde zijn.—Geen muzkk aan den tr.im, hoor ! — (Afgesproken, adieu tôt van avond ! Dezelfden dag, 6 uur, Kapellestraat, Sluis. Wel, wel, wat doet iullie hier ! Allen zoo tlink uitgeborsteld. en den hoogen hoed op den k<ip ? — De nieuwe burgemeester komt in met den tram. — Wel, weet jij het niet ? De nieuwe burgemeester komt in met den tram. — Zoo ? — De tram komt binnen. Al de zwartgeslipte heeren schieten toe en kijken naar de uitstappende reizigers, loeren door de raamtjts, maar.t. geen burgemeester te zien ! Zwi'g, zegt er een, ze h-ebben ons vast, 't is x April. Verder aan den hoek der straat zaten M.... en een ondere stadsambtenaar, trouwens ook met hun b*'ste plunje c n, do r 't spionnetje te kijken, of het err of grap was." Een r adsheer had de a-dubbel betaaîd om geschoren t-, , -daar de baibier op Zondag n ; scheert. Is 't ni.'t mooi ? Kapoen. TaooaouT. — De boter, voor dr burgerlij :e fcevolk:ng, kost tegenwoordig 30 fr. per kilo. Geen melk meer en voor de kinders zelf kan mt-n er geen meer bekomen. De begoede burgers alleen, kunnen's morgens nog koffife drinken. oost-siïdwksrkï. — Van een Zuster dfe maar.den lang in Duitschland gevangén gehouden en later uitgewisseld werd, verne-men we dat er weinig scîiade aan 't dorp is aangericht. Slechts hier en daar ziet meo sporen van den doorgang der Duitschers : een afgebrande schuur of een doorschoten muur of een pachthof. Oost-Nieuwkerke zit vol soldaten en de bevolking kon daardoor nog aan haar brood geraken gelijk het zoo is, overigens in he€l den omtrek. kortrijk. — Eten is er nog in overvloed! Het geld ontbreekt ook niet in de stad. Ailes is er nog als voor den oorlog. Niets is ▼ernield, .'le inenschen zijn niet bang- Men is overtuigd dat de oorlog nog een tijd kan duren, maar dat de Bondgenojten het zulien winnen. Bommen zijn 's nachts gevallen in de Wandelingstr iat, in den tuin van St. Charles, op het Oudemannenhuis St. Jozef, in de Molenstraat, op de Vischmarkt, in de Buda-straat. Enkele personen zijn gedood of ge-wond. De schade was we d a hersteld. langshees de kust. — Rechtreeksche be-richten drukken erop dat de Duitschers eene kooitsachtige bedrij vigheid aan den dag leggen van aan Oostende tôt tegen de Hollandsche grens. Om Oostende worden allerlei nieuwe verdedigingswerken aange-legd en het terrein ondcrmijnd. Het fort Napoléon is, van vervallen fort, een echt modem fort geworden. Langsheen de groote baan Oostende-Blankenberghe, graven de Duitschers diepe putten, oveispannen met pinnekensdraad. De weg is ondermijnd. De duinen rond Zeebriigge zijn in echte forten omschapen. Kanonnen van groote dracht worden rondom Zeebrugge opgesteld. Van Zeebrugge naar Eecloo worden drie reken loopgraven gedolven. Men krijgt den indruk dat de Duitschers een ontschepirig van Engelschen vreezen. Van Brugge en van de gemeenten r omliggende streek zijn a'ie wee . ' • r: -nen en jongelingen door de Duitsc'i rs on r bedreiging van neerkogeling, aan 't gr > van loopgrachten gezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods