Ons Vlaanderen

1417 0
27 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 November. Ons Vlaanderen. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k93125rn26/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABOMN EMSNTSPKiiS VOOR dEL'olE EN l?KANfc'Ul Jk : vP.n pu ioi 31 Dre. 191k.. î OÛfr. 31 M art igiQ. 4 00 » J un i 191 6 00 » y\\ AB0NNEMENTSPE1JS VOOR DEN VRKEMDE V'.in un t< t ^1 n r. vq|8. 2.00 fr. 31 M . r' 1019 8.00 » /w TE GENT : 24, Wéllinckstraat. 65, Holstraat. EOflBaMM—MM——MM——B———W—PMMOMMrCtglWrTI « VERSCHIJNT DEN W0ENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ihbmmmwmmmmmwI fTi t" *f*MiaaKxaÊmœ24SMZ3xw*mm iwi—>■ il iwiiiM.'iaaaflMmwiMiwrHaBCKaÉwaM^nifwaf î î 1 DerBdgischein« !! door eendracht sterk if H _ . ijl ii»iiw>>i< iii^awiir«-"»ynîinTT<»nn ifiiwnn r" r in n i nu> i r i- >irn i mnri"trrr n r-f ~r mm rurnwrotin —rrwr rnruir m un " mt i mai—r»T^mgrri-fîntTirr^i-rn-rMr*.-rwnrri'- r-mvr- titum 1 -N-yyiTriiiMMiiMi 11 i i I I HERBERGPRATERS Hoe dikwijls hebben wij sedert den oorlog niet gehoord : « De Paus moest dit doen en de Paus moest dat gc-duan hebben. Ware ik de Paus ik zou anders handelen !... Dat is nog al gauw gezegd/.. 1k durf u antwoorden dat gij waarschijnlijk zoudt geharideld hebben gelijk zijne Heiligbeid de Paus Benedictus XV, het is te zeggen, het recht der bondgenooten en der Belgen vooral, doen geiden en het overal ver-dedigen...Velemenschen weten misschien niet dat de Paus vroegernooit rechtstreeks in die soort van zaken tusschenge!.o-mea is tenzij de Godsdienst of de goede zeden daaria gemengeid waren Als ik zeg « Godsdienst » beJuii ik ook het Kerkelijk Recht of grondge-bied. NochtanS heeft Hij gedaan al wat Hij kon ten voordeele van België. Hij heeft openlijk geprotesteerd en verscheidene malen tegen de onrecht-vaardige handelwijze van den aan-valler. Dat weet gii misschien niet. Ik kan het gelooven en ziehier de re-dm van uwe onwelendheid : Kunt gij mij zeggen waaroin sominige dagbla-den doot en stom gebleven zijn wan-neer de Paus sprak en handelde ? Al deze die Hem beknibbelden over zijn zoogezegd stilzwijgen, zijn deze die voor den oorlog en nu nog Hem geer-ne in zijne sacrisly gevangen hielden en zijne machtige stem wiiden ver-dooven.Zij weten wel dat er nog vele chri-stenen ?ijn die getrouw zijn gebleven aan zijn wpord en die hem gaatne ge-hoorzamen en dat hebben zij niet gaarne. Ik zal u eene geheeie reeks feiten geven om te bewijzen dat de Paus ons genegen is en den vijand ongelijk geeft. Dan zult ge mij gelijk geven en niet meer gelooven dat de Paus een « boche » was, lijk sommige het la ten verstaan, maar dat Hij een brave "g"'"* ■■■■ en Heilige man is die men mag en moet gelooven en die ons gaarne iiet. Och viicrden, indien f. ij moest weten in welke dtoevige omstandigluden H j zich bevonden heeft binst die woelige eu bloedige tijden, dan zoudt gij niet verwonderd zijn dat ik bij mijn cn-langs bczi ek in het Vatikaan, aan mij ne makkers zegde : wat ziet er de aus bekommerd uit ! Wat was ik verheugd en verblijd wanneer ik Hem zijnen pauselijken zegen vroeg voor mij, voor mij ne bloedverwanten, famil eiedtn en voor al onze soldaten / Wat was ik diep ontroerd toen Hij ons vroeg : « Zijt gij Belgeu ? Och, brauf, dapper Voik, zegde Hij Ik zegen niet alleenlijk ai wat gij vjaagt maar ook al uwe be-geerten. . Ik bid en doe bidden voor uw geiuk, uw welzijn en uwen zegen » Ik vond geene woorden om Hem mij-nen dank le betuigen. Laat ze dus maar roepen en tieren deze die, zonder bewijzen te geven, durven zeggen : « De Paus motst dit of dat gedaan hebben » zonder te weten wat eigenîijk de'plichten zijn van hst zienlijk oppevhoofd der Heilige Kerk. Nooit is Bij aan zijne plichten j tekort gekomen ; misschien weten zij ook niet dat sedert meer dan vijftig jaren vele piinciepen vaa de Duitsche Kulturdoorde Heilige Kerk veroor-deeld geweest zijn. Hadden de men-schen het dan geîoofd en aanveerd, dan zouden wij misschien de heden-daagsche gruwelen niet moeten onùer-staan hebben. In de tijden van diep en overtuigd geloof, ging men gaarne om raad bij het grootste zedelijk hoofd der wereld ! Maar nu zou iedereea zijn gadacht willen doen doordragen ; nu nog zouden veie ougelukken en irauen vermed.en geweest zijn, indien men zijn machtig wooid aanhoord had . Remo IN T RELOOFDE LAND [Fan on~en bijzonderen briefwissela.tr) Thourout, met zijn kerk zonder to-ren verzwind a'ra; in de schemering en ... 'k slaap in . Bruges ! « tout le monde descend » aï mij ! de vlaamsche jongens die vlaamsch verstaan s=tormen den trein uit. Brugge ! Welke aandoenieg van in het station te wandelen, waar ik voor den oorlog zoo dikwijls doortrok toen i't naar de zee ging. Ik kom op het plein voor het roode statiegebouw en daar hoor ik een gekiingel dat over de stad nederdaald. 't is een victorie-zang : « dan zal de beiaard spelen uit al uwe torentransen. » Ailes iS plechtig stil buiten het kiaar ge'uid van den beiaard Terloops weze aangeduid dat de duitschers ih de stad van Breydel en de Coninck, enkel het : seminaiie ont roof den. Om 9 ure, sta ik voor dit grootsche ; meesterstuk : de Hallen van Brugge. , Van boven af dalen twee reusaehtige reepen aan deweike al de vlaggen, op , de duitsche onderzeeërs geroofd, vast gekncopt zijn. Vlaggen aan aile ge- , vels . Niemand komt op straat zonder î de kleuren van het vaderland of der verbondenen. Klaroenen schallen, ruiteis komen uit de Steenstraat : 't is de artillerie ; die met de caissons over de straten boit. Het volk stroomt toe en de gui-ten rotpen a vive l'armée I vivent les 1 Belges » Waarom in 't fransch in deze 1 vlaamsche stad ? Op de markt is : « Craenenburg » veranderd in eene vergaderzaal waarop prijkt : « Cercle 1 artistique et littéraire de l'armée ! Belge en campagne » in 't fransch alleen i censuur : Het uizicht der dingen . Wat het meest treft bij de eerste wandeling in de stad is dat iedereen zoo netjes aangekleed is. Zij zijn in feest kostuum Want ik vraag aan eene darne waarom iedereen zoo mooi i.i uitgedorst ; Mijnheer dezen complet draag ik sedert vier jaar. Wij doen hem idechts aan wanneer wij uitgaan en thuis dragen wij al de versleten kleederen af De kleederen gingen immers stukken van menschen; een meter serge 125 fr. een paar schoenen 250 fr. Alleman is opgeruimd en de soldaten die zeer talrijk zijn worden overal gevierd. Geen beenhouwerijen zijn nog open Daarentegen buitengewoon veel tabak of zeepwinkels. Het is tegenwoordig zeer moeilijk zijnen weg in Brugge te vinden. Al de namen der straten uitgevaagd. Daar ik mijne verwondeiing daarover aan een Bruggelirg uitdrukte zegde deze mij, dat dit gedaan werd omdat de opschriften in 't vlaamsch alleen waren, maatregel door de duitschers apgelegd, en dat men ze nu in de twee talen zal hersttlkn. De haat tegen de Duitschers. Op den vreemde beelt men zich moeilijk in hoe de duitschers door de bezette bevolking van Belgie gehaat worden Men zegt niet te Brugge en in de andere vlaamsche steden, zelfs in de treffelijkste middens, de duitschers maar wel de « smeerlappen u Het volk heeft schrikkelijk geleden door de stel-elmatige, wetenschappe-lijk ingerichte uitbuiting der Belgen. Daarbij waarvan men vooral leed was het gémis aan vrijheid, de Belgen waren opgesloten in een groot gevang ; • IWIHl HMM | de zedelijke verdrukkitig was de ; er^ste. 1 Men wect hoe de duitschers îich trachtten meester te maken van de vlaamsche beweging. Onze vijanden konden natuurli k het rechtvaardige en het heiiige van onze beweging niet compromitteeren. Maar een Ioen-sche piketterij en het miserabel gtdrag van teciige omgekochten — wee hun ! — heeft voor gevolg gehad dat men uic tegenwerking in de vlaamsche steden nu voor 't oogenblik liefst zich v:in het fransch bedien't. Ik kom van Parijs. Aai mijn ooren. «De vôgel zingt zooals hij gebekt is» Na twee maand zal de roes voorbij zijn en het Beulemans vergeten. De Ravitaljeenng- Men weet dat het ministerie van de Burgerlijke en Militaire- Intendentie de pretentie heeft van zortder de medehulp vaa het privaat iniiiatief het vrijgemaakte land te bevoorraden Zeker, en dat is niet moeilijk, hft gaat beter dan onder de duitsche be-zetting, maar er zijn "toch nog vele zaken die ontbjreken terwijl de ma-gazijnen drr Intendentie iu Belgie er van opgepropt zijn, /.00 zegden mij bevoegde personen, dat te Thourout sinds veertien dagen, zeep, vet en conserven in massa aankomen en men ze niet verkoopen kan, daar de militaire Intecdentie de prijs tôt hiertoe nog niet heeft vastgesteld. In afwach-ting lijdt de bevolking honger. H. R. (Wordt Vervolgd.) t Oude Liedje Praatjes vullen geen gaatjes Ogzc franskiljons maken het zich gemakkelijk. Naar aanleiding vaa de bevrijding vau een gedetlte van Vlaaij-deren zouden zij wei de meening willen doen post vattexi, dat « Vlaamsch-spieken — aktivisme » is Hun orga-nen zijn het xoerend eens om het gerucht te verspreiden, dat wanneer meu te Brugge, te Oostende of eldeis in Vlaanderea iemand in de taal der streek aanspreekt, men veel kans heeft als antwoord te ontvangen : »spreek toch Fransch! We zijn geen aktivisten hier ! » En dan voegeu zij daar ge-woonlijk een lofzang op Fraukrijk en de poilus bij, zoodat de gevolgtrekking voor de hand ligt, dat het Vlaamsche volk nu wel geuoegzaam rijp is voor de algeheele verfransching, waarvan die heeren blijkbaar droomen. Maar hun praatjes vullen geen gaatjes. Het Vlaamsche volk is zelfbewuster dan ooit en denkt er niet aan zijn eigen taal te verlooehenen, al wordt dit nu nog zoo hard gewenscht door eenige onverantwoordelijke drijvers. De verfransching van Vlaanderen te bepleiten op grond van ons huidig sa-mengaan met Frankrijk tegen den Duitschen overweldiger, is al te pot-sierlijk oin er «'eel woorden aan te verspillen. Om de zelfde redenen zou men net zoo goed de verengelsching van ons volk kunnen voorstaan De Vlamingen hebben, dunkt ons, toch niet jarenlang tegen de Duitschers ge-vochten, om zich nu onder schijnmooie leuzen door een andere natie of volk te laten opslorpen, al weze het dan een bevriende natie als de Fransche of een broedervolk als het Waalsche. Laten de franskiljons eindelijk toch eens inzien, dat zij met al hun gestook slechts wantrouwen en verdeeldheid zaaien, waar onderling vertrouwen en eendracht heel wat voordeeliger zouden wezen voor de Belgrsche zaak, die de zaak is van Vlamingen en Walen. Het Vlaamsche taalrecht is evengoed een volksrecht als het Waaïschj men waarborge het ééne zoowel als het andere. Dan, maar cok dan aliéén, zal er op taalgebied vrede komen in België. (Vrije België) N et vergeton bij adrasverandering 15 centiemen t&ede U sturen voor den onkost. ra—»—piij ■ piiiii— m,i«l 11sa»/ In t Sukkelstraatje ^an hen die het hooren moeten! De Regeering dient spoedige en goe-le rnaatregelen te nemen voor den erugkeer naar 't bevrijde Vaderland, De vluchtelingen der verwoeste stre-:en en in 't algemeen de werkliede'n ie vertrokken zijn met geheel hun tuisgezm en hier een schoon bestaan icbbeu, verkiezen te wachten tôt na len winfer. Maar het gouvernement aoet zonder uitstel de wettige en drin-ende belangen inzien van diegenen âer handel, huis en land, en vooral /itr gebleven famiireleden waar dik-djls zaken te vereffenen zijn, ze drin-end terugroepen. Tegenover die vluchtelingen kome iren niet op met de motilijkheid der ievourrading. herinrichting der ver-;eerswegen enz. de rechtstreeks be-inghebbende zijn de beste opbouwers m ailes te helpen herstellen en het lagelijksch ondeihoud door vervoeren oorbrengst te heipen verzekeren. En et Amerikaansch Roode Kruis dat nlangs 50 miliioen fr. gaf ten voor-eele der bevrijde dépanementen zal ven milddadig zijn jegens ons. * * * Wij vragen dringend de afschaffing er politieke censuur. In Fraidirijk is ulks reeds iang een gedane feit ; raatom moeten wij langer gemuile-aud blijven ? nu dat onze landge-^ooten zoolang belet geweest zijn vrij un gedacht te zeggen, nu dat zoo vele n zoo driugende nieuwe toestanden ieh voordoen, nu vooral dat de toe-orns'c vau Belgie op velerlei gebiedzi.1 eregeld worden op het aanstaande 'redecongrts. Of begeeren misschien nze machtvoerders voort willekeurig 3 Landelen en ons laud te verbinden onder de bevolking — vlaamsche en raaisehe — te raadplegen ? Vergeten ij niet dat de oorlog gevoerd wordt îgen aile impérialisme ! 't Is een feit dat de bèlgische cer- îur censuur .. : dat mag en kan niet langer uren 1 of wenscht men nog meer lisverstand en verbittering te stich-2n ? * * * De Vlamingen eischen op het Vre-econgres vertegenwoordigd te worden oor rasechte Vlamingen en Belgen ie ten minste de vlaamsche kwestie echtzinnig bestudeerd hebben en ze iet vijandig zijn Dat is nu een llereenvoudigst en natuurlijk recht. taar wat zien wij reeds gebeuren ? )p het laatste groot Congies der ondgenoolen om de voorwaarden van en wapenstilstand vast te stellen, as België vertegenwoordigd censuur elgié vertegenwoordigd door een... — door een man die in den franschen gezant beweerde at er geen vlaamsche beweging be-:ond ! — door een man wiens innige ensch en doèl het is, Vlaanderen en e Vlamingen :rwijl onze vlaamsche jongens, de vergroote meerderheid van 't Belgisch eldleger, hun bloed vergoten voor msch Belgie ! Is dat tegenwoordig et Vlaamsche Volk, rechtvaardigheid oen geworden «in rechte en in feite»?1 Omdat ic Vlaminc ben. Naar België Terug! Daar « Ons Vlaanderen » na den jrlog in België voort verschijnen il, worden onze abonnenten vrien-elijk verzocht als ze naar België logen terug keeren, ons hun adres Ldaar te laten geworden ; « Ons laanderen » zal hun aldaar besteld -orden, zonder eenige prijsverhoo-ing. —^ Voeding van de bevoiking Inrichting per provincie van een Commissariaat der Regeering Er wordt, per provincie, een commissariaat der Regeering voor de be-voorrading van burgerlijke bevolking ingeticht dat gelast is tijdeli]k te voorzien in de voeding der inwoners, zoowel door aauwending der inheem-sche hulpmiddelen als door het gebrui-ken der door de Regeering ingevoerde levensmiddelen. Worden benoemd tôt commissaris der Regeering voor de bevoorrading der burgerlijke bevolking : Vooy Westvlaanderen : M. Mies Jan, lid van de Kamer der Voiksvertegen-woordigers.Voor Oost-Vlaanderen : M. Pusss-miers, Lionel, lid van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen. Voor Henegouw : M de Brouckère, Lodewijk, plaatsversvangend lid van de Kamer der Volksvertegenvoordigers. Aalst 1 Dr Is. Bauwens. — Dr s. Bauwens, een bekende persoonl j kheid in Vlaanderen, vooral in de geneeskundige wereld, schepen der stad Aalst en lid der Koninklijke Vlaamsche Akademie, is op 63-jarigen leeftijd alhier overle-den. De begrafnis was indrukkekkend : lijkreden werden uitgesproken door de heeren Is. Hallaert, Tak A. N. V. 1 J. Arijs, Land Van Riem ; Des. De Wolf, Bandweer ; Dr Med. de Clercq, Ge-meeutebestuur.ROESEL.AARSCHE uitwijkelingen overleden Marie Detailleur, ilochter van Jozef en Judith Dagryse en.Edmoi d Glaey»zoon van Ghar-le«i en Melanie Gjsels beiden van Roeselare, ovarleden te Wichelen ; Eugenie Deceuninek, echtgeaoote van Charles Lefere van Roeselae-re, overleden te Schaorbeek ; Charles Louis Degryse. echtgenoot va» Glemence Termote van Roeselare, overleden te Herenthals ; E. H. Oscars Anseeuw, geboren te Lichterververlde, surveillant.in 't klein Seminarie van Roeselare, overleden te Gent, St-Amandsberg ; Wwe iloer-man en Marie D'Hondt. echtgenoole van Justin Vermandere over eenige weken overleden te Roeselare ; Louise Vandenbsrghe van Roeselare, overleden te Molenbeek St-Jan ; Petrus Willerayns, echtgenoot van Frorence Mnllea van Roeselare, overleden te Brussel ; Charles Dedeurwaerder, echtgenoot van Maria Dedrij-ver van Roeselare. AANHOUDINGEN. — Te Brussel werden eenige handlangers van de Duitschers aangehouden. Erzijn Vlamingen en Walen onder, die aan de verduitsche bladen « La Belgique », i Le Bruxellois » en « De Tijd » meêwerkten of ambten hadden waargenomen in de Duitsche adminis-tratie : Edward Coremans, George Bevernage, George Meysmans, Hendrik , Jacobs, Pierre Grimberghs, Ray Nyst, . André Moressée, Aimé Hutt, Ghesquiè- ] re, Rietjens, Herremans, Gelen, Oktaaf , A. Stegbers (Free Fritz), Haerynck, , Ghislain, en Wilhelm Vogel. OP DE VLUCHT. — De volksverte-genwoordigers [Augusteyns en Hende-rickx, beschuldigd van verstandhou-ding met den vijand, hebben de vlucht genomen. ZEDELGHEM Zeer veel zieken van den grip. Sedert 1 October, benevens 5 kleine kinderen, overleden : Richard Gevaert, 16 jaar, zoon van Jan en Idalie Cor 1s ; Melanie , Verplancke, 62 jaar, wed. van Karel Deblauwe en echt. van August Van Damme ; Jacobus Vanroose, 77 jaar, echt. van Anna Vanhooren ; Gustaaï Van Rafelghem, 34 jaar, echt. van Elisa Meùleman ; Jan Declercq, 81 jaar, ; wed. van Rosalie Vanthournout ; Ro- < salie Benoot, 77 jaar, wed. van Jan Matton; Bertha Desmet, 22 jaar doch- , ter van Louis en Emerence Dekecelaere; , Georges Servaes, wielrijder bij de , Genie, hier op den Leeuw door vijan- ] delijk geschot getroffen toem ons leger ] zpgevierend binaen kwam en den 13 October plechtig begraven ; Kaporaal Ernest Leiniaux van Baulers te Nyvel woonachtig, en Clement Malherbe van - Forest bij Luik, die den 8 November - vergingen in hun barak die in brand î kwam men weet niet hoe ; eindelijk 3 vijf duitschers, waarvan drie vliegers, > die ia of bij het dorp den i,5 October • omkwamen. LANGEMARCK Open brief aan de Langemarcknaars ' (Ver vol g) Ik dacht in te slaan aan 't « Hoekje » om mij plaatsewaards te begeven, maar [ daar gekomeu bestatigde ik dat de steenweg verdwenen was, de vijand, vooraleer te vertrekken, had bij 't ^ «Hoekje» en te midden de « Kruis-J straat » groote puttfen doen springen om den nchteruittocht van onze legers > te belemmeren. Bij de « Kruisstraat » 1 ont waar de ik een plankje aan eene • staak genageid, waarop geschilderd stond : Ici Langemarck, en waariijk , 't was noodig ook, want de vreemde- - ling die daar voorbijtrok had nooit ; kunnen raden dat daar onze schoone, 1 lieve dorpplaats gestaan had, waarop wij te rechte zoo 'fier waren. Ik en zag er niets meer van ailes wat mij zoo duurbaar geweest was ; onze groote kerk met tien prachtigen toren waren tôt in de grondvesten verdwenen en waar zij gestaau hadden lag er een overgroote hoop aarde, waaronder eene versterkte schuilplaats aangelegd was. Diergelijke schuilplaatsen zag ik ook waar het kasteel gestaan had (hit kast:el was ook spoorloos verdwenen zooals ten anderen al de gebouwcn van Langemarck) daar waar Dr De-wulf gewoond had en mijne moeder zaliger. Fransche soldaten waren op ' 't zoeken achter den steenweg die voor mijn huis gelegen had en die, volgens ' hunr.e verklaring, in sommige plaat-sen, op eene diepte van eenen meter - met uitwerpsels bedekt was. Van de 1 steenwegen, die rond het kerkhûf la-3 gen, zoowel als van het kerkhof zelf - en was er niets meer te zien, maai 5 er lag een nieuwe weg aangelegd sta-1 tiewaards, langs waar de kerk gestaan • had. Omtrent de plaats waar de Gezus-ters Merveillie woonden lag er een groote Engelsche tank ontredderd, ! waarschijniijk van tijdens den aanval van 1917. Als ik, met pijn aan 't herte, dit gruwelijk tooneel beschouwd had, ging ik op zoek achter de plaats waar ; mijn huis eens gestaan had. Ik denk dat ik die plaats gevonden heb, alhoe-wel ik het niet zuu durven zweren ; mijn'eigendom, onder bebouwde grond en hof, bedroeg ruina zeven honderd vieikante meters, en er was voorze-ker geen handvol van dien grond die niet, God weet hoe dikwijls, omgekeerd geweest was, van al de boomen en struiken, die ia mijnen hof stonden, en was er geen spoor meer te vinden, maar, na vele zoekens, vond ik eindelijk een stukske van eenen mijner vloertichels ; onnoodig te zeggen dat ik dit stukske mede genomen heb en als eene kostbare maar droe-vige gedachtenis van dezen gruweli]-ken oorlog zal bewaren. Ziedaar, beste vrienden, een nauw-keurig verhaal mijner reis naar Lan-; gemarck en van de vernieling die ik aaar gade geslagen heb ; dit geldt meest de djrpplaats van Langemarck, maar voegt daarbij dat St Jelijns. de Boschkant en de boerderijen te lande al niet veel beter gesteld zijn en gij zult u kun ;en inbeelden wat er van ons lief Langemarck geworden is. Nu zult gij mij vragen : wat staat er ons te doen ? Waariijk, beste vrienden, rechtuit en rechtzinnig gezegd ik weet het ook niet. Ik heb Langemarcknaars tegengekomen, die onze streelT hadden gaan bezichtigen en die mij Wc nsdag 27 November I918i Prïjfc i 10 Centiem par fiummei V «rde Jaar. — - Ni 217.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods